Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оптичні методи аналізу 

1. Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу. Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A.*Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини

B.Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання

C.Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини

D.Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару

E.Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання

 

2. Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A.*Забарвленого розчину

B.Каламутного розчину

C.Оптично-активної речовини

D.Безбарвного розчину

E.Будь-якого розчину

 

3. Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

A.* Об’єднаного закону світлопоглинання Бугера – Ламберта – Бера.

B.Закону Гесса

C.Закону Фарадея

D.Закону Кольрауша

E.Закону Ломеля-Стокса

4. Одним із найширше вживаних інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на вимірюванні:

A.* Оптичної густини

B.Показника заломлення.

C.Кута обертання

D.Довжину хвилі

E.Інтенсивність флуоресценції

 

5. На чому заснована фотоколориметрія?

A.*На вимірюванні поглинання немонохроматичного світла

B.На вимірюванні поглинання монохроматичного світла

C.На вимірюванні показника заломлення

D.На вимірюванні кута обертання

E.На вимірюванні електропровідності електролітів

 

6. Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Який з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину?

А.*Спектрофотометрія

В. Полярографія

С. Потенціометрія

D. Кулонометрія

Е. Електрогравіметрія

 

7. Розчини яких із наведених речовин можна досліджувати фотометричним методом за власним поглинанням.

А. *Калію перманганат

В. Марганцю сульфат

С. Плюмбуму нітрат

D. Натрію форміат

Е. Алюмінію хлорид

 

8. У методах атомно-абсорбційної спектроскопії використовують:

А. *Монохроматичне випромінювання

В. Поліхроматичне випромінювання

С. Відбите світло

D. Переломлений промінь світла

Е. Розсіяне випромінювання

 

9. Поглинання світла підкоряється закону:

А.*Бугера –Ламберта-Бера

В. Нернста

С. Гейровського-Ільковича

D. Ленгмюра

Е. Мендєлєєва-Клапейрона

 

10. У фотометричному методі аналізу серія з 6-8 стандартних розчинів готується для:

А. *Побудови каліброваного графіка

В. Оцінки методики визначення

С. Спрощення методики роботи

D. Вибору кювет

С. Вибору світлофільтра

 

11. Концентрацію глюкози у розчині визначають поляриметричним методом. Вкажіть, яку величину при цьому вимірюють:А.*Кут обертання площини поляризації поляризованого світла

В. Оптичну густину

С. Показник заломлення

D. Питомий коефіцієнт світлопоглинання

Е. Молярний коефіцієнт світлопоглинання

 

12. При визначенні глюкози поляриметричним методом аналізу концентрацію розчину, що аналізують, визначають у:

A.*Відсотках

B.Моль/дм3

C.Г/см3

D.Моль-екв/дм3

E.Г/дм3

 

13. Вкажіть, який метод заснован на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованного світла розчином оптично активної речовини

A.*Поляриметрія

B.Рефрактометрія

C.Інтерферометрія

D.Фотоколориметрія

E.Спектрофотометрія

 

14. Результати визначення концентрації розчинів рефрактометричним методом анализу можна обчислити, якщо відомі значення величин:

A.* n, n0, F

B.n , F

C.n, n0

D.n0, F

E.n

 

15. Для кількісного визначення йонів Fe3+ провели фотометричну реакцію з сульфосаліциловою кислотою. При фотометричному визначенні одержаного розчину вимірюють:

А. *Оптичну густину

В. Питоме обертання

С. Показник заломлення

D. Довжину хвилі

Е. Потенціал напівхвилі

 

16. Який фізико-хімічний метод аналізу може бути використаний для кількісного визначення розчину калію перманганату ?

