Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про семестровий контроль 1 страницау Буковинському державному фінансово-економічному університеті

1. Підсумковий (семестровий) контроль із навчальної дисципліни проводиться у формі ПМК (поточного модульного контролю) чи екзамену за обсягом навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

Рівень знань студента на підсумковому контрольному заході з навчальної дисципліни оцінюється за 100-бальною шкалою університету.

2. Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, що передбачені робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни, незалежно від набраних балів за результатами модульного контролю.

3. Підсумкове оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів у Буковинському державному фінансово-економічному університеті.

4. Студенти складають семестрові екзамени лише в період екза­менаційних сесій, передбачених навчальним планом і графіком навчального процесу. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома студентів та науково-педагогічних працівників не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Напередодні екзамену проводяться консультації за окремим розкладом. Як виняток, через поважні причини (хвороба студента, надзвичайні сімейні обставини тощо), що підтверджено відповідними документами, з дозволу ректора декан факультету може визначити індивідуальні терміни складання екзаменів.

5. Для проведення екзаменаційної сесії деканати факультетів готують відомості обліку поточної і підсумкової успішності (Додатки 1, 2) з кожної навчальної дисципліни. Відомості підписуються деканами факультетів не пізніше, ніж за місяць до екзаменаційної сесії й зберігаються в деканатах.

6. Викладачі, що проводять семінарські й практичні заняття, виставляють у відомості обліку поточної і підсумкової успішності результати ПМК на останньому занятті.

7. Студент повинен з'явитися на екзамен із заліковою книжкою (індивідуальним навчальним планом).

8. Екзаменатори повинні розпочати екзамени за наявності відомості, підписаної деканом факультету й залікової книжки студента (індивідуального навчального плану). Відомість видається деканатом викладачу тільки у тому випадку, якщо в ній зазначено результат за ПМК кожного студента. Під час семестрового контролю (екзамену) екзаменатор повинен мати при собі матеріали щодо системи оцінювання навчальних досягнень студентів із відповідної навчальної дисципліни зі шкалою відповідності рейтингових балів оцінкам за національною шкалою та оцінкам за шкалою ЕСТS, журнал обліку успішності студентів протягом семестру.9. Екзаменатори повинні розпочинати екзамени в призначений час відповідно до розкладу екзаменаційної сесії. Час і місце проведення екзамену дозволяється змінювати лише за погодженням із деканом факультету.

10. Перевірка письмових екзаменаційних робіт із навчальних дисциплін проводиться в приміщенні університету і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня після проведення письмового екзамену.

Результати письмового екзамену виставляються у відомість обліку поточної і підсумкової успішності та залікову книжку студента (індивідуальний навчальний план) у дводенний термін після проведення екзамену.

Перевірені письмові екзаменаційні роботи студентів із виставленими оцінками, що засвідчені підписом екзаменатора, зберігаються в деканаті відповідного факультету як документи суворої звітності протягом І семестру. Після закінчення термінів зберігання дані роботи знищуються у встановленому порядку, про що складається відповідний акт. Відповідальність за це несе старший лаборант факультету.

11. У залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента викладач записує точну назву дисципліни (абревіатури не допускаються), дату складання екзамену, загальну кількість годин, яка передбачена навчальним планом на вивчення цієї дисципліни, у тому числі аудиторно за видами занять.

На екзамені у відомість екзаменатор виставляє оцінку за екзамен за шкалою університету (бали), загальну кількість балів (сума балів за результатами ПМК і балів за результатами екзамену ), оцінку за шкалою ЕСТS та оцінку за національною 4-х бальною розширеною шкалою.

Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить 35-59 балів («FХ»), має право перескласти ПМК чи екзамен з цієї дисципліни після складання останнього екзамену поточного семестру за графіком, встановленим деканатом, але до початку наступного семестру.

Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить менше 35 балів («F»), має право на повторне вивчення даної дисципліни в індивідуальному порядку під керівництвом викладача та повторне складання з неї усіх контрольних заходів, передбачених навчальним планом, у термін до початку заліково-екзаменаційної сесії наступного семестру. До повторного вивчення дисципліни студент допускається лише після укладання контракту з університетом.

На екзамені екзаменатор виставляє в залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента підсумкову оцінку (бали) з дисципліни за 100 бальною шкалою університету та шкалою ЕСТS.

Підсумкова оцінка з дисципліни за екзамен «незадовільно» у залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента не виставляється.

Екзаменатор особисто повертає оформлені відомості до деканату відразу ж після закінчення усного або в 2-денний термін після письмового екзамену. У випадку, якщо екзамен закінчився пізно, екзаменатор повертає відомість не пізніше ранку наступного дня.

12. Якщо студент не з’явився на екзамен з будь-якої причини, то навпроти прізвища студента у колонках «Кількість балів за результатами екзамену» ставиться «0», а у колонці «Підсумкова оцінка за національною шкалою» і «Оцінка за шкалою ECTS» робиться запис «Не з’явився».

Студент, який не з’явився на підсумковий контрольний захід з поважних причин, що підтверджується належними документами, складає його у тижневий термін після закінчення екзаменаційної сесії за графіком, встановленим деканатом. Підсумкова оцінка студента після повторного складання екзамену визначається за результатами останнього та поточного модульного контролю.

Студент, який не з'явився на екзамен без поважних причин, вважається таким, що має академічну заборгованість.

13. Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить менше 35 балів («F»), і який не уклав контракт на повторне вивчення курсу дисципліни, не допускається до вивчення нових навчальних дисциплін у наступному семестрі та підлягає відрахуванню з університету.

Студент, який одержав підсумкові оцінки до 35 балів («F») більше як з двох навчальних дисциплін за семестр, підлягає відрахуванню.

14. Студентам, які одержали під час екзаменаційної сесії (на екзаме­нах, диференційованих заліках) не більше двох підсумкових незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Цей термін може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів. У цьому випадку на факультеті складається графік ліквідації студентом академічної заборгованості із зазначенням дати, часу перескладання, номера аудиторії та прізвища екзаменатора(ів). Графік затверджується першим проректором і доводиться до відома студентів та науково-педагогічних працівників факультету до початку нового семестру. Дотримання цього графіка є обов'язковим для екзаменаторів і студентів. Оцінювання здійснюють за 100 бальною шкалою.

15. Перескладання екзамену (поточного модульного контролю) дозволяється не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий раз – комісії, яка створюється деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри.

 

Якщо студент при першому перескладанні отримав оцінку «незадовільно» (екзамен), то в екзаменаційну (відомість поточного модульного контролю) відомість, крім цієї оцінки, йому виставляється оцінка FХ за шкалою ЕСТS. У випадку отримання студентом при другому перескладанні оцінки «незадовільно» (екзамен, поточний модульний контроль) в екзаменаційну (поточного модульного контролю) відомість студентові, крім зазначеної оцінки, виставляється оцінка F за шкалою ЕСТS.

16. Студент, який не з’явився на повторний залік чи екзамен без поважної причини, вважається таким, що одержав незадовільну оцінку і у колонці «Кількість балів за результатами екзамену» йому зараховується «0» балів і у колонках «Підсумкова оцінка за національною шкалою» і «Оцінка за шкалою ECTS» робиться запис «Не з’явився».

17. Присутність на екзаменах сторонніх осіб без дозволу ректора чи першого проректора не дозволяється.

18. Підставою для призначення студентові стипендії є підсумкові оцінки з дисциплін за національною шкалою. Порядок призначення стипендії регулюється окремим Положенням.

