Главная Обратная связь

Дисциплины:


Студенти факультету5.1. До числа студентів факультету зараховуються особи відповідно до Правил прийому. Студентам які навчаються на денній формі (за державним замовленням) та мають відповідні досягнення у навчанні за результатом сесії (необхідний бал успішності) виплачується стипендія.

5.2. З числа студентів формуються академічні групи. У групі обирається актив, діяльність якого визначається Положенням про актив академічної групи БДФЕУ. Наказом ректора за поданням проректора з НПР з ГоіВ призначаються куратори, як правило, з числа викладачів кафедр факультету;

5.3. Студенти академічних груп факультету беруть участь у діяльності факультету та мають права, передбачені чинним законодавством. Студенти можуть обирати і бути обраними до Вченої ради факультету. Студенти можуть створювати органи.

5.4. Студенти зобов’язані у встановлені строки виконувати навчальні плани та дотримуватися вимог «Положення про організацію навчального процесу в БДФЕУ». За невиконання навчальних планів за семестр без поважних причин відповідності до «Положення про організацію навчального процесу в БДФЕУ», та за порушення Правил внутрішнього розпорядку БДФЕУ на студентів накладаються адміністративні стягнення, а також студенти можуть бути відраховані з університету за наказом ректора.

5.5. На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентської ради факультету, академічної групи, студентської ради гуртожитку, старостатів, студентських деканатів тощо. Діяльність органів студентського самоврядування здійснюється відповідно до Положення про студентське самоврядування в БДФЕУ. Основні завдання органів студентського самоврядування факультету є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння у створенні належних умов для проживання та відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших факультетів, вищих навчальних закладів, з молодіжними організаціями.

 

6. Контроль за діяльністю факультету

6.1. Контроль за діяльністю факультету здійснює ректор університету та проректори в межах їх компетенції.

6.2. Декан факультету звітує про свою діяльність перед Вченою радою університету, ректором та проректорами з питань, які входять до їх компетенції.

6.3. Контроль за діяльністю факультету та перевірка певних видів робіт факультету може здійснюватися за рішенням ректора іншими посадовими особами та структурними підрозділами університету.7. Реорганізація та ліквідація факультету

7.1. Припинення діяльності факультету здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.

7.2. Факультет реорганізується або ліквідується наказом ректора БДФЕУ за рішенням Вченої ради університету.

7.3. Під час реорганізації факультету документи, які знаходяться на факультеті, передаються на зберігання правонаступнику; при ліквідації – до архіву університету.

 

8. Порядок затвердження та внесення змін до цього Положення

8.1. Це Положення розглядається і ухвалюється Вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора БДФЕУ.

8.2. Факультет може пропонувати зміни та доповнення до цього Положення.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються Вченою радою університету та вводяться у дію наказом ректора університету.

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру Буковинського державного фінансово-економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Положення про кафедру Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 року № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», від 7 серпня 2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ураїни, Положення про наукову діяльність вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту Буковинського державного фінансово-економічного університету, Положення Буковинського державного фінансово-економічного університету інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. У Положенні терміни і поняття застосовуються у наступному значенні:

кафедраБуковинського державного фінансово-економічного університету є базовим структурним підрозділом, який забезпечує:

-проведення всіх видів навчальної, методичної, наукової, організаційно- виховної робіт, впровадження результатів науково-технічного прогресу в навчальний процес за відповідним професійним спрямуванням програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

- підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів фінансової системи;

- здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційної, господарської, комерційної, міжнародної та ін.) у відповідності до Статуту університету.

науково-педагогічні працівники особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

1.3. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності щодо обговорення питань, які віднесені до її компетенції.

1.4. Кафедра створюється рішенням Вченої ради університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три, з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

1.5. Кафедра входить до складу факультету. Штат кафедри складають науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, навчально-допоміжний персонал. Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету.

1.6. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який має вчене звання або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач випускової кафедри повинен мати вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук.

1.7. При виконанні завдань, покладених на кафедру, її керівництво підпорядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, деканам відповідних факультетів.

1.8. Кафедра у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом університету, постановами Вченої ради, розпорядженнями проректорів, декана факультету, рішеннями ректорату.

1.9. На кафедрі ведеться документація, що відображає стан наукової та методичної роботи, зміст і організацію навчально-виховного процесу.

 

2. Основні напрями і завдання діяльності кафедри

2.1. Кафедра здійснює свою діяльність за регламентом університету.

