Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кислотно-основне титрування1. У титриметричного аналізі використовують метод нейтралізації. Які робочі розчини (титранти) використовують у цьому методі?

A.*NaOH, HCl

B.AgNO3, BaCl2

C.NaNO2, Na2S2O3

D.KI, K2Cr2O7

E.КІ, KMnO4

2. При підборі рН-индикаторов найбільш істотне значення має:

А.* рН середовища в точці еквівалентності.

В. Природа титранту.

С. Властивості продуктів реакції.

D. Природа обумовлених речовин.

Е. Зміна рН середовища в процесі титрування.

3. Для визначення точки еквівалентності як індикатор в методах кислотно-основного титрування застосовують речовини:

A.*Змінюючі будову і забарвлення залежно від рН середовища

B.Реагуючі на зміну рН середовища

C.По різному забарвлені в різних середовищах

D.Змінюючі забарвлення в процесі титрування

E.Іонна і молекулярна форми яких, забарвлені різно

4. В кислотно-основному методі титрування використовують рН-індикатори, інтервал переходу яких залежить від:

A.*Константи іонізації індикатора.

B.Концентрації титранту .

C.Концентрації досліджуваного розчину.

D.Концентрації розчину індикатору .

E.Природи досліджуваної речовини.

 

5. Кількісне визначення фосфатної кислоти в розчині проводили методом нейтралізації. Титран 0,1 н. NaOH, індикатор – фенолфталеїн. Чому дорівнює

фактор еквівалентності фосфатної кислоти при даному визначенні.

A.*fекв = 1/2

B.fекв = 1/3

C.fекв = 1

D.fекв = 3

E.fекв = 2

 

6. Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:

A.*Метилоранж, ацидіметрія

B.Фенолфталеїн, ацидіметрія

C.Метилоранж, алкаліметрія

D.Фенолфталеїн, алкаліметрія

E.Мурексид, ацидіметрія

 

7. У методах титриметричного аналізу використовують індикатори. Які індикатори використовують в методі нейтралізації?

A.*Кислотно-основні індикатори

B.Окисно-відновні індикатори

C.Зовнішні індикатори

D.Метал-індикатори

E.Редоксіндикатори

 

8. Як називається метод аналізу , у якому робочим розчином є луг?

A.*Алкаліметрія

B.Ацидиметрія

C.Комплексонометрія

D.Редоксиметрія

E.Гравіметрія

 

9. За якого випадку під час титрування точка еквівалентності співпадає з точкою нейтральності?

A.*Під час титрування сильної основи сильною кислотою

B.Під час титрування слабкої основи сильною кислотою

C.Під час титрування слабкої кислоти сильною основою

D.Під час титрування слабкої основи слабкою кислотою

E.Під час титрування солі сильною кислотою

 

10. Як називається ділянка рН, в якій проходить зміна забарвлення індикатора?

A.*Інтервал переходу

B.Константа індикатораC.Стрибок титрування

D.Показник титрування

E.Точка нейтралізації

 

11. При зворотному титруванні водного розчину ацетатної кислоти в якості індикатора використовують:

A.* Фенолфталеїн

B.Дифеніламін

C.Дифенілкарбазон

D.Еріохром чорний Т

E.Мурексид

12. Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод алкаліметрії, у якому титрантом є 0.1 М розчин гідроксиду натрію. Точну концентрацію гідроксиду натрію встановлюють за:

А. *Оксалатною кислотою

В. Натрію тетраборатом

С. Калію дихроматом

D. Натрію тіосульфатом

Е. Амонію гидроксидом

 

13. Вкажіть, які речовини можна визначити методом кислотно-основного титрування та методом окисно-відновного титрування?

А. *Оксалатна кислота

В. Натрію сульфат

С. Кальцію нітрат

D. Натрію гідроксид

Е. Амонію хлорид

14. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A.*Метиловий оранжевий

B.Мурексид

C.Метиленовий синій

D.Дифеніламін

E.Фероїн

15. У хімічній лабораторії хіміку-аналітику необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду з молярною концентрацією 0,1 моль/л. Яку із сполук він вибере як первинний стандарт?