Додаток 1

Буковинський державний фінансово-економічний університет

__________________________факультет

201__ - 201__ н.р. Курс __________ Група ___________

Відомість поточного модульного контролю № ___

з _____________________________________________________

(навчальна дисципліна) за _______ навчальний семестр

№ з/п Прізвище, ініціали студента № інд. навчального плану студента/ залікової книжки Оцінка за національ-ною шкалою Підсумкова рейтингова оцінка (балів) Оцінка / ЕСТS Підпис екзамена- тора (ів) ПІБ екзаменатора (ів)
               

 

Декан _________________ _____________ ________________ Екзаменатор (и)___________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
“______”__________201___р. ________________ ____________

 

Відомість дійсна до “_______”________________201___р.

Додаток 2

________________________факультет

201__ - 201__ н.р. Курс __________ Група ___________

Екзаменаційна відомість № ___

з _________________________________________________________________

(навчальна дисципліна)за _______ навчальний семестр

№ з/п Прізвище, ініціали студента № екз-го білета № інд. Навчально-го плану студента/ залікової книжки Оцінка за національною шкалою Підсумкова рейтингова оцінка (балів) Оцінка / ЕСТS Підпис екзаменатора (ів) Прізвище, ініціали екзаменатора (ів)
                 

Відомість дійсна до “_______”________________201___р.

 

Декан _________________ _______________________________ Екзаменатор (и)______________________ ____________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)
“______”__________201___р.  
   

 


СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про ректорський контроль у Буковинському державному фінансово-економічному університеті

Загальна частина

«Положення про ректорський контроль» – (далі – Положення) регламентує організаційні форми і складові системи ректорського контролю у Буковинському державному фінансово-економічному університеті (БДФЕУ). Положення базується на засадах Закону «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

Основним завданням ректорського контролю є контроль за якістю навчального процесу на факультетах та перевірки залишкових знань і вмінь студентів з певної навчальної дисципліни.

 

2. Організація і проведення ректорського контролю

Метою контролю рівня засвоєння студентами навчального матеріалу є виявлення ступеня відповідності набутих студентами знань та вмінь навчальним програмам дисциплін, освітнім стандартам, виявлення рівня залишкових знань.

Організація і проведення ректорської контрольної роботи покладається на кафедру, з дисципліни якої проводиться контрольна, або представника адміністрації. Завдання для проведення ректорського контролю розробляє кафедра.

Контроль рівня засвоєння студентами навчального матеріалу здійснюється, як правило, вибірково і залежно від мети контролю може проводитися на потоці (курсі) в усіх групах з однієї дисципліни або в одній чи кількох групах із кількох дисциплін.

Планування контролю рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, визначення дисциплін і мети, орієнтовних термінів проведення та затвердження графіків контролю здійснюється на початку семестру.

Графік ректорського контролю затверджується першим проректором університету за поданням деканів факультетів.

Ректорський контроль здійснюється за таким графіком:

- у жовтні – листопаді – перевірка рівня знань і навичок із дисциплін, що складалися під час літньої екзаменаційної сесії;

- у березні – квітні – з дисциплін, що складалися під час зимової екзаменаційної сесії.

 

3. Вимоги до змісту завдань і проведення ректорських контрольних робіт

 

Контрольна робота може виконуватися в письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування. При проведенні письмової контрольної роботи рекомендується використання чотирьох і більше варіантів завдань або завдання комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни. Завдання повинні охоплювати основні питання тем, розділів і бути рівноцінними за рівнем складності. Тестові завдання повинні охоплювати основні дидактичні одиниці теми, розділу. Письмова контрольна робота оформляється студентом розбірливо, на аркушах паперу. При перевірці контрольних робіт допущені помилки підкреслюються викладачем.

Оцінювання ректорської контрольної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, а для ОКР «молодший спеціаліст» за 12-бальною шкалою із загальноосвітнього циклу та з решти дисциплін за 5-бальною шкалою. Оцінка проставляється на титульному аркуші цифрою і прописом й підтверджується підписом викладача. Якщо студент відсутній під час проведення контрольної роботи, то він повинен виконати її в двотижневий термін.

