Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВРОЗДІЛ 100

Вступна частина та фундаментальні принципи

100.1 Характерною рисою професії бухгалтера є прийнятгя на себе відповідальності діяти в суспільних інтересах. Саме тому відповідальність професійного бухгалтера полягає не лише у задоволенні потреб окремого клієнта чи роботодавця. Діючи в суспільних інтересах, професійний бухгалтер дотримується та виконує етичні вимоги цього Кодексу. Якщо закон або нормативний акт забороняє професійному бухгалтеру дотримуватись деяких розділів цього Кодексу, він має дотримуватися всіх інших розділів цього Кодексу.

100.2 Цей Кодекс складається з трьох частин. Частина А встановлює фундаментальні принципи професійної етики професійних бухгалтерів і надає концептуальну основу, що її професійні бухгалтери мають застосовувати з метою:

а) ідентифікації загроз дотриманню фундаментальних принципів;

б) оцінки значущості ідентифікованих загроз;

в) застосування застережних заходів, якщо це необхідно, для усунення загроз або зменшення їх до прийнятного рівня. Застережні заходи необхідні, коли професійний бухгалтер визначає, що загрози не відповідають рівневі, щодо якого розсудлива та поінформована третя сторона, зваживши усі конкретні факти й обставини, доступні професійному бухгалтеру на той час, ймовірніше за все, зробила б висновок, що дотримання фундаментальних принципів не ставиться під загрозу.

При застосуванні цієї концептуальної основи професійний бухгалтер використовує професійне судження.

100.3 Частини Б та В пояснюють, як застосовується концептуальна основа в конкретних ситуаціях. Вони містять приклади застережних заходів, що можуть бути доречними для розгляду загроз дотриманню фундаментальних принципів. В них також описані ситуації, у яких застережні заходи не придатні до розгляду загроз, внаслідок чого слід уникати обставин або стосунків, які створюють ці загрози. Частина Б стосується професійних бухгалтерів-практиків. Частина В стосується професійних бухгалтерів у бізнесі. Професійні бухгалтери-практики також можуть вважати частину В доречною щодо своїх певних обставин.

100.4 Вживання дієслова "має" або теперішнього часу дієслів у цьому Кодексі означає вимогу до професійного бухгалтера або фірми дотримуватися конкретного положення, в якому вживається відповідне дієслово. Дотримання вимагається, окрім випадків, коли цей Кодекс дозволяє винятки.

Фундаментальні принципи

100.5 Професійний бухгалтер дотримується таких фундаментальних принципів:

а) чесність - бути щирим та чесним в усіх професійних та ділових стосунках;

б) об'єктивність - не допускати упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших осіб на професійні або ділові судження;в) професійна компетентність та належна ретельність - підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення отримання клієнтом чи роботодавцем компетентних, професійних послуг, що базуються на сучасних тенденціях практики, законодавстві та методиках, а також діяти сумлінно і відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів;

г) конфіденційність - поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і тому не розголошувати таку інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її; не використовувати цю інформацію для особистої вигоди професійного бухгалтера або третіх сторін;

д) професійна поведінка - дотримуватись відповідних законів та нормативних актів та утримуватись від будь-яких дій, які дискредитують професію;

е) більш детальний розгляд кожного з цих фундаментальних принципів наведено в Розділах 110 - 150.

Підхід за концептуальною основою

100.6 Обставини, в яких діють професійні бухгалтери, можуть створювати певні загрози дотриманню фундаментальних принципів. Неможливо визначити всі ситуації, які створюють загрози дотриманню фундаментальних принципів, та вказати відповідні заходи. Крім того, характер завдань та робіт може бути різним і тому можуть утворюватися різні загрози, які вимагають застосування різних застережних заходів. Отже, цей Кодекс установлює концептуальну основу, яка вимагає, щоби професійний бухгалтер ідентифікував, оцінював та розглядав загрози дотриманню фундаментальних принципів. Підхід за концептуальною основою допомагає професійним бухгалтерам у дотримуванні етичних вимог цього Кодексу та виконуванні їх зобов'язання діяти у суспільних інтересах. Він містить багато варіантів обставин, що створюють загрози дотриманню фундаментальних принципів та може стримувати професійного бухгалтера від висновку про те, що певна ситуація дозволяється, якщо вона конкретно не заборонена.