2.2. Основними напрямами роботи кафедри є:

- навчально-методична робота;

- науково-дослідна робота;

- організаційна робота;

- виховна робота;

- інноваційна робота;

- міжнародна діяльність.

2.3. Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідгтовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;

- організація на високому рівні навчальної, навчально-методичної, організаційно-виховної роботи із студентами різних форм навчання для забезпечення фінансових, податкових органів, органів державного казначейства, КРУ, банківської системи, підприємств, установ і організацій різних форм власності кваліфікованими фахівцями;

- організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців для системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути широко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи;

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінювання знань студентів;

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань шляхом проведення модульного контролю, екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових, дипломних і магістерських робіт;

- підготовка і систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються працівниками кафедри;

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу;

- впровадження в межах компетенції кафедри принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- участь у науково-дослідній роботі університету: проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних, соціально-економічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи;

- керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю, науково-педагогічної діяльності шляхом проведення і подальшого обговорення на засіданнях кафедри стажувальних, відкритих занять, майстер-класів, а також контрольних занять і взаємних відвідувань;

- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи;

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету;

- організацію взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента працівникам кафедри;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;

- надання допомоги іншим підрозділам університету за необхідності у вивченні тематики наукової діяльності за профілем кафедри;

- проведення експертної оцінки щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів освіти системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з дисциплін кафедри;

- проведення спеціальних занять для учнів загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- співпраця з відповідними кафедрами інших вузів України та зарубіжних вузів у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-дослідними установами за профілем кафедри.

2.4. До завдань кафедр, які є випусковими, додаються:

- координація діяльності всіх кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку студентів;

- розробка пропозицій щодо професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за професійним спрямуванням;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- організація для студентів практики і стажування, їх захист в установленому порядку;

- організація систематичного вивчення роботи випускників, рівня їх теоретичної і практичної підготовки;

- залучення провідних вчених, спеціалістів державних органів, підприємств, різних форм господарювання до проведення занять, контролю знань студентів, участь у роботі Державної екзаменаційної комісії;

- координація і забезпечення підготовки дипломних, магістерських робіт;

- забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів.

2.5. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

 

3. Функції кафедри

3.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами всіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

3.2. Розробка і систематичне оновлення в основі вимог кваліфікаційних характеристик і робочих навчальних планів (освітньо-професійних програм), навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплюються за кафедрою, з урахуванням сучасного стану і потреб фінансових, податкових органів, органів Державного казначейства, КРУ, банківської системи, підприємств, установ і організацій різних форм власності, досягнень і перспектив науки, що сприяють підвищенню якості теоретичної та професійної підготовки фахівців.

3.3. Забезпечення безперервного вдосконалення якості навчального процесу на системній основі з використанням світового досвіду. Залучення провідних вчених і спеціалістів до навчального процесу.

3.4. Здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, навчально-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами.

3.5. Організація самостійної роботи студентів. Запровадження системи контролю поточної успішності студентів за допомогою модульної системи оцінки знань, аналіз результатів поточної успішності, екзаменаційних сесій та державної атестації.

3.6. Наукова діяльність кафедри орієнтується на проведення наукових досліджень з актуальних напрямів фінансово-економічної науки. Безпосередня участь у роботах, пов'язаних з практичним впровадженням наукових розробок.

3.7. Підготовка науково-педагогічних кадрів, контроль за роботою стажистів, аспірантів і здобувачів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих науково-педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів у інших вузах, у наукових закладах, на виробництві.

3.8. Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів, проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності.

3.9. Активна участь в організаційно-виховній роботі зі студентами. Надання допомоги студентським товариствам у роботі.

3.10. Проведення роботи з налагодження творчих зв'язків з іншими організаціями. Надання методичної допомоги спеціалістам фінансової, банківської, податкової систем, підприємств, установ і організації.

3.11. Пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів із проблем вищої школи і наукової роботи.

3.12. Окремі функції кафедри (господарська, комерційна та ін.), а також ті, що обумовлені її специфікою (кафедри випускові, загальноосвітні, гуманітарні), визначаються власним Положенням згідно із Статутом університету.

3.13. Розширення і зміцнення зв'язків із виробництвом із питань розвитку співробітництва в підготовці фахівців; виконання науково-дослідних робіт на замовлення за господарськими договорами та договорами на співробітництво; залучення до наукової, педагогічної діяльності провідних спеціалістів і вчених; підвищення кваліфікації спеціалістів галузей національної економіки.

