Главная Обратная связь

Дисциплины:


Катіони V аналітичної групи1. До V аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A.* Катіони заліза[[II], заліза[III], магнію, мангану[II],

вісмуту[III], стибію[III], стибію[V]

B.Катіони алюмінію, цинку, хрому [III], стануму[II],

стануму[IV], арсену[III], арсену[V]

C.Катіони аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію,

барію, бісмуту

D.Катіони аргентуму, плюмбуму, ртутті[І], купруму,

кобальту, кадмію

E.Катіони калію, барію, бісмуту, цинку, плюмбуму,

аргентуму, аргентуму

2. До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Mn2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:

А. *Окиснення в кислому середовищі

В. Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі

С. Дія лугів

D. Дія кислот

Е. Утворення нерозчинних комплексів

 

3. Катіони Fe3+ утворюють з тіоціанат-йонами комплексні сполуки. Який аналітичний ефект при цьому спостерігається:

А. *Розчин забарвлюється у червоний колір

В. Розчин забарвлюється у синій колір

С. Випадає осад червоного кольору

D. Утворюється “берлінська лазурь”

Е. Утворюється коричневе кільце

 

4. Аналітичним ефектом дії розчину калій гексаціаноферату (ІІ) на йони феруму (III) є:

А. * Випадіння синього осаду

В. Випадіння білого осаду

С. Утворення осаду та його розчинення у надлишку реактива

D. Виділення бульбашок газ

Е. Поява характерного запаху

 

5. У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи. При розведенні розчину утворився білий аморфний осад в результаті гідролізу солей. Які катіони легко утворюють продукти гідролізу?

A.*Катіони бісмуту і стибію

B.Катіони феруму (ІІІ)

C.Катіони магнію

D.Катіони мангану

E.Катіони феруму (ІІ)

 

6. В досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза (ІІІ) та міді (ІІ). Дією якого групового реагенту можна розділити ці катіони:

А.*Концентрованим розчином амоній гідроксиду

В. Розчином натрій гідроксиду

С. Розчином сульфатної кислоти

D. Розчином хлорводневої кислоти

E. Розчином натрій гідроксиду та водня пероксиду

 

7. На аналіз взято розчин, в якому знаходяться катіони V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До суміші додали лужний розчин станіту натрію – утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіону:

A.*Bi3+

B.Fe2+

C.Sb3+

D.Fe3+

E.Mg2+

 

8. До розчину, в якому знаходяться іони Ві (ІІІ) по краплях додають розчин калію йодиду. Який аналітичний ефект спостерігається при цьому?

A.*Спочатку утворюється чорний осад, який розчиняється в надлишку реактиву і розчин забарвлюється в оранжевий колір

B.Утворюється золотисто-жовтий осад

C.Утворюється блідо-жовтий осадD.Утворюється безбарвний йодид ний комплекс

E.Розчин забарвлюється в бурий колір від виділеного йоду

 

9. Під час аналізу суміші катіонів V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) катіон Mn2+ заважає виявленню катіону Mg2+. Яким чином можна відокремити катіон Mg2+ від інших катіонів даної групи?

A.*На суміш катіонів V аналітичної групи діють розчином натрію гідроксиду, а утворений розчин обробляють насиченим розчином NH4Cl, в якому розчиняється Mg(OH)2

B.На розчин діють натрію сульфідом, утворюються сульфіди катіонів V аналітичної групи

C.Діють розчином гідроксиду амонію

D.Діють розчином Na2HPO4

E.Діють розчином Na2CO3

 

10. Досліджуваний розчин лікарського препарату містить катіони магнію (ІІ), алюмінію (ІІІ). За допомогою якого реагенту можна розділити вказані катіони при аналізі цього препарату?

А.* Розчин лугу

В. Розчин аргентум нітрату

С. Розчин хлоридної кислоти

D. Пероксид гідрогену в кислому середовищі

Е. Пероксид гідрогену в аміачному середовищі

 

11. В якісному аналізі при певних умовах специфічним реагентом на катіони Fe3+ є K4[Fe(CN)6]. Якого кольору утворюється осад?

