Главная Обратная связь

Дисциплины:


Факультет __ Форма навчання _Спеціальність _________________________________________ Курс _____ Група _______

200____ / 200_____ навчальний рік

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ І ПІДСУМКОВОЇ УСПІШНОСТІ № __

З навчальної дисципліни __________________________________________________,

яка викладається протягом 2-х і більше семестрів

за навчальний семестр Дата “____”________________200_ р.

Викладач________________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

№ з/п Прізви ще, ініціали студента № індивідуального плану/ залікової книжки Результати поточного контролю К-ть балів за ІНДЗ Кількість балів за екзамен Загальна кількість балів1 Підсумкова оцінка за Національною 4-х бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Підпис екзаменатора
__-й семестр __-й семестр __-й семестр
К-ть балів Підпис виклада ча К-ть балів Підпис виклада ча К-ть балів Підпис викладача
1.                            
...                            

Студентів у групі _____________ Декан_______________________________

Не з’явилось ______________________

Були присутні

“Відмінно” A ______________________

“Добре” _________ у т.ч. В _____ С _______

“Задовільно” _____ у т.ч. D _____ E _______

“Незадовільно” ________________ у т.ч.

FX з можливістю повторного складання ______________

F з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ________

Екзаменатор _____________________ «_____» _________________ 200_ р.

До уваги викладачів!

1 - Графа 13 - це сума балів (гр. 4, гр. 6, гр. 8, гр. 10, гр. 11, гр.12) Кількість балів за результатами семестрового ПМК, ІНДЗ та заохочувальні бали проставляються в діапазоні від 0 до 60 балів.

Таблиця 4

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет ____________________________________________ Форма навчання _______

Спеціальність __________ Курс _____ Група ____ 20__ / 20_ н.р.

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ ЗА ПОТОЧНИМ МОДУЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ №

З навчальної дисципліни __________________________________________________,

яка викладається протягом 2-х і більше семестрів

за навчальний семестр Дата “____”________________200_ р.

Викладач ______________________________________________________________________(вчене звання, прізвище, ініціали)

№ з/п Прізви-ще, ініціали студента № індивідуального плану/ заліко вої Результати поточного контролю К-ть балів за ІНДЗ Загальна к-ть балів   Оцінка за шкалою ECTS Підсум кова оцінка за 4-бальною шкалою Підпис викла-дача
__-й семестр __-й семестр __-й семестр
К-ть балів   Підпис викла дача К-ть балів   Підпис викла дача К-ть балів   Підпис викла дача
1.                          
                           

Студентів у групі ______________ Викладач_____________________ Декан ____________________ (підпис)

(підпис, прізвище) «_____» _________________ 200_ р.

“Відмінно” A ______________________

“Добре” _________ у т.ч. В _____ С _______

“Задовільно” _____ у т.ч. D _____ E _______

“Незадовільно” ________________ у т.ч.

FX з можливістю повторного складання ______________

F з обов’язковим повторним вивченням дисципліни ________

До уваги викладачів!

1. Результати семестрових ПМК сумуються із балами за ІНДЗ та заохочувальними балами (графа 12)

2. Відомість подається викладачем у деканат в день останнього в семестрі семінарського чи практичного заняття.

Таблиця 4

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Заліково-екзаменаційний листок №________

Факультет _____________________________________ Курс __ Група ____

Кафедра______________________________________________________________________

Навчальна дисципліна___________________За__навчальний семестр 20 / 20 н. р.

Екзамен (залік, курсова робота) у групі відбувся “____”_________200__ р.

Причина перенесення (повторного складання) екзамену (заліку) _______________________

___________________________________________________________________

Направлення дійсне до “___”_________20__ року.

Прізвище, ініціали студента № індиві-дуального навч. плану (№ залікової книжки) Кількість балів за результатами екзамену, ПМК, заліку Загальна к- ть балів за навчальну дисц. Оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за нац. шкалою
           
  Декан________________________ (підпис, прізвище) “____”__________200__ р.   Екзаменатор _______________________________ (підпис) (учене звання, прізвище, ініціали) “____”__________200__ р.  
                   

Заліково-екзаменаційний листок екзаменатор здає особисто в деканат у день приймання екзамену. Передавати листок через інших осіб категорично забороняється.

Додаток 4

Шкала оцінювання проходження практики студентів БДФЕУ за кредитно-модульною системою

Підсумкова кількість балів за шкалою університету Бали за звіт Бали за захист Заохочувальний бал Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
90-100 36-40 45-50 9-10 А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
85-89 34-35 42-44 8-10 В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
75-84 30-33 37-42 8-9 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
65-74 26-29 32-37 7-8 D(задовільно) Достатньо, але із значними недоліками
60-64 24-25 30-32 6-7 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
1-59 1-23 0-29 0-7 FX (незадовільно) Не відповідає мінімальним вимогам

