Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підручник: В. Сиротюк, В. Баштовий, Фізика, 11 клас. Рівень стандартуН. р.

(за програмою О. І Ляшенко, О. І. Бугайов, Є. В. Коршак, М. Т. Мартинюк, М. І. Шут, 2010, наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

Підручник: В. Сиротюк, В. Баштовий, Фізика, 11 клас. Рівень стандарту.

 

№ з/п Тема уроку Дата
    Електричне поле та струм.    
1. Інструктаж з техніки безпеки. Електричне поле. Напруженість електричного поля. 03.09
2. Потенціал електричного поля. 07.09
3. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. 10.09
4. Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. 14.09
5. Робота і потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями. 17.09
6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 21.09
7. Лабораторна робота № 1.Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД. 24.09
8. Електричний струм у різних середовищах та його використання. 28.09
9. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. 01.10
10. Лабораторна робота № 2.Дослідження електричного кола з напівпровідниковіим діодом. Інструктаж з БЖД. 05.10
11. Розв’язування задач на електричне поле та струм. 08.10
12. Електричне поле та струм. 12.10
  Електромагнітне поле.    
13. Електрична і магнітна взаємодії. Індукція магнітного поля. Взаємодія провідників зі струмом. 29.10
14. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. 02.11
15. Сила Ампера. Сила Лоренца. 05.11
16. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми. 09.11
17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. 10.11
18. Лабораторна робота № 3.Дослідження явища електромагнітної індукції. Інструктаж з БЖД. 12.11
19. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом. 16.11
20. Змінний струм. Генератор змінного струму. 19.11
21. Трансформатор. Виробництво, передання та використання енергії електричного струму. 23.11
22. Розв’язування задач на електромагнітне поле. 26.11
23. Електромагнітне поле. 30.11
  Коливання та хвилі.    
24. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. 03.12
25. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань. 07.12
26. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника (пружинний маятник). 08.12
27. Розв’язування задач на коливання та хвилі. 10.12
28. Лабораторна робота № 4.Виготовлення маятника і визначення його періоду коливань. Інструктаж з БЖД. 14.12
29. Вільні коливання. Вимушені коливання. Механічний резонанс. 17.12
30. Поширення механічних коливань в пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Звукові хвилі, інфразвук, ультразвук. 21.12
31. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань в коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. 24.12
32. Затухаючі та вимушені електромагнітні коливання коливання. Резонанс. 28.12
33. Розв’язування задач на гармонічні коливання. 14.01
34. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. 18.01
35. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль. 21.01
36. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. 25.01
37. Розв’язування задач на коливання та хвилі. 28.01
38. Розв’язування задач на коливання та хвилі. 30.01
39. Коливання та хвилі. 01.02
  Хвильова та квантова оптика.    
40. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла. 04.02
41. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання і заломлення світла. Закони відбивання. 08.02
42. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світлових хвиль. 11.02
43. Дифракція світлових хвиль. 15.02
44. Лабораторна робота № 5.Спостереження інтерференції та дифракції світла. Інструктаж з БЖД. 18.02
45. Поляризація світла. 20.02
46. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. 22.02
47. Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. 25.02
48. Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. 01.03
49. Люмінесценція. 04.03
50. Квантові генератори та їх застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 07.03
51. Хвильова та квантова оптика. 11.03
  Атомна та ядерна фізика.    
52. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. 15.03
53. Квантові постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. 18.03
54. Спектральний аналіз та його застосування. 22.03
55. Лабораторна робота № 6.Спостереження неперервного і лінійчастого спектра речовини. Інструктаж з БЖД. 01.04
56. Рентгенівське випромінювання. 03.04
57. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Енергія зв’язку атомного ядра. 05.04
58. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. 08.04
59. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. 12.04
60. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія. 15.04
61. Отримання і застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. 19.04
62. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання. 22.04
63. Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини. 26.04
64. Атомна та ядерна фізика. 29.04
  Фізичний практикум.  
65. Практична робота № 1.Визначення енергії зарядженого конденсатора. Інструктаж з БЖД. 03.05
66. Практична робота № 2. Дослідження електричних кіл. Інструктаж з БЖД. 10.05
67. Практична робота № 3.Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника. Інструктаж з БЖД. 13.05
68. Практична робота № 4.Визначення довжини світлової хвилі.Інструктаж з БЖД. 17.05
69. Практична робота № 5.Вивчення будови дозиметра та складання радіологічної карти місцевості.Інструктаж з БЖД. 20.05
70. Практична робота № 6.Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями. Інструктаж з БЖД. 24.05

  

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...