Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про семестровий контроль 4 страница6.2. Студент, який одержав підсумкові оцінки до 35 балів («F») більше як з двох навчальних дисциплін за семестр, підлягає виключенню з університету.

 

7. Відрахування студентів за неуспішність

 

7.1. Оцінки, одержані студентом на захисті курсової роботи чи практики, вносяться до «Відомості захисту курсових робіт» чи до «Відомості захисту практики», в залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента та в додаток до диплома чи до академічної довідки.

До «Відомості захисту курсових робіт» чи до «Відомості захисту практики» вноситься:

· загальна кількість балів за шкалою університету, яка зарахована студенту за результатами захисту курсової роботи чи практики;

· підсумкова оцінка за національною шкалою;

· підсумкова оцінка за шкалою ECTS.

7.2. Після проведення підсумкового контрольного заходу підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється у «Відомість обліку успішності студента», в залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента та в додаток до диплома чи до академічної довідки.

7.3. До «Відомості обліку успішності студента» вноситься:

· загальна кількість балів за шкалою університету, яка зарахована студенту за результатами поточного модульного контролю;

· кількість балів за шкалою університету, зарахованих студенту за результатами екзамену;

· підсумкова оцінка з дисципліни у балах за шкалою університету;

· підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою;

· підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за шкалою ECTS.

7.4. До залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, додатка до диплома студента чи до академічної довідки вноситься підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни за національною шкалою та за шкалою ECTS. Незадовільна оцінка до цих документів не вноситься.

7.5. У випадку, коли навчальна дисципліна включає в себе кілька залікових кредитів, що вивчаються у різних семестрах, до додатку до диплома заноситься підсумкова оцінка з навчальної дисципліни.

7.6. Для виставлення підсумкової оцінки до «Відомості обліку успішності студента» викладач керується такими правилами:

· після екзамену у колонці «Кількість балів за результатами екзамену» виставляється оцінка, одержана за результатами підсумкового контролю (екзамену);

· після проведення підсумкового контрольного заходу у формі екзамену у колонці «Загальна кількість балів» виставляється оцінка, що визначається як сума балів, одержаних за результатами модульного контролю, та балів, одержаних за результатами підсумкового контролю;

· якщо студент не з’явився на екзамен з будь-якої причини, то навпроти прізвища студента у колонках «Кількість балів за результатами екзамену» ставиться «0», а у колонці «Підсумкова оцінка за національною шкалою» і «Оцінка за шкалою ECTS» робиться запис «Не з’явився»;· студент, який не з’явився на повторний залік чи екзамен без поважної причини, вважається таким, що одержав незадовільну оцінку і у колонці «Кількість балів за результатами екзамену» йому зараховується «0» балів і у колонках «Підсумкова оцінка за національною шкалою» і «Оцінка за шкалою ECTS» робиться запис «Не з’явився»;

· студенту, який одержав на екзамені незадовільну оцінку, у колонці «Підсумкова оцінка за національною шкалою» записується «2 (незадовільно)», а у стовпчику «Оцінка за шкалою ECTS» – записується «F» чи «FX», залежно від кількості балів, набраних за результатами модульного контролю.


ДОДАТОК1

Таблиця 1

Орієнтовна оцінка видів навчальної діяльності студентів за модулями навчальної дисципліни, формою контролю з якої є ПМК (поточно-модульний контроль) чи екзамен

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 (індивідуальне навчально-дос-лідне завдання) Загальна кількість балів1
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Модульна контрольна робота Змістовий модуль 3 Модульна контрольна робота

або:

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 (індивідуальне навчально-дослідне завдання) Підсумковий контроль (екзамен) Загальна кількість балів
Змістоий модуль 1 Змістоий модуль 2 Модульна контрольна робота Змістоий модуль 3 Модульна контрольна робота

або:

Модуль 1 Модуль 2 (індивідуальне навчально-дослідне завдання) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Модульна контрольна робота

 

 

Модуль 1 Модуль 2 (індивідуальне навчально-дос-лідне завдання) Підсумковий контроль (екзамен) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Модульна контрольна робота

ДОДАТОК 1-А

(для заочного факультету)

Таблиця 1-А

Орієнтовна оцінка видів навчальної діяльності студентів за модулями навчальної дисципліни, формою контролю з якої є ПМК (поточно-модульний контроль) чи екзамен

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 (індивідуальне навчально-дос-лідне завдання) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Домашня контрольна робота Змістовий модуль 3 Домашня контрольна робота

або:

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 (індивідуальне навчаль-но-дослідне завдання) Підсумко-вий контроль (екзамен, залік) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Домашня контрольна робота Змістовий модуль 3 Домашня контрольна робота

або:

Модуль 1 Модуль 2 (індивідуальне навчально-дослідне завдання) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Домашня контрольна робота

 

Модуль 1 Модуль 2 (індивідуальне навчально-дос-лідне завдання) Підсумковий контроль (екзамен, залік) Загальна кількість балів
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Домашня контрольна робота
               