Оцінювання звіту з практики

Бали Критерії оцінювання звіту з практики
40-36 Студент оформив звіт з практики згідно вимог (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить опис виконаних студентом під час практики робіт, їх виконання підтверджене документами та розрахунками). Подає його для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника практики від організації. Студентом повністю розкритий зміст усіх тем. На основі проведених під час практики досліджень та облікових робіт робить ґрунтовні висновки, розробляє 3 та більш пропозиції щодо підвищення ефективності роботи організації.
35 – 34 Студент оформив звіт з практики згідно вимог. Звіт представлено для перевірки своєчасно. Студент виконав не менше ніж 90% програми практики, має позитивний відгук керівника практики від організації. На основі проведених під час практики дослідження зроблені та подані у звіті ґрунтовні висновки, розроблено не менш ніж 2-3 пропозиції щодо підвищення якості та ефективності діяльності організації.
33 – 30 Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки своєчасно. Студент виконав не менше ніж 80% програми практики, має позитивні відгуки керівника практики від бази практики. На основі проведеного дослідження робить ґрунтовні висновки, розробляє не менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення якості та ефективності діяльності організації.
29 – 26 Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить окремі недоліки. Виконав не менше ніж 70% програми практики. На основі проведеного аналізу робить висновки, розробляє не менш ніж 1 пропозицію щодо підвищення якості діяльності бази практики.
25 – 24 Студент оформив звіт з практики згідно вимог, подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить окремі недоліки. Виконав не менше ніж 60% програми практики. На основі проведеного дослідження робить висновки, розробляє кілька загальних пропозицій щодо підвищення якості роботи організації, які не мають прикладного характеру.  
1-23 Студент оформив звіт з практики з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник, містить опис виконаних студентом під час практики робіт без їх опису, їх виконання (в недостатній кількості), підтверджене доданими бухгалтерськими документами та розрахунками). Подає його для перевірки із запізненням. Відгук керівника практики від організації містить суттєві зауваження щодо знань та вмінь студента його професійних навичок. Виконує програми практики менше ніж на 50%. Не робить висновків, у звіті відсутні пропозиції щодо підвищення якості діяльності організації.

Оцінювання результатів захисту практики

Бали Критерії оцінювання
50-45 Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, грамотно узагальнює матеріал і робить відповідні висновки та пропозиції. Вільно володіє навчальним матеріалом на основі всього комплексу вивченої спеціальності, економічної літератури й законодавчо-нормативної бази. ДеМОНмолодьспорту Україниструє здібності аналітичного міркування. Вміє аналізувати різну інформацію з питання й знаходити правильне рішення проблеми. Вміє пов’язувати теорію з практикою: самостійно оцінює різноманітні виробничі ситуації, використовує набуті знання і уміння в нестандартних ситуаціях.
44-42 Студент вільно володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Де МОНмолодьспорту України демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналіз. Припускає одну-дві несуттєві помилки при відповіді на питання, самостійно виправляє їх. Форма та зміст відповіді мають окремі неточності. Узагальнює матеріал і робить відповідні висновки.
42-37 Студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Здатний застосувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій. Уміє узагальнювати і систематизувати інформацію під керівництвом викладача. Грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; припускає помилки, які під керівництвом викладача може виправити.
37-32 Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні. Виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять. За допомогою викладача може аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти пропущені помилки.
32-30 Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, або частково здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. За допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти пропущені помилки, але при цьому відповідає не на всі додаткові запитання. Не розуміє економічний зміст показників (господарських операцій).
1-29 Студент має розрізнені безсистемні знання, володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями. Допускає помилки у визначенні термінів, що призводить до викривлення їх змісту. Не володіє методикою складання форм звітності, бухгалтерської звітності, розрахунку економічних показників. Не відповідає (або дає неповні неправильні відповіді) на основні та додаткові запитання.

