Главная Обратная связь

Дисциплины:


СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНОВченою радою наказом ректора

Буковинського державного Буковинського державного

фінансово-економічного фінансово-економічного

університету університету

Протокол №5 від 24 квітня 2012 р. №79-А від 27 квітня 2012 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальні кабінети факультету підготовки молодших спеціалістів

Буковинського державного фінансово-економічного уніерситету

1. Загальні положення

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети факультету підготовки молодших спеціалістів Буковинського державного фінансово-економічного університету.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів згідно з санітарно-гігієнічними правилами й нормами та відповідно до професійної спрямованості.

Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року, № 4, а також Державного стандарту вищої освіти України.

Навчальний кабінет є основною матеріально-технічною базою для проведення теоретичних, семінарських, практичних занять, забезпечення практичної підготовки з профілюючих дисциплін, місцем для проведення зустрічей з практичними працівниками фінансових, податкових органів, банківських установ, контрольно-ревізійних і правоохоронних органів, органів соціального захисту, підприємств, установ і організацій та працівниками інших базових установ, індивідуальної і самостійної роботи студентів, позанавчальної роботи зі студентами, місцем організації та проведення навчальних, методичних, виховних та інших заходів.

Основним завданням кабінетів є забезпечення та проведення теоретичних, семінарських, практичних занять, практичної підготовки з профілюючих дисциплін на високому науковому, методичному і технічному рівні відповідно до діючих навчальних програм і методичних рекомендацій, формування системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для здобуття студентами професійних навичок під час проходження практики, також організація і проведення позанавчальної роботи, завдяки яким розвиваються творчі і дослідницькі здібності студентів.

Кабінетом вважається приміщення зі створеним навчальним середовищем, оснащене сучасними засобами навчання, обладнанням та меблями.

 

2. Мета і завдання навчальних кабінетів

Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державних стандартів освіти та навчального плану.Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов для:

- організації індивідуального та диференційованого навчання;

- формування системи галузевих зв’язків між роботодавцями та університетом для здобуття студентами професійних навичок;

- поглиблення та застосування на практиці теоретичних і практичних знань, які набули студенти в процесі навчання;

- оволодіння студентами сучасними формами та методами фінансової роботи, вміння орієнтуватися в сучасних умовах трансформації фінансової системи України;

- забезпечення інтеграції наукових знань, які набувають студенти в університеті, з практичним досвідом, який базується на досвіді фахівців фінансових, податкових органів, банківських установ, контрольно-ревізійних і правоохоронних органів, органів соціального захисту, підприємств, установ і організацій;

- реалізації практично-дійової і творчої складової змісту навчання;

- забезпечення профільного і поглибленого навчання;

- організації роботи гуртків;

- індивідуальної підготовки викладача до занять;

- методичної роботи.

Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять.

 

3. Типи навчальних кабінетів

Організація навчальних кабінетів передбачає:

- визначення специфіки дисципліни;

- розміщення кабінетів;

- оснащення засобами навчання та обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення, організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів.

На факультеті можуть створюватися такі типи навчальних кабінетів:

- кабінети з окремих навчальних дисциплін;

- комбіновані кабінети з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного забезпечення для споріднених дисциплін.

На факультеті створюються кабінети згідно з навчальним планом викладання дисциплін та інші кабінети відповідно до умов і потреб факультету.

Відповідно до умов та потреб закладу навчальні кабінети можуть як мати, так і не мати лабораторні приміщення з окремими виходами до кабінету та в коридор.

 

4. Матеріально-технічне забезпечення

Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для навчальних закладів.

Меблі розміщуються в приміщеннях згідно з ДсанПіН 5.5.2.008-01 п.8.2 відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 „Будинки та споруди навчальних закладів”.

Робочі місця викладачів можуть монтуватися на підвищенні, обладнуватися демонстраційним столом.

У кожному кабінеті розміщується аудиторна дошка, пристосування для використання технічних засобів навчання.

Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарному описі.

Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, затверджених МОНмолодьспорту України.

 

5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів

Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з плану роботи кабінету на відповідний навчальний рік, навчальних програм дисциплін, робочих навчальних програм, списку підручників, навчальних та методичних посібників, типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників.

Додатково кабінети можуть бути оснащені підручниками та навчальними посібниками для кожного студента; фаховими журналами; довідниковою, законодавчою і нормативно-технічною літературою; науково-популярною і методичною літературою; матеріалами передового педагогічного досвіду; розробками відкритих занять та виховних заходів; інструкціями для виконання практичних робіт; краєзнавчими матеріалами; іншими матеріалами.

 

6. Оформлення навчальних кабінетів

На вхідних дверях повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету. Крім того, на вхідних дверях може бути цифрове позначення.

Для оформлення кабінетів створюються навчально-методичні експозиції змінного та постійного характеру.

До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:

- матеріали, що характеризують професійну спрямованість кабінету;

- інформаційний бюлетень;

- державна символіка;

- інструкція з охорони праці;

- портрети видатних учених;

- таблиці сталих величин, основних формул;

- таблиця періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва;

- системи вимірювання фізичних елементів;

- політична карта України тощо.

До експозиції змінного характеру належать:

- матеріали до теми наступних занять;

- графіки чергування, консультацій викладачів;

- виставка кращих робіт студентів;

- завдання для тематичного оцінювання;

- додаткова інформація про новинки;

- матеріали краєзнавчого характеру;

- результати конкурсів, турнірів та інше.

У секційних шафах кабінетів та лабораторій демонструються прилади, колекції, муляжі, деталі, вузли тощо.

Для розташування експозицій використовуються стенди, що розміщуються на стінах.

 

7. Керівництво навчальним кабінетом

Роботою кабінету керує завідувач, який призначається наказом ректора за погодженням з деканом факультету підготовки молодших спеціалістів і рекомендований завідувачем відповідної кафедри.

Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

До обов’язків завідувача кабінету належать:

- забезпечення умов для проведення занять;

- забезпечення робочими програмами дисциплін, які обслуговує кабінет, навчально-методичними матеріалами, програмами практик;

- організація проведення гурткової роботи, студентського наукового товариства;

- укладання договорів про співпрацю з базовими установами;

- організація екскурсій, зустрічей з практичними працівниками;

- сприяння оновленню та вдосконаленню матеріальної бази;

- забезпечення дотримання в кабінеті правил з охорони праці, чистоти і порядку;

- ведення обліку та списання обладнання і матеріалів;

- складання плану роботи кабінету на відповідний навчальний рік.

План роботи кабінету розробляє завідувач на відповідний навчальний рік, затверджує декан факультету підготовки молодших спеціалістів. Приміщення кабінетів можуть використовуватися для проведення занять з інших дисциплін, виховних заходів, батьківських зборів


[1] п.12 Норма часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 07.08.2002 р. №450.

[2] п.13 Норма часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 07.08.2002 р. №450.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...