 

4. Аналіз результатів ректорського контролю

За підсумками проведення контролю засвоєння студентами навчального матеріалу викладачами проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях кафедр, виявляються рівень засвоєння програмового матеріалу та недоліки в їх оцінюванні, розробляються заходи щодо усунення виявлених недоліків при ректорському контролі. При проведенні порівняльного аналізу використовуються результати складання екзаменів або підсумкового модульного контролю, в залежності від форми семестрового контролю.

За результатами ректорського контролю деканати складають зведені відомості по факультету, проводять їх аналіз, розробляють пропозиції щодо усунення виявлених у ході контролю недоліків і представляють матеріали у відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу. ВОМЗНП складає зведені відомості ректорського контролю по університету, аналізує й узагальнює надані пропозиції, формує проект відповідних заходів. Підсумки ректорського контролю обговорюються на Вченій раді, яка розглядає результати ректорських контрольних робіт і затверджує заходи щодо усунення виявлених недоліків.

5. Облік і зберігання ректорських контрольних робіт

У триденний термін після закінчення проведення ректорських контрольних робіт викладач здає завідувачу кафедри зразки варіантів контрольних робіт, перевірені контрольні роботи і аналіз результатів.

Результати контрольних робіт узагальнюються і зберігаються на кафедрі протягом навчального року, після чого знищуються по акту.

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів

у Буковинському державному фінансово-економічному університеті

І. Самостійна робота студентів

1.1.Загальні положення

1.1.1. Підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, придатних до компетентної, відповідальної та ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів неможлива без підвищення ролі самостійної роботи студентів університету, посилення значущості науково-педагогічних працівників у розвитку навичок самостійної роботи, стимулювання професійного зростання студентів та виховання їх творчої активності. Для організації самостійної роботи студентів згідно з вимогами Болонського процесу необхідні такі умови:

- володіння студентами вміннями та навичками самостійної навчальної діяльності;

- формування у студентів потреби й інтересу до самостійної роботи;

- врахування індивідуальних особливостей студентів під час визначення завдань для самостійної роботи;

- розробка індивідуальних творчих завдань для самостійної роботи студентів над проблемними темами курсу і керівництво нею з боку викладача;

- створення необхідного методичного забезпечення для організації самостійної роботи студентів;

- грамотне керівництво самостійною роботою студентів і надання вчасної допомоги для усунення недоліків.

1.1.2. Положення визначає основні засади організації та контролю самостійної роботи студентів (далі – СРС).

1.1.3. Дане Положення направлене на реалізацію таких завдань:

- забезпечення єдиного підходу науково-педагогічних та педагогічних працівників до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів;

- розвиток пізнавальних та творчих здібностей студентів в умовах індивідуалізації навчального процесу, виховання потреби в самоосвіті;

- сприяння засвоєнню знань, формування професійних вмінь і навичок майбутніх фахівців;

- створення умов для розвитку мотивації студентів до самостійної роботи;

- забезпечення умов для навчально-дослідної роботи студентів.

1.1.4. Самостійна та індивідуальна робота регламентується наказами Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 червня 1993 року «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України» та № 774 від 30.12.2005 року «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

 

1.2. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

1.2.1. Самостійна робота студента– це форма організації навчального процесу, коли заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом викладача.

1.2.2. СРС є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

1.2.3. СРС є важливою складовою навчального процесу, впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь, які допоможуть творчо застосовувати їх в майбутній професійній діяльності.

1.2.4. Метою самостійної роботи є розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів, здобуття глибокої системи знань, як ознаки міцності знань, засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності, як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

1.2.5. У ході самостійної роботи студент має стати активним учасником навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними й практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати.

1.2.6. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3, але більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.2.7. Співвідношення аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.

1.2.8. Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів в Буковинському державному фінансово-економічному університеті.

1.2.9. Організація самостійної роботи студента спрямовується на оволодіння вміннями та навичками:

- організації самостійної навчальної діяльності;

- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

- роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною, довідковою літературою;

- конспектування літературних джерел;

- виконання курсових, дипломних та магістерських робіт;

- проведення досліджень, передбачених темами і розділами навчальних дисциплін;

- опрацювання статистичної інформації;

- застосування набутих знань для розв’язання практичних завдань.