100.7 Якщо професійний бухгалтер ідентифікує загрози дотриманню фундаментальних

принципів і, виходячи з оцінки цих загроз, визначає, що їх рівень є неприйнятним, професійний бухгалтер має визначити, чи існують відповідні застережні заходи та чи можна їх застосувати, щоб усунути загрози або зменшити їх до прийнятного рівня. Здійснюючи таке визначення, професійний бухгалтер застосовує професійне судження та враховує, чи дійшла б, імовірніше за все, розсудлива та поінформована третя сторона, оцінюючи всі конкретні факти та обставини, що були доступні для професійного бухгалтера на той час, висновку, що загрози можна усунути чи зменшити до прийнятного рівня шляхом застосування застережних заходів, на якому дотримання фундаментальних принципів не зазнає ризику.

100.8 Професійний бухгалтер має оцінювати будь-які загрози дотриманню фундаментальних принципів, коли йому відомо, або коли можна обґрунтовано сподіватися, що йому відомо про обставини або стосунки, які можуть поставити під загрозу дотримання фундаментальних принципів.

100.9 Оцінюючи значущість загрози, професійний бухгалтер бере до уваги як якісні, так і кількісні чинники. Застосовуючи концептуальну основу, професійний бухгалтер може зіткнутися з ситуаціями, у яких загрози не можна усунути чи зменшити до прийнятного рівня або тому, що загроза надто значна, або тому, що відповідних застережних заходів немає чи їх не можна застосувати. У таких ситуаціях професійний бухгалтер має відмовитися від цієї конкретної професійної послуги чи припинити її надання, або, якщо це необхідно, відмовитися від завдання (у випадку професійного бухгалтера-практика), або від організації-роботодавця (у випадку професійного бухгалтера в бізнесі).

100.10 Професійний бухгалтер може ненавмисно порушити положення цього Кодексу. Таке ненавмисне порушення, залежно від характеру та значущості питання, можна вважати таким, що не призводить до загрози дотриманню зазначених фундаментальних принципів, якщо це порушення своєчасно виявляється, виправляється, і вживаються необхідні застережні заходи.

100.11 Якщо професійний бухгалтер стикається з незвичайними обставинами, за яких застосування конкретної вимоги цього Кодексу може призвести до неадекватного наслідку, або наслідку, який не відповідає суспільному інтересові, професійному бухгалтеру рекомендується консультуватися з організацією-членом або відповідним регулювальним органом.

Загрози та застережні заходи

100.12 Загрози можуть виникати внаслідок різноманітних стосунків чи обставин. Якщо певні стосунки чи обставини створюють загрозу, то може виникати ризик або складатися враження виникнення ризику дотримання професійним бухгалтером фундаментальних принципів. Певні обставина чи стосунки можуть створювати кілька загроз, а одна загроза може впливати на дотримання кількох фундаментальних принципів. Загрози належать до однієї або кількох таких категорій:

а) загроза власного інтересу - загроза того, що фінансовий або інший інтерес неналежно впливатиме на судження або поведінку професійного бухгалтера;

б) загроза власної оцінки — загроза того, що професійний бухгалтер не оцінюватиме належним чином результати попереднього судження або послуги, виконаної професійним бухгалтером чи іншою особою фірми професійного бухгалтера чи організації-роботодавця, на які бухгалтер покладатиметься при формулюванні судження при наданні поточної послуги;

в) загроза захисту - загроза того, що професійний бухгалтер підтримуватиме позицію клієнта чи роботодавця такою мірою, яка ставить під загрозу його об'єктивність;

г) загроза особистих стосунків - загроза того, що внаслідок тривалих або тісних стосунків із клієнтом чи роботодавцем професійний бухгалтер занадто перейматиметься їхнім інтересам або занадто схвалювати їхню роботу;

д) загроза тиску - загроза того, що професійний бухгалтер утримуватиметься від об'єктивних дій внаслідок фактичного чи відчуваного тиску, в тому числі спроб здійснення неправомірного впливу на професійного бухгалтера.

