Главная Обратная связь

Дисциплины:


Катіони IV аналітичної групи 

1. До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A.* Катіони алюмінію, цинку, хрому [III], стануму[II],

стануму[IV], арсену[III], арсену[V]

B.Катіони кальцію, стронцію, барію, калію, барію,

бісмуту

C.Катіони магнію, заліза[II], стибію[V], кальцію,

стронцію, барію

D.Катіони аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію,

барію, бісмуту

E.Катіони натрію, калію, амонію, аргентуму,

плюмбуму, ртутті[І]

 

2. Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+,Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A.*Амфотерність гідроксидів

B.Нерозчинність солей у воді

C.Добра розчинність деяких солей

D.Розчинність гідроксидів в кислотах

E.Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку

 

3. До розчину невідомої суміші додали розчину гідроксиду натрію та розчин перекиси водню, з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичною групи це може свідчити?

A.*IV

B.V

C.VI

D.II

E.III

 

4. Надхромова кислота, що утворюється при окислюванні хрому, у водяних розчинах нестійка і розкладається. Укажіть, який розчинник використовується для її екстракції.

А.*Ізоаміловий спирт з ефіром

В. Хлороформ

С. Бензол

D. Нітробензол

Е. Етиловий спирт

 

5. Якісною реакцією виявлення йонів цинку є реакція з:

А.*Дитизоном

В. Пероксидом водню

С. Натрія хлоридом

D. Калій бромід

Е. Кислотою сульфатною

6. Фільтрувальний папір, змочили розчином кобальту(II) нітрату і досліджуваним розчином. Після спалювання утворився попіл синього кольору. Це доводить наявність іонів:

A.*Al3+

B.Cr3+

C.Ni2+

D.Sb3+

E.Zn2+

7. В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?

A.* Іон алюмінію

B.Іон кальцію

C.Іон барію

D.Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

8. До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3 % розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A.*Катіонів хрому (ІІІ)

B.Катіонів олова (ІІ)

C.Катіонів алюмінію (ІІІ)

D.Катіонів цинку (ІІ)

E.Катіонів свинцю (ІІ)

 

9. Груповий реагент на катіони IV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) утворює оксоаніони з :

A.*Іонами As(III) , As(V), Cr(III)

B.Іонами Zn(II)

C.Іонами Sn(II) и Sn(IV)

D.Іонами Al(III)

E.Іонами Cr(III)

 

10. В розчині присутні катіони цинку (ІІ) і алюмінію (ІІІ). Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:A.*Розчин калію гексаціаноферату (ІІ)

B.Розчин натрію гідроксиду

C.Кобальту нітрат Со(NO3)2

D.Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

E.Натрію тетраборат

11. На розчин, що містить катіони четвертої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), подіяли концентрованим розчином амонію хлориду. Утворення осаду не спостерігалось. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A.*Катіони цинку (ІІ)

B.Катіони хрому (ІІІ)

C.Катіони олова (ІІ)

D.Катіони алюмінію (ІІІ)

E.Катіони олова (ІУ)

 

12. Для відкриття якого йону не використовують оксидаційно-відновні реакції?

A.*Zn2+

B.Mn2+

C.Cr3+

D.Cr6+

E.As3+

 

13. До розчину, який має жовто-лимонне забарвлення, додали 1 мл 2н. H2SO4, 5 крапель Н2О2, 2 мл ізоамілового спирту та інтенсивно збовтали. Шар органічного розчинника забарвлюється в синій колір. Який аніон знаходиться в розчині?

A.*Аніон CrO42-

B.Аніон Cr2O72-

C.Аніон MnO4

D.Аніон NO3

E.Аніон I

 

14. В ході анализу катіонів IV аналитичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реактиву можна не тільки відокремити, але й ідентифікувати іони:

A.*Сr(Ш)

B.Аs(Ш)

C.Zn(II)

D.Sn(IV)

E.Al(III)

15. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До четвертої групи катіонів належать катіони Al3+, Sn2+, Sn(IV), As(V), As(III), Zn2+, Cr3+. Вказати груповий реагент для четвертої групи катіонів.

A.*NaOH, Н2О2

B.HCl

C.Розчин NH3

D.Група не має групового реагенту

E.H2SO4,

16. Зазначте реагенти, що дозволяють визначити йони As(III) та As(V) реакцією Зангер-Блека:

A.* ZnО, HCl, HgCl2

B.H2S, HCl,

C.ZnО, HCl

D.ZnО, HCl, AgNO3

E.HCl, NaH2PO4

17. В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту NaOH на солі алюмінію утворюється:

A.*Гексагідроксоалюмінат натрію

B.Гідроксид алюмінію

C.Тетрагідроксоцинкат натрію

D.Нітрат алюмінію

E.Хлорид алюмінію

18. В якісному аналізі специфічним реактивом на катіони Zn2+ є K4[Fe(CN)6], утворюється білий осад складу:

A.*K2Zn3[Fe(CN)6]2

B.K2Na[Fe(CN)6]

C.CuZn[Fe(CN)6]

D.KFe[Fe(CN)6]

E.Zn(SCN)2

19. При аналізі фармацевтичного препарату груповий реагент вказав на присутність катіонів ІV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в розчині катіони цинку (ІІ), якщо в розчині присутні катіони алюмінію (ІІІ).