A.* Бензойну кислоту

B.Соляну кислоту

C.Сульфатну кислоту

D.Форміатну кислоту

E.Ацетатну кислоту

16. Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять методом:

А. *Прямої ацидиметрії

В. Зворотної ацидиметрії

С. Прямої алкаліметрії

D. Зворотної алкаліметрії

Е. Комплексонометрії

 

17. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при титруванні оцтової кислоти розчином NaOH?

A.*Реакцію нейтралізації

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію окислення-відновлення

D.Реакцію осадження

E.Реакцію комплексоутворення

 

18. Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

A.*Калію гідроксид

B.Хлоридної кислоти

C.Оксалатної кислоти

D.Натрію тетраборат

E.Амонію гідроксид

 

19. Кількісне визначення аміаку проводять методом:

А. *Алкаліметрії, зворотне титрування

В. Ацидиметрії, зворотне титрування

С. Алкаліметрії, пряме титрування

D. Ацидиметрії, пряме титрування

Е. Комплексонометрії

 

20. Визначення борної кислоти в медичному препараті здійснюють методом:

А. *Кислотно-основного титрування

В. Окислювально-відновного титрування

С. Осаджувального титрування

D. Комплексонометрії

Е. Фотометрії

 

21. Стандартизацію розчину хлоридної кислоти проводять з використанням первинного стандартного розчину:

А. * Na23

В. KMnO4

С. NaOH

D. I2

Е. КІ

 

22. Вкажіть пару стандартних речовин для стандартизаціїї титрантів методу ацидиметрії:

А. *Натрій карбонат, натрій тетраборат

В. Натрій хлорид, натрій тетраборат

С. Натрій сульфат, натрій карбонат

D. Натрій оксалат, натрій сульфіт

Е. Натрій бромід, натрій ацетат

 

23. За допомогою якого титриметричного методу аналізу можна провести кількісне визначення сульфатної кислоти розчином калію гідроксиду?

A.*Алкаліметрії

B.Ацидиметрії.

C.Окислення-відновлення.

D.Осадження.

E.Комплексоутворення.

 

24. Оберіть пару титрантів для кількісного визначення аміаку у розчині методом зворотнього титрування:

А. *НCl, NaOH

В. НCl, H2SO4

С. KOH, NaOH

D. NaOH, KCl

Е. H2SO4, K2SO4 .

 

25. Оберіть пару титрантів для визначення CH3COOH методом зворотнього титрування:

А.* NaOH, HCl

В. HCl, H2SO4

С. NaOHЮ, AgNO3

D. NaOH, KOH

E. NH4NCS, AgNO3

 

26. Для кількісного визначення лікарських речовин використовують метод ацидиметрії, титрантом якого є вторинний стандартний розчин хлоридної кислоти. За якою сполукою встановлюють точну концентрацію хлоридної кислоти?

А.* Натрій тетраборат

В. Оксалатна кислота

С. Магній сульфат

D. Калій ихромат

Е. Натрій тіосульфат

 

27. У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно провести стандартизацію розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний:

А. *Щавелева кислота

В. Натрій хлорид

С. Оцтова кислота

D. Натрій тетраборат

Е. Хлорводнева кислота

 

28. В склад мікстури входять натрію гідрокарбонат, натрію бензоат, амонію хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші?

A.* Методом ацидіметрії

B.Методом осаджувального титрування

C.Методом перманганатометрії

D.Методом комплексонометрії

E.Методом алкаліметрії

 

29. Вкажіть значення фактора еквівалентності при кількісному визначенні згідно реакції: Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3:

А.* f =1

В. f = 4

С. f = 1/2

D. f = 1/4

E. f = 2

 

30. Для стандартизації розчину титранту-натрію гідроксиду використовують

стандартний розчин:

A.* Хлороводневої кислоти

B.Натрію броміду

C.Заліза (II) сульфату

D.Ртуть (II) нітрату

E.Калія бромату

 

31. Як називається то значення рН, за якого відбувається найбільш різка зміна забарвлення індикатора?