В частинах Б та В цього Кодексу пояснюється, як можуть створюватись загрози цих категорій для професійних бухгалтерів-практиків та професійних бухгалтерів у бізнесі. Професійні бухгалтери-практики також можуть вважати Частину В доречною щодо своїх конкретних обставин.

100.13 Застережні заходи - це дії чи інші заходи, що можуть усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня. Вони належать до двох широких категорій:

а) застережні заходи, встановлені професійними організаціями, законами чи нормативними актами;

б) застережні заходи в робочому середовищі.

100.14 Застережні заходи, встановлені професійними організаціями, законами чи нормативними актами, передбачають:

• вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду для набуття статусу фахівця;

• вимоги подальшої професійної освіти;

• нормативні акти щодо корпоративного управління;

• професійні стандарти;

• моніторинг з боку професійних організацій або регулювальних органів і дисциплінарні процедури;

• зовнішній огляд юридично уповноваженою третьою стороною звітів, податкових декларацій, листування або інформації, підготовлених професійним бухгалтером.

100.15 В частинах Б та В цього Кодексу розглядаються, відповідно, застережні заходи в робочому середовищі професійних бухгалтерів-практиків та професійних бухгалтерів у бізнесі.

100.16 Деякі застережні заходи можуть збільшити ймовірність ідентифікації або запобігання неетичної поведінки. Такі застережні заходи, що їх можуть установлювати бухгалтерські професійні організації, закони чи нормативні акти або організації-роботодавці, передбачають:

• ефективні та широко відомі системи розгляду скарг, що їх застосовують організації-роботодавці, професійні організації чи регулювальні органи; вони надають змогу колегам, роботодавцям та представникам громадськості привертати увагу до непрофесійної або неетичної поведінки;

• чітко сформульований обов'язок повідомляти про порушення етичних вимог.

Розв"язання етичних конфліктів

100.17 Професійному бухгалтеру може бути потрібним розв'язати конфлікт у дотриманні фундаментальних принципів.

100.18 Під час ініціювання офіційного чи неофіційного процесу розв'язання конфлікту наведені нижче чинники, або кожний окрема, або спільно з іншими чинниками, можуть бути доречними для процесу врегулювання:

а) факти, що відносяться до процесу;

б) етичні питання, пов'язані з процесом;

в) фундаментальні принципи, що пов'язані з питанням, яке розглядається;

г) встановлені внутрішні процедури;

д) альтернативні напрямки заходів.

Розглянувши доречні чинники, професійний бухгалтер визначає відповідний напрямок заходів, оцінюючи наслідки кожного з можливих напрямків заходів. Якщо питання лишається неврегульованим, професійний бухгалтер може виявити бажання консультуватися з іншими відповідними представниками фірми чи організації-роботодавця для отримання допомоги в розв'язанні проблеми.

100.19 У тих випадках, коли питання стосується конфлікту з організацією або всередині організації, професійний бухгалтер визначає, чи консультуватися з найвищим управлінським персоналом організації, наприклад, радою директорів або аудиторським комітетом.

100.20 Документування суті питання, подробиць проведених обговорень та прийнятих рішень стосовно цього питання може служити найкращим інтересам професійного бухгалтера.

100.21 Якщо не можна розв'язати значний конфлікт, професійний бухгалтер може розглянути отримання професійну пораду відповідної професійної організації або юрисконсультів. Як правило, професійний бухгалтер може отримати керівництво з етичних питань без порушення фундаментального принципу конфіденційності, якщо питання анонімно обговорюється з відповідною професійною організацією або з юрисконсультом під захистом привілею на збереження таємниці. Випадки, у яких професійний бухгалтер може розглядати отримання юридичної консультації, найрізноманітніші. Наприклад, професійний бухгалтер може виявити шахрайство, повідомлення про яке може порушити зобов'язання професійного бухгалтера зберігати конфіденційність. Професійний бухгалтер може розглянути можливість отримання юридичної консультації в цьому випадку, щоби визначити, чи існує вимога повідомлення відповідної інформації.

