Главная Обратная связь

Дисциплины:


Окисно-відновне титрування1. Як первинну стандартну речовину для стандартизації титрованого розчину перманганату калію використовують:

А. * Оксалатну кислоту.

В. Натрію хлорид.

С. Натрію тіосульфат.

D. Натрію тетраборат.

Е. Калію біхромат.

2. Вкажіть, як визначають кінцеву точку титрування в методі перманганатометрії:

А.*За пявою забарвлення розчину, зумовленого надлишком титранту

В. За руйнуванням комплексу титранту досліджувана речовина

С. За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з досліджуваною речовиною

D. За утворенням комплексної сполуки індикатора з титрантом

E. За утворенням малорозчинної сполуки індикатора з титрантом

3. Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A.*Перманганатометрії

B.Броматометрії

C.Йодиметрії

D.Нітритометрії

E.Аргентометрії

 

4. В основі перманганатометричного визначення щавлевої кислоти лежить реакція: 5H2C2O4 + 2KMnO4= 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 + 8H2O. Стехіометричне співвідношення (S) дорівнює:

A.*5/2

B.2/5

C.2

D.1/5

E.1/3

 

5. Деякі окислювально–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає

участь в обох реакціях?

A.*Актор

B.Індуктор

C.Акцептор

D.Каталізатор

E.Індикатор

 

6. В методі йодометрії кінцеву точку титровання визначають з допомогою індикатора крахмалю, який потрібно додавати:

A.*В кінці титрування

B. На початку титрування

C.Коли відтитровано 50% речовини, що визначається

D.В точці еквівалентності

E.В процесі титрування

 

7. Який стандартний розчин можна використати для стандартизації розчину I2?

A.*Розчин натрію тіосульфату.

B.Розчин калію йодиду.

C.Розчин калію дихромату.

D.Розчин калію перманганату.

E.Розчин натрію нітриту.

 

8. Методи броматометрії використовують в кількісному аналізі для визначення:

A.*Ароматичних сполук

B.Індиферентних сполук

C.Бромовмісних сполук

D.Неорганічних сполук

 

9. Метод нітритометрії заснований на диазотуванні первинних ароматичних амінів. Кількісне визначення якої із наведених речовин можна визначати цим методом:

A.*Стрептоциду

B.Кислоти щавлевої

C.Кислоти аскорбінової

D.Кислоти ацетилсаліцилової

E.Глюкози

 

10. Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

A.* Нітритометрія

B.Йодометрія

C.Дихроматометрія

D.Перманганатометрія

E.Церіметрія

 

11. Необхідно титри метрично визначити вміст натрію саліцилату в розчині. Який титриметричний метод для цього придатний?A.*Бромометрія

B.Броматометрія

C.Комплексономектрія

D.Йодометрія

E.Перманганатометрія

 

12. Резорцин в медичній практиці використовують як антисептичний засіб. Кількісне визначення резорцину виконується методом зворотного

титрування броматометрично. Які титровані розчини використовують при цьому?

A.*Розчини KBrO3 та Na2S2O3

B.Розчини KBrO3 та KBr

C.Розчини KBrO3 та KI

D.Розчини KBr та Na2S2O3

E.Розчини KI та Na2S2O3

 

13. Метод нітритометрії використовують для кількісного визначення фармацевтичних препаратів з первинною або вторинною ароматичною

аміногрупою (анестезин, дикаїн, новокаїн та інщі). Препарат розчиняють у розбавленій хлороводневій кислоті і титрують розчином нітриту натрію в

присутності внутрішнього редокс-індикатору. Який індикатор використовують?

A.*Суміш тропеоліну 00 з метиленовим синім.

B.Дифеніламін

C.Метиловий оранжевий

D.Фенілантранілова кислота

E.Крохмаль

 

14. Метод церіметрії використовують для кількісного визначення феруму (ІІ) у сульфаті або глюконаті феруму (ІІ). Препарат розчиняють у суміші

сульфатної і фосфатної кислот та титрують розчином сульфату церія. Яка напівреакція відбувається при цьому?

A.*Ce4+ + e → Ce3+

B.Ce4+ + 2e → Ce2+

C.Ce3+ – e → Ce4+

D.Ce3+ + 2e → Ce+

E.Ce4+ + 3e →Ce+

 

15. Який робочий розчин використовують у методі, що називається »нітритометрія«?