Структура кафедри

 

4.1. Кафедра є єдиним науково-педагогічний колективом, до складу якого входять:

• завідувач кафедри;

• професори;

• доценти;

• наукові співробітники;

• докторанти, аспіранти;

• старші викладачі;

• викладачі;

• асистенти;

• викладачі-стажисти;

• допоміжний персонал.

4.2. Загальне керівництво кафедрою згідно з функціональними обов’язками здійснює завідувач, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету у відповідності до порядку, встановленого Статутом університету, або в окремих випадках – призначається ректором університету.

4.3. На кафедрах, де кількість викладачів перевищує 15 осіб, штатним розписом може передбачатися посада заступника завідувача кафедри, який діє в межах посадових повноважень і здійснює керівництво кафедрою на період відсутності її завідувача.

4.4. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним розписом, який може коригуватися у разі збільшення або зменшення науково-педагогічного навантаження на новий навчальний рік. Структура кафедри та її штатний розклад затверджуються наказом ректора університету на кожний навчальний рік в установленому порядку.

4.5. До складу кафедри можуть входити навчальні лабораторії, кабінети, навчально-методичні кабінети, наукові (галузеві, проблемні) лабораторії, комп'ютерні кабінети.

У складі кафедри, яка забезпечує навчальний процес з кількох дисциплін, можуть утворюватися секції. Секція об’єднує викладачів однієї або кількох суміжних дисциплін для спільного розв'язання методичних і організаційних питань щодо забезпечення навчального процесу.

5. Організація роботи кафедри

 

5.1. Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік, що охоплює напрями і завдання, зазначені в п. 2 цього Положення, і затверджується деканом факультету, до складу якого входить кафедра, за узгодженням з проректорами університету та керівником відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу. План роботи кафедри складається на підставі Плану роботи факультетів та передбачає конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з органівзаційної, навчально-методичної, виховної і науково-дослідної роботи, зв’язок з практикою, міжвузівські зв’язки, міжнароднe співпрацю, вдосконалення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного процесу, аналіз і оцінку результатів роботи викладачів відповідно до плану роботи кафедри, затвердженого завідувачем кафедри.

5.2. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на її засіданні. Рішення засідання кафедри є обов’язковим для виконання її співробітниками. Засідання кафедри проводиться під головуванням її завідувача не рідше одного разу на місяць.

5.3. У засіданні кафедри беруть участь, як правило, усі співробітники кафедри. На кафедрі можуть проводитися робочі наради, семінари, розширені засідання із залученням співробітників інших кафедр, а також представників фінансових і податкових органів, органів Державного казначейства, КРУ, наукових установ та організацій та ін.

5.4. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників кафедри, а рішення кафедри приймаються шляхом голосування більшістю голосів. Рішення засідання кафедри оформляється протоколом, який підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і секретарем (старшим лаборантом, особою, що веде протокол).

5.5. У разі суперечностей рішення кафедри із Статутом університету, це рішення може бути відмінено ректором.

5.6. Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 постійного складу, за рішенням завідувача кафедри або за ініціативою адміністрації університету.

5.7. Співробітники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним обсягом навчального навантаження (0,25; 0,5; 0,75 посадового окладу), за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу.

5.8. Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної роботи, що носять кафедральний характер, можуть розглядатися і обговорюватися на спільних засіданнях кафедр університету і споріднених кафедр інших закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5.9. Взаємовідносини з іншими підрозділами:

- з іншими кафедрами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних звязків, обміну досвідом з організації навчального процесу, використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень;

- з деканатом факультету взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв’язку з підзвітністю йому кафедри за всіма напрямами діяльності;

- з відділом організаційного та методичного забезпечення навчального процесу, науковим відділом, адміністративно-господарською частиною та іншими підрозділами університету у зв'язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяльності у відповідності до діючого в університеті порядку.

5.10. На кафедрі розробляються, ведуться і зберігаються наступні документи:

Організаційні:

5.10.1. Положення про кафедру, введене в дію відповідним наказом ректора університету.

5.10.2. Функціональні обов’язки кожного працівника, затверджені ректором університету в посадових інструкціях науково-педагогічних працівників кафедри, з позначкою «Ознайомлений», особистим підписом працівника і датою ознайомлення наприкінці документа.

5.10.3. Рішення Вченої ради, ректорату, накази, розпорядження по університету, що стосуються діяльності кафедри, та звіти про їх виконання.

5.10.4. План роботи кафедри на навчальний рік.

5.10.5. Протоколи засідань кафедри.

