Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКТОРУ5.1. Повноваження підрозділу:

5.1.1. Здійснює свою діяльність у межах діючих законодавчих та

підзаконних актів України, у тому числі чинних нормативних документів

Буковинського державного фінансово-економічного університету.

5.1.2. Колектив підрозділу розглядає на своїх засіданнях питання щодо

працевлаштування випускників, організації виробничої практики

студентів та надає рекомендації працівникам Сектору.

5.2. Працівники підрозділу несуть відповідальність за:

5.2.1. Неякісне виконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим

Положенням.

5.2.2. Невиконання або неналежне виконання обов’язків, що передбачені

посадовими інструкціями.

5.2.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з

охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

5.2.4. Завдання університету матеріальної шкоди.

5.2.5. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету

 

1. Загальні положення

Положення про факультет Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Буковинського державного фінансово-економічного університету.

Факультет є основним організаційним і навчально-науковим підрозділом, який входить до структури Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – БДФЕУ).

Офіційна назва факультету встановлюється рішенням Вченої ради БДФЕУ і відповідає галузі знань, з якої здійснюється підготовка фахівців. Можливе встановлення назви факультету в залежності від форми навчання чи підвищення кваліфікації.

Факультет створюється, реорганізовується чи припиняє свою діяльність (ліквідовується) наказом ректора БДФЕУ, який видається на підставі рішення Вченої ради БДФЕУ.

Підставою для створення факультету денної форми навчання є наявність не менше трьох кафедр при кількості студентів не менше двохсот.

Факультет об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші підрозділи.

Факультет підпорядковується безпосередньо ректору та проректорам в межах їх повноважень. Про свою діяльність факультет звітує ректору університету, Вченій раді, членам ректорату та при необхідності іншим структурним підрозділам університету.

Керівництво факультетом здійснює декан, який призначається ректором за поданням Вченої ради БДФЕУ на строк до п’яти років з числа науково-педагогічних працівників, що мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь. Декан звільняється за наказом ректора.Факультет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету, положеннями, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, розпорядженнями проректорів, декана факультету, рішеннями ректорату.

 

2. Основні завдання та напрями діяльності факультету

2.1. Основними завданнями факультету є:

- підготовка фахівців за відповідними галузями знань та освітньо-кваліфікаційними рівнями, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації відповідно до вимог Державних стандартів освіти та наявних ліцензій;

- забезпечення підготовки фахівців високої професійної якості;

- створення умов для проведення наукових досліджень у межах навчального процесу, спрямованих на вирішення проблем підприємств, організацій, установ;

- співробітництво з підприємствами, організаціями, установами, освітніми закладами для забезпечення якісної підготовки фахівців;
- створення умов для інтелектуального, культурного, морального та фізичного розвитку студентів, якісного їх навчання;

- пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя для студентів;

- поліпшення навчально-виховного процесу, утримання матеріально-технічної бази факультету та соціальної інфраструктури в належному стані;

- впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій, сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій і засобів навчання;

- модернізація навчально-виховної роботи згідно з Болонською декларацією;

- запровадження нових напрямів підготовки фахівців, необхідних на ринку праці;

- створення необхідних умов для якісного виконання працівниками факультету своїх функціональних обов’язків.

2.2. Основними напрямами діяльності факультету є:

- забезпечення цілісності професійної підготовки фахівців для фінансової, банківської системи, суб'єктів різних форм господарювання;

- реалізація Державних стандартів освіти, розробка навчальних планів, робочих програм у відповідності до потреб навчального процесу;

- інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій;

- підтримка фахових кафедр під час визначення баз проходження навчальних і виробничих практик студентів факультету;

- організація, планування і контроль за роботою кафедр факультету; створення умов для вдосконалення професійної майстерності викладачів кафедр;

- підвищення результативності науково-дослідної діяльності кафедр та науково-дослідної роботи студентів;

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;

- постійне вдосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу;

- реалізація безперервного циклу науково-технічної діяльності – від фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок в практику, розвиток наукової творчості студентів;

- підготовка спеціалістів, які поєднують в собі глибокі професійні знання з високою культурою та громадською активністю, здатність до послідовного оновлення теоретичних знань та практичних навичок;

- інформування студентів про ситуацію, що склалася на ринку праці;