Додаток 5

Критерії оцінювання дипломної роботи науковим керівником

Бали Критерії оцінювання
36-40 Студент оформив дипломну роботу відповідно до Методичних рекомендацій. Зміст роботи відповідає обраній для дослідження темі, містить всі необхідні структурні компоненти. Студент використав значну кількість наукової літератури, у тому числі й іноземної, опанував всю різноманітність теорій і гіпотез з даної проблеми, вийшов на високий рівень теоретичних узагальнень, провів детальний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, подав його з використанням ілюстративного матеріалу. Студентом повністю розкритий зміст роботи. На основі проведених досліджень та облікових робіт зроблені ґрунтовні висновки, узагальнення та пропозиції. Студент дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.
34-35 Студент оформив дипломну роботу відповідно до Методичних рекомендацій. Зміст роботи відповідає обраній для дослідження темі, містить всі необхідні структурні компоненти. Студент використав значну кількість наукової літератури, у тому числі й іноземної, провів детальний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, подав його з використанням ілюстративного матеріалу. Але студентом допущені неточності в теоретичному узагальненні матеріалу. Студентом розкритий зміст роботи. На основі проведених досліджень та облікових робіт зроблені відповідні висновки та пропозиції. Студент дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.
30-33 Дипломна робота оформлена відповідно до Методичних рекомендацій. Зміст роботи відповідає обраній для дослідження темі, містить всі необхідні структурні компоненти. Студент не використав усіх можливих літературних джерел, у тому числі й іноземного походження. В роботі наявний детальний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті і представлений з використанням ілюстративного матеріалу. Крім того, в роботі допущені неточності в теоретичному узагальненні матеріалу. На основі проведених досліджень та облікових робіт зроблені висновки та пропозиції. Студент не завжди дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.
26-29 Студент оформив дипломну роботу з незначними порушеннями Методичних рекомендацій. Зміст роботи відповідає обраній для дослідження темі, однак відсутній послідовний логічний взаємозв’язок між структурними елементами. Студент не використав усіх можливих літературних джерел, у тому числі й іноземного походження. В роботі наявний аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, представлений з використанням ілюстративного матеріалу, але прослідковуються проблеми в узагальненні матеріалу. На основі проведених досліджень та облікових робіт не чітко зроблені висновки та пропозиції. Студент не завжди дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.
24-25 Студент оформив дипломну роботу з порушеннями Методичних рекомендацій. Зміст роботи відповідає обраній для дослідження темі, однак відсутній послідовний логічний взаємозв’язок між структурними елементами та алгоритм розв’язання поставленої проблеми. В роботі наявний стислий аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, представлений з використанням ілюстративного матеріалу, але прослідковуються проблеми в узагальненні матеріалу. На основі проведених досліджень та облікових робіт не чітко зроблені або й відсутні висновки та пропозиції. Студент не завжди дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.
1-23 Дипломна робота виконана з порушенням Методичних рекомендацій Зміст роботи не відповідає обраній для дослідження темі, відсутній послідовний логічний взаємозв’язок між структурними елементами та алгоритм розв’язання поставленої проблеми. В роботі наявний стислий аналіз явищ і процесів на досліджуваному об’єкті, відсутні узагальнення теоретичного та практичного матеріалу. Студент не дотримувався плану-графіку виконання і подання на перевірку керівнику структурних частин дипломної роботи.

 

Критерії оцінювання захисту дипломної роботи

Бали Критерії оцінювання
54-60 Студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, грамотно узагальнює матеріал і робить відповідні висновки та пропозиції. Вільно володіє питаннями теми на основі опрацьованої економічної літератури й законодавчо-нормативної бази. Де МОНмолодьспорту України демонструє здібності аналітичного міркування. Вміє аналізувати різну інформацію з теми й знаходити правильне рішення проблеми. Вміє пов’язувати теорію з практикою: самостійно оцінює різноманітні виробничі ситуації, використовує набуті знання і уміння в нестандартних ситуаціях.
51-53 Студент вільно володіє матеріалом досліджуваної теми у повному обсязі на основі опрацьованої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Де МОНмолодьспорту України демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналіз. Припускає одну-дві несуттєві помилки при відповіді на питання, самостійно виправляє їх. Форма та зміст відповіді мають окремі неточності. Узагальнює матеріал і робить відповідні висновки.
45-50 Студент володіє матеріалом досліджуваної теми у повному обсязі на основі всього комплексу вивченої спеціальної літератури та законодавчо-нормативної бази. Здатний застосувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, допускає неточності у трактуванні окремих проблем. Грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; припускає помилки, які за допомогою керівника може виправити.
39-44 Студент володіє матеріалом досліджуваної теми на репродуктивному рівні. Виявляє знання й розуміння основних положень матеріалу теми, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять. Студент не може самостійно аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.
36-38 Студент володіє матеріалом досліджуваної теми на репродуктивному рівні, або частково здатний за допомогою керівника логічно відтворити значну його частину. Не може без допомоги зробити висновки, пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, не може логічно викласти проблеми; не виправив повністю недоліки, наведені у рецензії. Відповідає не на всі додаткові запитання. Не розуміє зміст економічних нормативів.
1-35 Студент має розрізнені безсистемні знання, володіє матеріалом досліджуваної теми на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями; не орієнтується в проблемі, не опанував навіть мінімуму наукової літератури. Допускає помилки у визначенні термінів, що призводить до викривлення їх змісту. Не володіє методикою складання форм звітності, бухгалтерської звітності, розрахунку економічних нормативів. Не відповідає (або дає неповні неправильні відповіді) на основні та додаткові запитання.

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про систему державної атестації випускників

Буковинського державного фінансово-економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Законів України „Про освіту" (№1060-12 від 23 травня 1991 р.) та „Про вищу освіту" (№2984-111 від 17 січня 2002 р.) державна атестація випускників Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – університет), що завершують навчання за програмами вищої освіти є обов'язковою.

1.2. Державна атестація випускників проводиться в університеті за напрямами підготовки, спеціальностями, передбаченими державним стандартом вищої освіти, та завершується видачею диплома державного зразка про рівень освіти та кваліфікацію.

1.3. Державна атестація бакалаврів, спеціалістів та магістрів проводиться державною екзаменаційною комісією (ДЕК), а молодших

спеціалістів- державною кваліфікаційною комісією (ДКК) після завершення навчання на певному освітньому кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

1.4. Державна атестація випускників здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівця з відповідного напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційного рівня, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

1.5. Державні екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії створюються в університеті наказом ректора.

1.6. Функціями державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій є:

- комплексна оцінка підготовки випускника та її відповідності вимогам державного освітнього стандарту відповідних напрямів, спеціальностей та рівнів підготовки;

- вирішення питання про присвоєння кваліфікації за результатами державної атестації та видачі випускнику відповідного диплома про вищу освіту;

- розробка рекомендацій із вдосконалення підготовки випускників на основі підсумків роботи комісій.