A.* Розчин калію гексаціаноферату (ІІ).

B.Розчин натрію гідроксиду.

C.Кобальту (ІІ) нітрат.

D.Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню.

E.Натрію тетраборат.

 

20. На аналіз взято безбарвний розчин, в якому знаходяться катіони четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). При додаванні

до проби розчину тетратіоціаногідраргірату (ІІ) амонію утворився білий аморфний осад. Який катіон випав в осад?

A.*Катіон цинку

B.Катіон стануму (ІІ)

C.Катіон алюмінію

D.Катіон арсену (ІІІ)

E.Катіон стануму (ІV)

 

21. Вкажіть з якими катіонами IV-VI груп гексаціаноферат (II) калію утворює білий осад, нерозчинний в розведеній хлороводневій кислоті?

A.*Цинку

B.Кадмію

C.Алюмінію

D.Ртуть(П)

E.Марганцю

22. Які катіони ІV аналітичної групи при нагріванні з надлишком розчину лугу і пероксиду водню осаду не утворюють, але розчин набуває жовтого забарвлення?

A.*Хрому(Ш)

B.Олово(П)

C.Олово(IV)

D.Цинку

E.Алюмінію

 

23. Вкажіть послідовний ряд реагентів для визначення катіонів цинку та нітрат – аніонів в фармпрепараті:

A.*Дитизон, ферум (ІІ) сульфат

B.Натрій хлорид, йод

C.Натрій сульфід, калій перманганат

D.Натрій сульфат, натрій йодид

E.Калій гексаціаноферат (ІІ) , сульфатна кислота

 

24. З метою виявлення в розчині катіонів ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) до проби додали надлишок 4н. розчину натрію гідроксиду, та 2 краплі розчину бісмуту (ІІІ) нітрату. Утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіонів:

A.*Стануму (ІІ)

B.Арсену (ІІІ)

C.Цинку

D.Стануму (ІV)

E.Хрому (ІІІ)

 

25. В розчині знаходяться катіони ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До розчину додали магнезіальну суміш (магнію хлорид, амонію хлорид, амонію гідроксид) і утворився білий мілкокристалічний осад. Який катіон обумовив цю реакцію?

A.*Арсен (V)

B.Станум (ІІ)

C.Цинк

D.Алюміній

26. В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту (розчин натрію гідроксиду) на катіони ІV аналітичної групи іони хрому (ІІІ) утворюють:

A.*Натрій гексагідроксохромат(III)

B.Хром (III) гідроксид

C.Хром (III) оксид

D.Хром (II) гідроксид

E.Хром (ІI) оксид

 

27. Розчин арсенату натрію можно відрізнити від розчину арсеніту з допомогою слідуючого реактиву:

A.* Магнезіальна суміш

B.Калію сульфату

C.Калію нітрата

D.Натрію хлориду

E.Натрію фториду

 

28. Укажіть у якому із розчинів алюмінію хлориду: 0,1моль/л і 1 моль/л гідроліз перебігає глибше:

A.*З концентрацією солі 0, 1 М

B.Не залежить від концентрації солі

C.Гідроліз пройде з однаковою глибиною (ступенем)

D.З концентрацією солі 1М

E.Розчин солі алюмінію хлориду не гідролізує

 

29. За допомогою якого реактиву відокремлюють катіони IV аналітичної групи від катіонів V i VI аналітичних груп при аналізі їх суміші?

A.*Розчинами NaOH і Н2О2

B.Розчину H2SO4

C.Дитизону

D.Розчину NH4OH

E.Розчину Na2S

 

30. Арсеніт- і арсенат-йони входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для визначення названих йонів служить реакція з розчином:

A.*Срібла (І) нітрату

B.Антипірину

C.Калію йодиду

D.Амонію гідроксиду

E.Натрію гідроксиду

 

31. В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту (розчин натрію гідроксиду) на катіони ІV аналітичної групи іони хрому (ІІІ) утворюють:

A.*Натрій гексагідроксохромат(ІІІ)

B.Хром (ІІІ) гідроксид

C.Хром (ІІІ) оксид

D.Хром (ІІ) гідроксид

E.Хром (ІІ) оксид

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...