A.*Нітрит натрію

B.Нітрат калію

C.Нітрит магнію

D.Нітрит амонію

E.Нітрат заліза(ІІІ)

 

16. Який робочий розчин використовують у методі, що називається »хроматометрія«?

A.*Дихромат калію

B.Нітрат хрому(ІІІ)

C.Сульфат хрому(ІІІ)

D.Хлорид хрому(ІІІ)

E.Бромід хрому(ІІІ)

 

17. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при йодометричному визначенні аскорбінової кислоти в препараті?

A.*Реакцію окислення-відновлення

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію нейтралізації

D.Реакцію осадження

E.Реакцію комплексоутворення

18. Кількісний вміст оксалатної кислоти визначають методом перманганатометричного титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі?

А. *За зміною забарвлення реакційної суміші під час додавання зайвої краплі робочого розчину

В. За допомогою редокс – індикатора дифеніламіну

С. За допомогою рН – індикатора

D. За допомогою специфічного індикатора

Е. За допомогою розчину крохмалю

19. Кількісне визначення перекису водню проводять титриметричним методом:

А. *ПерманганатометріЇ

В. Йодометрія

С. Меркуриметрія

D. Аргентометрія

Е. Кислотно-основне

20. Специфічним індикатором у методі йодометрії є розчин:

А. *Крохмалю

В. Дифенілкарбазиду

С. Фенолфталеїну

D. Метилоранжу

Е. Сульфосаліцилової кислоти

 

21. Кількісний вміст феруму (ІІ) можна визначити безіндикаторним методом:

А.* Перманганатометрії

В. Аргентометрії

С. Йодометрії

D. Нітритометрії

Е. Комплексонометрії

 

22. Титрантом методу перманганатометрії є 0,1М розчин калію перманганату, який готують як вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію калію перманганату встановлюють за:

A.*Оксидом миш’яку (ІІІ).

B.Калію дихроматом

C.Натрію хлоридом

D.Сірчаною кислотою

E.Калію гідроксидом

 

23. Які умови проведення реакції, що використовують для встановлення нормальності робочого розчину калію перманганату?

A.*Кислотне, нагрівання

B.Нейтральне, нагрівання

C.Лужне, нагрівання

D.Кислотне, охолодження

E.Будь-яке рН середовища

 

24. Скільки титрантів використовують в йодометричному титруванні?

A.*2

B.1

C.3

D.4

E.5

25. Які речовини використовують в йодометрії в якості робочих розчинів для прямого і зворотнього титрування відновників?

A.*I2, Na2S2O3

B.K2Cr2O7, Na2S2O3

C.I2, KI

D.KMnO4, KI

E.K2Cr2O7, I2

 

26. Метод йодиметрії успішно використовують для аналізу як окисників, так і відновників. В залежності від об‘єкту дослідження застосовують один із двох титрантів йодиметрії. При визначенні масової частки формальдегіду в формаліні йодиметричним методом використовують титрант:

A.*Розчин натрію тіосульфату

B.Розчин йоду

C.Розчин калію йодиду

D.Розчин натрію нітриту

E.Розчин крохмалю

 

27. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при кількісному визначенні пероксиду водню, використовуючи робочий розчин KMnO4?

A.*Реакцію окислення-відновлення

B.Реакцію розчинення осаду СаСО3

C.Реакцію осадження

D.Реакцію нейтралізації

E.Реакцію комплексоутворення

 

28. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації тощо. Яку реакцію використовують при кількісному визначенні щавлевої кислоти, використовуючи робочий розчин KMnO4?

A.*Реакцію окислення-відновлення

B.Реакцію розчинення осаду СаСО3

C.Реакцію осадження

D.Реакцію нейтралізації

E.Реакцію комплексоутворення

 

29. Кількісне визначення йоду здійснюється методом:

А.* Окисно-відновного титрування

В. Спектрофотометрії

С. Осадового титрування

D. Кислотно-основного титрування

Е. Комплексонометрії

 

30. Кількісний вміст стрептоциду визначають методом броматометричного титрування. Виберіть титрант методу :

A.*Розчин калія бромату

B.Розчин калія йодиду

C.Розчин калія перманганату

D.Розчин натрію тіосульфату

E.Розчин крохмалю

 

31. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Яку реакцію використовують при титруванні тіосульфату натрію розчином йоду?