1.7. Державні екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії керуються у своїй діяльності Законом України "Про вищу освіту", "Положенням про організацію навчального процесу", "Рекомендаціями про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії" у вищих навчальних закладах України, вимогами галузевих стандартів вищої освіти за напрямами підготовки, спеціальностями фахівців та відповідними положеннями Буковинського державного фінансово-економічного університету, Статутом університету, рішеннями Вченої ради університету та цим Положенням.

2. Зміст і вимоги до державної атестації

2.1. Державна атестація випускника складається з таких видів атестаційних випробувань:

- державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки (здійснюється відповідно до вимог "Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 675 від 07.07.2010);

для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

- комплексний державний екзамен зі спеціальності;

для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:

- комплексний державний екзамен з економічної теорії; комплексний державний екзамен із фахових дисциплін;

- державні екзамени з фахових дисциплін;

для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

- захист дипломної роботи;

для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

- комплексний державний екзамен із фахових дисциплін;

- захист магістерської роботи.

2.2. Державний екзамен за напрямом підготовки (спеціальності) повинен враховувати вимоги до змісту окремих дисциплін та загальні вимоги до спеціалізованої професійної підготовки, що передбачені стандартами підготовки відповідних фахівців.

2.3. Терміни проведення державної атестації випускників визначаються навчальними планами підготовки фахівців за напрямами підготовки і спеціальностями.

2.4. Конкретний перелік атестаційних випробувань, що виносяться на державну атестацію студентів, визначається відповідними освітньо-професійними програмами, навчальними планами.

2.5. Види атестаційних випробувань, що застосовуються у державній
атестації випускників:

 

2.5.1.Для освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”:

- державна підсумкова атестація загальноосвітньої підготовки проводиться з предметів: українська мова, історія України, всесвітня історія та математика;

- комплексний державний екзамен за фахом, який повинен включати завдання з п'яти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, визначених ОПП.

2.5.2.Для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”:

- комплексний державний екзамен з економічної теорії, який повинен включати завдання з дисциплін: “Політична економія“, “Макроекономіка“, “Мікроекономіка”, “Історія економіки та економічної думки”;

- комплексний державний екзамен за фахом, який повинен включати завдання з чотирьох (в деяких випадках з п’яти) нормативних дисциплін циклу професійної підготовки;

- захист дипломного проекту;

- державні екзамени з фахових дисциплін.

2.5.3. Для освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”:

- захист дипломної роботи.

2.5.4. Для освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”:

-комплексний державний екзамен із фахових дисциплін;

- захист магістерської роботи.

 

3. Структура державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій

3.1. Державні екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії створюються в
університеті за напрямами підготовки, спеціальностями.

3.2. Державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія створюється щорічно наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету і діє протягом календарного року. До її складу входять: голова, заступник (заступники) голови, члени комісії та її секретар.

3.3. Голови ДЕК (ДКК) в університеті призначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за пропозицією ректора університету з числа провідних спеціалістів виробництва, фінансових, податкових органів, КРУ, держказначейства і вчених.

3.4. Заступником (заступниками) голови ДЕК може призначатися ректор університету, проректори, декани та завідувачі випускових кафедр.

3.5. Склад державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії формується із науково-педагогічних, педагогічних працівників університету та може передбачати залучення осіб із сторонніх організацій – авторитетних фахівців підприємств, організацій та установ, вчених; науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів.

3.6. Кількість членів ДЕК (ДКК) для проведення державних екзаменів і захисту дипломних робіт під час державної атестації випускників повинна складати не більше 6, а в окремих випадках 7 осіб.

3.7. Пропозиції щодо персонального складу ДЕК (ДКК) подаються завідувачами випускових кафедр ректору університету не пізніше, ніж за п’ять місяців до початку роботи ДЕК (ДКК), та формуються при складанні педагогічного навантаження.

3.8. Державні екзаменаційні комісії працюють у терміни, передбачені навчальними планами університету.

Графік роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії формується у вигляді розкладу. Розклад роботи державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії затверджується першим проректором університету та доводиться до відома випускників не пізніше, ніж за місяць до початку складання державних екзаменів або захисту кваліфікаційних робіт.

3.9. Інтервал між державними екзаменами в кожній групі повинен складати не менше п'яти календарних днів.

 

4. Загальні принципи організації та проведення державної атестації

4.1. До державного екзамену за напрямом підготовки (спеціальністю) та захисту дипломної (дипломного проекту) або магістерської роботи допускаються студенти, які завершили повний курс підготовки за відповідною освітньо-професійною програмою, виконали всі вимоги навчального плану та пройшли всі попередні атестаційні випробування.

4.2. Складання державних екзаменів та захист дипломних або магістерських робіт проводяться на відкритих засіданнях державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за участі не менш як половини її складу та за обов'язкової присутності голови комісії або його заступника.

4.3. Результати складання державних екзаменів та захисту дипломної (магістерської) роботи визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" і у бальній системі ЕСТSвідповідно до Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів та оголошуються у той же день після оформлення у встановленому порядку протоколів засідання екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій.

