Главная Обратная связь

Дисциплины:


Про науково-методичну раду Буковинського державногофінансово-економічного університету

1. Загальні положення

1. Науково-методична рада (далі НМР) університету є колегіальним дорадчим рекомендаційним органом, який забезпечує розробку і реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості навчально-виховного процесу і його науково-методичного забезпечення. НМР створюється, реорганізовується ліквідовується наказом ректора.

2. НМР створюється для розгляду основних питань навчально-методичного і науково-методичного характеру.

Основною метою НМР є об’єднання і координація зусиль науково-педагогічних працівників на формування науково-методичного забезпечення, спрямованих на підвищення мобільності викладачів як однієї із передумов входження України у Болонський процес, та з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для системи Міністерства фінансів України та економіки України в цілому.

3. У своїй діяльності НМР керується: законодавчими, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про вищий навчальний заклад, інструктивними листами, наказами, Статутом університету.

4. Склад НМР затверджується наказом ректора. До складу НМР входять проректори, декани, завідувачі кафедрами, керівник начально-методичного відділу; завідувач практикою, найбільш кваліфіковані викладачі і спеціалісти, які володіють досвідом наукової педагогічної і методичної роботи.

5. Засідання НМР проводяться один раз у два місяці за планом, який складається на поточний навчальний рік.

 

2. Напрями діяльності

 

У центрі уваги НМР університету є проблеми організації та управління навчально-виховним процесом, а саме:

- розробка структурної моделі управління навчально-виховним процесом;

- оптимізація навчальних планів відповідно до спеціальностей і спеціалізацій;

- збір і обробка матеріалів про хід і якість навчально-виховного процесу: вироблення і впровадження рекомендацій з його удосконалення;

- розробка форм, способів і критеріїв контролю якості навчальних досягнень студентів з усіх навчальних дисциплін;

- розробка рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (далі КМСОНП);

- науково-методичне забезпечення організації підготовки рукописів, рецензій наукової та навчально-методичної літератури;

- розробка рекомендацій щодо організації наукової роботи з молодими вченими і талановитою студентською молоддю.

 

3. Функції науково-методичної ради

НМР університету виконує такі функції:

1. Визначає основні напрями наукової та навчально-методичної роботи університету.2. Розробляє і здійснює заходи щодо науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Розробляє науково обґрунтовані рекомендації з основних організаційних і навчально-методичних питань, які визначають напрями і зміст підготовки фахівців.

3. Розробляє і забезпечує реалізацію рекомендацій щодо складання базової і робочої навчально-методичної документації (навчальних планів, навчальних програм); бере участь у розробці пропозицій (рекомендацій) з удосконалення номенклатури спеціальностей і спеціалізацій, за якими ведеться підготовка фахівців в університеті.

4. Організовує розробку науково обґрунтованих технологій навчання; проведення курсових і дипломних робіт; виконання магістерських робіт; проведення виробничої, економічної, переддипломної, педагогічної практики.

5. Проводить аналіз динаміки успішності студентів, розробляє рекомендації з організації і змісту контролю навчальних досягнень студентів.

6. Вивчає і узагальнює передовий досвід організації навчально-виховного процесу і науково-методичної роботи окремих факультетів, кафедр, викладачів університету, інших вищих навчальних закладів України, країн Європи та СНД, забезпечує його розповсюдження через систему науково-методичних заходів (конференції, семінари, науково-методичні збірники, виставки педагогічної майстерності та ін.).

7. Вивчає і узагальнює досвід практичної діяльності випускників (соціологічні дослідження, анкетування, конференції за участю випускників та ін.); розробляє рекомендації з удосконалення теоретичної та практичної підготовки фахівців.

8. Аналізує забезпеченість студентів і викладачів навчальною, навчально-методичною літературою; бере участь у формуванні планів навчальних видань університету; проводить експертизу рукописів, організовує обговорення виданої навчальної і методичної літератури.