100.22 Якщо всі відповідні можливості вичерпані, а етичний конфлікт залишається невирішеним, професійний бухгалтер має, якщо це можливо, відмовитися мати відношення до питання, що створює конфлікт. Професійний бухгалтер визначає, чи доречно, за даних обставин, відмовитися від участі в групі з виконання завдання або від конкретного завдання, чи зовсім відмовитись від завдання, звільнитись з фірми чи організації-роботодавця.

Доброчесність

110.1 Принцип доброчесності означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів бути відвертими та чесними в усіх професійних та ділових стосунках. Доброчесність означає також чесне ведення справ та правдивість.

110.2 Професійний бухгалтер не повинен свідомо мати відношення до звітів, податкових декларацій, листування чи іншої інформації, якщо він вважає, що ця інформація

а) містить твердження, яке за своєю суттю є неправдивим або вводить в оману;

б) містить безвідповідально надані твердження чи інформацію, або

в) пропускає чи приховує інформацію, яку необхідно надати, якщо такий пропуск чи приховування вводитимуть в оману.

Якщо професійному бухгалтерові стає відомо, що бухгалтер має відношення до такої інформації, бухгалтер має вжити заходів, щоби не мати відношення до цієї інформації.

110.3 Не вважатиметься, що професійний бухгалтер порушує параграф 110.2, якщо він надасть модифікований висновок стосовно питання, про яке ідеться в параграфі 110.2.

РОЗДІЛ 120

Об'єктивність

120.1 Принцип об'єктивності означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів не ставити під загрозу їхнє професійне чи ділове судження внаслідок упередженості, конфлікту інтересів або неправомірного впливу з боку інших осіб.

120.2 Професійний бухгалтер може опинитися в ситуаціях, які впливатимуть на його об'єктивність. Визначити та навести всі подібні ситуації неможливо. Професійний бухгалтер не повинен надавати професійні послуги, якщо обставини чи стосунки спричиняють упередженість або неправомірно впливають на його професійне судження стосовно цієї послуги.

Професійна компетентність та належна ретельність

130.1 Принцип професійної компетентності та належної ретельності означає такі зобов'язання професійних бухгалтерів:

а) підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для надання клієнтам або роботодавцям компетентних професійних послуг;

б) діяти ретельно відповідно до застосовних технічних та професійних стандартів, надаючи професійні послуги.

130.2 Компетентні професійні послуги вимагають розсудливих суджень у застосуванні професійних знань та навичок під час виконання таких послуг. Професійну компетентність можна поділити на два окремі етапи:

а) досягнення професійної компетентності;

б) підтримання професійної компетентності.

130.3 Підтримання професійної компетентності вимагає від професійного бухгалтера постійної обізнаності та розуміння вдосконалення відповідних технічних, професійних знань та бізнесу. Подальша професійна освіта надає професійному бухгалтеру змогу розвивати та підтримувати здатність компетентно працювати у професійному середовищі.

130.4 Ретельність передбачає зобов'язання професійного бухгалтера діяти відповідно до вимог завдання, ретельно, сумлінно та своєчасно.

130.5 Професійний бухгалтер здійснює обґрунтовані заходи для забезпечення отримання підпорядкованими йому як фахівцеві особами відповідної професійної підготовки та здійснення відповідного нагляду.

130.6 Якщо доречно, професійний бухгалтер повідомляє клієнтів, роботодавців або інших користувачів професійних послуг про властиві цим послугам обмеження.

Конфіденційність

140.2 Принцип конфіденційності означає зобов'язання професійних бухгалтерів утримуватись від:

а) розкриття за межами фірми або організації-роботодавця конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без належного та спеціального дозволу або якщо немає юридичного чи професійного права або обов'язку розкривати її;

б) використання конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, на власну користь чи на користь третіх сторін.