А.* Синій

В. Бурий

С. Чорний

D. Білий

Е. Червоний

 

12. Вкажіть тип реакції, яка застосовується для виявлення катіонів Fe3+ :

А.* Коплексоутворення

В. Гідроліз

С. Відновлення

D. Нейтралізації

Е. Осадження

13. До досліджуваного розчину додали концентрованої нітратної кислоти та кристалічний диоксид плюмбуму. Розчин набув малинового кольору. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A.* Мангану (ІІ)

B.Бісмуту (ІІІ)

C.Феруму (ІІІ)

D.Хрому (ІІІ)

 

14. До розчину, що досліджується, додали 1 мл 2н. розчину нітратної кислоти, невелику кількість кристалічного натрію бісмутату і нагріли. З’явилося рожево-фіолетове забарвлення розчину, що свідчить про присутність катіону:

A.*Мангану (ІІ)

B.Феруму (ІІІ)

C.Магнію (ІІ)

D.Купруму (ІІ)

E.Нікелю (ІІ)

 

15. До досліджуваного розчину додали розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A.* Феруму (ІІІ)

B.Меркурію (ІІ)

C.Аргентуму

D.Меркурію (І)

16. Розчин, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), має жовто-буре забарвлення. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A.*Катіон заліза (III)

B.Катіон мангану (ІІ)

C.Катіон магнію (ІІ)

D.Катіон заліза (ІІ)

E.Катіон вісмуту (IІІ)

17. До розчину, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин натрію гідроксиду. Випав білий осад, який з часом на повітрі буріє. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A.*Катіон мангану (ІІ)

B.Катіон заліза (ІІІ)

C.Катіон вісмуту (ІІІ)

D.Катіон заліза (ІІ)

E.Катіон магнію (ІІ)

 

18. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(IV). Вказати груповий реагент для п’ятої групи катіонів.

A.*Розчин NH3

B.H2SO4,

C.NaOH

D.Група не має групового реагенту

E.HCl

19. В якісному аналізі специфічним реактивом на катіони Fe3+ є K4[Fe(CN)6], утворюється синій осад складу:

A.*KFe[Fe(CN)6]

B.K2Na[Co(NO2)]6

C.Cu2[Fe(CN)6]

D.K3[Fe(CN)6]

E.FeSO4

20. Яким реактивом можна перевірити доброякісність ацетилсаліцилової кислоти?

A.*FeCl3

B.AlCl3

C.Cu(OH)2

D.[Ag(NH3)]OH

E.CaCl2

21. Які катіони V аналітичної групи знаходяться в розчині, якщо при дії розчину хлориду олова (II) в лужному середовищі випадає чорний осад?

A.*Вісмуту (III)

B.Залiза(II)

C.Марганцю (II)

D.Сурми(III)

E.Заліза(III)

22. В якісному аналізі специфічним реагентом на катіони Fe2+ є:

A.*K3[Fe(CN)6]

B.K2Na[Co(NO2)]6

C. NaOH

D.K4[Fe(CN)6]

E.NH4OH

23. Для виявлення катіону Mn2+ його окислюють до MnO4- за допомогою РbO2, NaBiO3 та інших реактивів. Яке середовище необхідно створити для проведення цих реакцій?

А. *Сильнокисле

B.Слабокисле

C.Нейтральне

D.Лужне

E.Слаболужне

 

24. Вкажіть, які іони знаходяться в розчині, якщо при нагріванні його з (NH4)2S2O8 в присутності AgNO3 розчин набув малинового кольору:

A.*Mn2+

B.Fe3+

C.Fe2+

D.Co2+

E.Cu2+

 

25. При додаванні аміачно-буферного розчину і розчину натрію гідрофосфату до аналізуючого розчину утворився білий осад. Це свідчить про присутність йонів:

A.*Магнію

B.Алюмінію

C. Арсену [ІІІ]

D.Хрому [ІІІ]

E.Калію

 

26. Для відокремлення катіону сурми від інших катіонів 5 аналітичної групи використовують:

A.*2М розчин азотної кислоти в суміші з 3 % розчином пероксиду водню при нагріванні

B.2М розчин азотної кислоти в суміші з 3 % розчином пероксиду водню при охолодженні

C.30% розчин амонію ацетату

D. Насичений розчин амонію ацетату

E.Розчин сірчаної кислоти

 

27. Розділення катіонів V і VI аналітичних груп в систематичному ході аналізу проводять при дії:

A.*Надлишку концентрованого розчину амоніаку

B.Надлишку розчину натрій гідроксиду

C.Надлишку розчину гідрохлоридної кислоти

D.Надлишку розчину калій гідроксиду

E.Надлишку розчину сульфатної кислоти

 

2.1.6. Катіони VI аналітичної групи

1. Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок конценрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається:

A.*Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук

B.Утворення гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах

C. Утворення забарвлених, нерозчинних у воді сполук

D.Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

 

2. Які катіони з розчином калію йодиду утворюють червоно-коричневий осад, розчинний в надлишку реагенту з утворенням безбарвного розчину?

