Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми забруднення поверхневих вод(самостійне вивчення)

 

Мета:- розвинути у студента навики самостійної роботи з літературою, вміння вибирати головне, узагальнити і систематизувати знання;

- проаналізувати джерела , причини та наслідки забруднення Світового океану.

 

Завдання: прочитати текст в підручнику Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко «Основи екології: теорія та практикум» стр.81-85. Скласти конспект згідно питань приведених нижче. Відповісти на питання для самоконтролю.

 

Зниження якості природних вод (як поверхневих, так і підземних) зумовлене головним чином споживанням води. Використана вода або не очищається, або очищається недостатньо. Як класифікують води за призначенням? Які основні забрудники Світового океану? Відповідайте на ці питання за наступним планом:

1 Класифікація води за призначенням.

2 Світовий океан і його забруднення.

3 Джерела та наслідки потрапляння нафтопродуктів до поверхневих водойм.

4 Забруднення водойм важкими металами.

5 Забруднення сміттям і продуктами його спалювання в морі.

6 Захоронення токсичних і радіоактивних відходів.

 

Склавши конспект, закрийте зошит та відповідайте на запитання.

 

Запитання для самоконтролю

 

1 Що є причиною забруднення поверхневих вод?

2 Як класифікують воду за призначенням?

3 Як впливає на стан водойми попадання в неї нітрогену та фосфору?

4 Чи впливає будівництво ГЕС та штучних водосховищ на процес самоочищення водойми?

5 Що є причиною потрапляння нафти та нафтопродуктів до поверхневих водойм?

6 Які наслідки нафтових забруднювачів?

7 Які методи використовують для виявлення нафтових плям? Як ліквідують ці плями?

8 Що таке буферна ємкість?

9 Які наслідки потрапляння до водоймищ важких металів?

10 Які причини збіднення Світового океану Вам відомі?

 

 


4.3 Вплив природних чинників на хімічний склад природних поверхневих вод

(лекція)

Мета: надати студентам відомості про основні катіони та аніони природних вод; ознайомити з фізичними, хімічними та бактеріологічними чинниками, їх типами та значенням для природних водойм.

 

План

1 Основні катіони та аніони природних вод.

2 Фізичні чинники, що впливають на продуктивність та склад водойм.

3 Хімічні чинники.

4 Засоби зображень хімічного складу природних вод.

5 Бактеріологічні чинники, їх показники.

 

Природні води мають хімічний склад, що формується під дією численних абіогенних та біогенних чинників і може змінюватися в широких межах. Основні катіони природних вод – Ca2+, Mg2+ , Na+, K+, аніони – HCO3-, SO42-, Cl - ; їх співвідношення різне в солоних і прісних водах.Фізичні чинники, що впливають на хімічний склад і біологічну продуктивність природних водойм:

· Температура, зміна якої впливає на розчинність газів (зменшується під час нагрівання), багатьох сполук (більшість речовин краще розчиняється з підвищенням температури); нагрівання сприяє гідролізу, прискоренню хімічних і біохімічних процесів, може спричинювати гіпоксію і тепловий стрес у гідробіонтів;

· Освітленість – важливий екологічний чинник, від якого залежить інтенсивність процесів фотосинтезу у водяних рослин і водоростей, вміст вуглекислого газу й кисню, продуктивність водних екосистем;

· Окисно – відновний потенціал характеризує співвідношення між окисниками і відновниками, вміст органічних сполук, кисню, інтенсивність розкладання органічних решток;

· Змішування води та швидкість течії зумовлюють різну інтенсивність процесів самоочищення, поширення забрудника, вміст кисню тощо.

Хімічні чинники:

· Вміст розчинних газів – CO2, O2, H2S, NH3, CH4, які надходять із повітря, утворюються в процесі життєдіяльності водяних організмів та під час гниття органічних решток;

· Концентрація органічних сполук характеризує мінералізацію води і класифікацію вод на групи:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...