9. Визначає функціональні обов’язки науково-методичних секцій університету. Затверджує поточні і перспективні плани науково-методичної роботи секцій. Складає план роботи науково-методичної ради. Координує роботу методичних секцій кафедр.

10. Вивчає проблеми психолого-педагогічної майстерності викладачів, розробляє і забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних із науковою організацією праці науково-педагогічного складу.

11. Організовує і забезпечує проведення академічних і міжвузівських науково-методичних заходів з проблеми вищої школи (конференції, наради, семінари, диспути, студентські предметні олімпіади і конкурси зі спеціальностей та ін.); визначає тематику щорічних конференцій, забезпечує підготовку, видання і систему реалізації рекомендацій науково-методичних заходів.

12. Готує матеріали з найбільш важливих науково-методичних проблем для розгляду на Вченій раді і ректораті університету, на засіданнях рад і секцій науково-методичних комісій вищих навчальних закладів України та в інших науково-методичних структурах.

13. Організовує роботу методичних секцій університету щодо покращення якості підготовки фахівців і подальшого вдосконалення науково-виховного процесу, виходячи з основних вимог КМСОНП:

a) створення концепцій і кваліфікаційних характеристик із нових спеціальностей;

б) реалізація прогресивних технологій теоретичної і практичної підготовки фахівців;

в) удосконалення тематики курсових, дипломних та магістерських робіт;

г) індивідуалізація навчання студентів;

ґ) використання активних форм і методів навчання;

д) комп’ютеризація навчального процесу та впровадження інформаційних технологій навчання;

е) вдосконалення організації науково-дослідної та інших видів самостійної роботи студентів;

є) усунення дублювання в програмному матеріалі і встановлення

міждисциплінарних зв’язків з усіх видів навчальної роботи студентів.

14. Пропагує використання в навчальному процесі активних методів навчання: проблемних лекцій і семінарів, ділових ігор, ситуаційних завдань, ТЗН, комп’ютерних технологій; навчання студентів за індивідуальними навчальними планами.

15. Керує роботою методичних секцій університету.

16. Розглядає підсумки університетського конкурсу на кращу наукову та методичну роботу викладачів.

17. Розглядає підсумки університетського конкурсу кафедр на кращу організацію роботи із застосуванням у навчальному процесі персональних ЕОМ і використання інформаційних технологій навчання.

18. Готує і подає Вченій раді університету кандидатури про переведення на вищу посаду науково-педагогічних працівників, нагородження Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінетом Міністрів України, Чернівецькою облдержадміністрацією за вагомий внесок у методичну, наукову, організаційну роботу та вдосконалення навчально-виховного процесу.

 

4. Організаційна структура науково-методичної ради

НМР університету має таку організаційну структуру:

- голова ради;

- заступник голови ради з роботи науково-методичних секцій університету.

Члени ради:

- декани;

- завідувачі кафедр;

- керівник навчально-методичного відділу;

- методисти навчально-методичного відділу;

- завідувач практикою;

- керівник методичних секцій з:

а) гуманітарних дисциплін;

б) фахових дисциплін;

в) природничих дисциплін;

г) загальноекономічних дисциплін;

- відповідальний секретар НМР.

5. Організація роботи. Права науково-методичної ради

1. Робота НМР університету організовується у відповідності з планами (перспективними – на 5 років і поточними – на 1 рік). Плани роботи розглядаються на засіданнях НМР і затверджується ректором. Перспективні плани НМР включають, як правило, проблемні науково-методичні питання, які вимагають всебічної і ретельної розробки. Річні плани складаються на основі перспективних з урахуванням рішення поточних завдань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

2. НМР організовує свою роботу протягом всього навчального року. Результати цієї роботи розглядаються, як правило, на засіданнях НМР один раз у 2 місяці, на засіданнях секції один раз на місяць.

3. Рішення НМР приймаються колегіально відкритим голосуванням більшістю голосів в присутності 2/3 спискового складу і реалізується в діяльності університету після затвердження ректором.

4. Засідання НМР оформляються протоколом, який підписують її голова та відповідальний секретар НМР.

