Главная Обратная связь

Дисциплины:


Замовник _ Виконавець _Додаток 5

 

Затверджую

Ректор Буковинського

державного фінансово-

економічного університету

д. е. н ., професор

_______________В.В. Прядко

„___” _______________ 20 р.

 

АКТ

виконаних робіт

 

Даний акт складений на виконання трудової угоди між ректором БДФЕУ В.В. Прядко та керівником практики студентів від бази практики

 

 

У відповідності з даною трудовою угодою керівником практики студентів відпрацьовано ______________ годин з керівництва практикою студентів.

 

Завідувач практики _______________ ______________

(підпис) (ПІБ)

 

Керівник бази практики ______________ _______________

(підпис) (ПІБ)

 

Додаток 6

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЗВІТ-ДОВІДКА

з керівництва практикою

„____” _________________20___ р. База практики _____________________

________________________________________________________________________________

 

 

Викладачем БДФЕУ ________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

здійснено керівництво практикою студентів спеціальності ________________________________________________

спеціалізації ________________________________________________________________________________

 

 

ПІБ студента Група Робоче місце
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

 

1. Керівництво практикою від підприємства (організації, установи) здійснює ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові, освіта, стаж роботи)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Матеріально-побутові умови студентів-практикантів, забезпеченість робочим місцем, інструктивним матеріалом та ін. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Складання робочої програми і зауваження до неї ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Здійснення керівництва практикою зі сторони керівників практики (щоденне забезпечення роботою, перевірка записів в щоденниках, наявність зауважень та ін.) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Хід проходження практики, якість оформлення документації, засвоєння матеріалу з тем, самостійно виконана робота студентом ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Зарахування студентів-практикантів на вакантні посади (№ Наказу, посада, строк) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Доцільність використання бази практики в майбутньому _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Пропозиції щодо покращення практичної підготовки _______________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник практики від підприємства

(установи, організації) ________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

М.П.

Викладач-керівник практики _________________ ______________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 7

 

Структура загальної кількості балів за практику

За звіт За захист Загальна кількість балів

За відсутність студента на базі практики, без поважних причин (на момент перевірки), несвоєчасного заповнення щоденника загальна кількість балів зменшується на 10 балів.

 

Структура загальної кількості балів за практику в структурі якої наявна практика-тренінг

За тренінг За звіт За захист Загальна кількість балів

 

 

Загальна шкала оцінювання проходження практики студентів БДФЕУ за кредитно-модульною системою

Підсумкова кількість балів за шкалою академії Бали за звіт Бали за захист Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
90-100 45-50 45-50 А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
  85-89   42-44 42-44 В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
75-84 37-42 37-42 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
65-74 32-37 32-37 D(задовільно) Достатньо, але із значними недоліками
60-64 30-32 30-32 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
1-59 1-29 1-29 FX (незадовільно) Не відповідає мінімальним вимогам

 

Шкала оцінювання проходження практики студентів БДФЕУ за кредитно-модульною системою в структурі якої наявна навчальна практика-тренінг

 

Підсумкова кількість балів за шкалою академії Бали за тренінг Бали за звіт Бали за захист Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
90-100 18-20 36-40 36-40 А (відмінно) Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок
  85-89   16-17 34-35 34-35 В (дуже добре) Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками
75-84 14-15 30-33 30-33 С (добре) Загалом добрі знання, але з помітними помилками
65-74 12-13 26-29 26-29 D(задовільно) Достатньо, але із значними недоліками
60-64 11-12 24-25 24-25 Е (достатньо) Відповідає мінімальним вимогам
1-59 1-10 1-23 1-23 FX (незадовільно) Не відповідає мінімальним вимогам

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор виробничої практики, маркетингу та працевлаштування випускників Буковинського державного фінансово-економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Сектор виробничої практики, маркетингу та працевлаштування випускників Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – Сектор) – це функціональний підрозділ, який входить до структури відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу (далі – ВОМЗНП) університету, організовує свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про зайнятість населення», Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням» та іншими законодавчими актами України і керується у своїй діяльності цим Положенням.

1.2. Метою діяльності Сектору є створення умов для ефективної реалізації права студентів випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Сектор покликаний допомогти випускникам засвоїти на практиці ефективні методи пошуку роботи, психологічно підготувати випускників до спілкування з представниками організацій, установ – роботодавцями підприємств тощо.

Завдання сектору

2.1. Забезпечення зв'язку з державною службою зайнятості, центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

2.2. Накопичення та постійне оновлення бази даних про роботодавців.

2.3. Створення банку даних місць роботи, розроблення рекомендацій щодо зміни обсягів та структури підготовки спеціалістів на підставі проведеного службою зайнятості аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці.