140.3 Професійний бухгалтер має зберігати конфіденційність інформації, в тому числі у соціальному середовищі, бути пильним щодо можливості ненавмисного розкриття інформації, особливо близькому діловому партнеру або близькому чи найближчому родичу.

140.4 Професійний бухгалтер має зберігати конфіденційність інформації, яку розкриває потенційний клієнт або роботодавець.

140.5 Професійний бухгалтер має зберігати конфіденційність інформації у межах фірми або організації-роботодавця.

140.6 Професійній бухгалтер має здійснювати всі обґрунтовані заходи для забезпечення того, щоби працівники, які працюють під контролем професійного бухгалтера, та особи, від яких він отримує консультації та допомогу, поважали обов'язок професійного бухгалтера зберігати конфіденційність інформації.

140.7 Необхідність дотримання принципу конфіденційності зберігається навіть після закінчення стосунків між професійним бухгалтером та клієнтом або роботодавцем. У випадках, коли професійний бухгалтер змінює місце роботи або отримує нового клієнта, він має право використовувати свій попередній досвід. Проте, професійний бухгалтер не повинен використовувати або розкривати будь- яку конфіденційну інформацію, яку він здобув або отримав в результаті професійних чи ділових стосунків.

140.8 Нижче наведені обставини, за яких від професійних бухгалтерів вимагається або може вимагатися розкриття конфіденційної інформації, або за яких таке розкриття може бути доречним:

а) розкриття інформації дозволяється законом і санкціонується клієнтом або роботодавцем;

б) розкриття інформації вимагається законом, наприклад:

i) надання документів або інших доказів в ході процесуальних дій або

ii) розкриття інформації відповідним органам державної влади про виявлені порушення закону;

в) існує професійний обов'язок або право розкривати інформацію, якщо це

не заборонено законом:

i) з метою дотримання вимог до огляду якості організацією-членом або професійною організацією;

ii) для відповіді на запит або розслідування організацією-членом або регулювальним органом;

iii)для захисту професійних інтересів професійного бухгалтера в ході процесуальних дій або

іv) для дотримання технічних стандартів та етичних вимог.

140.9 При прийнятті рішення щодо розкриття конфіденційної інформації слід розглядати такі доречні чинники:

а) чи може завдати шкоди розкриття інформації інтересам всіх сторін, включаючи треті сторони, на чиї інтереси це може вплинути, якщо клієнт або роботодавець дасть згоду на розкриття інформації професійним бухгалтером;

б) чи відома та підтверджена вся відповідна інформація, наскільки це можливо; у випадках, коли ситуація стосується непідтверджених фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків, застосовується професійне судження під час визначення типу інформації, яку слід розкрити (якщо її взагалі слід розкривати);

в) тип повідомлення та кому воно адресоване;

г) чи є сторони, яким адресоване повідомлення, відповідними одержувачами.

Професійна поведінка

150.1 Принцип професійної поведінки означає зобов'язання всіх професійних бухгалтерів дотримуватись відповідних законів та нормативних актів, а також уникати будь-яких дій, що, як відомо або повинно бути відомо професійному бухгалтерові, можуть дискредитувати професію. Це стосується дій, щодо яких розсудлива та поінформована третя сторона, оцінюючи всі конкретні факти та обставини, доступні професійному бухгалтеру на той час, ймовірно, дійшла б висновку, що вони негативно впливають на добру репутацію професії.

150.2 Під час маркетингу та рекламування себе та своєї роботи, професійні бухгалтери не мають дискредитувати професію. Професійні бухгалтери мають бути чесними та правдивими; вони не мають:

а) робити перебільшені заяви про послуги, які вони в змозі запропонувати, про набуту кваліфікацію або отриманий досвід, або

б) зневажливо посилатись на роботу інших професійних бухгалтерів або робити необгрунтовані порівняння з нею.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...