Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проведення КонкурсуУчасниками Конкурсу можуть бути викладачі університету, які мають відповідну фахову освіту.

Адміністрація університету участі у конкурсі не бере.

Учасники Конкурсу мають ознайомитися з порядком і умовами проведення Конкурсу, характером і обсягом випробувань та одержати пояснення щодо критеріїв оцінювання конкурсних матеріалів і відкритого заняття.

Матеріали Конкурсу будуть використанні (за згодою учасника) для узагальнення передового педагогічного досвіду викладачів університету.

Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі (заочному) оцінюються конкурсні матеріали. На другому етапі (очному) проводяться відкриті заняття. Для проведення відкритого заняття допускаються три переможці першого етапу конкурсу.

Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та всі члени журі.

Кафедри направляють на розгляд журі конкурсні матеріали за підписом завідувача кафедри:

- анотацію педагогічного досвіду, яка розкриває систему роботи викладача, методики, технології, які він використовує, методичне забезпечення дисципліни;

- творчий звіт викладача та рецензію за підписом завідувача кафедри;

- розроблення однієї із тем програмового матеріалу;

- публікацію досвіду в науковій та педагогічній пресі, виступу на конференції, засіданні методичного об’єднання (назва статті, журналу (рік видання); тема виступу);

- тестові завдання, сценарії ділових ігор, ситуаційні завдання,

розроблені викладачем;

- навчальні посібники, авторські методичні напрацювання;

- відомості про результативність навчання: успішність та якісний показник знань (у відсотках – по групах за результатами поточного контролю) результатів контрольних зрізів (ректорських контрольних робіт) та державного екзамену, якщо він є у поточному навчальному році;

- узагальнену інформацію про наукову діяльність у поточному році:

а) організація наукової роботи,

б ) участь у науково-дослідній роботі кафедри тощо;

- узагальнену інформацію про методичну діяльність у поточному році:

а) розроблення робочої навчальної програми з дисциплін;

б) розроблення методичних рекомендацій для студентів з вивчення

окремих тем навчальної дисципліни;

в) проведення відкритих занять, виховних заходів (кількість,

тематика);

г) методичне забезпечення самостійної роботи студентів тощо.

5. Визначення переможців Конкурсу

Журі Конкурсу визначає кращого викладача університету. Результати оголошуються щорічно (у серпні) на засіданні Вченої ради. Переможці Конкурсу одержують дипломи та грошову премію.

6. Нагородження переможців Конкурсу

Нагородження переможців Конкурсу відбувається в урочистій обстановці. 

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою наказом ректора

Буковинського державного Буковинського державного

фінансово-економічного фінансово-економічного

університету університету

Протокол №5 від 24 квітня 2012 р. №79-А від 27 квітня 2012 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовчі курси

Буковинського державного фінансово-економічного університету

І. Загальні положення


1.1. Одним із головних завдань Буковинського державного фінансово-економічного університету(далі – університет) є створення і запровадження системи конкурсного відбору та підготовки до навчання найбільш талановитої, здібної молоді з усіх регіонів України, забезпечення її професійної орієнтації, розвиток та виховання гармонійно розвиненої особистості.

1.2. Підготовчі курси створюються при факультеті підготовки молодших спеціалістів університету, який є структурним підрозділом навчального закладу.
1.3. Метою підготовчих курсів є якісна підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до складання зовнішнього незалежного оцінювання для подальшої участі в конкурсному відборі під час вступу до університету та інших вищих навчальних закладів України.

1.4. Навчальний процес на підготовчих курсах органічно поєднується з профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено обирати професію і краще адаптуватися до вимог і програм вищої школи.


ІІ. Умови прийому та зарахування


2.1. Загальне керівництво щодо організації роботи підготовчих курсів здійснює керівник відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.
2.2. Інспектор відділу організаційного та методичного забезпечення навчального процесу за погодженням керівника відділу визначає предметну спрямованість підготовчих курсів, порядок прийому, строки навчання, а також наповнюваність навчальних груп.
2.3. На підготовчі курси зараховуються особи, які здобувають базову або повну загальну середню освіту, учні випускних класів (9-11кл.) системи загальної середньої освіти.

2.4. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у формі додаткових платних послуг. Оплата здійснюється згідно з оформленим двостороннім договором на надання освітніх послуг. Розмір оплати встановлюється на підставі кошторису витрат, який затверджується в установленому порядку в межах чинного законодавства.
2.5. Для зарахування на підготовчі курси слухачі подають особову справу з таким переліком документів:

- заяву встановленого зразка на ім’я ректора університету;

- копію 1,2,11 сторінок паспорта (для осіб, які за віком не мають паспорта, копію свідоцтва про народження, копію паспорта батьків);

- квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчих курсах.

Документи приймаються за адресою: м. Чернівці, вул. Штерна, 1.

2.6. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється відповідним наказом ректора після надходження коштів за навчання на розрахунковий рахунок університету.


ІІІ. Нормативно-правова база організації навчального процесу

на підготовчих курсів

3.1. Навчальний процес на підготовчих курсах організовується відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про мови», Статуту Буковинського державного фінансово-економічного університету, Правил прийому до Буковинського державного фінансово-економічного університету у поточному році, даного Положення та інших нормативно-правових документів.

3.2. Навчальний процес на підготовчих курсах базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

3.3. Організацію роботи підготовчих курсів здійснює відділ організаційного та методичного забезпечення навчального процесу спільно з відповідними кафедрами та структурними підрозділами університету.