5.10.6. Протоколи засідань навчально-методичного та наукового семінарів кафедри.

5.10.7. Графік взаємних відвідувань занять.

5.10.8. Журнал обліку взаємних відвідувань.

5.10.9. Журнал обліку замін відсутніх викладачів.

5.10.10. Графік проведення науково-педагогічними працівниками кафедри консультацій у позанавчальний час.

5.10.11. Журнал обліку надходження і рецензування курсових, дипломних та магістерських робіт студентів.

5.20.12. Матеріали міжвузівської діяльності кафедри.

Обліково-звітні:

5.10.13. Розрахунок навчального навантаження з навчальних дисциплін кафедри на навчальний рік.

5.10.14. Розподіл навчального наватаження між науково-педагогічними працівниками кафедри на навчальний рік.

5.10.15. Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників на навчальний рік.

5.10.16. Звіти науково-педагогічних працівників про навчальну, методичну, наукову й організаційну діяльність за навчальний рік.

5.10.17. Зведений звіт про виконання плану роботи кафедри за навчальний рік (в тому числі за напрямами роботи).

5.10.18. Звіти про науково-дослідну роботу кафедри за календарний рік.

Навчально-методичні:

5.10.19. Галузевий стандарт вищої освіти відповідної спеціальності (напряму підготовки), що містить освітньо-професійну характеристику, освітньо-професійну програму підготовки, засоби діагностики та їх варіативні частини.

5.10.20. Структурно-логічні схеми (на кожну навчальну дисципліну окремо).

5.10.21. Навчальні й робочі навчальні плани підготовки фахівців відповідних ОКР.

5.10.22. Матеріали інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни за переліком, затвердженим методичними рекомендаціями щодо розробки та оформлення робочої програми навчальної дисципліни.

5.10.23. Наскрізні програми навчальних практик і стажування.

5.10.24. Програми державних екзаменів (за їх наявності).

5.10.25. Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт, затверджені вимоги до їх написання.

5.10.26. Наочні матеріали, в тому числі для мультимедійного супроводу занять.

Науково-дослідні:

5.10.27. Матеріали щодо роботи із здобувачами, аспірантами, докторантами кафедри.

5.10.28. Матеріали роботи наукових гуртків кафедри.

5.10.29. Матеріали щодо виконання науково-дослідної роботи кафедри.

Кадрові:

5.10.30. Матеріали наставництва.

5.10.31. Графіки та матеріали стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, узгоджені з відділом роботи з персоналом та правового забезпечення університету.

5.10.32. Матеріали стажування науково-педагогічних праціввників.

5.10.33. Інформація щодо укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками.

5.11. У разі необхідності кафедрою розробляються інші документи, що регулюють її діяльність.

5.12. Організаційна, обліково-звітна документація зберігається на кафедрі протягом 5 років. Документація кафедри підлягає передачі до архіву БДФЕУ згідно із затвердженим графіком.

 

6. Права, обов’язки та відповідальність співробітників кафедри

 

6.1. Права кафедри реалізуються через права її завідувача. Завідувач кафедри має право:

• підбирати кандидатури на вакантні посади, подавати ректору пропозиції щодо найму, звільнення і переміщення працівників кафедри, їх матеріального і морального заохочення та адміністративного впливу на недостатньо сумлінних співробітників;

• вимагати від персоналу кафедри дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавчої дисципліни, дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, підтримання чистоти і порядку в приміщеннях університету;

• розподіляти педагогічне навантаження і функціональні обов’язки між працівниками кафедри і контролювати вчасність та якість їх виконання, контролювати усі форми навчальних занять і наукових досліджень, виконуваних кафедрою;

• затверджувати календарні плани роботи кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів, робочі навчальні програми викладачів, екзаменаційні білети;

• подавати ректорові і Вченій раді пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу і наукових досліджень;

• брати участь у роботі органів управління університету та інших структурних підрозділів, де обговорюються і вирішуються питання діяльності кафедри;

• вимагати від структурних підрозділів і служб університету здійснення заходів, спрямованих на забезпечення нормальних умов для виконання закріплених за кафедрою функцій.

6.2. Права та обов’язки співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, Статутом Буковинського державного фінансово-економічного університету, регламентом роботи університету і відповідними посадовими інструкціями.

6.3. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і залежить від покладених на нього обов’язків і виконуваних функцій згідно з посадовими інструкціями.

6.4. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за:

• наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності;

• стан трудової дисципліни співробітників;

• створення творчої обстановки у колективі кафедри;

• стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази;

• підбір і розстановку кадрів.