4.4. Рішення державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій про оцінку знань, виявлених випускниками при складанні екзаменів та захисті дипломних (магістерських) робіт, а також про присвоєння їм кваліфікації та видачу диплому (загального зразка чи з відзнакою) приймаються на закритих засіданнях простою більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні. За рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

4.5. За результатами захисту дипломних (магістерських) робіт та складання державних екзаменів випускниками державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія приймає рішення про присвоєння їм кваліфікації за напрямом підготовки або спеціальністю та про видачу диплому про вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

4.6. Випускнику, який склав державні екзамени та захистив дипломну роботу з оцінкою "відмінно" („А”),досяг високих успіхів в освоєнні освітньо-професійної програми та має оцінки "відмінно" не менше, ніж із 75% усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре" ("В" і "С"), а також проявив себе у науково-дослідній роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, видається диплом про вищу освіту з відзнакою.

4.7. У разі одержання незадовільної оцінки з одного державного екзамену студент не позбавляється права продовжувати складати державні екзамени з інших дисциплін.

4.8. Студент, який при складанні державного екзамену та / або при захисті дипломної (магістерської) роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету з отриманням академічної довідки.

4.9. У випадках, коли результат захисту дипломної (магістерської) роботи визнається незадовільним, державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія визначає, чи може студент подати на повторний захист роботу за тією ж темою, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, затверджену відповідною кафедрою протягом встановленого терміну зазначеного в п. 4.10.

4.10. Студент, який не склав державного екзамену та/або не захистив дипломну (магістерську) роботу, допускається до повторного складання державного екзамену чи захисту дипломної (магістерської) роботи протягом трьох років з моменту проходження державної атестації. Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, що не склали певні екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік завершення повного курсу навчання за відповідною освітньо-професійною програмою.

4.11. Студентам, які не складали державні екзамени та/або не захищали дипломну (магістерську) роботу з поважної причини, ректором університету може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи відповідної державної комісії зі складання державних екзаменів чи захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік.

4.12. Усі засідання державної комісії протоколюються. До протоколів заносяться оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті дипломної (магістерської) роботи, фіксуються питання та особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається особі, що закінчила вищий навчальний заклад. Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Контроль за веденням книги протоколів, її зберіганням та порядком оплати роботи комісії покладається на керівника відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.

4.13. Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і подає його ректору університету. У звіті голови державної комісії відображаються:

- аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання дипломних робіт;

- відповідність тематики дипломних (магістерських) робіт (проектів) сучасним вимогам, характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах;

- недоліки в підготовці з окремих дисциплін;

- рекомендації щодо поліпшення навчального процесу та організації роботи ДЕК (ДКК).

Звіти голів державних комісій обговорюються на засіданні Вченої ради університету.

 

5. Принципи організації та проведення державних екзаменів

5.1. Державний екзамен є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно визначає рівень освітньої та професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Він передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань.

5.2. Проведення державного екзамену здійснюється з дотриманням наступних принципів:

- уніфікація умов та методик проведення оцінювання, методик обробки результатів тестування та форм їхнього подання;

- інформаційна підготовка студентів до екзамену;

- дотримання вимог таємності при тиражуванні завдань екзаменаційних білетів (теоретичних питань, тестових завдань і задач тощо), їх зберіганні та використанні.

5.3. Форма державної атестації обумовлюється навчальним планом підготовки фахівців відповідного напряму підготовки, спеціальності та доводиться до відома студентів на початку навчального року, в якому буде здійснено випуск.

5.4. Програма державного екзамену, структура екзаменаційних білетів, тривалість екзамену тощо визначаються випусковою кафедрою і доводяться до відома випускників не пізніше, ніж за один місяць до дати проведення державного екзамену.

5.5. На засідання ДЕК до початку екзамену подаються такі документи:

- витяг із наказу ректора університету про затвердження персонального складу ДЕК;

- розклад роботи комісії;

- наказ про допуск до складання державного екзамену або захисту дипломних робіт студентами;

- наказ про затвердження тем дипломних (магістерських) робіт студентів;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, підписана деканом відповідного факультету університету;

- комплект екзаменаційних білетів, розглянутий і схвалений рішенням кафедри та затверджений першим проректором університету;

- критерії оцінювання знань студентів.

5.6. Рекомендаційною структурою білету з державного екзамену для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» може бути наступна: теоретична частина (два-три питання з фахових дисциплін); практична частина (тестові та практичні завдання).

5.7. Усі завдання білету державного екзамену рівнозначні за їх внеском до загальної оцінки за екзамен. Підсумкова оцінка державного екзамену складається з усередненої оцінки за кожний з етапів його проведення (включно з відповідями на запитання членів ДЕК).

5.8. Тривалість державного екзамену не повинна перевищувати норм часу, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України №450 від 7.08.2002 року.

 

6. Принципи організації виконання і захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів).

6.1. Загальні вимоги до дипломних (магістерських) робіт (проектів) освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр).

