Главная Обратная связь

Дисциплины:


Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем (броунівський рух, дифузія. осмотичний тиск). Седиментація. Оптичні властивості дисперсних систем1. Для осмотичного тиску колоїдних розчинів характерні

A.*Низьке і непостійне значення

B.Високе і непостійне значення

C.Високе і постійне значення

D.Низьке і постійне значення

E.Нічого із переліченого

2. Який із методів дослідження дисперсних систем Ви віднесете до оптичних

A.*Ультрамікроскопія

B.Седиментаційний аналіз

C.Діаліз

D.Електрофорез

E.Осмометрія

3. Як зміниться осмотичний тиск колоїдних розчинів, якщо в них відбудеться процес агрегації?

A.*Зменшиться

B.Збільшиться

C.Не зміниться

D.Спостерігатиметься перепад тиску

E.Нічого з переліченого

 

4. Яку величину можна розрахувати виходячи з рівняння Стокса?

A.*Швидкість осідання частинок

B.Осмотичний тиск

C.Коефіцієнт дифузії

D.Поріг коагуляції

E.Нічого з переліченого

5. Деякі лікарські препарати застосовуються в медицині у вигляді колоїдних розчинів. Частинки золя порівняно з істиними розчинами дифундують

A.*Зі значно меншою швидкістю

B.З такою ж швидкістю

C.З більшою швидкістю

D.З відносно меншою швидкістю

E.Взагалі не дифундують

6. Теорія світлорозсіювання (опалесценції) для сферичних непоглинаючих світло частинок була розвинута

A.*Д.Релеєм

B.Тіндалем

C.Вант-Гоффом

D.Нернстом

E.Фарадеєм

 

7. Осмотичний тиск є важливою характеристикою біологічних рідин. Вкажіть, який з наведених розчинів має найменший осмотичний тиск за умови, що масова концентрація цих розчинів дорівнює 1 г/л:

A.*Колоїдний розчин аргентум хлориду

B.Розчин глюкози

C.Розчин сахарози

D.Розчин натрій хлориду

E.Розчин магній хлориду

8. Яке з оптичних явищ у суспензіях більш інтенсивне?

A.*Відбиття світла

B.Поглинання світла

C.Розсіювання світла

D.Пропускання світла

E.Заломлення світла

9. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і інтенсивністю поглинання світла?

A.*Спектрофотометрія

B.Потенціометрія

C.Полярографія

D.Адсорбційна хроматографія

E.Амперометрія

10. Осмотичний тиск колоїдних систем

A.*Дуже малий порівняно з істиними розчинами

B.Дуже великий

C.Не змінюється з часом

D.Сильно змінюється при освітленні

E.Не змінюєься зі зростанням температури

11. Дисперсні системи широко використовуються в фармацевтичній практиці. Важливим методом підтвердження колоїдного стану є проходження світла через систему. При цьому пучок світла

A.*Розсіюється у вигляді конуса, що світиться

B.Відбивається

C.Поглинається

D.Заломлюється

E.Проникає всередину частинки

12. В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ:A.*Рефрактометрія

B.Кондуктометрія

C.Кулонометрія

D.Поляриметрія

E.Турбідиметрія

13. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: “Перед вживанням збовтати!”. Це попередження обумовлено

A.*Седиментацією

B.Коагуляцією

C.Розчинністю дисперсних систем

D.Нерозчинністю дисперсних систем

E.Нічим з переліченого

14. Макромолекули захисних білків адсорбуються на поверхні бактеріальних клітин та утворюють агрегати з з великої кількості частинок. В результаті укрупнення частинок проходить їх

A.*Седиментація

B.Дифузія

C.Диспергування

D.Пептизація

E.Набрякання

15. При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище

A.*Світлорозсіювання

B.Заломлення світла

C.Інтерференція світла

D.Відбиття світла

E.Оптимальна анізотропія

 

16. Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння

A.*Релея

B.Ламберта-Бера

C.Бінгама

D.Ейнштейна

E.Пуазейля

 

17. Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?

A.*Середнім зсувом

B.Коефіцієнтом дифузії

C.Швидкістю седиментації

D.Дзета-потенціалом

E.Швидкістю коагуляції

 

18.Як змінюється інтенсивність розсіяного світла для однієї і тоїж колоїдної системи, якщо довжина хвилі падаючого світла зростає вдвічі?

A.*Зменшується в 16 разів

B.Зростає у 4 рази

CЗростає у 24 рази

D.Зменшується у 8 разів

E.Не змінюється

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...