Додаток 2

Таблиця 1

орієнтовна структура визначення кількості балів за окремі види навчальної діяльності у робочій програмі навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту Всього (годин) Розподіл навчальної роботи (години) Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали) Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)  
лекційні Семінарські та практичні заняття (годин) Самостійна робота (годин) Індивідуальна робота, ІНДЗ  
Модуль I. Назва частини  
Змістовий модуль I. Назва розділу  
Тема 1. Назва 1. Питання    
Тема 2. Назва 1. Питання  
Тема 3. Назва 1. Питання  
Змістовий модуль2. Назва розділу  
Тема 4. Назва 1. Питання    
Тема 5. Назва 1. Питання  
Модульна контрольна робота 1  
Разом за модуль 1  
Модуль II. Назва частини  
Змістовий модуль3. Назва розділу  
Тема 6. Назва 1. Питання    
Тема 7. Назва 1. Питання  
Тема 8. Назва 1. Питання  
Модульна контрольна робота 2  
Разом за модуль 2  
Модуль IIІ. Індивідуальна та самостійна робота  
ІНДЗ          
Загальна кількість годин, балів    
                             

Таблиця2

орієнтовна структура визначення кількості балів за окремі види навчальної діяльності у робочій програмі навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту Всього (годин) Розподіл навчальної роботи (години) Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали) Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)  
лекційні Семінарські та практичні заняття (годин) Самостійна робота (годин) Індивідуальна робота, ІНДЗ  
Модуль I. Назва частини  
Змістовий модуль I. Назва розділу  
Тема 1. Назва 1. Питання    
Тема 2. Назва 1. Питання  
Тема 3. Назва 1. Питання  
Змістовий модуль2. Назва розділу  
Тема 4. Назва 1. Питання    
Тема 5. Назва 1. Питання  
Модульна контрольна робота 1  
Разом за модуль 1  
Модуль II. Назва частини  
Змістовий модуль3. Назва розділу  
Тема 6. Назва 1. Питання    
Тема 7. Назва 1. Питання  
Тема 8. Назва 1. Питання  
Модульна контрольна робота 2  
Разом за модуль 2  
Модуль IIІ. Індивідуальна та самостійна робота  
ІНДЗ          
Екзамен / залік  
Загальна кількість годин, балів    
                             

Таблиця 3

орієнтовна структура визначення кількості балів за окремі види навчальної діяльності у робочій програмі навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту Всього (годин) Розподіл навчальної роботи (години) Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали) Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)  
лекційні Семінарські та практичні заняття (годин) Самостійна робота (годин) Індивідуальна робота, ІНДЗ  
Модуль I. Назва частини  
Змістовий модуль I. Назва розділу  
Тема 1. Назва      
Тема 2. Назва    
Тема 3 Назва    
Тема 4. Назва    
Тема 5. Назва    
Тема 6. Назва    
Тема 7. Назва    
Змістовий модуль2. Назва розділу  
Тема 8. Назва        
Тема 9. Назва    
Тема 10. Назва    
Тема 11. Назва    
Тема 12. Назва    
Тема 13. Назва    
Тема 14. Назва    
Тема 15. Назва    
Контрольна робота  
Разом за модуль 1    
Модуль II. Назва частини  
Змістовий модуль3. Назва розділу  
Тема 16. Назва      
Тема 17. Назва    
Тема 18. Назва    
Тема 19. Назва    
Тема 20. Назва    
Тема 21. Назва    
Змістовий модуль 4. Назва розділу    
Тема 22. Назва      
Тема 23. Назва      
Тема 24. Назва      
Тема 25. Назва      
Тема 26. Назва      
Тема 27. Назва      
Тема 28. Назва      
Модульна контрольна робота 1  
Разом за змістовий модуль 3,4      
Змістовий модуль 5. Назва розділу      
Тема 29. Назва        
Тема 30. Назва      
Тема 31. Назва      
Тема 32 Назва      
Тема 33. Назва      
Тема 34. Назва        
Тема 35. Назва      
Тема 36 Назва      
Змістовий модуль 6. Назва розділу      
Тема 37. Назва        
Тема 38 Назва      
Тема 39 Назва      
Тема 40. Назва      
Тема 41. Назва      
Модульна контрольна робота 2  
Разом за модуль 2      
   
Змістовий модуль 7. Назва розділу      
Тема 42. Назва      
Тема 43. Назва      
Тема 44. Назва      
Тема 45. Назва      
Тема 46.Назва      
Змістовий модуль 8. Назва розділу      
Тема 47. Назва      
Тема 48. Назва      
Тема 49. Назва      
Тема 50. Назва      
Тема 51. Назва      
Контрольна робота  
Разом за модуль 3    
Модуль ІІІ. Індивідуальна та самостійна робота  
ІНДЗ          
Екзамен / залік  
Загальна кількість годин, балів      
                               

ДОДАТОК 3

Таблиця 1

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...