6.1.1. Виконання і захист дипломної (магістерської) роботи є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, який підводить підсумки вивчення ними дисциплін, що передбачені навчальними планами та програмами певного напряму підготовки, спеціальності.

6.1.2. Дипломна (магістерська) робота (проект) є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою науково-дослідницькою роботою, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю. На підставі результатів її захисту державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння автору роботи кваліфікації і видачу диплома відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за обраним професійним спрямуванням.

6.1.3. Дипломна (магістерська) робота (проект) має відповідати таким загальним вимогам:

- науковість, логічність, доказовість, аргументованість;

- чітке дотримання графіку та процедур підготовки і захисту;

- наявність глибокого самостійного аналізу досліджуваної проблеми;

- наявність обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення теорії та практики господарювання у контексті досліджуваної проблеми;

- відповідність теми роботи завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалаврів, спеціалістів і магістрів за відповідною спеціальністю або за програмою підготовки:

- належне оформлення;

- наявність усіх необхідних супровідних документів.

6.1.4. У процесі виконання дипломної (магістерської) роботи студент повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійної та практичної підготовки, які розкривають теоретичні основи та практичні питання за відповідними спеціальностями;

- вміння добирати, систематизувати та обробляти інформацію, визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у відповідності до цілей дослідження;

- вміння формулювати наукові висновки і обґрунтовувати конкретні пропозиції за об'єктами дослідження.

6.1.5. Дипломна (магістерська) робота (проект) виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, результатів власних досліджень.

6.1.6. Дипломна (магістерська) робота (проект), яка не відповідає встановленим вимогам щодо змісту, оформлення, дотримання затвердженого плану, обґрунтованих пропозицій, наявності супровідних документів, до захисту не допускається.

6.2. Вимоги до змісту дипломних (магістерських) робіт (проектів) розробляються випусковими кафедрами, враховують специфіку фахової підготовки та закріплюються у відповідних методичних рекомендаціях.

6.3. Послідовність підготовки та процедура захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів).

6.3.1. Вибір теми дипломної (магістерської) роботи здійснюється студентом самостійно із тематики, яка розроблена кафедрою. Тематика дипломних (магістерських) робіт (проектів) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня щорічно оновлюється і відбиває актуальну проблематику відповідної спеціальності, напряму підготовки. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на підприємствах, в установах, організаціях). Разом із вибором теми визначається об’єкт (установа, підприємство, організація, тощо), за матеріалами якого буде виконана робота.

6.3.2. Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною (магістерською) роботою:

- допомагає йому скласти план та індивідуальне завдання щодо виконання дипломної (магістерської) роботи;

- здійснює індивідуальне консультування студента за встановленим та затвердженим графіком;

- контролює дотримання календарного графіка виконання;

- рецензує частини роботи і надає письмовий відгук на завершений рукопис;

- надає допомогу щодо підготовки виступу студента до захисту.

6.3.3. Підставою для призначення наукового керівника є заява студента на ім'я завідувача випускової кафедри із зазначенням формулювання теми дослідження. При визначенні наукових керівників враховуються принципи наступництва керівництва науковою діяльністю студентів, спектр наукових інтересів викладачів та студентів.

6.3.4. Дипломна (магістерська) робота (проект) має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику та завідувачу кафедри.

6.3.5. Терміни виконання та захисту дипломної (магістерської) роботи (проекту) обумовлюються навчальними планами відповідних спеціальностей. Заключний етап виконання дипломної (магістерської) роботи (проекту) повинен припадати на період після повного або часткового завершення навчального процесу і бути не меншим від 4 тижнів.

6.3.6. Дипломні (магістерські) роботи (проекти) виконані після завершення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів підлягають обов'язковому рецензуванню. На дипломну (магістерську) роботу (проект) надається письмова зовнішня рецензія, авторами якої є відповідні фахівці інших вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, провідні спеціалісти виробництва, що мають науковий ступінь, провідні фахівці установ і організації.

6.3.7. Рецензент дипломної (магістерської) роботи призначається факультетом на підставі подання відповідної кандидатури випусковою кафедрою.

6.3.8. Дипломні (магістерські) роботи повинні проходити процедуру попереднього захисту. Попередній захист проводиться комісією, сформованою з фахівців кафедри. Дата попереднього захисту визначається рішенням кафедри не пізніше, ніж за 10 днів до захисту дипломних (магістерських) робіт.

6.3.9. Реєстрація дипломних (магістерських) робіт здійснюється лаборантами кафедри за наявності супровідних матеріалів не пізніше, ніж за 5 днів до захисту дипломних (магістерських) робіт.

6.3.10. Завершальною процедурою допуску дипломної (магістерської) роботи до захисту є виконана робота та розгляд супровідних матеріалів завідувачем кафедри. До супровідних матеріалів до дипломної (магістерської) роботи (проекту) належать:

- письмовий відгук наукового керівника (дипломної, магістерської) роботи;

- письмова зовнішня рецензія на дипломну (магістерську) роботу;

- анотація до магістерської роботи та перелік ключових слів державною та англійською мовами у друкованому та електронному вигляді;

- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практику діяльності підприємств, установ або організацій, друковані праці студента з теми дипломної (магістерської) роботи і т. ін.).