А. Ртуті(II)

В. Ртуті(I)

С. Вісмуту

D. Стибію(V)

Е. Свинцю

 

3. На розчин, в якому міститься катіон VI аналітичної групи подіяли розчином NaOH. Випав білий осад, який швидко перейшов у жовтий. Вкажіть який катіон був у розчині:

А. *Hg2+

В. Ni2+

С. Cu2+

D. Ag+

Е. Co2+.

 

4. При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

A.* Катіон нікелю (II)

B.Катіон меркурію (II)

C.Катіон купруму (II)

D.Катіон кадмію (II)

 

5. Найбільш селективною реакцією для визначення катіонів нікелю є реакція взаємодії з яким реактивом?

A.* Реактивом Чугуєва

B.Розчином натрію гідроксиду

C.Розчином калію гідроксиду

D.Розчином сірчаної кислоти

E.Реактивом Несслера

 

6. До розчину, який містить катіони VІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), додали розчин дефенілкарбазиду. Який катіон можна виявити за допомогою цього реагенту і який ефект реакції буде спостерігатися?

A.*Катіон Hg2+ утворює синьо-фіолетовий осад

B.Катіон Ni2+ утворює рожево-малиновий осад

C.Катіон Cu2+ утворює жовто-бурий осад

D.Катіон Cd2+ утворює білий осад

E.Катіон Со2+ утворює голубий осад

 

7. Які катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходяться в разчині, якщо при додаванні до нього розчину аміаку спочатку спостерігається голубовато-зелений осад, розчинний в надлишку реактиву:

A.*Купруму

B.Нікелю

C.Кобальту

D.Кобальту

 

8. Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігається:

A.*Яскраво- червоний осад

B.Яскраво-червоний розчин

C.Брудно--зелений осад

D.Чорний осад

E.Білий осад

 

9. При дії надлишку аміаку на аналізований розчин останній забарвився в яскраво-синій колір. Це вказує на присутність в розчині:

A.*Іонів міді

B.Хлорид-іонів

C.Іонів свинцю

D.Іонів вісмуту

E.Іонів ртуті

 

10. У аналізованому розчині міститься NaCl і Ni(NO3)2. У лабораторії їх ідентифікували. На відміну від NaCl тільки Ni(NO3)2 утворює червоний осад з:

A.*Діметилгліоксимом

B.Розчином срібла нітрату

C.Розчином натрію нітриту

D.Розчином калія тіоціанату

 

11. При проведенні аналізу складних сумішей за систематичним ходом необхідно відділити катіони шостої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). Якого типу комплексні сполуки утворюються при взаємодії катіонів шостої аналітичної групи із груповим реактивом:

A.*Аміакати

B.Хелати

C.Гідроксокомплекси

D.Аквакомплекси

E.Внутрішньокомплексні

12. До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин натрію гідроксиду. Випав зелений осад, який при дії окисників (наприклад, хлорної води) перетворюється на чорно-бурий. Який катіон присутній в розчині:

A.*Катіон нікелю (ІІ)

B.Катіон міді (ІІ)

C.Катіон кобальту (ІІ)

D.Катіон ртуті (ІІ)

E.Катіон мангану (ІІ)

13. До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Який катіон присутній в розчині:

A.*Катіон ртуті (ІІ)

B.Катіон нікелю (ІІ)

C.Катіон кобальту (ІІ)

D.Катіон вісмуту (III)

E.Катіон кадмію (ІІ)

 

14. До розчину, що містить катіони міді (ІІ) і цинку (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A.*Розчину синього кольору

B.Осаду білого кольору

C.Розчину зеленого кольору

D.Безбарвного розчину

E.Осаду зеленого кольору

15. До розчину, що містить катіони кобальту (ІІ) і цинку (ІІ) долили груповий реагент на четверту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A.*Осаду синього кольору (ІІ)

B.Розчину рожевого кольору

C.Осаду білого кольору

D.Розчину синього кольору

E.Безбарвного розчину

 

16. До розчину, що містить катіони мангану (ІІ) і ртуті (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A.*Осаду білого кольору, що буріє на повітрі

B.Розчину рожевого кольору

C.Осаду жовтого кольору

D.Розчину синього кольору

E.Безбарвного розчину

17. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіонів.

