Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аніони ІІІ аналітичної групи1. Чому аніони третьої аналітичної групи аніонів не мають групового реагенту?

A.*Бо з більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі

B.Бо мають великі іонні радіуси

C.Бо мають близькі іонні радіуси

D.Бо мають здатність утворювати розчинні кислоти

E.Бо належать до токсичних елементів

2. Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони ацетату, оксалату, сульфіту, сульфіду, нітриту. Який із наведених аніонів не реагує з перманганатом калію в кислому середовищі?

А. *Ацетат.

В. Оксалат.

С. Сульфіт.

D. Сульфід.

Е. Нітрит.

 

3. Для ідентифікації аніонів нітрату до розчину долили реагент дифеніламін. Який аналітичний ефект спостерігається під час виявлення аніонів нітрату?

А. *Синє забарвлення розчину.

В. Жовтий осад.

С. Синій осад.

D. Жовтий розчин.

Е. Білий осад.

4. При аналізі фармпрепарату виявили аніони 3 аналітичної групи. Вкажіть реагенти для проведення реакції „бурого кільця”:

А.* Ферум (ІІ) сульфат (кристалічний) та сульфатна кислота (конц.).

В. Ферум (ІІ) сульфат (розчин ) та сульфатна кислота (розведена).

С. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.).

D. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена).

Е. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.)

5. Запропонуйте реагенти для виявлення нітрит-іонів в присутності нітрат-іонів, що містяться в досліджуваному фармпрепараті:

А. *Антипірин та хлоридна кислота (розв.).

В.Ферум (ІІ) сульфат (розв.) та калій йодид.

С. Ферум (ІІІ) сульфат (конц) та калій бромид.

D.Ферум (ІІ) хлорид.

Е.Ферум (ІІІ) хлорид.

6. При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином у середовищі сульфатної кислоти – з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?

A.*Нітрит-іон

B.Хромат-іон

C.Нітрат-іон

D.Бромід-іон

7. До підкисленого сірчаною кислотою розчину, що містить аніон третьої аналітичної групи долили розчин калію йодиду. Спостерігається виділення вільного йоду. Який аніон присутній в розчині :

A.*Нітрит-іон.

B.Нітрат-іон.

C.Сульфіт-іон.

D.Бромід-іон.

E.Арсеніт-іон.

8. За допомогою реактиву Грісса виявляють токсичні домішки йонів:

A.*NO3-

B.SO42-

C.Cl-

D.Br-

E.I-

9. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла, які утворюють осади з відповідними аніонами. До третьої групи аніонів належать аніони NO3-; NO2-; CH3COO-; BrO3- тощо. Вказати груповий реагент для третьої групи аніонів:

A.*Група не має групового реагенту

B.Розчин Ba(NO3)2

C.Розчин AgNO3D.Розчин NaOH

E.Розчин NH3

10. Які аніони з солями заліза (II) у присутності концентрованої сірчаної кислоти утворюють буре кільце?

A.*Нітрат-іони

B.Ацетат-іони

C.Бромат-іони

D.Цитрат-іони

E.Тіоціанат-іони

 

11. Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії нітрат- і нітрит-іонів з:

A.*Дифеніламіном і концентрованою сульфатною

кислотою

B.Калій перманганатом

C.Розчином йоду в калій йодиді

D.Розчином аргентум нітрату

E.Розчином барій хлориду

 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

3.1. Загальні теоретичні питання

1. Процес екстракції характеризується константою розподілу та коефіцієнтом розподілу. За якої умови константа розподілу буде чисельно дорівнювати коефіцієнту розподілу ?

А. * Речовина перебуває в однаковій хімічній формі в обох фазах

В. Співвідношення об’ємів органічної і водної фази дорівнює одиниці

С. Система перебуває в стані рівноваги при певній температурі і однаковій аналітичній концентрації речовини

D.Екстрагент змішується з водою

Е. Співвідношення об’ємів органічної і водної фази дорівнює одиниці і аналітична концентрація речовини є однаковою

2. При виборі окисно-відновної реакції для потреб аналізу треба передбачити повноту та напрямок проходження цієї оксидаційно-відновної реакції. Встановити ці показники можна за:

А. * Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

В. Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

С. Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно-відновної реакції

D. Величиною водневого показника системи

Е. Температурою системи

 

3. При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. При якому значенні рН буферна ємність розчину є максимальною ?

А. * Співвідношення компонентів буферної суміші є еквімолярним

В. Концентрація компонентів буферної суміші є 1 М

С. При додаванні 100 мл 1 М розчину кислоти

D. При додаванні 100 мл 1 М розчину лугу

Е. Загальний об’єм буферної суміші рівний 1 л

 

4. Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Буферні розчини використовують для:

A.*Підтримки певного значення величини рН розчину

B.Зміни величини рН розчину

C.Зміни константи іонізації речовини

D.Зміни іонної сили розчину

E.Зміни добутку розчинності речовини

 

5. Якій солі відповідає вираз для константи гідролізу Кг = Kw ?