Наявність письмового відгуку наукового керівника та письмової рецензії на дипломну (магістерську) роботу є обов'язковою.

6.3.11. Допуск до захисту здійснюється на підставі рішення засідання кафедри і фіксується шляхом відповідного запису на титульній сторінці дипломної (магістерської) роботи (проекту). У випадку негативного рішення щодо допуску через незадовільну якість роботи, прийнятого за наслідками обговорення в присутності наукового керівника, протокол засідання кафедр подається на затвердження ректору університету.

6.3.12. На засідання ДЕК до початку захисту дипломних (магістерських) робіт подаються такі документи:

- витяг із наказу ректора університету про затвердження персонального складу ДЕК;

- наказ про затвердження тем дипломних (магістерських) робіт (проектів) студентів;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, завірена деканом факультету;

- дипломна (магістерська) робота (проект);

- супровідні матеріали до дипломної (магістерської) роботи (проекту);.

- наочні матеріали до дипломної (магістерської) роботи (проекту);

- критерії оцінювання якості виконання та захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів) студентів.

6.3.13. Студент готує до захисту доповідь та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу. Захист роботи розпочинається з надання слова науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи, доводиться до відома ДЕК зміст рецензії на роботу. Студент у доповіді має розкрити:

- актуальність теми;

- структуру роботи;

- об’єкт дослідження;

- висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їхньої ефективності, на які рекомендується відвести не менше 50-70 % загального часу доповіді.

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; якою є наявна або очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів. Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану лаконічну відповідь.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його фахової підготовки.

 

7. Структура та принципи формування комплексу засобів оцінювання.

7.1. Під комплексом засобів оцінювання для державної атестації випускників університету розуміють комплект методичних матеріалів, призначених для встановлення у ході атестації випускників факту відповідності рівня їх підготовки вимогам певного державного стандарту.

7.2. У комплекс засобів оцінювання входять такі матеріали.

7.2.1. Для державного екзамену: програма державного екзамену та критерії оцінювання знань студентів

7.2.2. Для дипломної (магістерської) роботи (проекту):

 
 

 

- методичні матеріали, які визначають процедуру захисту дипломної (магістерської) роботи (проекту);

- критерії оцінювання відповідності рівня підготовки випускника вимогам державного стандарту вищої освіти (на підставі результатів підготовки та захисту ним дипломної (магістерської) роботи (проекту)).

7.3. Програми державних екзаменів та сукупність екзаменаційних завдань, а також критерії оцінювання виконання і захисту дипломних (магістерських) робіт розробляють випускові кафедри, враховуючи специфіку змісту основних навчальних дисциплін фахової підготовки та освітньо-кваліфікаційних характеристик.

7.4. Програма державного екзамену включає:

- перелік дисциплін та програми, які включені до державного екзамену;

- перелік питань, які включаються в екзаменаційні білети з кожної дисципліни;

- список літератури, яка рекомендована для підготовки до екзамену;

- перелік навчальних і довідкових матеріалів, які дозволяється використовувати під час екзамену.

7.5. Програми державних екзаменів та критерії оцінювання дипломних (магістерських) робіт розглядаються і схвалюються на засіданні випускової кафедри та затверджуються першим проректором університету.

7.6. Програми державних екзаменів та критерії оцінювання дипломних (магістерських) робіт обговорюються за участю голови державної екзаменаційної комісії перед початком проведення державної атестації. У випадку внесення змін у названі документи вони негайно доводяться до усіх учасників державної атестації.

7.7. Критерії оцінювання дипломних (магістерських) робіт (проектів). У процесі визначення оцінки враховуються нижчевизначені показники якості роботи:

7.7.1. Змістові аспекти роботи:

- актуальність обраної теми досліджень;

- спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

- відповідність логічної побудови роботи поставленим меті і завданням;

- широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

- наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення;

- ступінь самостійності проведення дослідження.

7.7.2. Якість захисту роботи:

- вміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента;

- володіння культурою презентації.

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації та проходження

практики студентів

Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

1. Мета і зміст практики

 

Практика студентів в Буковинській державній фінансовій академії, надалі БДФЕУ, є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

В даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів в БДФЕУ.

1.1. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

1.2. У процесі професійної підготовки студентів увага керівників практики повинна акцентуватись на: розвитку творчих здібностей; самостійності студента; умінні студентами приймати рішення; спроможності працювати в колективі;

1.3. Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

1.4. Залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців у БДФЕУ здійснюються відповідні види практики.

1.5. Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, тривалість і термін проведення визначається в навчальних планах.

1.6. Навчальна практика проводиться в кінці 3 року навчання за ОКР „Молодший спеціаліст” і має на меті узагальнити, систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Навчальна практика сприяє досягненню кращих результатів у підготовці фахівців, набуттю студентами навичок роботи на ПК, а також підготовки до державних іспитів.

1.7. Виробнича практика проводиться в кінці 3 року навчання за ОКР „Молодший спеціаліст” і має на меті закріпити теоретичні знання, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, надбання практичного досвіду, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.8. Практична підготовка проводиться на 4 курсі і має на меті закладання основ досвіду професійної діяльності, практичних навичок, професійних якостей, особистості майбутнього фахівця.

