Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ1. Чим характеризується міра здатності реагенту давати добре фіксований аналітичний ефект при взаємодії з шуканою речовиною?

A.*Чутливістю реакції

B.Вибірністю реакції

C.Специфічністю реакції

D.Розбавленням

E.Причини , які подані в пунктах А і В

 

2. Що є мірою специфічності аналітичних реакцій?

A.*Граничне співвідношення концентрацій іонів як тих, що визначаються, так і сторонніх

B.Гранична концентрація іона , який визначається

C.Граничні співвідношення концентрацій сторонніх іонів

D.Чутливість аналітичних реакції

E.Концентрація сторонніх іонів

 

3. Як називаються реакції і реагенти , що дають можливість визначити даний іон у присутності інших іонів?

A.*Специфічними

B.Вибірковими

C.Груповими

D.Характерними

E.Причини , які подані в пунктах В і Д

 

4. При проведенні контролю якості лікарських засобів застосовуються аналітичні реакції. Хімічна реакція може бути використана як аналітична у тому випадку, коли вона:

A.* Проходить із видимими змінами у реакційній системі.

B.Проходить з виділенням тепла.

C.Відбувається із утворенням гетерофази.

D.Є оборотною

E.Проходить повільно

 

5. Виявлення досліджуваних іонів за допомогою дробного методу аналізу вимагає виконання наступних аналітичних операцій:

 

A.*Використання специфічного реактиву.

B.Концентрування досліджуваного розчину

C.Застосування групового реактиву.

D.Застосування високочутливого реактиву.

E.Застосування маскуючого реактиву.

 

6. Характеристикою термодинамічного стану системи осад–насичений розчин є:

A.*Добуток розчинності

B.Іонний добуток

C.Константа стійкості

D.Іонна силу розчину

E.Константа дисоціації

 

7. Напрямок проходження оксидаційно-відновної реакції визначається:

A.*Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

B.Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

C.Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно-відновної реакції

D.Величиною водневого показника системи

E.Температурою системи

 

8. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

A.*Константа розподілу

B.Константа дисоціації

C.Константа солюбілізації

D.Константа гідролізу

E.Константа стійкості

 

9. Згідно теорії електролітичної дисоціації усі електроліти поділяються на сильні та слабкі. Слабким електролітом називається хімічна сполука, яка має:

A.* Малу константу іонізації

B.Низький ступінь окислення

C.Малу величину константи нестійкості

D.Низьке значення оптичної густиниE.Незначний добуток розчинності

 

10. Поділ іонів (катіонів/аніонів) на аналітичні групи проводиться відповідно до:

A.*Хімічних властивостей їх сполук із певними реактивами

D.Положення елементів у періодичній системі

C.Розчинності їх сполук у воді

D.Оксидаційно-відновних властивостей цих іонів

E.Фізичних властивостей їх сполук

 

11. Як називається прийом зв’язування іонів як тих, що визначаються, так і сторонніх?

A.*Аналітичним «маскуванням»

B.Дробним порядком аналізу

C.Систематичним порядком аналізу

D.Підвищенням чутливості

E.Підвищенням вибірковості

 

12. Яким є процес дисоціації потужного електроліту і чи можна до нього застосувати закон дії мас?

A.*Зворотним , і до нього можна застосувати закон дії мас

B.Незворотним і до нього не можна застосувати закон дії мас

C.Зворотним , і до нього не можна застосувати закон дії мас

D.Незворотним , і до нього можна застосувати закон дії мас

E.Не можна застосувати закон дії мас

 

13. Як називається співвідношення активної концентрації іонів до їх загальної аналітичної концентрації?

A.*Коефіцієнтом активності

B.Активністю

C.Іонною силою розчину

D.Константою дисоціації

E.Ступеню дисоціації

 

14. Розчин яких із наведених сумішей не є буферним?

A.*NaOH+NaCI

B.CH3COOH+CH3COONa

C.NH4CI+NH3·H2O

D.Na2CO3+NaHCO3

E.NaH2PO4+Na2HPO4

 

15. Як перебігає процес дисоціації комплексних іонів?