A.*Реакцію окислення-відновлення

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію бромування

D.Реакцію осадження

E.Реакцію комплексоутворення

 

32. Кількісне визначення йоду здійснюють методом:

А.*Окислювально-відновного титрування

В. Кислотно-основного титрування

С. Комплексонометрії

D. Спектрофотометрії

Е. Осаджувального титрування

33. Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:

A.*Сульфаніловою кислотою

B.Хлоридною кислотою

C.Ацетатною кислотою

D.Оксалатною кислотою

E.Сульфатною кислотою

34. Які реакції використовують у методах перманганатометрії, і йодометрії:

А. *Окислювально-відновні

В. Осадження

С. Комплексоутворення

D. Нейтралізації

Е. Гідролізу

35. Підберіть придатний метод визначення активного хлору в білильному вапні.

А.* Йодометрія

В. Перманганатометрія через стадію утворення важкорозчинних оксалатів

С. Броматометрія через 8-оксихінолінати

D. Дихроматометрія

Е. Нітритометрія

 

36. Підберіть первинні стандарти для стандартизації розчину Na2S2O3:

А. *K2Cr2O7

В. NaNO2

С. Na2CO3

D. As2O3

Е. KMnO4

37. При нітритометричному визначенні первинних ароматичних амінів у кислому середовищі продуктом реакції є:

А. *Сіль диазонію

В. Нітрозоамін

С. Нітрозоаріленамін

D. Нітрозоантипірин

Е. Азид

38. Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу - розчин калію бромату, який є:

A.*Вторинним стандартним розчином

B.Первинним стандартним розчином

C.Робочим розчином з приготовленим титром

D.Стандартним розчином з приготовленим титром

E.Стандартизованим розчином з приготовле-ним титром

39. Нітритометричне визначення кількісного вмісту сполук, що мають первинну ароматичну аміногрупу, відбувається за умов:

А. *З дотриманням усіх перелічених умов

В. При температурі до 10°С

С. При додаванні кристалічного KBr (каталізатор)

D. При надлишку хлоридної кислоти

Е. При повільному титруванні

 

40. Для визначення вмісту анальгіну в препараті застосували метод прямого йодиметричного титрування. Титрантом даного методу є:

A.* Розчин йоду в розчині йодиду калію

B.Розчин тіосульфату натрію

C.Розчин калію йодиду

D.Розчин калію дихромату

E.Розчин калію йодату

 

41. Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу – розчин калію бромату, його можна готувати як:

A.*Первинний так і вторинний стандартний розчин

B.Тільки первинний стандартний розчин

C.Тільки вторинний стандартний розчин

D.Розчин з приготовленим титром

E.Розчин з установленим титром

 

42. Визначення масової частки аскорбінової кислоти в препараті проводять:

A.*Йодометричним титруванням

B.Перманганатометричним титруванням

C.Хроматометричним титруванням

D.Броматометричним титруванням

E.Церіметричним титруванням

 

43. Які за властивостями речовини можна кількісно визначати методом перманганатометрії?

A.*Відновники

B.Окисники

C.Основи

D.Кислоти

E.Луги

 

44. Для визначення масової частки антипірину в препараті застосували метод йодхлориметрії. Титрантом у йодхлориметрії є вторинний стандартний розчин йоду монохлориду. Стандартизацію цього титранту проводять за стандартним розчином:

A.* Натрію тіосульфату

B.Калію дихромату

C.Калію бромату

D.Натрію хлориду

E.Срібла нітрату

 

45. Запропонуйте титриметричний метод кількісного аналізу аскорбінової кислоти в препараті.

