Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні закони і поняття хімії. Банк тестових завданьБанк тестових завдань

«КРОК – 1. Фармація»

 

 

Івано-Франківськ

2008 р.


Банк тестових завдань «КРОК – 1. Фармація»

Івано-Франківськ - 2008 р. 358с

 

 

Готували до друку:проф. Мойсеєнко М.І., проф. Клименко А.О., проф. Ерстенюк А.М., проф. Заяць Л.М., проф. Ємельяненко І.В., доц. Недоступ А.Т., доц. Леочко Н.С., доц. Стецьків А.О., доц. Куцик Р.В.,
доц. Грицик А.Р., доц. Никифорчин Р.М., доц. Ящишин З.М., доц. Шляховенко О.О., асист. Дмитрів А.М.,
ст. викл. Вівчар Д.П., асист. Лімбах В. М., асист. Федорів М.З., асист. Крук Л.І., асист. Волосянко М.Г., асист. Водославський В.М.

 

Ухвалено на засіданні методичної комісії фармацевтичного факультету _____2008 р., протокол №___


ЗМІСТ

 

 

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ
ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ
БІОХІМІЯ
МЕДИЧНА БОТАНІКА
ФІЗІОЛОГІЯ
ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ
МІКРОБІОЛОГІЯ

Неорганічна хімія

Зміст

1. Основні зак они і поняття хімії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Класифікація та номенклатура неорганічних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Хімічна кінетика і термодинаміка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Електролітична дисоціація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Розчини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Періодичний закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Гідроліз солей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Окисно-відновні реакці ї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Типи хімічного зв’язку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Комплексні сполуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Хімія елементів I-А та II-A підгруп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Хімія елементів VII-А підгрупи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Хімія елементів VI-А підгрупи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Хімія елементів V-А підгрупи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Хімія елементів IV-А підгрупи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Хімія елементів III-А підгрупи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Хімія елементів VII-Б підгрупи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Хімія елементів підгруп Феруму та Хрому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Хімія елементів I-Б та II-Б підгруп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   

Основні закони і поняття хімії1.Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо цього густина за воднем дорівнює 20?

A*40 г/моль

B25 г/моль

C20 г/моль

D30 г/моль

E50 г/моль

 

2.Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (М(Са(ОН)2)=74 г/моль) дорівнює:

A *37 г/моль

B19 г/моль

C32 г/моль

D 74 г/моль

E148 г/моль

 

3.Взаємодія між кислотою і основою, що приводить до утворення солі і води називають реакцією:

A *нейтралізації

B гідролізу

Cдисоціації

D диспропорціонування

E розкладу

 

4.Що таке стала Авогадро та яке її значення?

A * 6,02•1023 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 моль речовини

B 6,02•1022 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

C 6,02•1020 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

D 6,02•1019 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 кг речовини

E 6,02•1021 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г аніонів речовини

 

5.Молярна маса еквіваленту окисника дорівнює:

A * молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

B молярній масі, поділеній на число відданих електронів

C молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D молярній масі, поділеній на основність окисника

Eмолярній масі, поділеній на валентність окисника

 

6.Молярна маса еквіваленту відновника дорівнює:

A *молярній масі, поділеній на число відданих електронів

B молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

C молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D молярній масі, поділеній на основність окисника

Eмолярній масі, поділеній на валентність окисника

 

7.Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?

A *30 г/моль

B 7,5 г/моль

C 15 г/моль

D 45 г/моль

E 60 г/моль

 

8.Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н24)=98 г/моль) дорівнює:

A *49 г/моль

B 98 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль

 

9.Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н24)=98 г/моль) в реакції NaOH + Н24 = NaHSO4 +H2O дорівнює:

A *98 г/моль

B 49 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль

 

10.Виходячи із ряду напруг металів, можна стверджувати, що у водному розчині не відбуватиметься хімічна реакція:

A *Cu+2HCl=CuCl2+H2

B Sn+H2SO4=SnSO4+H2

C Zn+2HCl=ZnCl2+H2

D 2Al+6NaOH+6H2O=2Na3[Al(OH)6]+3H2

E 2Na+H2O=2NaOH+H2

 

11.Речовини з амфотерними властивостями взаємодіють:

A *з кислотами і лугами

B тільки з кислотами

C тільки з лугами

D тільки з кислотними оксидами

E тільки с основними оксидами

 

12.Який ступінь окиснення проявляє Молібден у гептамолібдаті амонію (NH4)6Mo7O24?

A *+6

B +1

C +2

D +3

E +5

 

13.Який із перерахованих елементів може проявляти тільки додатній ступінь окиснення?

A *Магній

B Фосфор

C Сульфур

D Нітроген

E Арсен

 

14.До розчинів даних солей додали кислоту. В якому випадку спостерігається виділення газу?

A *Na2CO3

B K2SO4

C CuSO4

D Na2SiO3

E Ca3(PO4)2

 

15.Однакову валентність у водневій сполуці та у вищому оксиді виявляє елемент:

A *Карбон

B Фосфор

C Селен

D Бром

E Аргон

 

16.Вкажіть, в якій ступені оксидації манган і хлор проявляють найбільшу подібність в сполуках:

A *+7

B +3

C 0

D +4

E +2

 

17.Який елемент у вигляді простої речовини є рідиною:

A *Бром

B Фосфор

C Сірка

D Водень

E Азот

 

18.Вкажіть речовину, яка має однакові значення молярної та еквівалентної мас:

A *HCl

B Na2SO4

C H3PO4

D Al2(SO4)3

E Mg(OH)2

 

19.Як називають процес перетворення твердої речовини під час нагрівання відразу в газуватий стан?

A *Сублімацією.

B Дистиляцією.

C Перекристалізацією.

D Дезагрегацією.

E Дегідратацією.

 

20.Молярна концентрація розчину Al2(SO4)3=0,01моль/літр.Вкажіть молярну концентрацію еквіваленту цього розчину в моль/л

A *0,06

B 0,03

C 0,02

D 0,01

E 0,005

 

21.За нормальних умов 22,4 дм3 це:

A *Об’єм 6,02·1023 молекул газу

B Об’єм 9 г Н2О у вигляді пари

C Об’єм 3,01·1023 молекул газу

D Об’єм 22 г СО2

E Об’єм 34 г NH3

 

22.Водний розчин натрій гідроксиду поступово доливають до водного розчину цинк хлориду доти, доки гідроксид натрію не виявиться у надлишку. Які візуальні зміни відбуваються:

A *Спочатку утворюється осад, який потім розчиняється

B Змінюється колір розчину

C Утворюється осад

D Виділяються пухирці газу

E Змін не відбувається

 

23.Маса 200 см3 газу за н.у. дорівнює 0,286 г. Обчисліть молекулярну масу газу (в г/моль).

A *32

B 26

C 28

D 44

E 30

 

24.Найяскравіше виражені металічні властивості в наступного металу:

A *Цезій

B Літій

C Калій

D Натрій

E Рубідій

 

25.Найбільш виражені неметалічні властивості серед елементів другого періоду періодичної системи виявляє:

A *Оксиген

B Берилій

C Бор

D Карбон

E Нітроген

 

26.Найяскравіше виражені металічні властивості серед елементів 5-го періоду:

A *Rb

B Sr

C Ag

D Cd

E Sn

 

27.Найбільша електронегативність характерна для наступного елементу:

A *Флуор

B Хлор

C Нітроген

D Оксиген

E Сульфур

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...