Главная Обратная связь

Дисциплины:


Катіони ІІІ аналітичної групи1. У якісному аналізі для визначення іонів стронцію використовують гіпсову воду. Гіпсова вода – це:

А. *Насичений розчин сульфату кальцію у воді

В. Розчин гідроксиду кальцію

С. Насичений розчин вуглекислого газу у воді

D. Розчин нітрату барію у воді

Е. Насичений розчин гідроксиду барію

 

2. Який аналітичний ефект потрібно чекати від дії калію гексаціаноферату (ІІ) на катіони Са2+:

А. *Утворення білого дрібнокристалічного осаду

В. Випадання жовто-зелених кристалів

С. Появу коричневого забарвлення

D. Утворення комплексної сполуки голубого кольору

Е. Появу бурого кільця

 

3. З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

А. * Для забезпечення осадження всіх катіонів цієї групи

В. Для розчинення утворених осадів

С. Для зсунення рН середовища в кислий бік

D. Для зсунення рН середовища в лужний бік

Е. Для створення нейтрального середовища

 

4. При аналізі фармпрепарату необхідно провести переосадження сульфатів катіонів 3 аналітичної групи у карбонати. Вкажіть реагент, за допомогою якого можна провести таке переосадження:

А.*Насичений розчин натрій карбонату

В. Гіпсова вода

С. Баритова вода

D. Натрій гідрогенкарбонат

Е. Натрій хлорид

5. За кислотно-основною класифікацією до ІІІ аналітичної групи катіонів відносяться Ca2+, Sr2+, Ba2+. Вкажіть груповий реагент цієї групи:

А.*Кислота сульфатна+етанол

В. Кислота хлорводнева

С. Кислота щавлева

D. Кислота оцтова

E. Кислота нітратна

6. В якому розчині присутні катіони лише III аналітичної групи (кислотно-основна класифікація):

A.* Са2+, Sr2+, Ba2+

B.Hg2+, Co2+, Ni2+

C.Na+, K+, NH4+

D.Na+, NH4+, Ca2+

E. Zn2+,Cr3+, Со2+

7. У суміші знаходяться катіони стронцію та кальцію. При дії якого реагенту можна розділити ці катіони?

A.* Насиченого розчину амонію сульфату

B.Розчину калію дихромату

C.Розчину амонію оксалату

D.Розчину калію хромату

Розчину натрію сульфату

8. У аналізованому розчині міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іона кальцію до аналізованого розчину додали розчин:

A.*Амонія оксалата

B.Барію хлориду

C.Натрію хлориду

D.Калія йодиду

E.Калія перманганату

9. До аналізованого розчину, що підкислений оцетовою кислотою, додали розчин калія хромату. Утворився жовтий осад. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

A.*Іонів барію

B.Іонів амонія

C.Іонів калія

D.Іонів кальцію

E.Іонів натрію

10. До досліджуваного розчину додали 1М розчин сірчаної кислоти. Випав осад білого кольору, який не розчиняється у кислотах і лугах, але розчиняється в концентрованому розчині амонію сульфату. Це свідчить про присутність в розчині:A.*Катіонів кальцію (ІІ)

B.Катіонів срібла (І)

C.Катіонів барію (ІІ)

D.Катіонів стронцію (ІІ)

E. Катіонів свинцю (ІІ)

 

11. При проведенні аналізу суміші катіонів за систематичним ходом аналізу необхідно відокремити катіони третьої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Для цього використовують:

A.*1М розчин сірчаної кислоти в присутності етанолу

B.Розчин калію хромату

C.Розчин натрію карбонату

D.Розчин амонію оксалату

E.Розчин амонію карбонату

12. Солі Кальцію при дії Na2HPO4 утворюють білий осад CaHPO4. Цей осад розчинний у кислотах, але практично нерозчинний у лугах і гарячій воді. Чи можна проводити цю реакцію: 1) при нагріванні; 2) в присутності кислот; 3) в присутності лугів?

A.*1) так; 2) ні; 3) так

B.1) так; 2) так; 3) так

C.1) ні; 2) ні; 3) ні

D.1) ні; 2) ні; 3) так

E.1) ні; 2) так; 3) так

13. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До третьої групи катіонів належать катіони Ba2+, Sr2+, Ca2+. Вказати груповий реагент для третьої групи катіонів.

A.*H2SO4

B.HCl

C.NaOH

D.група не має групового реагенту

E.розчин NH3

14. В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають

A.*Етиловий спирт

B.Азотну кислоту

C.Розчин аміаку

D.Крохмаль

E.Трилон Б

15. Яка реакція відкривання катіону кальцію є специфічною?