A.*Окислення-відновлення

B. Комплексонометрії

C.Ацидиметрії

D.Осадження

E.Комплексиметрії

 

46. Для визначення вмісту купрум (ІІ) сульфату застосували метод йодометричного титрування. Титрантом метода є:

А. *Розчин натрій тіосульфату

В. Розчин калій гідроксиду

С. Розчин йоду в розчині калій йодиду

D. Розчин калій перйодату

Е. Розчин калій перманганату

 

47. Оберіть відповідний індикатор для фіксування кінцевої точки титрування в методі броматометрії:

А. *Метиловий червоний

В. Фенолфталеїн

С. Крохмаль

D. Метиловий синій

Е. Тропеолін 00

 

48. При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну ) методом нітритометрії для прискорення реакції діазотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:

А. *Калій бромід

В. Хлоридна кислота

С. Калій сульфат

D. Сульфатна кислота

Е. Натрій хлорид

 

49. Методами редоксиметрії проводять кількісне визначення окисників і відновників. Кількісне визначення якої з наведених речовин можна визначити цими методами :

А.*Водень пероксиду

В. Калій хлориду

С. Натрій гідроксиду

D. Магній сульфату

E. Натрій гідрокарбонату

 

50. Для йодометричного визначення окисників в якості титранту можна використовувати:

А.*Робочий розчин Na2S2O3

В. Робочий розчин K2Cr2O7

С. Робочий розчин KMnO4

D. Робочий розчин KOH

E. Робочий розчин NaOH

 

51. Підберіть відповідні індикатори для фіксування кінцевої точки титрування в методі нітритометрії:

А.*Дифеніламін

В. Метиленовий помаранчевий

С. Метиленовий синій

D. Тропеолін ОО+ метиленовий синій

E. Розчин крохмалю

 

52. Вкажіть тип реакції, яка відбувається під час визначення аскорбінової кислоти у препараті йометричним методом:

А.* Окиснення-відновлення

В. Ацилювання

С. Осадження

D. Нейтралізації

Е. Комплексоутворення

 

53. Вкажіть стандартний розчин йодометричного визначення відновників

(пряме титрування):

А.* Розчин I2

В. Розчин Na2S2O3

С. K2Cr2O7

D. KI

Е. KMnO4

 

54. Перманганатометрично визначають Н2О2 у сильно кислому середовищі. За допомогою якої кислоти можна створити середовище при перманганатометриному визначенні?

А.* H2SO4

В. HNO3

С. CH3COOH

D. H3PO4

Е. HCl

 

55. В реакціях окислення – відновлення для визначення молярной маси еквіваленту речовини, її:

A.*Молярна маса ділиться на число електронів , що беруть участь в реакції

B.Молярна маса ділиться на число іонів водню , що беруть участь в реакції

C.Молярна маса ділиться на число іонів гідроксиду , що беруть участь в реакції

D.Молярна маса ділиться на добуток ступені окислення металу на число атомів металу

E.Молярна маса ділиться на валентність металу

 

56. Для чого є необхідними криві титрування за методом редоксометрії?

A.*Для вибору редокс - індикатора

B.Для обчислення редокс - потенціалу

C.Для встановлення точки еквівалентності

D.Для обчислення рН розчину

E.Для визначення концентрації іонів

 

57. У якому середовищі окислювальна здатність перманганату калію є більшою?

A.*У кислому

B.У нейтральному

C.У слабкокислому

D.У лужному

E.У слабколужному

 

58. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:

A.* Нітритометрія.

B.Алкаліметрія.

C.Комплексонометрія.

D.Перманганатометрія.

E.Аргентометрія.

 

59. Вміст калію дихромату в розчині визначали йодометричним методом. Вкажіть титрант методу йодометріії при визначенні окисників:

А.* Нартій тіосульфат

В. Калій перманганат

С. Натрій гідроксид

D. Калій бромат

Е. Калій йодид

 

60. Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:

A.* Титрування замісника

B.Пряме титрування в сильнокислому середовищі

C.Зворотне титрування в кислому середовищі

D.Зворотне титрування в лужному середовищі

E.Пряме титрування в лужному середовищі

 

61. При йодиметричному визначенні формальдегіду у формаліні застосовують зворотнє титрування. Надлишок йоду відтитровують стандартним розчином:

A.* Натрію тіосульфату

B.Натрію нітрату

C.Натрію сульфату

D.Натрію карбонату

E.Натрію фосфату

 

62. В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді використовують метод:

A.*Йодометрії

B.Перманганатометрії

C.Хроматометрії

D.Нітритометрії

E.Церіметрії

 

63. При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Індикаторами методу редоксиметрії є слабкі електроліти, які реагують на зміну:

