Главная Обратная связь

Дисциплины:


Реакції за участю відкритих форм 

19. Вкажіть продукт взаємодії глюкози з HCN

A. *Гідроксинітрил

B. Оксим

C. Гідразон

D. Амін

E. Фенілгідразон

 

20. Вкажіть механізм реакції моносахаридів з синильною кислотою (HCN)

A. *AN

B. SN1

C. SN2

D. AE

E. SR

· реакції відновлення

21. Яка з цих сполук при відновленні перетворюється в шести атомний спирт Сорбіт?

A. * Глюкоза.

B. Еритроза.

C. Лактоза.

D. Мальтоза.

E. Целобіоза.

22. Фруктоза при відновленні утворює два спирти, тому що:

А. *другий атом карбону стає асиметричним, а відповідно володіє оптичною активністю, тому групи ОН (глікозидні) розташовані з різних сторін ланцюга, утворюють ізомери

В. другий атом карбону залишається без змін, тому він симетричний і наявність асиметрії у першого атома карбону обумовлює утворення двох ізомерних спиртів

С. гідроксильна група біля п’ятого атома карбону може змінювати своє положення з правої сторони на ліву, тому утворюються два ізомери

D. при відновленні фруктози з’являється ще одна гідроксильна група і взаємне положення груп ОН при першому і другому атомах карбону призводить до існування двої ізомерів

E. при відновленні фруктози змінюється положення груп ОН біля другого і третього атомів карбону, тому існує два ізомерних спирти

 

· реакції окиснення в кислому і нейтральному середовищі

23. Який реагент використовується для одержання з мальтози мальтобіонової кислоти?

A. * Бромна вода

B. H3PO4

C. NH4OH

D. SO3

E. Сульфатна кислота.

 

Реакції за участю циклічних форм

24. Глюкоза взаємодіє з: 1)Br2 (H2O); 2) HNO3;
3) (CH3CO)2O; 4) [Ag(NH3)2]OH; 5)CH3OH (HCl). В які з цих реакцій глюкоза вступає у циклічній формі?

A. *3, 5

B. 1, 3

C. 3, 4

D. 2, 5

E. 1, 2

 

25. В молекулі моносахаридів один із гідроксилів володіє підвищеною реакційною здатністю. Вкажіть, який тип сполуки утворюється при взаємодії моносахаридів зі спиртом

A. *Глікозиди

B. Прості ефіри

C. Складні ефіри

D. Напівацеталі

E. Озазони

 

26. Який реагент використовується для одержання
етил-D-глюкопіранозиду з D-глюкопіранози?

A. * Етанол + НСl (газ)

B. Етилацетат +NaOH

C. Диетиловий ефір +H2SO4

D. Оцтова кислота + CH3COONa

E. Етиленгліколь+Cu(OH)2

 

27. Яка з перелічених реакцій відбувається з глюкозою у цьому випадку

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 ?

A. * спиртове бродіння

B. гідроліз глюкози

C. окислення глюкози

D. молочно-кисле бродіння глюкози

E. відновлення глюкози

 

28. Визначте тип реакції
С6Н12О6 → 2Н3С - СН(ОН) - СООН

A. * молочно-кисле бродіння глюкози

B. гідроліз глюкозиC. окислення глюкози

D. спиртове бродіння

E. відновлення глюкози

 

29. В результаті бродіння вуглеводу утворилися дві речовини, одна з яких є похідною з тією ж самою кількістю атомів карбону насиченого вуглеводню, що одержують при електролізі водного розчину натрій пропіонату. Якого виду бродіння зазнав вуглевод?

A. *Бутиратнокислого

B. Пропіоновокислого

C. Ацетонобутанолового

D. Молочнокислого

E. Спиртового

 

30. Яка із наведених кислот називається вітаміном С ?

A. * Аскорбінова

B. Барбітурова

C. Нікотинова

D. Фолієва

E. Оротова

 

Ідентифікація

31. У фармацевтичній хімії як реактив для визначення альдегідної групи використовують

A. * Аміачний розчин оксиду срібла

B. Бромну воду

C. Гідроксид калію

D. Розчин перманганату калію

E. Розчин сульфатної кислоти

 

32. За допомогою якого реактиву можна якісно визначити наявність альдегідної групи в структурі глюкози?

A. * Аміачного розчину Ag2О

B. Бромної води

C. КОН

D. Розчину КМnО4

E. HCl

 

33. Яка із наведених речовин дає реакцію “срібного дзеркала”?

A. * Глюкоза

B. сахароза

C. Сорбіт

D. Метил-альфа-D-глюкопіранозид

E. Пентаацетил альфа-D-глюкопіраноза

 

34. Яку з наведених сполук можна ідентифікувати за допомогою реакції “срібного” дзеркала?

A. * глюкозу

B. сахарозу

C. метилглюкопіранозид

D. ацетон

E. оцтову кислоту

 

35. Проби Толенса і Троммера дають змогу?

A. * Виявити альдегідну групу.

B. Виявити окисні властивості спиртів

C. Виявити відновні властивості кетонів.

D. Підтвердити СН-кислотність.

E. Одержати напівацеталь.

 

36. Які з перерахованих реакцій використовуються у фарманалізі для ідентифікації моносахаридів?

A. * Оксидація реактивом Толленса

B. Дія FeCl3

C. Дія KMnO4

D. Дія H2O2

E. Дія O2

 

37. За допомогою якого з запропонованих реагентів можна відрізнити сахарозу від мальтози?

A. *[Ag(NH3)2]OH

B. NaOH

C. K2CO3

D. H2SO4

E. CH3COOH

 

38. Фруктоза- кетогексоза, міститься у фруктах і в меді. Вкажіть явище, що є причиною позитивної реакції «срібного дзеркала»

A. *Епімеризація

B. Мутаротація

C. Таутомерія

D. Структурна ізомерія

E. Енантіомерія

39. При взаємодії гідроксиду міді (II) з глюкозою утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність у молекулі глюкози:

A. * Декількох гідроксильних груп

B. Однієї гідроксильної групи

C. Альдегідної групи

D. карбонільної групи

E. Карбоксильної групи

 

40. При взаємодії гідроксиду міді (ІІ) з глюкозою (на холоді) утворюється прозорий розчин синього кольору. Ця реакція свідчить про наявність в молекулі глюкози:

A. α-глікольного фрагменту

B. однієї гідроксильної групи

C. карбоксильної групи

D. піранового ядра

E. первинного спиртового гідроксилу

 

41. Дано в 3-х пронумерованих пробірках розчини глюкози, фруктози і крохмалю. За допомогою якого реактиву можна виявити фруктозу?

A. * Реактив Селіванова

B. Реактив Люголя

C. Реактив Феллінга

D. Реактив Марки

E. Реактив Толленса

 

42. Рибоза

A. * легко окислюється реактивом Фелінга

B. виявляє кислотні властивості

C. виявляє основні властивості

D. легко гідролізується

E. дає реакцію дегідрування

 

Складні вуглеводи

(при гідролізі утворюють моносахариди)

 

Дисахариди

Одержання

1. Дисахариди утворюються при гідролізі полісахаридів. Який дисахарид утворюється при гідролізі крохмалю?

A. * мальтоза

B. Лактоза

C. Целобіоза

D. Сахароза

E. Пірогалоза

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...