A.*З сірчаною кислотою , мікрокристалоскопічна

B.З оксалатом амонію

C.Забарвлення полум’я

D.З карбонатом амонію

E.З сульфатом натрію

16. Яким реагентом і якою реакцією можна однозначно виявити іони Са2+ в розчині:

A.*Мікрокристалоскопічно з розведеною сульфатною кислотою

B.Мукрокристалоскопічно з натрій плюмбум гексанітрокупратом (ІІ)

C.Дією розчину калію біхромату

D.Дією реактиву Чугайова (диметилгліоксим)

E.Дією розчину сульфату натрію

17. Щоб перевести осад ВаSО4 в розчин можна використати:

A.*Взаємодію осаду з насиченим розчином натрію карбонату при нагріванні

B.Взаємодію осаду з розведеною сульфатною кислотою при нагріванні

C.Взаємодію осаду з концентрованою сульфатною кислотою при нагріванні

D.Взаємодією осаду з концентрованими розчинами лугів при нагріванні

E.Осад є нерозчинним

 

18. Якісною рекцією для виявлення оксалатної кислоти є реакція з солями:

A.*Са;

B.Al;

C.Mg;

D.Na;

E.К.

19. Який катіон Ш аналітичної групи знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє?

A.*Стронцію

B.Кальцію

C.Магнію

D.Свинцю (II)

E.Ртуть (II)

20. Для переводу сульфатів катіонів кальцію, стронцію і барію в розчин осад обробляють при нагріванні насиченим розчином:

A.*Натрію карбонату

B.Натрію сульфату

C.Натрію гідрокарбонату

D.Натрію тіосульфату

E.Натрію хлориду

21. В насиченому розчині стронцій фосфату рівноважні концентрації іонів Sr2+ i PO43- зв’язані з реальним добутком розчинності цієї солі співвідношенням:

A.* [Sr2+ ]3[PO43-]2 = ДР

B.[Sr2+ ]3[PO43-] = ДР

C.[Sr2+]2[PO43-]2 = ДР

D.[Sr2+ ]3[PO43-] = ДР

E.[Sr2+ ][PO43-]2 = ДР

22. Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення катіона кальцію є реакція з розчином:

A.*Амонію оксалату

B.Кислоти хлороводневої

C.Калію йодиду

D.Амонію гідроксиду

E.Натрію гідроксиду

23. Виберіть реагент, що дозволяє розділити катіони Ва2+ і Sr2+ в оцтовокислому середовищі:

A.*K2CrO4

B.Na2SO4

C.(NH4)2C2O4

D.NaHC4H4O6

E.K[Sb(OH)6]

24. Виберіть реагент для розділення катіонів Sr2+ і Са2+ в суміші:

A.* Концентрований розчин (NH4)2SO4

B.30% розчин CH3COONH4

C.Концентрований розчин Na2CO3

D.5 М розчин K3[Fe(CN)6]

E.1 М розчин Na2HPO4

 

25. Які аніони утворюють з солями кальцію білий кристалічний осад тільки при кип’ятінні розчину:

A.*Цитрат-іони

B.Тартрат-іони

C.Хлорид-іони

D.Нітрат-іони

E.Ацетат-іони

 

26. Який катіон ІІІ аналітичної групи знаходиться в розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через деякий час розчин мутніє?

A.*Стронцію

B.Кальцію

C.Магнію

D.Свинцю (ІІ)

E.Ртуті (ІІ)

 

27. Досліджуванитй розчин з розчином барію хлориду утворює білий осад нерозчинний ні в кислотах, ні в лугах. Який склад отриманого осаду?

A.*Барію сульфат

B.Барію сульфіт

C.Барію карбонат

D.Барію оксалат

E.Барію фосфат

 

28. При пропусканні надлишку СО2, одержаного при дії розведеної мінеральної кислоти на карбонат-йон через вапняну воду спочатку утворився осад (помутніння розчину), який при подальшому пропусканні СО2 зникає за рахунок утворення продукту:

A.*Са(НСО3 )2

B.Са(ОН)2

C.СаСО3

D.Н2СО3

E.СО2•Н2О

 

29. Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи до карбонатів при систематичному аналізі фармпрепарату:

A.*Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах

B.Нерозчинність сульфатів у воді

C.Розчинность сульфатів у воді

D.Розчинність сульфатів у кислотах

E.Розчинність сульфатів у лугах

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...