Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електрохімічні методи аналізу 

1. Електрохімічні методи аналізу засновані на залежності:

A.*Електрохімічних параметрів від концентрації розчину.

B.Електрохімічних параметрів від хімічних властивостей досліджуваної речовини.

C.Хімічних властивостей речовин від дії електричного струму.

D.Концентрації розчину від його електрохімічних параметрів.

E.Хімічних властивостей речовин від температури.

 

2. Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електродну реакцію. Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин:

А.* Фарадея

В. Архімеда

С. Бугера-Ламберта-Бера

D. Стокса

Е. Ньютона

 

3. Зазначте метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції:

А.* Кулонометрія

В. Амперометрія

С. Полярографія

D. Кондуктометрія

Е. Потенціометрія

 

4. При потенціометричному титруванні досліджуваного розчину поблизу точки еквівалентності спостерігали різку зміну величини:

А.*Потенціалу

В. Сили струму

С. Дифузійного струму

D. Опору

Е. Інтенсивності флуоресценції

 

5. Виберіть індикаторний електрод для потенціометричного титрування стандартним розчином нітрату срібла I- і CI- іонів в суміші:

A.*Срібний

B.Сурмяний

C.Ртутний

D.Мідний

E.Водневий

 

6. В основу кондуктометричних методів аналізу покладена:

A.*Залежність електричної провідності розчинів

електролітів від їх концентрації

B.Залежність між електричною провідністю розчинів

електроліту і константою дисоціації

C.Залежність електричного опору розчинів

електролітів від еквівалентної провідності

D.Залежність між електричною провідністю розчинів

електроліту і ступенем дисоціації електроліту

E.Залежність між розчинністю електроліту і

температурою розчину

 

7. Вкажіть метод титрування з використанням пари електродів „скляний -хлорсрібний " , який можна застосувати для визначення компонентів лікарської субстанції:

А. *Потенціометричний

В. Комплексонометричний

С. Кондуктометричний

D. Амперометричний

Е. Осаджувальне

 

8. Одним із електрохімічних методів аналізу є кондуктометрія. Кондуктометричне титрування не може бути використане для визначення вмісту у досліджуваному розчині:

А.*Сильних електролітів

В. Слабких електролітів

С. Малорозчинних речовин

D. Речовин, які мають оксидаційно-відновні властивості

Е. Речовин, які утворюють нерозчинні сполуки

 

9. Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. В ході полярографічного аналізу досліджувана речовина ідентифікується за:А.* Потенціалом напівхвилі

В. Величиною електрорушійної сили

С. Висотою полярографічної хвилі

D. Положенням полярографічної хвилі

Е. Шириною полярографічної хвилі

 

10. Вкажіть показник, від якого залежить висота полярографічної хвилі:

A.*Концентрація відновлюваного іону

B.Склад електроліту

C.Характеристика капіляру

D.Радіус капіляру

E.Довжина капіляру

 

11. Потенціометричне титрування застосовують у випадках, коли неможливо застосувати візуальні індикатори. В ході цього титрування вимірюється :

А. * Потенціал індикаторного електрода.

В. Потенціал електрода порівняння.

С. Потенціал оксидаційно-відновної системи.

D. Потенціал дифузного шару.

Е. Дзета-потенціал.

 

12. Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

A.*Потенціалу індикаторного електроду

B.Потенціалу дифузного шару

C.Дзета-потенціалу

D.Окс-ред потенціалу системи

E.Потенціалу електрода порівняння

 

13. Згідно кондуктометричного методу дослідження в біологічних рідинах(кров, сеча, шлунковий сік) вимірюється величина:

А.*Опору

В. Іонної сили

С. В’язкості

D. Осмотичного тиску

E. Буферної ємності

 

14. Вкажіть одиницю вимірювання еквівалентної електропровідності розчину лікарської субстанції методом прямої кондуктометрії:

A.*См· моль-1·см2

B.См· см-1

C.См· моль-1

D.моль-1·см2

E.Ом· моль-1·см2

15. Оберіть пару електродів для визначення FeSO4 методом потенціометричного титрування:

А.* Платиновий і хлорсрібний

В. Мідний і склянний

С. Водневий і склянний

D. Хінгідронний і цинковий

Е. Сурм’яний і срібний

 

16. Проба містить розчин сульфосаліцилової кислоти. ЇЇ концентрацію визначають методом потенціометричного титрування. Виберіть індикаторний електрод:

A.*Скляний

B.Цинковий

C.Хлорсрібний

D.Ртутний краплинний

 

17. При дихроматометричному визначенні вмісту FeSO4 у розчині з потенціометричною фіксацією точки еквівалентності, як індикаторний електрод використовують:

А.* Платиновий

В. Хінгідронний

С. Склянний

D. Хлорсрібний

Е. Срібний

 

18. Для потенціометричного визначення в розчині, що містить аміак і натрію гидроксид, придатний індикаторний електрод:

A.*Скляний

B.Платиновий

C.Срібний

D.Хлорсрібний

E.Цинковий

19. Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. Кількість речовини у досліджуваній системі в ході полярографічного аналізу визначається за:

A.*Висотою полярографічної хвилі

B.Величиною електрорушійної сили

C.Силою струму

D.Положенням полярографічної хвилі

E.Шириною полярографічної хвилі

 

20. При потенціометричному визначенні рН розчинів використовується пара електродів, а саме, індикаторний електрод - електрод порівняння:

A.*Скляний - хлорсрібний

B.Каломельний - хлорсрібний

C.Хінгідронний-сурьмяний

D.Сірчанокислий ртутний - хлорсрібний

E.Скляний - сурьмяний

21. Для кількісного визначення заліза потенціометричним методом окислення-відновлення в якості індикаторного електроду застосовують:

A.*Платиновий електрод

B.Хлорсрібний електрод

C.Хінгідронний електрод

D.Сірчанокислий ртутний електрод

E.Скляний електрод

22. Пряма кондуктометрія успішно використовується для оцінки чистоти розчинників. Вона заснована на вимірюванні питомої електричної провідності розчинників у спеціальних кондуктометричних комірках, основним елементом яких є:

A.*Два платинових електроди

B.Хлорсрібний електрод

C.Хінгідронний електрод - сурьмяний електрод

D.Срібний електрод - платиновий електрод

E.Срібний електрод.

23. Полярогафічним методом широко користуються для аналізу неорганічних катіонів і аніонів. Процес електро-відновлення досліджуваних іонів відбува-ється на:

A.*Ртутному краплинному електроді

B.Платиновому електроді

C.Сурьмяному електроді

D.Каломельному електроді

E.Срібному електроді

24. Які фізико-хімічні величини можна визначити кондуктометричним методом?

A.*Усі наведені величини

B.Ступінь і константу дисоціації

C.Концентрацію розчину

D.Йонний добуток води

E.Добуток розчинності малорозчинного електроліту

25. Кондуктометричне титрування полягає у вимірюванні:

A.*Електропровідності

B.Електрорушійної сили

C.В’язкості розчину

D.Кислотності середовища

E.Концентрації розчину

26. Які електроди використовують для потенціометричного титрування?

A.*Індикаторний електрод і електрод порівняння

B.Мідний електрод і скляний електрод

C.Платиновий електрод і цинковий електрод

D.Водневий електрод і скляний електрод

E.Срібний електрод і платиновий електрод

27. Яка зміна спостерігається при потенціометричному титруванні на кривій потенціометричного титрування біля точки еквівалентності :

A.*Спостерігається різка зміна потенціалу (стрибок титрування)

B.Потенціал майже не змінюється

C.Потенціал поступово зменшується

D.Потенціал поступово зростає

E.Потенціал відразу спадає до нуля

28. При кондуктометричному титруванні до розчину, що аналізується, додають невеликими порціями точно відомий об’єм робочого розчину, перемішують і визначають електричну провідність розчину. Потім будують графік залежності електричної провідності від об’єму доданого при титруванні робочого розчину. Які типи хімічних реакцій можна використовувати для кондуктометричного титрування?

A.*Всі типи реакцій з участю іонів або з утворенням іонів, що супроводжуються зміною електричної провідності

B.Тільки реакції нейтралізації

C.Тільки утворення осадів

D.Тільки окисно-відновні реакції

E.Тільки реакції комплексоутворення


29.Амперометричне титрування - один з інструментальних методів аналізу, що використовується для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. На якому явищі засноване амперометричне титрування?

A.*Амперометричне титрування засноване на визначенні точки еквівалентності по різкій зміні дифузійного струму в процесі титрування

B.Амперометричне титрування засноване на вимірюванні різниці потенціалів між електродами у процесі титрування.

C.Амперометричне титрування засноване на вимірюванні напруги у комірці під час титрування.

D.Амперометричне титрування засноване на іонному обміні між розчином, що аналізується, і катіонітом.

E.Амперометричне титрування засноване на іонному обміні між аніонітом і розчином, що аналізується.

 

30. Кондуктометричне титрування - один з інструментальних методів аналізу, що використовується для аналізу деяких фармацевтичних препаратів. На якому явищі засноване кондуктометричне титрування?

A.*Кондуктометричне титрування засноване на залежності електричної провідності водних, неводних та змішаних розчинів електролітів від їх концентрації

B.Кондуктометричне титрування засноване на вимірюванні різниці потенціалів між електродами у процесі титрування.

C.Кондуктометричне титрування засноване на вимірюванні напруги у комірці під час титрування.

D.Кондуктометричне титрування засноване на іонному обміні між розчином, що аналізується, і катіонітом.

E.Кондуктометричне титрування засноване на іонному обміні між аніонітом і розчином, що аналізується.

 

31. Чим користуються для характеристики окислювально - відновних процесів?

A.*Значеннями редокс - потенціалів

B.Значеннями електронегативності елементів

C.Числом прийнятих чи відданих електронів

D.Значенням ступені окислення металу

E.Числом іонів водню що беруть участь в реакції

 

32. Виберить індикаторні електроди для потенціометричного титрування оцтової кислоти?