A.*Розчин NH3

B.H2SO4

C.NaOH

D.Група не має групового реагенту

E.HCl

18. В якісному аналізі при дії невеликої кількості розчину NH3 на розчин CuSO4 утворюється синій осад складу:

A.*Cu2(OH)2SO4

B.Cu(OH)2

A. C.Cu2[Fe(CN)6]

D.Cu(NH3)4]SO4

E.Cu2(OH)2CO3

19. Як розділити осади Cu2S i HgS?

A.*Спочатку обробити осад розведеною нітратною кислотою, а потім залишок осаду обробити хлоридною кислотою в присутності гідроген пероксиду

B. B.Обробити осад концентрованою нітратною кислотою, а розчин, який утвориться піддати електролізу

C.Обробити осад спочатку концентрованою нітратною кислотою, а залишок обробити розведеною хлоридною кислотою

D.Обробити осад бромною водою в присутності хлоридної кислоти, а потім розведеною нітратною кислотою

E.Спочатку обробити осад розведеною нітратною кислотою, а осад, що залишиться розчинити в лужному розчині бромної води

20. Як провести виявлення іонів Со2+ в присутності Fe3+?

A.*Провести осадження Fe3+ водним розчином аміаку і осад відкинути, а в розчині після підкислення в присутності амілового спирту провести виявлення іонів Со2+

B.Провести осадження Fe3+ гідроксидом натрію і осад відкинути, а в розчині після підкиснення в присутності амілового спирту провести виявлення іонів Со2+

C.Екстрагувати іони Fe3+ у вигляді Н[FeCl4] диетиловим ефіром, а іони Со2+ виявити з реактивом Чугаєва (диметилгліоксим)

D.Екстрагувати іони Fe3+ у вигляді Н[FeCl4] диетиловим ефіром, а іони Со2+ виявити з реактивом Ільїнського ((-нітрозо-(-нафтол)

E.Виявити іони Со2+ додаванням реактиву Ільїнського ( α-нітрозо-β-нафтол)

21. У досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза (ІІІ) і міді (ІІ). Дією якого групового реагента можна розділити названі катіони:

A*Концентрованого розчину амонію гідроксиду

B.Розчину натрію гідроксиду і водню пероксиду

C.Розчину хлороводневої кислоти

D.Розчину натрію гідроксиду

E.Розчину сульфатної кислоти

22. Виберіть реагент, що дозволяє відділити осад Cu(OH)2 від осаду гідроксидів Fe(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Mn(OH)2:

A.*NH4

B.CH3COOH

C.HCl

D.HNO3

E.H2SO4

 

23. У розчині, що містить катіони міді (ІІ) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку реагенту:

A.*6М розчину аміаку

B.2М розчину сульфатної кислоти

C.6М розчину калію гідроксиду

D.2М розчину хлороводневої кислоти

E.2М розчину амонію карбонату

24. Для виявлення іонів Со2+ в присутності Fe3+ для маскування іонів Fe3+ до розчину додають:

A.*Фторид -іони

B.Хлорид- іони

C.Бромід- іони

D.Нітрит-іони

E.Сульфат- іони

 

25. Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Со2+ . За допомогою якого реактиву можна виявити катіон Ni2+ у цій суміші?

A.*Диметилгліоксиму

B.Розчину аміаку

C.1-нітрозо-2-нафтолу

D.Магнезону-1

E.Алізарину

 

26. Якісною реакцією на катіон кобальту є:

A.*Розчин амонію тіоціанату

B.Розчин калію гексаціаноферату (ІІ)

C.Розчин натрію сульфіду

D.Розчин калію гідрокарбонату

E.Розчин натрію сульфату

 

27. В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, но і ідентифікувати іони:

A.*Cu(ІI)

B.Co(II)

C.Ni(II)

D.Hg(II)

E.Cd(II)

Аніони

1. Аналіз суміші аніонів I – III аналітичних групп починають з:

A.*Попередніх спостережень та випробувань

B.Проби на аніони I групи

C.Проби на аніони II групи

D.Проби на аніони III групи

E.Проби на аніони нестійких кислот

 

2. При анализі аніонів I-III аналітичних груп систематичний хід аналізу необхідний при сумісній присутності:

A.*Сульфат-, сульфіт-, тіосульфат- і сульфід-іонів

B.Сульфат-, ацетат-, фосфат-іонів

C.Сульфат-, нітрат-, хлорид-іонів

D.Сульфат-, оксалат-, ацетат-іонів

E.Суьфат-, арсенат-, нітрат-іонів

 

3. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з яким розчином?

A.*Розчином заліза (III)хлориду

B.Розчином калію хлориду

C.Розчином резорцину

D.Розчином оцтового ангідриду

E.Розчином дифеніламіну

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...