A.*Показником титрування

B.Показником індикатора

C.Інтервалом [ділянкою] переходу забарвлення індикатора

D.Точкою еквівалентності

E.Точкою кінця титрування

 

32. Вміст аміаку в нашатирному спирті можна визначити:

A.*Зворотнім титруванням залишку сульфатної кислоти розчином гідроксиду натрію з метиловим червоним

B.Прямим титруванням хлоридною кислотою в присутності фенолфталеїну

C.Прямим титруванням хлоридною кислотою в присутності метилового червоного

D.Методом непрямого кислотно-основного титрування

E.Зворотнім титруванням з фенолфталеїном

 

33. Суміш натрію карбонату і натрію гідрокарбонату можна проаналізувати кількісно:

A.*Прямим кислотно-основним титруванням з двома індикаторами

B.Методом зворотнього комплексонометричного титрування

C.Непрямим кислотно-основним титруванням

D.Зворотнім кислотно-основним титруванням

E.Не можна роздільно відтитрувати

 

34. При визначенні вмісту ацетатної кислоти найкраще скористатися:

A.*Зворотнім титруванням з фенолфталеїном

B.Зворотнім титруванням з метиловим оранжевим

C.Прямим титруванням з фенолфталеїном

D.Прямим титруванням з метиловим червоним

E.Непрямим кислотно-основним титруванням

 

35. Методом кислотно-основного титрування визначають:

A.* Кислоти, основи і солі, що гідролізують

B.Тільки сильні кислоти

C.Тільки сильні основи

D.Тільки сильні кислоти і слабкі основи

E.Тільки солі, що гідролізують

 

36. Вкажіть, яку пару з приведених речовин слід визначати методом зворотного кислотно-основного титрування:

A.* NH3·H2O, CH3COOH

B. NaOH, KOH

C.KOH, K2CO3

D.NaHCO3, NaOH

E.Na2CO3, NaCl

 

37. В пробі міститься натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте титриметричний метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

A.* Кислотно-основний

B.Дихроматометрія

C.Церіметрія

D.Трилонометрія

E.Йодометрія

 

38. Борну кислоту (Ка= 5,8.10-10) в водному розчині в присутності гліцерину можна визначити методом:

A.*Алкаліметрії

B.Ацидиметрії

C.Йодометрії

D.Перманганатометрії

E.Церіметрії

 

39. Укажіть за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі кислотно – основного титрування:

A .*рН – індикаторів

B.Адсорбційних індикаторів

C.Редокс – індикаторів

D.Люминесцентних

E.Металоіндикатори

 

40. До 10,00 см3 0,1000 моль/дм3 розчину хлоридної кислоти додали 12,00 см3 0,1000 моль/дм3 розчину натрію гідроксиду. Яким буде забарвлення

розчину в присутності фенолфталеїну:

A.*Малинове

B.Червоне

C.Безколірний розчин

D.Оранжево-рожевий

E.Жовтий

 

41. Для вибору індикатору в методі кислотно-основного титрування будують криву

титровання, яка представляє собою залежність:

A.*рН розчину від об’єму доданого титранту

B.рН розчину від концентрації розчину добавленого титранту

C.рН розчину від об’єму аналізуючого розчину

D.Концентрації аналізуючого розчину від рН розчину

E.рН розчину від температури.

 

42. Для підвищення сили іонізації аніліну при титруванні його в неводному середовищі використовують:

A.*Оцтову кислоту

B.Етанол

C.Сірчану кислоту

D.Розчин діхромата калія

E.Розчин натрію гідроксиду

 

43. Оберіть индикатор, за допомогою якого можна відрізнити карбонат- і гідрокарбонат-іони в якісному аналізі:

A .*Фенолфталеїн

B.Метиловий оранжевий

C.Бромтимоловий синій

D.Еріохром чорний

E.Метиленовий синій

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...