1.9. Переддипломна практика проводиться на 5 курсі перед виконанням кваліфікаційної роботи і є підсумковою ланкою практичної підготовки студентів. Під час переддипломної практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання із фахових дисциплін, завершується формування бази фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи та/або складання державних іспитів.

1.10 Педагогічна практика – студенти 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”. Педагогічна практика є невід’ємною частиною підготовки до викладацької діяльності майбутніх висококваліфікованих фахівців, які отримають диплом магістра. Відпрацювання практичних умінь і навичок проведення лекційних, семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи студентів, здійснення підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін відбувається під час проходження педагогічної практики.

1.11. Якщо для завершення програми дисципліни необхідна практика або стажування, вони виступають частиною навантаження та результатів навчання студентів і вимагають призначення кредитів. У цьому випадку кількість кредитів, виділених на практику, має бути включена до загальної кількості кредитів на окремий навчальний рік. Так само, як і у випадку будь-якого іншого освітнього компоненту, викладацький склад, розробляючи навчальний план, має визначити результати навчання, яких необхідно досягти під час практики. Ці результати навчання мають супроводжуватися відповідними методами і критеріями оцінювання.

1.12. Мета, зміст, послідовність проведення та підведення підсумків практики студентів визначаються наскрізною програмою практики, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним планом, і є основним навчально-методичним документом.

1.13. На кожному етапі практики, програми повинні мати рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі - основному навчально-методичному документі практики.

1.14. Зміст наскрізної програми повинен відповідати даному Положенню, наказам і рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та нормативним документам БДФЕУ щодо практики студентів, навчального плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці фахівця. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Наскрізна програма практики затверджуються ректором БДФЕУ, робоча – завідувачем кафедри.

1.15. Окрім наскрізної і робочих програм практики кафедри можуть розробляти інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

1.16. Кафедри, за необхідністю, можуть розробляти і затверджувати на підставі цього Положення інструкції, які враховують особливості навчання з конкретної спеціальності.

Бази практики

2.1. Практика студентів в університеті проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, і відповідає вимогам навчальних планів.

2.2. Базою для проведення навчальної та педагогічної практики є Буковинський державний фінансово-економічний університет.

2.3. Виробничу, економічну, переддипломну практику студенти проходять в організаціях, на підприємствах різних галузей і сфер діяльності, різним форм власності, які займаються господарською діяльністю, у банках та фінансово-кредитних установах, фінансових управліннях, податкових органах та ін.

При наявності державних (регіональних) замовлень на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, чи магістрів перелік баз практик надають БДФЕУ органи, які сформували замовлення. При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

У випадку коли підготовку фахівців університет здійснює за замовленням фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення),що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

2.4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, у підпорядкуванні якого є університет може закріплювати за БДФЕУ підпорядковані йому державні установи як бази практики терміном до 5 років.

2.5. Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки при наявності належним чином оформленого листа-відношення і паспорта з підприємства (Додаток 1, 2).

2.6. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори на проведення практики (за місяць до початку відповідної практики) за формою визначеною в додатку 3. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами.

2.7. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, практика проводиться тривалістю один місяць, якщо вони не працюють за спеціальністю.

2.8. Студенти які навчаються без відриву від виробництва і працюють на посадах, які відповідають спеціальності більше 2 років, можуть проходити практику за індивідуальним завданням. Для цього необхідно подати викладачу-керівнику практики від кафедри затверджену копію трудової книжки, довідку з місця роботи.

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.

2.9. Керівники баз практик разом з завідувачем практики несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики.

2.10. Обов’язки безпосередніх керівників, баз практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

2.11. За наявністю вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.

2.12. За результатами практики студенти можуть бути зараховані на вакантні посади в базовій установі.

3. Організація і керівництво практикою

3.1. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в БДФЕУ здійснює завідувач практики, який підпорядкований керівнику відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу та першому проректору.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують випускові кафедри факультетів і викладачі керівники практики.

3.2. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення (виробничої, економічної, переддипломної) практик, є:

- розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями;

- визначення баз практики;

- укладання договорів про проведення практики між ВНЗ та підприємством, організацією, установою (Додаток 3);

- розподіл студентів за базами практики

- підготовка наказу про направлення на практику

- призначення керівників практики

- проведення інструктажів-консультацій (проводиться за окремим затвердженим графіком);

- здача звіту для перевірки на кафедру;

- захист звітів з практики за затвердженим графіком.

3.3. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення навчальної практики, є:

- призначення керівників практики;

- розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями;

- проведення навчальної практики згідно з затвердженим графіком.

3.4. Педагогічна практика проводиться згідно з Методичними вказівками, щодо організації і проведення педагогічної практики магістрантів фінансово-економічного та обліково-економічного факультетів.

3.2. Тривалість робочого часу студентів:

- при проходженні навчальної практики не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 36 академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів;

- при проходженні виробничої, економічної, переддипломної практики для студентів у віці від 16 років до 18 років – не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше - не більше 40 годин на тиждень;

- за домовленістю між БДФЕУ і базою практики може встановлюватися ін

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...