- контроль за своєчасним виконанням студентами навчального плану;

- організація та проведення заліково-екзаменаційних сесій;

- проведення роз’яснювальної роботи серед випускників шкіл та ВНЗ в засобах масової інформації про умови прийому і навчання в БДФЕУ;

- здійснення наукової, методичної, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

- допомога в формуванні органів студентського самоврядування, сприяння студентським організаціям у забезпеченні норм та нормативів соціально-побутових умов навчання та проживання студентів у гуртожитках;

- удосконалення методів і форм виховної роботи зі студентською молоддю, підвищення ролі кураторів щодо виховання студентів;

- забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання студентів у дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

- формування у студентів громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави, людства;

- підготовка молоді до самостійної виробничої, наукової, викладацької діяльності;

- здійснення профорієнтаційної роботи, проведення своєчасного аналізу підготовки кадрів із спеціальностей факультету, сприяння працевлаштуванню випускників;

- підготовка пропозицій, щодо відкриття нових напрямів підготовки на факультеті відповідно до потреб ринку праці регіону;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців із вищою освітою;

- вивчення попиту на фахівців із вищою освітою на ринку праці.

 

3. Права і повноваження факультету

- сприяння формуванню кадрового складу факультету, кафедр;

- здійснення повного циклу навчальної, наукової та виховної роботи;

- контроль за виконанням графіка навчального процесу та розкладу навчальних занять, які проводяться зі студентами факультету;

- допуск студентів до екзаменаційної сесії та державної атестації;

- переведення студентів на наступний курс;

- облік, аналіз і контроль за поточною успішністю та відвідуванням студентами занять, їх самопідготовка;

- складання проектів наказів про призначення студентам стипендії та представлення студентів за успіхи у навчанні, науковій роботі, громадському житті факультету, спортивні результати, участь у спортивно-масовій роботі до різних форм морального та матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації університету щодо накладання стягнень чи відрахування студентів із факультету;

- організація роботи і контроль за діяльністю кураторів, старост та активів академічних груп факультету;

- організація та підтримка зв’язків із батьками студентів;

- організація, облік, аналіз і контроль проведення семестрових підсумкових модульних контролів та екзаменів на факультеті;

- ведення навчально-облікової документації відповідно до встановленої номенклатури справ;

- контроль за виконанням навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, практики студентами факультету;

- контроль за виконанням індивідуальних планів викладачів, веденням ними навчально-облікової документації факультету;

- організація роботи ради кураторів, стипендіальних комісій, старостату факультетів;

- підготовка форм статистичної та річної звітності;

- ведення обліку руху контингенту студентів факультету;

- контроль та аналіз викладання дисциплін і навчання студентів;

- контроль за виконанням графіка навчального процесу, розкладу занять, консультацій, екзаменів на факультеті;

- планування діяльності факультету, контроль за складанням та виконанням планів роботи кафедр;

- організація та участь у роботі ДЕК, аналіз якості підготовки фахівців;

- участь у роботі комісії щодо розподілу молодих спеціалістів та їх працевлаштування згідно із трьохсторонньою угодою;

- підготовка документів про освіту студентам випускних курсів;

- співробітництво з однопрофільними факультетами, кафедрами і іншими ВНЗ України;

- представлення викладачів та співробітників до матеріального та морального заохочення, внесення пропозицій адміністрації університету щодо накладання стягнень на працівників факультету;

- сприяння у підготовці документів щодо працевлаштування випускників;

- організація виховної роботи зі студентами, в тому числі в закріплених за факультетом гуртожитках;

- формування пропозицій щодо складу приймальних (відбіркових) комісій;

- участь у державних та міжнародних програмах, конкурсах, фондах;

- подання пропозиції щодо участі в загальноакадемічних проектах;

- ініціювання проведення конференцій, семінарів, симпозіумів;

- контроль за утриманням навчальних приміщень у належному санітарному стані;

- забезпечення діловодства та документообігу факультету;

- проведення заходів з охорони безпеки життя і здоров’я студентів та співробітників під час проведення навчальних занять у приміщеннях факультету.

 

 

4. Структура та органи управління факультетом

4.1. Управління факультетом здійснюється у відповідності до діючого законодавства, Статуту університету та Положення.