A.*Зворотно , за типом слабких електролітів

B.Зворотно , за типом сильних електролітів

C.Необоротно , за типом слабких електролітів

D.Необоротно , за типом сильних електролітів

E.Дисоціює , за типом слабких та сильних електролітів

 

16. Чому при аналізі суміші катіонів в першу чергу виявляють іони NH4+, Fe2+, Fe3+?

A.*Іони амонію заважають виявленню іонів К+, а на іони Fe2+ i Fe3+ є специфічні реакції

B. Іони амонію можуть сприяти помилці у виявленні іонів калію, а іони Fe2+ i Fe3+ додаються в ході аналізу

C. Іони амонію вносяться в подальшому ході аналізу суміші, а на іони Fe2+ i Fe3+ є специфічні реакції

D. Іони амонію заважають виявленню іонів К+ і вносяться в подальшому аналізі, іони Fe2+ будуть окисненні у Fe3+, на іони Fe3+ є специфічна реакція

E. Іони амонію заважають виявленню іонів калію і вносяться в ході аналізу, іони Fe2+ в подальшому окиснюються, а іони Fe3+ необхідні для кращого осадження фосфатів

 

17. В аналізі широко застосовують буферні розчини для:

A.*Підтримування сталим певного значення рН середовища

B.Забарвлення розчинів

C.Утворення комплексних сполук

D.Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів

E.Зміни рН середовища

 

18. В дробовому ході аналізу іони різних аналітичних груп виявляють:

A.*В окремих порціях розчину в будь-якій послідовності

B.При строгій послідовності операцій з виявлення

C.Після розділення іонів на аналітичні групи

 

19. На розчинність важкорозчинних солей, утворених катіонами металів, які легко утворюють аміакати найбільший вплив має:

A.* Концентрація молекул аміаку

B.Концентрація іонів амонію

C.Концентрація амінів

D.Концентрація іонів гідрогену

E.Концентрація амідів

 

20. Розчинники, які використовують в аналітичній хімії, класифікують за їх здатністю приєднувати або відщеплювати протони. Вкажіть, до яких розчинників відносяться спирти:

A.*Амфіпротні

B.Протогенні

C.Протофільні

D.Апротонні

E.Протогені і амфіпротні

 

21. Аналіз невідомої суміші слід починати з

A.* Виявлення катіонів

B.Виявлення аніонів мінеральних кислот

C.Виявлення аніонів органічних кислот

D.Виявлення осадів

E.Вимірювання маси

 

22. Деякі окислювально–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в якіх одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?

A.*Актор

B.Індуктор

C.Акцептор

D.Каталізатор

E.Індикатор

 

23.Чутливість аналітичних реакцій визначає можливість виявлення речовин у розчині.Чутливість реакції характеризують усі перелічені нижче величини крім:

A.*Мінімальний об’єм реагенту

B.Гранична концентрація

C.Граничне розведення

D.Границя виявлення

E.Мінімальний об’єм

 

24. При порівнянні двох методик аналізу за

відтворюваністю викорисовують:

A.* Критерій Фішера

B.Коефіцієнт Стьюдента

C.Число Фарадея

D.Число Авогадро

E.Критерій Бартлета

25. Для підтримання сталого pH у розчинах досліджуваних сполук застосовують буферні суміші. Яка за наведених сумішей є буферною?

A .*NH4Cl + NH4OH

B.HCl + NaOH.

C.NH4Cl +HCl.

D.NaCl+NaOH.

E.H2SO4 + CH3COOH.

 

26. Для ідентифікації компонентів в суміші, застосовують хімічні аналітичні реакції. Яким вимогам вони повинні відповідати ?

A.*Бути специфічними, характерними, чутливими

B.Бути широкого спектру дії

C.Бути селективними

D.Проходити повільно

E.Бути незворотними

 

27. В аналізі часто застосовують водні розчини солей, що гідролізують і викликають зміну рН середовища. Яке рН середовища у водному розчині натрію карбонату?

A.*Слаболужне

B.Кисле

C.Сильнолужне

D.Нейтральне

E.Слабокисле

 

28. При порівнянні двох методик аналізу за відтворюваністю використовують:

A.* Критерій Фішера

B.Коефіцієнт Ст’юдента

C.Число Фарадея

D.Число Авогадро

E.Критерій Бартлета

 

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

 

Катіони

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...