Главная Обратная связь

Дисциплины:


Комплексонометричне титрування 

1. Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводитися комплексонометричне титрування цих катіонів?

А. *У середовищі амонійного буферного розчину

В. У лужному розчині

С. У нейтральному розчині

D. У кислому розчині

Е. В оцтовокислому середовищі

 

2. Кількісний вміст кальцій хлориду визначають методом прямого комплексонометричного титрування. Оберіть індикатор для фіксування кінцевої тички титрування:

А.* Еріохром чорний Т

В. Метиловий червоний

С. Крохмаль

D. Фенолфталеїн

Е. Еозин

 

3. Кількісне визначенні вісмуту в препараті проводять методом:

А. *Комплексонометрії

В. Йодометрії

С. Меркуриметрії

D. Перманганатометрії

Е. Аргентометрії

 

4. При меркуриметричному визначенні якої речовини використовують індикатор дифенілкарбазон:

А. *Натрій хлориду

В. Калій йодиду

С. Калію перманганату

D. Борної кислоти

Е. Йоду

 

5. Вкажіть схему реакції комплексоутворення титранту з вихідною (стандартною) речовиною для подальшого використання цього титранту в аналізі лікарської субстанції методом меркуриметрії:

A.*Меркурій (ІІ) нітрат + натрій хлорид

B.Меркурій (ІІ) нітрат + амоніак

C.Меркурій (І) нітрат + натрій хлорид

D .Меркурій (І) нітрат + амоніак

E.Меркурій (ІІ) нітрат + калій йодид

 

6.Які реакції складають основу трилонометричного визначення загальної твердості води:

А.*Комплексоутворення

В. Кислотно-основної взаємодії

С. Окиснення-відновлення

D. Гідролізу

E. Осадження

 

7. Загальну твердість води визначають прямим титруванням стандартним розчином трилону Б в присутності індикатора:

А.*Еріохром чорний Т

В. Флуоресцеїн

С. Калй хромат

D. Дифенілкарбазон

E. Розчин натрій нітропрусиду

 

8. На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?

A.*Методом комплексонометрії

B.Методом аргентометрії

C.Методом меркурометрії

D.Методом перманганатометрії

E.Методом йодометрії

 

9. На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?

A.*Методом комплексонометрії

B.Методом аргентометрії

C.Методом меркурометрії

D.Методом перманганатометрії

E.Методом йодометрії

 

10. При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметріі. Як титрант використовують розчин:

А.* Hg(NO3)2

В. Hg2(NO3)2

С. Hg2Cl2

D. HgSO4

Е. HgCl2

 

11. При проведенні титриметричного визначення речовини до реакційної системи додають індикатори. Для проведення меркуриметричного титрування як індикатор використовується:A.*Дифенілкарбазид

B.Хромат калію

C.Еріохром чорний Т

D.Крохмаль

E.Сіль Мора

 

12. Титрант методу комплексонометрії – розчин трилону Б, утворює з катіонами металів, незалежно від їх валентності, комплексні сполуки у співвідношенні:

А.*1:1

В. 1:2

С. 1:3

D. 2:1

Е. 3:1

 

13. Кращими комплексоутворювачами є катіони:

A.* d- та f-елементів.

B.S- i p-елементів

C.З відносно великими зарядом і радіусом

D.З відносно малими радіусом і зарядом.

E.Елементів початку періоду

 

14. Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

A.*Катіонів металів

B.Аніонів сильних кислот

C.Аніонів слабких кислот

D.Гідроксид-іонів

E.Гідроген-іонів

 

15. Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A.*Комплексонометрія

B.Дихроматометрія

C.Аргентометрія

D.Меркурометрія

 

16. Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

A.* Комплексонометрії

B.Нітритометрії

C.Аргентометрії

D.Тіоціанатометрії

E.Ацидиметрії

 

17. Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A.* Цинку сульфату

B.Натрію тетраборату

C.Натрію хлориду

D.Калію дихромату

E.Оксалатної кислоти

 

18. Приготували 0,05 М розчин Трилону Б. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

A.*Цинк металевий

B.Натрію тетраборат

C.Натрію гідроксид

D.Оксалатна кислота

E.Калію дихромат

 

19. Комплексні сполуки з полідентантними лігандами називаються:

A.*Хелатами

B.Поліядерними

C.Клатратами

D.Кластерами

E.Моноядерними

 

20. У молекулі вітаміну В12 комплексоутворювачем є йон:

A.*Co3+

B.Mn2+

C.Mg2+

D.Fe2+

E.Fe3+

 

21. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Які реакції використовують при визначенні загальної твердості води, використовуючи розчин трилону Б?