 

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол №5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету №79-А від 27 квітня 2012 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію Буковинського державного фінансово-економічного університету

І. Загальні положення

1.1.Положення „Про приймальну комісію Буковинського державного фінансово-економічного університету” розроблено на підставі Законів України: „Про освіту”, „Про вищу освіту”; Примірного Положення „Про приймальну комісію вищого навчального закладу України", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2010р. за № 225, а також Статуту університету.

1.2. Приймальна комісія Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – Приймальна комісія) створюється для проведення прийому студентів на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів та положення про Приймальну комісію.

1.3.Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Буковинського державного фінансово-економічного університету (Університету) та повинно передбачати кількісний склад комісії, необхідний для прийняття рішень. Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії.

1.4. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора БДФЕУ, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

- заступник голови Приймальної комісії;

- відповідальний секретар Приймальної комісії;

- заступники відповідального секретаря Приймальної комісії за формами навчання студентів;

- члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії є перший проректор БДФЕУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників БДФЕУ.

Членами Приймальної комісії є декани факультетів, керівник центру заочної освіти.

До складу Приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких здійснюється підготовка фахівців.

1.5. Наказом голови Приймальної комісії створюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- відбіркова комісія (відбіркові комісії);

- предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для проведення співбесід, або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань;

- апеляційна комісія.

До роботи у складі підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні) працівники БДФЕУ.

Відбіркова комісія створюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників.

До складу відбіркових комісій входять голова - декан факультету (керівник центру), відповідальний секретар відбіркової комісії, науково-педагогічні (педагогічні) працівники та навчально-допоміжний персонал БДФЕУ, кількість яких встановлюється виходячи із потреби відбіркової комісії.

Предметні екзаменаційні комісіїта комісії з проведення співбесід створюються у випадках, передбачених Правилами прийому до БДФЕУ для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються університетом не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Програми конкурсних фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються університетом не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови, програма та форма проведення якого (співбесіда або екзамен) затверджується керівником вищого навчального закладу.

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається перший проректор БДФЕУ. При прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників БДФЕУ та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії БДФЕУ. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

1.6. До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до БДФЕУ у поточному році.

1.7. Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу БДФЕУ.

1.8. Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором БДФЕУ не пізніше 31 грудня року, що передує вступній кампанії, а відбіркових, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій та інших підрозділів – не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до БДФЕУ.

1.9. Склад підрозділів Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щорічно поновлюється не менше, як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Приймальна комісія розробляє, відповідно до Умов прийому, Правила прийому до Буковинського державного фінансово-економічного університету (далі – Правила прийому), що затверджуються ректором БДФЕУ не пізніше 1 листопада календарного року, що передує року прийому на навчання вступників, і погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Приймальна комісія:

2.2.1забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

2.2.2організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

2.2.3 координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

2.2.4організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

2.2.5здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

2.2.6організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

2.2.7 приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до законодавства України, Правил прийому, Статуту БДФЕУ за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Правилами прийому до вищих навчальних закладів України і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, пронумерованому журналі вищого навчального закладу, в якому записується :

- порядковий номер (та/або номер особової справи);

- прізвище, ім’я та по батькові;

- домашня адреса;

- стать;

- рік народження;

- документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва навчального закладу;

- номер сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та суми балів з предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (спеціальність);

- середній бал документа про повну загальну середню освіту,

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленого печаткою (штампом) Університету (Приймальної комісії). Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), пронумеровується і підшивається в єдиний журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

3.2. Приймальна комісія на своєму засіданні приймає рішення і повідомляє вступника в письмовій (або іншій, встановленою Приймальною комісією) формі про його допуск до участі у конкурсі (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатом Українського центру незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти, співбесіди, за результатами вступних випробувань, що проводить Університет відповідно до Умов прийому, зарахування поза конкурсом тощо).

3.3. Для проведення вступних випробувань Університетом екзаменаційні групи формуються у порядку надходження (реєстрації) документів. Кількість осіб у групах визначає приймальна комісія. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої приймальною комісією форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, затверджується головою приймальної комісії і оприлюднюється на стенді Приймальної комісії не пізніше, як за три дні до їх початку. У розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1.Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться Університетом, екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування (в тому числі співбесіда), що проводяться Університетом, при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводяться для відповідних категорій абітурієнтів на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів і повинні відповідати навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і повинні зберігатися як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться Університетом, доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.