3.4. Учасниками навчального процесу, що відбувається на підготовчих курсах, є особи, які навчаються (далі – слухачі).

3.5. Навчальний процес на підготовчих курсах проводиться за навчальними програмами, адаптованими відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинних програм ЗНЗ, Українського центру оцінювання якості освіти, узгодженими з програмами для вступників до вищих навчальних закладів України.

3.6. На підготовчих курсах здійснюється підготовка із загальноосвітніх предметів: українська мова та література, математика, історія України, фізика, іноземна мова, географія.

3.7. Навчальна програма передбачає таку кількість годин із навчальних дисциплін:
3.7.1. Для учнів 9 класу: українська мова, математика – 96/76/40 год.

3.7.2. Для учнів 10 класу: українська мова та література, математика, фізика, іноземна мова – 96/76/40 год.

3.7.3. Для учнів 11 класу: українська мова та література, іноземна мова, історія України, географія, математика, фізика – 96/76/40 год.

3.8.Для учнів 9 класу проводиться підготовка до вступу у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а для учнів 11 класу – у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та до ЗНО з терміном навчання – шість, три або один місяць (за вибором слухачів).

3.9.Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується штатними викладачами кафедр університету на умовах погодинної оплати праці. У разі потреби можуть залучатися до навчального процесу викладачі інших вищих навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів за рекомендаціями керівництва за місцем основної роботи на умовах погодинної оплати праці за трудовими угодами. Наказом ректора затверджується склад викладачів підготовчих курсів за поданням завідувачів відповідних профільних кафедр та склад слухачів – за укладеними договорами.

3.10. Програми з предметів для слухачів підготовчих курсів визначають науковий зміст і побудову курсу (дисципліни); встановлюють послідовність вивчення тем, обсяг знань, вмінь і навичок, якими повинні оволодіти слухачі процесі навчання.
3.11. Підготовку навчальних програм у визначені терміни готують відповідні кафедри університету. Програми затверджуються першим проректором за 10 днів до початку роботи підготовчих курсів.

3.12. Навчальний процес здійснюється згідно з навчальним планом. Навчальний план як нормативний документ визначає:

- назву дисципліни, нормативний обсяг годин для вивчення, кількість та засоби контролю;
- конкретні форми проведення навчальних занять;

- форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

3.13. Протягом навчання на підготовчих курсах слухач має право змінювати напрям, форму навчання та перелік навчальних дисциплін з 1-го числа місяця наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення, уклавши угоду щодо доповнення до договору про навчання та на підставі заяви, написаної на ім’я ректора університету.

3.14. При бажанні вивчати додаткову навчальну дисципліну після зарахування на підготовчі курси укладається угода щодо доповнення до договору про навчання з 1-го числа місяця наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення.

3.15. Дозарахування слухачів на діючі підготовчі курси можливе з першого числа кожного місяця.

3.16. Відрахування слухачів з підготовчих курсів можливе за умови написаної на ім’я ректора заяви.
3.17. Університет надає слухачам можливість користування навчальними приміщеннями, обладнанням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.

 


ІV. Форми організації навчання на підготовчих курсах


4.1. Навчання на підготовчих курсах здійснюється за денною формою. У подальшому за умови створення відповідної матеріально-технічної бази можуть бути організовані дистанційні курси.

4.2. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах:
- навчальні заняття;

- виконання індивідуальних і практичних завдань;

- самостійна робота;

- контрольні заходи.

4.3. Основними видами занять є:

- комбіновані заняття;

- самостійна робота;

- індивідуальні заняття;

- консультації.

4.4. Контрольні заходи слухачів денної форми навчання здійснюються тільки в межах вищого навчального закладу. Самостійна робота може здійснюватися слухачами як в університеті, так і в домашніх умовах.

4.5. Система оцінок з української мови та літератури, математики, історії України, іноземної мови, географії, фізики – дванадцятибальна.

4.6. Порядок обліку контрольних заходів та виконання індивідуальних робіт визначає університет.

4.7. Слухачі підготовчих курсів можуть користуватися бібліотекою університету.

4.8. Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання проходять підсумкову атестацію з навчальних дисциплін згідно із Положенням про підсумкову атестацію слухачів (випускників).

4.9.Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах слухачеві видається довідка (свідоцтво) встановленого зразка.

 

V. Навчальний час слухача підготовчих курсів

 

5.1. Навчальний час слухача підготовчих курсів визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади згідно з навчальним планом.

5.2. Академічна година становить 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (далі – пара).

5.3. Тривалість навчального курсу визначається робочим навчальним планом.
5.4. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком навчального процесу.
5.5. Навчальні заняття на підготовчих курсах тривають дві-три пари з перервами між ними та проводяться за розкладом.


VІ. Робочий час та оплата викладачів підготовчих курсів


6.1. Робочий час викладача визначається як додаткова навчальна робота до обсягу його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році.

6.2. Планування й облік навчальної роботи викладачів, залучених до роботи на підготовчих курсах, здійснюється шляхом використання норм часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників за фактично відпрацьовані години.

6.3. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражається в облікових (академічних) годинах.

6.4. Облік виконаної навчальної роботи викладачів здійснюється на основі:
- розкладів занять;

- журналів навчальних занять.

6.5. Оплата праці викладачів підготовчих курсів здійснюється згідно з чинним законодавством на підставі укладених трудових угод.

 


VIІ. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

 

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції Положення після схвалення їх Вченою радою університету.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...