Главная Обратная связь

Дисциплины:


Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова міцели1. Які явища належать до електрокінетичних?

A.*Всі відповіді правильні

B.Потенціал протікання

C.Електрофорез

D.Електроосмос

E.Потенціал седиментації

2. При отриманні золя конденсаційним методом по реакції надлишку хлорида барія з сульфатом натрія заряд гранули зумовлюють йони

A.*Барію

B.Натрію

C.Хлорид-

D.Сульфат-

E.Індеферентного електроліту

3. Для надання колоїдним розчинам стійкості та вивчення властивостей електролітів від домішок електролітів та інших низькомолекулярних сполук використовують прилад для очистки золів, що називається

A.*Діалізатор

B.Нефелометр

C.Кристалізатор

D.Сталагмометр

E.Віскозіметр

4. Коагулююча здібність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?

A.*Позитивний

B.Від’ємний

C.Не має заряду

D.Електронейтральний

E.Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним

5. Одною з медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву

A.*Електрофорез

B.Потенціал течії

C.Потенціал седиментації

D.Електроосмос

E.Термодинамічний потенціал

6. Який з електролітів необхідно використати як стабілізатор, щоб золь берлінської блакиті мав позитивно заряджені гранули?

A.*FeCl3

B.K4[Fe(CN)6]

C.KCl

D.Fe4[Fe(CN)6]3

E.Будь-який інший електроліт

7. Електрокінетичний потенціал дисперсної системи завжди

A.*Менший електротермодинамічного потенціалу

B.Більший електротермодинамічного потенціалу

C.Дорівнює електротермодинамічному потенціалу

D.Негативний

E.Позитивний

8. Яке з перелічених явищ не є електрокінетичним?

A.*Дифузія

B.Електрофорез

C.Потенціал протікання

D.Електроосмос

E.Потенціал седиментації

9. Яка формула міцели ліфобного золя, отриманого за реакцією: AgNO3+KCl®AgCl +KNO3 і який з електролітів був взятий у надлишку, якщо при електрофорезі іони дифузійного шару переміщуються до катоду

A.*{mAgCl nCl- [n-x] K+} x- xK+ [надлишок KCl]

B.{mAgCl nAg+[n-x] NO3-}x+xNO3- [надлишок AgNO3]

C.{mAgCl nAg+[n-x] NO3-}x+xNO3-[надлишок KCl]

D.{mAgCl nAg+[n-x] NO3-}x+xCl- [надлишок AgNO3]

E.{mAgCl nCl- [n-x] K+}x-xK+ [надлишок AgNO3]

 

10. Метод електрофорезу є фармакопейним методом визначення ступеня чистоти антибіотиків, вітамінів та інших лікарських речовин. Що називається електрофорезом?

A.*Рух часточок дисперсної фази відносно нерухомого дисперсійного середовища під

впливом сталого електричного поля

B.Рух йонів розчину електроліту під дією зовнішнього електричного поля

C.Осідання колоїдних часточок під дією сил тяжінняD.Самодовільне проникнення іонів низькомолекулярних електролітів крізь напівпроникну мембрану

E.Рух дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази під впливом сталого електричного поля

 

11. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?

А. *Електрокінетичний

В. Термодинамічний

C. Потенціал перебігу

D. Седиментації

E. Дифузійний

 

12. Однією із медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву

А. *Електрофорез

В. Потенціал течії

C. Потенціал седиментації

D. Електроосмос

E. Термодинамічний потенціал

 

13. Спрямоване переміщення дисперсійного середовища в постійному електричному полі, є

A.*Електроосмос

B.Електрофорез

C.Адбсорбція

D.Потенціал перебігу

E.Потенціал седиментації

 

14. Фармакопейним методом визначення ступені чистоти антибіотиків, витаминів і ін., являеться вивчення руху частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів. Це явище

A.*Електрофорез

B.Електроосмос

C.Потенціал протікання

D.Потенціал седиментації

E.Броунівський рух

 

15. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, яке під тиском проходить між двома мембранами, які омиваються ззовні фізрозчином. Цей процес базується на

A.*Діалізі і ультрафільтрації

B.Коагуляції

C.Седиментації

D.Диспергації

E.Адсорбції

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...