А. *Фотометрія

В. Поляриметрія

С. Флуориметрія

D. Турбидіметрія

Е. Нефелометрія

 

17. Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настойках визначають рефрактометрично. З цією метою вимірюють:

А. * Показник заломлення розчину

В. Кут заломлення променя світла

С. Кут падіння променя світла

D. Кут обертання площини поляризованного світла

Е. Кут повного внутрішнього відображення променя світла

 

18. На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу використав хімік для визначення його концентрації:

A.*Спектрофотометричний

B.Флуориметричний

C.Поляриметричний

D.Кулонометричний

E.Кондуктометричне титрування

19. При фотоколориметричному визначенні масової частки калій дихромату будують градуйований графік в координатах:

А.*Оптична густина - концентрація

В. Інтенсивність падаючого світла - концентрація

С. Інтенсивність флуоресценції - концентрація

D. Показнок заломлення - концентрація

E. Кут обертання плщини поляризації - концентрація

 

20. Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A.*Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині

B.Електричною провідністю розчину та його концентрацією

C.Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання

D.Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною

E.Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією

 

21. Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:

A.* Оптична густина – концентрація

B.Оптична густина – температура

C.Оптична густина – товщина шару рідини

D.Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилi

E.Оптична густина – довжина хвилі

 

22. Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):

A.*Сульфосаліцилова кислота

B.Оксалатна кислота

C.Aмінобензойна кислота

D.Фенілоцтова кислота

E.Хлороцтова кислота

 

23. При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

А.*Кут обертання площини поляризації поляризованого променя

В. Коефіцієнт заломлення світла

С. Дисперсію променя світла розчином

D. Ступінь поглинання розчином поляризованого променя світла

Е. Оптичну густину розчину.

 

24. При виборі сполуки для фотометричного визначення перевагу надають тій, молярний коефіцієнт світлопоглинання якої є вищим. Величина молярного коефіцієнта світлопоглинання залежить від:

A.*Природи досліджуваної речовини

B.Концентрації досліджуваної речовини

C.Густини розчину досліджуваної речовини

D.Товщини шару досліджуваного розчину

 

24. Молярний коефіцієнт поглинання представляє значення оптичної густини разчину при товщині поглинального шару 1 см і концентрації рівній:

A.1 моль/л

B.0,1 моль/л

C.1 %

D.1г/мл

 

25. Важливою аналітичною характеристикою досліджуваної речовини у фотометрії є питомий коефіцієнт світлопоглинання. У фотометричному аналізі питомий коефіцієнт світлопоглинання використовується для:

A.*Встановлення природи хромофорів

B.Розрахунку концентрації речовини у розчині

C.Розрахунку константи дисоціації речовини

D.Розрахунку нормального редокс-потенціалу

E.Визначення інтенсивності флуоресценції речовини

 

26. Одним із найширше вживаних інструментальних методів аналізу є фотоколориметрія. Цей метод аналізу, який базується на вимірюванні:

A.*Кількості видимого світла, поглинутого речовиною/розчином.

B.Кількості УФ-світла, поглинутого речовиною/розчином.

C.Кількості ІЧ-світла, поглинутого речовиною/розчином.

D.Кількості видимого світла, розсіяного речовиною/розчином.

E.Кількості УФ-світла, розсіяного речовиною/розчином.

 

27. Важливою аналітичною характеристикою речовини є її спектр поглинання у ультрафіолетовій (УФ) ділянці спектру. Виникнення спектру поглинання речовини у УФ-ділянці спектра зумовлене:

A.*Електронними переходами у молекулі речовини

B.Обертальним рухом молекули у просторі

C.Коливальним рухом атомів, які утворюють ковалентний зв’язок

D.Конформаційними перетвореннями молекули

E.Іонізацією атомів речовини

 

28. В кількісному аналізі для ідентифікації речовин використовується специфічна характеристика речовин - крива світло-поглинання. Крива світлопоглинання - це:

A.*Графік залежності оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла

B.Графік залежності оптичної густини розчину від концентрації забарвленої речовини

C.Графік залежності інтенсивності забарв-лення розчину від товщини поглинаючого шару

D.Графік залежності оптичної густини від товщини поглинаючого шару

E.Графік залежності інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, від товщини поглинаючого шару

 

29. Рефрактометричний метод широко використовують в аптеках і контрольно-аналітичних лабораторіях для кількісного визначення лікарських речовин, а також їх сумішей, як один з найбільш зручних експрес-методів аналізу. В основі рефрактометричних вимірювань розчинів лежить залежність між:

A.*Концентрацією розчину речовини та його показником заломлення

B.Концентрацією розчину речовини та його оптичною густиною

C.Концентрацією розчину речовини та його кутом обертання

D.Електричною провідністю розчину та його концентрацією

E.Кількості видимого світла, поглинутого розчином від його концентрації

 

30. Визначити молярний показник поглинання K2Cr2O7, якщо оптична густина його 0,005М розчину виміряного в кюветі товщиною 20 мм дорівнює 0,37

A.*37

B.17

C.370

D.3700

E.4600

 

31. Оптична густина розчину D=0,75. Обчислити пропускання (Т) цього розчину (в %)

A.*17,8

B.18,5

C.17,1

D.16,6

E.16,2

 

32. Абсорбційні оптичні методи аналізу використовуються для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. На використанні якого закону засноване застосування абсорбційних оптичних методів аналізу?

A.*Застосування абсорбційних оптичних методів аналізу засноване на використанні об’єднаного закону світлопоглинання Бугера - Ламберта - Бера

B.Застосування абсорбційних оптичних методів аналізу засноване на використанні закону розсіювання світла середовищем

C.Застосування абсорбційних оптичних методів аналізу засноване на використанні закономірностей, що характерні для асиметричних атомів карбону

D.Застосування абсорбційних оптичних методів аналізу засноване на використанні закономірностей проходження поляризованого світла через розчин оптично активної речовини

E.Застосування абсорбційних оптичних методів аналізу засноване на використанні закономірностей заломлення світла

 

33. Поляриметричний метод аналізу - один з інструментальних методів аналізу, що використовується для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. На якому явищі заснований поляриметричний метод аналізу?

A.*В основі поляриметричного методу аналізу лежить вимірювання кута обертання площини поляризації поляризованого світла, що пройшло через оптично активне середовище

B.В основі поляриметричного методу аналізу лежить вимірювання різниці потенціалів між полюсами електродів у процесі титрування

C.В основі поляриметричного методу аналізу лежить вимірювання падіння напруги у комірці, що заповнена аналізованим розчином

D.В основі поляриметричного методу аналізу лежить іонний обмін між розчином, що аналізується, і катіонітом

E.В основі поляриметричного методу аналізу лежить вимірювання поляризації електродів у комірці, що заповнена аналізованим розчином

 

34. Виберіть методи кількісного аналізу, якими можна визначити натрій в присутності кальцію?

A.*Фотометрія полум’я

B.Полярографія

C.Потенціометрія

D.Аргентометрія

E.Спектофоторометрія

 

35. Укажить , які речовини можна визначити двома методами - поляриметричним і рефрактометричним?

A.*Аскорбінова кислота

B.Бензоат натрію

C.Бромід калію

D.Глюканат кальцію

E.Сульфат магнію

 

36. Вміст деякої речовини визначають спектрофотометрично, знаючи питомий коефіцієнт поглинання речовини при довжині хвилі максимуму поглинання. Для розрахунку кількісного вмісту слід використати:

A.*Метод показників

B.Метод градуювального графіка

C.Метод порівняння

D.Метод добавок

E.Метод обмежуючих розчинів

 

37. Відомо, що досліджуваний розчин містить близько 10-6 моль/л калій-іонів. Який з оптичних методів аналізу Ви застосуєте для встановлення точної концентрації іонів калію?

A.*Полуменеву емісійну фотометрію

B.Атомно-абсорбційний аналіз

C.Поляриметрію

D.Флуориметрію

E.Рефрактометрію

 

38. Препарат «Цитрамон» міcтить три речовини: ацетилсаліцилову кислоту, кофеїн і парацетамол, спектри яких перекриваються. Який з фотометричних методів можна використати при аналізі його?