Ka

А.*NaCN

В. CH3COONH4

С. Na2SO4

D. (NH4)2SO4

Е. (NH4)3PO4

 

6. Усі методи кількісного аналізу поділяють на три групи: хімічні методи, фізичні методи та фізико-хімічні методи кількісного аналізу. У хімічних методах:

A.*Проводять відповідну реакцію і вимірюють або масу отримуваного продукту, або об’єм розчину реагенту, що був витрачений на реакцію з визначуваною речовиною

B.Старанно перемішують зразок, що аналізують, з водою або з розчином індикатора

C.За допомогою рефрактометра визначають коефіцієнт заломлення розчину

D.За допомогою газового хроматографа визначають склад сумішей

E.Проводять вимірювання фізичних властивостей речовин або сумішей, наприклад, температури топлення

 

7. Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього Ви до водного розчину аміаку додаєте:

A.*Розчин амонію хлориду

B.Розчин хлоридної кислоти

C.Розчин сульфатної кислоти

D.Розчин калію хлориду

E.Розчин амонію сульфату

 

8. Який спосіб вираження концентрації застосовується у рівнянні добутку розчинності?

A.*Молярна концентрація

B.Масова частка [%]

C.Молярна концентрація еквівалента

D.Молярна частка

E.Моляльна концентрація

 

9. У фармацевтичній практиці широко використовується ізотонічний розчин натрій хлориду. Яку масу натрій хлориду потрібно взяти для приготування100 г ізотонічного:

А.*0,85

В. 8,5 г

С. 5,0 г

D. 0,45 г

E. 4,5 г

 

10. Для приготування 50 г 10 % гіпертонічного розчину натрію хлориду необхідно:

А.*5 г NaCl

В. 25 г NaCl

С. 0,5 г NaCl

D. 1 г NaCl

Е. 50 г NaCl

 

11. Для приготування 1 л 0,1 М розчину сульфатної кислоти (М H2SO4 = 98 г/моль) необхідно взятии:

А.*9,8 г H2SO4

В. 98 г H2SO4

С. 980 г H2SO4

D. 49 г H2SO4

Е. 0,098 г H2SO4

 

12. Розчинність осадів важкорозчинних електролітів зростає при:

A.*Підвищенні іонної сили розчину і протіканні конкуруючих реакцій.

B.При підкисленні розчинів і зростанні іонної сили розчину.

C.При пониженні концентрації одноіменних з осадом іонів та зниженні іонної сили розчину.

D.При протіканні реакцій комплексоутворення.

E.При дуже високих концентраціях сторонніх електролітів.

 

13. Як можна підвищити термодинамічну стійкість комплексної сполуки:

A.*Введенням надлишку лігандів і застосування водно-органічних середовищ з певним значенням кислотності

B.Збільшенням концентрації комплексної сполуки в досліджуваних системах

C.Регулюванням рН розчину і додаванням надлишку реагенту

D.Використанням екстракції з водних розчинів в органічні розчинники

E.Її не можна змінити, оскільки вона визначається природою комплексоутворювача і лігандів

 

14. Для підвищення сили кислоти необхідно застосовувати:

A.*Розчинники з основними (протонно-акцепторними) властивостями

B.Кислотні розчинники (з протонно-донорними властивостями)

C.Нівелюючі розчинники

D.Диференціюючі розчинники

E.Малополярні розчинники

 

15. Напрям протікання окиснювально-відновних процесів визначається:

A.*Реальними (формальними) потенціалами окиснювально-відновних пар

B.Стандартними електродними потенціалами окиснювально-відновних пар

C.Тернодинамічною константою рівноваги окиснювально-відновних реакцій

D.Перебігом конкуруючих реакцій з учасниками окиснювально-відновного процесу

E.Природою окиснювально-відновних пар

 

16. До 10,0 мл 0,1 моль/л розчину хлоридної кислоти додали 12,0 мл 0,1 моль/л розчину натрію гідроксиду. Яким буде забарвлення розчину в присутності фенолфталеїну:

A.*Малинове

B.Червоне

C.Безколірний розчин

D.Оранжево-рожевий

E.Жовтий

 

17. До 10,0 мл 0,1 моль/л розчину натрію хлориду додали 10,1 мл 0,1 моль/л розчину аргентум нітрату в присутності калій хромату. Яким буде забарвлення розчину, чи осаду:

A.*Осад набуде червоно-коричневого кольору

B.Розчин залишиться слабко-жовтим

C.Розчин змінить забарвлення з жовтого на оранжево-червоний

D.Осад залишиться білим, сирнистим на вигляд

E.Білий осад і жовтий розчин над ним

 

18. Зміна забарвлення редокс-індикаторів пов’язана із:

A.*Встановленням деякого значення потенціалу в системі і відповідної редокс рівноваги для індікатора

B.Домінуванням відповідної окисненої або відновленої форм індикатора

C.Зміною кислотності розчинів і домінування кислотної чи основної форм індикатора

D.Зміною концентрації іонів певних металів в розчині

E.Встановленням рівноваги окисненої і відновленої форм індикатора

 

19. Стійкість комплексних сполук обумовлена наявністю в них особливого хімічного зв'язку, а саме:

A.*Донорно-акцепторного

B.Іонного

C.Водневого

D.Ковалентного полярного

E.Сил Ван-дер-Ваальса

 

20. Знайти правильне продовження речення: «Додавання натрій ацетату до розчину ацетатної кислоти...».

A.*Викликає зменшення ступеня дисоціації кислоти

B.Викликає збільшення ступеня дисоціації кислоти

C.Викликає збільшення ступеня дисоціації кислоти

D.Призводить до зростання ступеня дисоціації солі

E.Призводить до зменшення ступеня дисоціації солі

 

21. Вкажіть найефективніший спосіб очищення осаду від домішок:

A.*Переосадження

B.Перемішування, охолоджування

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...