A.*Скляний з водневою функцією

B.Хлорсрібний

C.Срібний

D.Платиновий

E.Каломельний

 

33. Аналіз суміші сильної і слабкої кислоти можна виконати потенціометрично, застосовуючи в якості індикаторного електроду:

A.*Скляний

B.Хлорсрібний

C.Каломелевий

D.Платиновий

E.Кисневий

34. Кондуктометричне титрування застосовується для аналізу:

A.*Суміші сильної і слабкої кислоти

B.Суміші солей

C.Суміші двох сильних основ

D.Суміші двох сильних кислот

E.Окисників і відновників

 

35. На величину дифузійного струму в полярографії впливають:

A.*Характеристика капіляра, склад фону, концентрація і коефіцієнт дифузії речовини

B.рН розчину, склад фону, концентрація речовини, перебіг конкуруючих реакцій

C.Характеристика капіляра, в’язкість полярографованого розчину, перебіг конкуруючих реакцій

D.Конценрація речовини, склад фону, характеристика капіляра

E.Концентрація речовини, коефіцієнт дифузії речовини, характеристика капіляра

 

36. При визначенні вмісту аскорбінової кислоти полярографічним методом аналізу для побудови градуювального графіку знімають для кожного стандартного розчину полярографічну криву. Полярографічна крива - це:

A.* Залежність сили струму від прикладеної напруги мікроелектроду

B.Залежність сили струму від концентрації досліджуваної речовини

C.Графік залежності дифузійного струму від об’єму доданого титранту

D.Графік залежності потенціалу мікроелектроду від концентрації досліджуваної речовини

E.Графік залежності маси речовини, що прореагувала при електролізі в електрохімічній комірці, від кількості електрики, що пройшла через електрохімічну комірку

 

37. При визначенні вмісту сірчаної та оцтової кислот в суміші методом низькочастотного кондуктометричного титрування на кривій кондуктометричного титрування були зареєстровані два перегини: перший відповідає титруванню сильної сірчаної кислоти, другий - титруванню слабкої оцтової кислоти. Крива кондуктометричного титрування - це:

A.* Графік залежності електричної провідності розчину від об’єму доданого титранту

B.Графік залежності сили струму від об’єму доданого титранту

C.Графік залежності дифузійного струму від об’єму доданого титранту

D.Графік залежності електричної провідності від концентрації досліджуваної речовини

E.Графік залежності питомої електричної провідності розчинів електролітів від концентрації електролітів

 

38. Яку величину можна визначити титруванням потенціометра?

A.*Концентрацію електроліту

B.Ступінь дисоціації

C.Рухливість іонів

D.Електричну рухливість

E.Стандартний потенціал

 

39. Полярографія- одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?

A.*Величина граничного дифузного струму

B.Електродний потенціал

C.Потенціал напівхвилі

D.Опір розчину

E.Величина електрорушійної сили

40. Вкажіть метод, заснований на вимірюванні електропровідності аналізованих розчинів, що змінюється в результаті хімічних реакцій:

A.*Кондуктометрія

B.Потенціометрія

C.Полярографія

D.Кулонометрія

E.Амперометрія

 

41. При кулонометричному визначенні стиролу С6Н5-СН=СН2 титрантом є бром, який генерується на платиновому аноді з калій броміду. Такий метод титрування має ряд переваг, серед яких основними є:

A.*Висока точність і чутливість , не потрібно готувати титранти

B.Висока точність, вузький діапазон визначуваних вмістів

C.Широкий інтервал визначуваних вмістів

D.Специфічність і селективність

E.Апаратурна доступність

 

42. В полярографічному аналізі деполяризатор підводиться до катоду внаслідок дифузії. Струм, який виникає в результаті відновлення деполяризатора називається:

A.* Дифузійним

B.Катодним

C.Кінетичним

D.Каталітичним

E.Адсорбційним

43. Віберіть індикаторний електрод для кількісного визначення аргентуму (І) нітрату методом потенціометричного титрування:

A.*Хлорсрібний

B.Скляний

C.Цинковий

D.Водневий

E.Платиновий

44. Концентрацію заліза (ІІ) сульфату визначають методом потенціометричного титрування : титрант - стандартний розчин церію (IV) сульфату. Віберіте необхідну пару електродів для титрування:

A.*Платиновий, хлорсрібний

B.Скляний, каломельний

C.Водневий, хлорсрібний

D.Срібний, цинковий

E.Скляний, хлорсрібний

 

45. Концетрацію стрептоциду в стрептоцидовій мазі визначають методом потенціометричного

титрування, титрант – стандартний розчин натрію нітриту. Виберіть необхідну пару електродів для титрування:

A.* Платиновий, хлорсрібний;

B.Скляний, каломельний;

C.Водневий, хлорсрібний;

D.Срібний, цинковий;

E.Скляний, хлорсрібний.

 

46. Укажіть, яку величину вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів:

A.*Електропровідності

B .Електрорушійної сили

C.В’язкості розчину

D.Кислотності середовища

E.Концентрації розчину

 

47. Полярографічний аналіз проводять на спеціальних приладах, які називаються:

A.* Полярографи

B.Поляриметри

C.Кондуктометри

D.Потенціометри

E.Рефрактометри

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...