5. Науково-методична рада університету:

- дає оцінку рівня організації наукової, методичної, організаційної роботи факультетів і кафедр;

- заслуховує на своїх засіданнях керівників кафедр з питання організації і здійснення навчального процесу;

- вносять на розгляд Вченої ради пропозиції про вдосконалення навчальних планів; навчальних, виробничих, економічних, переддипломних, педагогічних практик; курсових, дипломних і магістерських робіт та тематики наукових досліджень за цими напрямами;

- вносить на розгляд Вченої ради пропозиції щодо стимулювання переможців за підсумками університетських конкурсів на кращу наукову і методичну роботу кафедр, кращу організацію роботи із застосування в навчальному процесі інформаційних технологій навчання;

- розглядає і затверджує пропозиції щодо підготовки підручників, навчальних посібників та інших видань, які пропонуються кафедрами, та проводить експертизу науково-методичної та навчально-методичної літератури.

6. НМР підзвітна Вченій раді університету. Вчена рада і ректорат університету здійснюють постійний контроль за організацією роботи НМР, за впровадженням в діяльність університету прийнятих науково-методичних рішень і рекомендацій.

7. Члени НМР зобов’язані:

- творчо і у встановлені терміни виконувати доручення НМР;

- відвідувати засідання НМР, її структурних підрозділів, брати активну участь в обговоренні науково-методичних проблем, які розглядаються.

8. Члени НМР мають право:

- одержувати необхідну інформацію і матеріали від усіх структурних підрозділів університету з питань, які вирішуються НМР;

- в установленому порядку вносити пропозиції в планові заходи НМР;

- виносити на обговорення НМР і його структурних підрозділів будь-які питання науково-методичного характеру, спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців;

- бути направленими у встановленому порядку у вищі навчальні заклади і науково-методичні центри України, країн Європи та СНД для вивчення і узагальнення передового досвіду організації науково-методичної роботи.

9. Організаційна і науково-методична діяльність членів НМР і її секцій відображається в індивідуальних планах роботи в розділах «Наукова робота», «Методична робота», «Організаційна робота» (індивідуальний план роботи науково-педагогічних працівників). В окремих випадках за рішенням ректора членам НМР може зменшуватись обсяг навчального навантаження до 100 годин.

 

 

СХВАЛЕНО Вченою радою Буковинського державного фінансово-економічного університету Протокол № 5 від 24 квітня 2012 року ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ректора Буковинського державного фінансово-економічного університету № 79-А від 27 квітня 2012 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про конкурс

«Кращий викладач Буковинського державного

фінансово-економічного університету»

Мета Конкурсу

На виконання рішення науково-методичної ради від 07.04.2010 року (протокол № 4 засідання науково-методичної ради БДФА) в університеті запроваджується проведення конкурсу «Кращий викладач Буковинського державного фінансово-економічного університету» (далі – Конкурс).

Конкурс проводиться з метою виявлення і підтримки творчої активності викладачів університету, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічного досвіду, передової практики організації наукової діяльності та поліпшення якості підготовки фахівців з дисципліни.

2. Завдання Конкурсу :

- сприяння творчим пошукам шляхів удосконалення наукової та фахової майстерності викладачів;

- удосконалення організації, методичного забезпечення та наукового рівня процесу викладання.

3. Організація Конкурсу

Конкурс проводиться щорічно (у квітні) розпочинаючи з 2010/2011 навчального року.

До участі в Конкурсі залучаються викладачі університету, рекомендовані кафедрою.

Для розроблення критеріїв оцінювання конкурсних матеріалів та відкритого заняття створюється експертна комісія.

3. Оргкомітет та журі Конкурсу

Для організації і проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі у складі досвідчених викладачів, методистів, проректорів.

Склад журі, оргкомітету та розмір премії переможцям Конкурсу затверджується щорічно наказом ректора університету.

Одним із основних завдань оргкомітету є організаційне забезпечення проведення Конкурсу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...