A.*Багатохвильова спектрофотометрія

B.Фотоколориметрія

C.Колориметрія

D.Диференціальна спектрофотометрія

E.Поляриметрія

 

39. Визначення люмінесціюючих вітамінів найбільш раціонально виконати:

A.*Флуориметрично

B.Нефелометрично

C.Турбідиметрично

D.Поляриметрично

E.Рефрактометрично

 

40. Для одержання оптимальних результатів при фотометричних вимірюваннях попередньо підбирають аналітичну довжину хвилі. Щоб вибрати аналітичну довжину хвилі будують криву світлопоглинання. Крива світлопоглинання - це:

A.* Графік залежності оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла

B.Графік залежності оптичної густини розчину від концентрації забарвленого розчину

C.Графік залежності інтенсивності світлового потоку від товщини поглинаючого шару

D.Графік залежності оптичної густини від товщини поглинаючого шару

E.Графік залежності інтенсивності забарвлення від концентрації

 

41. Рефрактометрія використовується для визначення вмісту багатьох речовин в лікарських препаратах. Рефрактометричний метод аналізу оснований на:

A.* Вимірюванні показника заломлення речовини, що досліджується

B.Вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованого світла, що пройшло через оптично активне середовище

C.Вимірюванні відношення швидкості розповсюдження світла в середовищі до швидкості розповсюдження світла в вакуумі

D.Вимірюванні оптичної активності речовини

E.Вимірюванні відношення швидкості розповсюдження світла в середовищі до швидкості розповсюдження світла в повітрі

 

42. Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на вимірюванні:

A.*Оптичної густини розчину досліджуваної речовини

B.Інтенсивності випромінюваного світла розчином досліджуваної речовини

C.Показника заломлення при проходженні світла крізь розчин досліджуваної речовини

D.Kута обертання площини поляризованого світла

E.Інтенсивності флуоресценції розчину досліджуваної речовини

 

43. Вкажіть метод, заснований на вимірюванні інтенсивності світла, поглинутого незабарвленою суспензією твердої речовини.

A.*Турбідиметрія

B.Аналіз атомно-абсорбції

C.Рефрактометрія

D.Поляриметрія

E.Емісійна фотометрія

 

44. Метод, який грунтується на поєднанні екстракції визначуваної речовини і наступного її фотометричного визначення, називається:

A.* Екстракційно-фотометричний аналіз

B.Фотометричне титрування

C.Фотометрія багатокомпонентної суміші

D.Екстракція

E.Поляриметрія

 

45. Для одночасного усунення впливу сторонніх речовин, концентрування і визначення концентрації застосовують:

A.*Екстракційно-фотометричний аналіз

B.Диференціальну спектрофотометрію

C.Поляриметрію

D.Флуориметрію

E.Рефрактометрію

 

46. Спектри поглинання калій перманганату і калій біхромату перекриваються. Для кількісного визначення обох речовин слід використати:

A.*Двохвильову спектрофотометрію

B.Диференціальну спектрофотометрію

C.Екстракцію

D.Колориметрію

E.Фотоколориметрію

 

47. Кут обертання площини поляризації оптично активних органічних речовин, вимірюють за допомогою приладу:

A.*Поляриметра

B.Рефрактометра

C.Кондуктометра

D.Спектрофотометра

E.Потенціометра

 

48. Для кількісного визначення CuSO4 провели фотометричну реакцію з розчином

аміаку. При фотометруванні отриманого розчину вимірюють:

A.*Оптичну густину

B.Показник заломлення

C.Потенціал напівхвилі

D.Довжину хвилі

E. Кут обертання

 

49. Запропонуйте оптимальний експрес-метод кількісного визначення 20% розчину MgSO4.

A.*Рефрактометрія

B.Поляриметрія

C.Фотометрія

D.Кондуктометрія

E.Полярографія

 

50. Укажіть , який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням:

A.*Калію хромату

B.Калію хлориду

C.Калію сульфату

D.Калію нітрату

E.Калію фосфату

 

51. Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона знаходиться у вигляді:

A.*Суспензії

B.Забарвленого розчину

C.Незабарвленого розчину

D.Істинного розчину

E.Розчину окисника

 

52. Вкажіть джерело збудження в емісійній спектроскопії при визначенні компонентів лікарської субстанції:

A.*Полум’я

B .Ультразвук

C .Світло

D .Катодна лампа

E.Лампа розжарювання

 

53. В фармацевтичній практиці концентрацію етилового спирту візначають методом:

A.*Рефрактометрії

B.Йодометрії

C.Поляриметрії

D.Фотометрії

E.Алкаліметрії

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...