2.4. Забезпечення випускників достовірною, повною й оперативною інформацією про можливість працевлаштування, надання випускникам допомоги щодо пошуку роботи, в укладанні цільових договорів та працевлаштуванні.

2.5. Інформування про законодавчі основи функціонування ринку праці.

2.6. Надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм спеціалістів.

2.7. Забезпечення в межах своєї компетенції соціально-економічного та правового захисту випускників.

2.8. Сприяння студентам у пошуках тимчасової роботи.

2.9. Підтримка зв'язків із випускниками, участь в організації роботи щодо вивчення їх трудової діяльності.

2.10. Організація навчально-тренінгової роботи та допомога студентам у складанні аплікаційних документів та професійного резюме:

- допомога у підготовці до інтерв'ю, самопрезентації;

- допомога у підготовці до співбесіди з працедавцем.

2.11. Проведення індивідуального консультування з питань планування кар'єри та отримання роботи.

2.12. Інформування про можливість розміщення резюме студентів та випускників на сайтах щодо пошуку роботи.

2.13. Ознайомлення із зразками типових робочих та посадових документів (акти, накази, довідки, положення, заяви, журнали, бланки, типові форми і т. ін.).

2.14. Проведення в університеті разом із роботодавцями для цільової категорії презентацій, майстер-класів, започаткування конкурсних програм.

2.15. Створення на сайті університету розділу Сектору та постійне оновлення інформації на ньому.

2.16. Організація щорічного укладання тристоронніх договорів про працевлаштування (підприємство – студент – університет).

2.17. Оформлення карток працевлаштування випускників.

2.18. Організація роботи комісії щодо персонального розподілу випускників.

2.19. Організація і контроль зв’язків з випускниками університету.

2.20. Контроль за надходженням підтверджень про прибуття молодих спеціалістів до місця роботи.

2.21. Проведення Днів кар’єри та Ярмарок вакансій.

2.22. Створення та постійне оновлення бази даних загальноукраїнських сайтів та порталів щодо пошуку роботи.

2.23. Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та Сектором університету для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

2.24. Організація участі університету у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості.

2.25. Вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості.

2.26. Закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, шляхом проведення практики.

2.27. Формування в студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

2.28. Здійснення організації та контролю за проходженням навчальної, виробничої, економічної та переддипломної практики, а також координації її на підприємствах (установах і організаціях) в обсязі й найменуваннях, передбачених навчальними планами.

 

3. Функції сектору

3.1. Співпраця з потенційними роботодавцями, що забезпечує оперативне заповнення вакансій.

3.2. Налагодження ділових стосунків вищого навчального закладу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування випускників.

3.3. Вивчення динаміки попиту щодо відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву вищого навчального закладу.

3.4. Співпраця з кадровими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників.

3.5. Створення бази даних про випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для випускників. Використання мережі Інтернет для постійного поновлення банку вакансій.

3.6. Надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки.

3.7. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників.

3.8. Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайтах працевлаштування.

3.9. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.10. Інформування членів ректорату, деканів та випускових кафедр про стан ринку праці і тенденції щодо попиту на фахівців – випускників університету.

3.11. Організація пошуку місць для проведення виробничої практики студентів, залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до проходження студентами всіх видів виробничих практик у відповідності до фаху.

3.12. Пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) спільно з випусковими кафедрами та укладання з ними угод щодо проходження виробничої практики, підтримання зв’язків із роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вакансій для працевлаштування студентів і випускників.

3.13. Координація роботи факультетів, випускових кафедр щодо організації виробничої практики, ефективності використання баз практики.

3.14. Здійснення МОНмолодьспорту України моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення всіх видів виробничих практик.

3.15. Організація і контроль за проходженням практики передбачає:

- своєчасну підготовку та оформлення необхідної документації перед початком проходження практики та після її закінчення;

- укладання договорів із роботодавцями органів фінансової, податкової системи, держказначействами, державними фінансовими інспекціями, банками, підприємствами до початку практики; укладання договорів із базами практики за вибором студентів;

- створення і оновлення банку даних роботодавців;

- проведення практики згідно з навчальними планами;

- узагальнення підсумків практики, розгляд пропозицій щодо її покращення, підготовка письмового звіту за її результатами з урахуванням пропозицій щодо вдосконалення проведення практики студентів.

СТРУКТУРА СЕКТОРУ

4.1. До складу Сектору входять: заступник керівника ВОМЗНП, керівник виробничою практикою і маркетолог.

4.2. Керівництво структурним підрозділом здійснює заступник керівника відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.

4.3. Структурний підрозділ вищого навчального закладу користується приміщенням, інвентарем, засобами зв’язку, оргтехнікою, обладнанням, іншими матеріально-технічними цінностями, що знаходяться у власності університету.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...