4.2. Структура факультету, деканату визначається Статутом університету, штатним розписом, наказом ректора в залежності від обсягів виконуваної роботи з усіх напрямів діяльності та контингенту студентів на факультеті.

4.3. До складу факультету входять такі структурні підрозділи:

- деканат;

- кафедри;

- академічні групи студентів.

4.4. Керівництво деканатом, факультетом здійснюється деканом факультету, якому підпорядковуються:

- завідувачі кафедр;

- науково-педагогічний склад кафедр;

- заступник декана;

- працівники деканату;

- завідувачі кабінетами, лабораторіями;

- куратори академічних груп;

- старости, активи та студенти груп.

4.5. Діяльність факультету здійснюється відповідно до Положення за планами роботи факультету, закріплених кафедр, навчальних кабінетів, лабораторій, кураторів груп.

План роботи факультету затверджує ректор університету. Плани роботи кафедр, навчальних кабінетів затверджує декан факультету. План роботи кураторів груп затверджує проректор з гуманітарної освіти і виховання та науково-педагогічної роботи.

4.6. При необхідності призначаються заступники декана наказом ректора університету за представленням декана факультету із числа осіб, які працюють на факультеті, мають, як правило, науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи. Заступник декана підпорядковується безпосередньо декану факультету та керується у своїй роботі цим Положенням та посадовою інструкцією.

4.7. Діловодство на факультеті здійснює лаборант, який керується посадовою інструкцією.

4.8. Декан факультету:

- здійснює керівництво навчальною, науковою, методичною та виховною діяльністю факультету і його підрозділів (кафедр, лабораторій, ін.) на основі діючого законодавства, Статуту університету, Положення, а також обов’язків, покладених на нього ректором. Несе відповідальність за результати роботи факультету;

- організовує виконання розпоряджень адміністрації університету та контроль за їх виконанням;

- проводить роботу щодо сприяння у працевлаштуванні випускників;

- забезпечує розвиток самоврядування серед студентів факультету, зв’язок з громадськими організаціями;

- контролює умови проживання студентів факультету в гуртожитках та сприяє адміністрації гуртожитку в підтриманні порядку;

- контролює навчальне навантаження викладачів та якість його виконання;

- контролює успішність студентів, готує звіти про успішність та рух контингенту студентів, організовує переведення студентів на наступний курс, допуск їх до атестації та випуск;

- формує академічні групи;

- розробляє необхідні документи для проведення семестрових і випускних екзаменів, захисту дипломних і магістерських робіт;

- здійснює контроль за організацією самостійної роботи студентів;

- організовує роботу державних екзаменаційних комісій та аналізує якість підготовки фахівців;

- організовує виховний процес на факультеті, контролює виконання планів виховної роботи кафедр, викладачів-кураторів;

- відповідає за збереження майна факультету, санітарно-технічний стан аудиторного фонду;

- організовує і контролює роботу кураторів, старост та активів академічних груп факультету, налагоджує і підтримує зв’язок з батьками;

- веде навчально-облікову документацію відповідно до встановленої номенклатури справ факультету, підготовку та передачу документів в архів;

- контролює виконання індивідуальних планів роботи викладачів, ведення ними навчально-облікової документації факультету;

- бере участь у роботі Вченої ради, ректорату, ради кураторів, кафедр, наукових і методичних семінарів, конференціях, батьківських зборах, днях відкритих дверей, інших виховних заходах;

- контролює та аналізує якість викладання, виконання графіку навчального процесу, розкладу занять, консультацій, екзаменів на факультеті;

- планує роботу факультету, контролює виконання планів роботи кафедр, лабораторій з усіх напрямів їх діяльності;

- контролює якість складання і виконання робочих навчальних програм викладачами кафедр, закріплених за факультетом;

- бере участь у роботі комісії з персонального розподілу молодих спеціалістів та підтримує зв’язок з випускниками факультету;

- здійснює підготовку документів про освіту студентам випускних курсів;

- проводить профорієнтаційну роботу зі школами, гімназіями, ліцеями, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; залучає до профорієнтаційної роботи студентів;

- видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками деканату, закріплених кафедр та студентів факультету;

- виконує роботу під керівництвом ректора та проректорів університету;

- виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...