На вступних випробуваннях, що проводяться Університетом, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії з кожної дисципліни.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується екзаменаторами та вступником.

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування з предметів, що проводить Університет у випадках, передбачених Правилами прийому, у кожного вступника приймають не менше двох екзаменаторів.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Університету. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Прізвище вступника вказується тільки на титульному аркуші.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який видає їх голові екзаменаційної комісії безпосередньо перед початком екзамену в необхідній кількості.

Під час проведення вступних випробувань з використанням обчислювальної техніки результати випробування із завданнями та відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з мови та літератури: твір - 4 години;

переказ - 2 години;

диктант - 1 година;

- з інших предметів - 3 години;

- при тестуванні - не більше, ніж передбачено у

рекомендаціях пояснювальних

записок до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань Університетом забороняється використання електронних засобів інформації, підручників, навчальних посібників та інших матеріалів, якщо вони не передбачені рішенням Приймальної комісії. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На його екзаменаційній роботі екзаменатори вказують причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного.

4.8. Після розв’язання вступником письмових тестових завдань екзаменатори зобов’язані звірити з листком тестових завдань правильність оформлення титульного листка.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу Приймальної комісії.

4.9. Відповідальний секретар Приймальної комісії або керівник відповідного підрозділу проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному листку і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім екзаменатора додатково перевіряє голова предметної екзаменаційної комісії.

Після шифрування титульні листки зберігаються у сейфі відповідального секретаря Приймальної комісії або керівника відповідного підрозділу до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з підписаною відомістю, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

4.10. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Університету членами предметної екзаменаційної комісії і повинна бути закінчена до початку наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають за дозволом Приймальної комісії для перевірки роботи двох екзаменаторів.

4.11. Голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені екзаменаторами за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж 124 бали, більше, ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж 4 бали, більше, ніж 10 балів, а також 5% інших робіт і правильність виставленої оцінки засвідчує своїм підписом.

Випадки наступної зміни виставлених екзаменаторами оцінок (за результатами додаткової перевірки, або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, письмовим поясненням екзаменатора та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.12. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменаторів передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.13. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами вступних випробувань осіб, зарахованих до Університету, зберігаються в їх особових справах. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей вступників знищуються за актом після першого семестру навчання.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (менше, ніж 124 бали за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) (або менше, ніж 4 бали за 12-бальною шкалою) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі - апеляція), повинна подаватись особисто у терміни визначені Приймальною комісією для подання апеляцій (як правило в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування).

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування до складу студентів

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної суми набраних балів кожним абітурієнтом у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до Приймальної (відбіркової) комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії завірену копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього та копію медичної довідки за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у Університеті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування до складу студентів приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про зарахування до складу студентів, інформація про зарахованих доводиться до відома вступників за допомогою засобів наочної інформації.

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) за 100-бальною (або 12-бальною) шкалою оцінювання знань для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

Робота Приймальної комісії завершується звітом про результати прийому студентів на навчання та затверджується на засіданні Вченої ради Університету.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийому на навчання для отримання другої вищої освіти, укладання договору про надання освітніх послуг

Буковинським державним фінансово-економічним університетом

 

1. Загальні положення

 

Положення про порядок прийому на навчання для отримання другої вищої освіти, укладання договору про надання освітніх послуг Буковинського державного фінансово-економічного університету розроблене відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту університету та визначає порядок вступу для отримання другої вищої освіти в університеті .

До Буковинського державного фінансово-економічного університету приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають вищу освіту і виявили бажання здобути другу вищу освіту.

Прийом здійснюється на конкурсній основі.

Перепідготовка кадрів здійснюється за денною та заочною формами навчання за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальностями 7.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901 «Облік і аудит».

Навчання здійснюється на комерційній основі, фінансування перепідготовки спеціалістів здійснюється за рахунок фізичних і юридичних осіб.

Прийом документів та укладання договорів на навчання з юридичними або фізичними особами здійснюється у терміни, передбачені приймальною комісією університету.

Вступники подають такі документи:

1) заяву на ім’я ректора;

2) диплом про вищу освіту (оригінал);

3) фотокартки (3 х 4);

4) довідку з місця роботи;

5) копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Зарахування на навчання проводиться за результатами співбесіди з математики після рекомендації приймальної комісії університету.

Термін навчання:

заочна форма – 2 роки;

денна форма – 1 рік.

Випускники після успішного складання екзаменів отримують диплом спеціаліста державного зразка.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...