A.*Реакції комплексоутворення

B.Реакції окислення бромідів до вільного брому

C.Реакції бромування

D.Реакції осадження

E.Реакції окислення-відновлення

 

22. У методах титриметричного аналізу використовують реакції окислення-відновлення; комплексоутворення; осадження; нейтралізації. Яку реакцію використовують при трилонометричному титруванні?

A.*Реакцію комплексоутворення

B.Реакцію окислення бромідів до вільного брому

C.Реакцію окислення-відновлення

D.Реакцію нейтралізації

E.Реакцію осадження

 

23. Які індикатори використовують у комплексонометрії?

A.*Металохромні індикатори

B.Фенолфталеїн та метиловий червоний

C.Крохмаль та роданід заліза

D.Дифеніламін та дихромат калію

E.Метиловий червоний та кристалвіолет

 

24. Трилон Б, формулу якого скорочено позначають Na2H2L, проявляє таку особливість взаємодії з катіонами металів:

A.*Реагує з більшістю катіонів, крім катіонів натрію та калію

B.Реагує лише з однозарядними катіонами

C.Реагує лише з двозарядними катіонами

D.Реагує з аніонами

E.Реагує лише з багатозарядними катіонами

 

25. За якого співвідношення взаємодіють катіони металів зі комплексоном - ІІІ?

A.*Не залежить від заряду катіона і завжди перебігає у співвідношенні 1:1

B.В залежності від заряду катіонів

C.В залежності від радіуса катіона

D.В залежності від атомної маси елемента

E.В залежності від природи катіона

 

26. Який метод базується на реакціях, за яких іони, які визначаються, утворюють комплексну сполуку з деякими органічними реагентами?

A.*Комплексонометрія

B.Метод осадження

C.Редоксиметрія

D.Гравіметрія

E.Кислотно основний метод

 

27. Яка природа комплексонів?

A.*Похідні амінополікарбонових кислот

B.Комплексні сполуки

C.Внутрішньо комплексні сполуки

D.Окисно - відновні сполуки

E.Нерозчинна сполука

 

28. Якими катіонами обумовлена твердість води?

A.*Катіонами кальцію і магнію

B.Катіонами кальцію і натрію

C.Катіонами магнію і натрію

D.Катіонами натрію і калію

E.Катіонами натрію , калію , магнію

 

29. Роздільне визначення Ca2+ і Mg2+ при сумісній присутності прямим комплексонометричним титруванням можливе завдяки:

A.* Застосування тільки двох різних індикаторів

B.Регулюванню рН титрованого розчину

C.Зміні ступенів окиснення іонів

D.Використанню конкуруючих реакцій

E.Використанню додаткового комплексоутворення

 

30. В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод:

A .*Комплексонометрії

B.Ацидиметрії

C.Осадження

D.Оксидиметрії

E.Алкаліметрії

 

31. Для визначення лікарських засобів, які містять катіони магнію та кальцію застосовують трилонометричне титрування. Укажіть, який тип реакції при цьому перебігає?

A .*Комплексоутворення

B.Окислення

C.Відновлення

D.Алкилування

E.Осадження

 

32. У методі трилонометрії одна молекула трилону Б взаємодіє лише з одним іоном металу (не залежно від валентності металу). Чому дорівнює фактор

еквивалентності f солей при визначенні їх цим методом:

A.*f=1

B.f=2

C.f=1\3

D.f=1\2

E.f=1\5

 

33. При проведенні комплексонометричного титрування застосовують металохромні індикатори, до яких належать:

A.*Еріохром чорний

B.Флуоресцеїн

C.Фенолфталеїн

D.Калію хромат

E.Дифенілкарбазид

 

34. На аналіз взято розчин сульфату цинку.Запопонуйте титриметричний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині:

A.*Комплексонометрія.

B.Перманганатометрія.

C.Йодометрія.

D.Аргентометрія.

E.Меркурометрія.

 

35. Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих

катіонів?

A.*В середовищі амонійного буферного розчину

B.У лужному розчині

C.В нейтральному розчині

D.В кислому розчині

E.В оцтовокислому середовищі

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...