A.*Редокс потенціалу системи

B.Ступеня іонізації досліджуваної речовини

C.Іонної сили розчину

D.pH середовища

E.Концентрації сильних електролітів

 

64. При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Індикатором методу перманганатометрії служить розчин:

A.*Титранту

B.Досліджуваної речовини

C.Метилового оранжевого

D.Фенолфталеїну

E.Сірчаної кислоти

 

65. Одним із широко вживаних реактивів у аналітичній хімії є бромід-броматна суміш. Бромід-броматна суміш застосовується для:

A.*Визначення органічних речовин редоксиметричним методом

B.Визначення твердості води

C.Стандатризації розчинів лугів

D.Заміни йодометричного титруванн

E.Проведення безіндикаторного титрування

 

66. Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності редокс- індикатора:

A.*Фероїну, 0,025М розчину

B.Метилового червоного, 0,1 % розчину

C.Крохмалю, 1 % розчину

D.Амонію заліза (ІІІ) сульфату, насиченого розчину

E.Метилового оранжевого, 0,1 % розчину

 

67. Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності фероїну, який належить до:

A.*Редокс-індикаторів

B.Незворотніх індикаторів

C.Зовнішніх індикаторів

D.Кислотно-основних індикаторів

E.Адсорбційних індикаторів

 

68. Укажіть, яку величину використовують для характеристики окислювально – відновних процесів:

A.*Значення редокс – потенціалів

B.Значення електронегативності елементів

C.Числом прийнятих чи відданих електронів

D.Значення ступені окислення металу

E.Число іонів водню що беруть участь в реакції

69. Найчастіше вміст первинних та вторинних ароматичних амінів в лікарських засобах знаходять по методу:

A.*Нітритометрії

B.Церіметрії

C.Броматометрії

D.Нейтралізації

E.Комплексонометрії

 

70. Вкажіть, в якому методі окисно-відновного титрування використовують для фіксування кінцевої точки титрування специфічні рН-індикатори:

A.*Броматометрія

B.Перманганатометрія

C.Нитритометрія

D.Церіметрія

E.Йодометрія

 

71. Укажіть титриметричний метод кількісного визначення фенолу та його похідних: :

A.*Броматометрія

B.Біхроматометрія

C.Осадження

D.Перманганатометрія

E.Аскорбінометрія

 

72. Необхідно визначити кількість саліцилату натрію у розчині. Який метод титриметричного аналізу можна використати для кількісного визначення

ароматичних сполук?

A.*Бромометрії.

B.Меркурометрії

C.Церіметрії

D.Аргентометрії.

E.Комплексонометрії.

73. У методах окислювально-відновного титрування використовують для визначення кінцевої точки титрування органічний розчинник для виявлення надлишку титранту. Назвіть метод.

A.*Йодометрія

B.Нітритометрія

C.Церіметрія

D.Броматометрія

E.Аскорбінометрія

 

74. В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку-аналітику необхідно провести стандартизацію розчину церію (IV) сульфату. Яким методом проводять стандартизацію цього титранту?

A.*Йодометричним.

B.Перманганатометричним.

C.Бромометричним.

D.Біхроматометричним.

E.Нітритометричним.

 

75. В церіметрії розчин титранту готують як вторинний стандартний розчин. За якою речовиною проводять стандартизацію розчину титранту?

A.* Розчином натрія тіосульфату

B.Розчином хлороводневою кислоти

C.Розчином перманганату калію

D.Розчином натрію оксалату

E.Розчином аскорбінової кислоти

 

76. Підберіть відповідний індикатор для фіксації кінцевої точки титрування в методі нітритометрії:

A.*Тропеолін 00+метиленовий синій

B.Метіленовий синій

C.Метиловий оранжевий

D.Розчин крохмалю

E.Діфеніламін

 

77. Запропонуйте редокс-метод кількісного визначення солей заліза (II) в розчині, що містить хлороводневу кислоту:

A.*Дихроматометрія

B.Іодометрія

C.Перманганатометрія

D.Нітритометрія

E.Аскорбінометрія

 

78. В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки кінця титрування здійснюють :

A.*Усіма перелiченими способами

B.Безiндикаторним методом

C.З використанням специфiчних iндикаторiв

D.З використанням редокс-iндикаторiв

E.З використанням iнструментальної iндикацiї

 

79. Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

A.*Нітритометрія

B.Йодометрія

C.Дихроматометрія

D.Перманганатометрія

E.Церіметрія

 

80. Визначення оксиду мишьяку (III) в лікарських препаратах проводят йодометричним методом. Виберіть індикатор:

A.*Розчин крахмалю

B.Мурексид

C.Тропеолін ОО

D.Еозин

E.Фенолфталеїн

 

81. Запропонуйте метод кількісного визначення солей заліза (II) в присутності хлорид-іонів:

A.*Церіметрія

B.Ванадатометрія

C.Нітритометрія

D.Йодхлориметрія

E.Аскорбінометрія

 

82. При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманганатометрії необхідне значення рН середовища створюють за допомогою:

A.*Сульфатної кислоти

B.Нітратної кислоти

C.Оцтової кислоти

D.Хлороводневої кислоти

E.Щавлевої кислоти

 

83. 3% розчин пероксиду водню застосовують як зовнішній лікарський засіб, вміст якого в розчині визначають методами оксидиметрії. Укажіть тип реакцій, які при цьому перебігають:

A.*Окислення-відновлення

B.Алкилування

C.Осадження

D.Кислотно-основний

E.Комплексоутворення

 

84. Висновок про можливість та напрямок протікання окиснювально-відновних процесів можна зробити на підставі:

A .*Стандартних електродних потенціалів окиснювально-відновних пар

B.Концентрації реагуючих речовин

C.Тернодинамічних констант рівноваги окиснювально-відновних реакцій

D.Перебігу конкуруючих реакцій з учасниками окиснювально-відновного процесу

E.Природи окиснювально-відновних пар

 

85. Виберіть одну із приведених пар методів кількісного визначення щавелевої кислоти:

A.*Кислотно-основне титрування, перманганатометрія

B.Кислотно-основне титрування, аргентометрія

C.Кислотно-основне титрування, трилонометрія

D.Перманганатометрія, меркурометрія

E.Перманганатометрія, меркуриметрія

 

86. Укажіть, яка окисно-відновна пара містить найбільш сильний відновник?

A.*Sn4+/Sn2+ Eo = - 0.15 В

B.Fe3+/Fe2+ Eo = + 0.77 В

C.I2 /2I Eo = + 0.54 В

D.S4O62–/2S2O32– Eo = + 0.09 В

E.VO2+/VO2+ Eo = + 0.99 В

 

87. Укажіть, яка окисно-відновна пара містить найбільш сильний окисник?

A.*MnO4/Mn2+ Eo = + 1.51 В

B.Cr2O72–/2Cr3+ Eo = +1.33 В

C.Cl2 /Cl Eo = + 1.36 В

D.MnO4/MnO2 Eo = + 0.60 В

E.MnO4/MnO42– Eo = + 0.56 В

 

88. Вкажіть ряд чисел, що відповідає кількості речовини електронів, які приєднуються 1моль титрантом- окисником, та ступінь окиснення атома

елементу в його відновній формі в хроматометрії, який використовується для аналізу фармпрепаратів:

A.*6, +3

B.3, +3

C.6,+6

D.3, +6

E.3, +2

 

89. Вкажіть метод титриметрії визначення кисню у природній воді:

A.*Йодометрія

B.Аргентометрія

C.Комплексонометрія

D.Алкаліметрія

E.Меркуриметрія

 

90. Вкажіть причину не застосування хлоридної кислоти в методі перманганатометрії для кількісних визначень відновників в лікарських субстанціях:

A.*Взаємодіє з досліджуваною речовиною

B.Утворює осад

C.Безбарвна і летюча кислота

D.Має окисні властивості

E.Сильна кислота

 

91. Вкажіть формулу визначення кисню у природній воді методом йодометрії:

A.*m(О2)=C1(Na2S2O3) ·V1 ·M(1/4О2)

B.m(О)=C(Na2S2O3) ·V ·M(1/4О)

C.m(О2)=C1(Na2S2O3) ·V1 ·M(1/2О2)

D.m(О2)=C1(1/2Na2S2O3) ·V1 ·M(1/4О2)

E.m(О)=C(1/2Na2S2O3) ·V ·M(1/4О)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...