Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гравіметричний метод аналізу 

Загальні теоретичні питання

1. Для визначення масової частки кальцію в лікарському препараті застосували гравіметричний метод осадження. В якості осаджувача використали розчин амоній оксалату. Гравіметричною формою в даному випадку є:

А. *Кальцій оксид

В. Кальцій гідроксид

С. Кальцій оксалат безводний

D. Кальцій карбонат

Е. Кальцій оксалат моноводний

 

2. Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію. Гравіметричною формою в даному випадку є:

A.*Оксид алюмінію

B.Гідроксид алюмінію

C.Хлорид амонію

D.Нітрат амонію

 

3. В розчині знаходяться іони феруму (III) і алюмінію(III). Який реагент-осаджувач використовують для гравіметричного визначення феруму (III):

A.*Розчин натрію гідроксиду

B.Розчин амонію гідроксиду

C.Розчин натрію гідрогенфосфату

D.Розчин натрію карбонату

 

4. Електрогравіметричний метод аналізупідпорядковується закону:

A.*Фарадея

B.Бугера

C.Менделєєва – Клапейрона

D.Больцмана

E.Ільковича

 

5. Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом :

A.* Непрямої відгонки

B.Виділення

C.Осадження

D.Прямої відгонки

E.Виділення та непрямої відгонки

 

6. Гравіметричне визначення карбонат-іонів у забрудненому препараті СаСО3 проводять:

A.*Методом прямої відгонки .

B.Методом осадження

C.Методом виділення

D.Методом непрямої відгонки

E.Методами виділення та непрямої відгонки

7. Аналіз кристалогідрату натрію сульфату виконали гравіметричним методом, осаджуючи сульфат-іони розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату промивають з використанням в якості промивної рідини:

A.* Розведеного розчину сірчаної кислоти

B.Дистильованої води

C.Розчину барію хлориду

D.Розчину натрію сульфату

 

8. Для гравіметричного визначення сульфат-іонів як осаджувач використовують розчин:

A.*Барію хлориду

B.Магнію хлориду

C.Цинку хлориду

D.Срібло нітрату

 

9. Осадження вважається повним, коли залишкова концентрація досліджуваного іону у розчині над осадом не перевищує :

A.*10-6 г/л.

B.10-7 г/л.

C.10-8 г/л.

D.10-4 г/л.

E.10-5 г/л.

 

10. Яка речовина є ваговою формою при визначенні магнію гравіметричним методом, якщо осадження проводили аміачним розчином гідрофосфату натрію:

A.*Пірофосфат магнію

B.Фосфат магнію-амонію

C.Магнію гідроксид

D.Магнію оксид

E.Магнію ортофосфат

 

11. При гравіметричному визначенні масової частки сульфат-іонів в лікарському препараті, що містить магнію сульфат, осадження проводили розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату промивають декантацією з використанням в якості промивної води:A.*Розведеного розчину сірчаної кислоти.

B.Дистильованої води

C.Розчину барію хлориду

D.Розчину натрію сульфату

E.Розчину амонію сульфату

 

12. Який об’єм осадника рекомендується брати для аналізу?

A.*Півтора кратний надлишок

B.Еквівалентний

C.Довільно надлишковий

D.Трикратний надлишок

E.Двократний надлишок

 

13. Які умови є необхідними для утворення кристалічних осадів?

A.*Повільне осадження із гарячих розведених розчинів

B.Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

C.Повільне осадження із холодних розведених розчинів

D.Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

E.Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

 

14. Як зменшити розчинність осаду?

A.*Застосувати надлишок осадника

B.Ввести у розчин сторонні іони

C.Нагріти розчин

D.Ввести окисник

E.Ввести комплексоутворювач

 

15. При виборі реакції для гравіметричного визначення речовини необхідно враховувати величину гравіметричного фактору. Що показує гравіметричний фактор?

A.*Показує вміст досліджуваного компонента в грамах в 1 г гравіметричної форми.

B.Показує вміст досліджуваного компонента у вихідній речовині

C.Показує вміст досліджуваного компонента у осадовій формі

D.Показує вміст досліджуваного компонента у досліджуваному розчині

E.Показує вміст гравіметричної форми у вихідній речовині

 

16. Які умови є необхідними для утворення аморфних осадів?

A.*Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

B.Повільне осадження із гарячих концентрованих розчинів

C.Повільне осаджування із холодних концентрованих розчинів

D.Швидке осадження із холодних концентрованих розчинів

E.Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

 

17. Серед вимог, які ставляться до осаджуваних форм найбільш важливими є:

A.*Мала розчинність і чистота або відсутність істотних забруднень

B.Мала розчинність і точна відповідність хімічного складу формулі

C.Відповідність хімічного складу формулі і кристалічна форма осаду

D.Кристалічна форма осаду і легкість переведення у гравіметричну (вагову) форму

E.Відповідність хімічного складу формулі і легкість переведення осаджуваної форми в гравіметричну

 

18. На аналітичних терезах можна зважувати з точністю до:

A.*0,0001 г

B.0,01 г

C.0,001 г

D.0,1 г

E.1 г

 

19. Серед переваг гравіметричного аналізу слід відзначити:

A.* Bисоку точність аналізу

B.Високу чутливість і довготривалість аналізу

C.Високу селективність і довготривалість аналізу

D.Невисоку чутливість і експресність аналізу;

E.Невисоку чутливість і високу точність

 

20. Вкажіть устаткування, в якому зберігають доведені до постійної маси тиглі, бюкси, речовини:

A.*Ексикатор

B.Сушильна шафа

C.Муфельная пекти

D.Вітяжной шафа

E.Хімічний стакан

 

21. На аналітичних вагах масу летючої аналізованої речовини зважують:

A.* У бюксі

B.У хімічному стакані

С.На фільтрувальному папері синя стрічка

D.На фільтрувальному папері біла стрічка

E.На скляному фільтрі

 

22. Вкажіть який реагент-осаджувач доцільно використовувати при гравіметричному визначенні солей кальцію:

A.* (NH4)2C2O4

B.K2C2O4

C.Na2C2O4

D.Na2CO3

E.K2CO3

23. На точність кількісного визначення речовин ваговим методом аналізу впливає

правильний вибір гравіметричної форми. Які вимоги ставляться до

гравіметричної форми?

A.* Строгий стехіометричний склад, хімічно стійка

B.Добре розчинна

C.Хімічно однорідна

D.Стійка до факторів оточуючого середовища

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...