 

1.3. Зміст і види самостійної роботи студентів

дульних (контрольних) завдань.ання навчального матеріалу;

модульної системи організації навчального процесу в Бук1.3.1. Самостійна робота студентів охоплює:

- підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо);

- виконання завдань з навчальної дисципліни протягом року;

- роботу над окремими темами навчальних дисциплін;

- підготовку до практики та виконання завдань, передбачених програмою практики;

- підготовку до всіх видів контрольних випробувань;

- підготовку до підсумкової державної атестації;

- роботу в студентських наукових товариствах;

- участь у науковій та науково-методичній роботі кафедр (для магістрів), факультетів;

- участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо.

1.3.2. Самостійна робота студентів над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни може включати різні види діяльності, які визначаються робочою навчальною програмою, в залежності від мети, завдань та змісту навчальної дисципліни, зокрема:

- опрацювання теоретичних основ поданого матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації;

- конспектування матеріалу з основних та додаткових джерел;

- опрацювання та підготовка огляду опублікованих статей;

- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модульних контрольних робіт та екзаменом;

- читання художньої літератури (іноземною та рідною мовами);

- виконання домашніх завдань (переклад іноземних текстів встановлених обсягів, виконання вправ, розв’язання і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру, складання ділових документів, підготовка презентацій, складання кросвордів, розробка тестових завдань);

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);

- обробка та узагальнення статистичної інформації;

- підготовка практикуму з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення;

- виконання індивідуальних завдань.

 

Можливі види самостійної та індивідуальної роботи студентів, форми контролю та звітності

Види та форми самостійної та індивідуальної роботи студентів Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточного та підсумкового модульного контролю
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо. 1.2. Виконання домашніх завдань (переклад іноземних текстів встановлених обсягів, виконання вправ, вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру, збір та узагальнення статистичної інформації, складання ділових документів, підготовка презентацій, складання кросвордів, розробка тестових завдань). 1.3. Систематизація матеріалу під час підготовки до поточного та підсумкового модульного контролю. 1.1. Активна участь у різних видах аудиторних занять. 1.2. Перевірка правильності виконання завдань. 1.3. Написання контрольної роботи тощо.
ІІ. Навчально-дослідна робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни. 2.2. Написання реферату(есе) за заданою проблематикою. 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації. 2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study). 2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення. 2.6. Написання курсової роботи. 2.7. Написання дипломної (магістерської) роботи. 2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи (ІКР). 2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР. 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР. 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі. 2.5. Перевірка правильності виконання завдань. 2.6. Захист курсової роботи. 2.7. Захист дипломної роботи.
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах. 3.2. Підготовка наукових публікацій. 3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету). 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах. 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк. 3.3. Використання матеріалів в звіті з НДР.
ІV. Стажування, навчальна, економічна, виробнича, переддипломна, педагогічна практики
4.1. Проходження практичного стажування на підприємстві,навчальної,економічної, виробничої, переддипломної, педагогічної практики. 4.1 Звітування за результатами стажування, практик.

 

 

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинно передбачати засоби самоконтролю (тестові завдання, набір контрольних завдань, питання та завдання для самоконтролю тощо).

1.3.3. Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, забезпечує ефективність процесу професійного становлення й саморозвитку особистості майбутнього фахівця.

1.3.4. До індивідуальних завдань відносяться творчі й індивідуальні навчально-дослідні завдання.

1.3.5. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (у тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях).

 

1.4. Організація самостійної роботи студентів

дульних (контрольних) завдань.ання навчального матеріалу;

модульної системи організації навчального процесу в Бук

1.4.1. Перелік завдань для СРС (обов’язкових для виконання та за вибором студентів), форми її організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань із СРС, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділу „Самостійна робота студентів”) і включається до Картки самостійної роботи студентів.

Зразок 1

Картка самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з навчальної дисципліни

„__________________________________ ”

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...