Главная Обратная связь

Дисциплины:


Високомолекулярні речовини та їх розчини 

1. Драглі – одна из перспективних лікарських форм. Як називається процес руйнування і утворення їх знову?

A.*Тиксотропія

B.Синерезис

C.Дифузія

D.Розшарування

E.Гелеутворення

 

2. ВМР відіграють велику роль в життєдіяльності живих организмів. Як називаеться процес зменшення системи в початковий період розчинення ВМР?

A.*Контракція

B.Сольватація

C.Полімеризація

D.Набухання

E.Коацервація

 

3. Осмотичний тиск розчинів полімерів розраховують за рівнянням

A.*Галлера

B.Рауля

C.Пуазейля

D.Штаудінгера

E.Вант-Гоффа

4. Виділення ВМР з розчинів за допомогою електроліта лежить в основі одного з методів їх фракціонування і називається

A.*Висолювання

B.Коагуляція

C.Седиментація

D.Електрофорез

E.Діаліз

5. Віскозиметричний метод являеться фармакопейним методом визначення молекулярної маси ВМР. Залежність якої в’язкості від природи полімеру описується узагальненим рівнянням Штаудінгера?

A.*Характеристичної

B.Абсолютної

C.Відносної

D.Приведеної

E.Питомої

 

6. Назвіть причини, які визивають аномалію в’язкості дисперсних систем:

A.*Всі відповіді правильні

B.Агрегація частинок колоїдних розчинів

C.Утворення просторових структур

D.Зміна орієнтації в потоці макромолекул при підвишенні градієнту швидкості

E.Деформація крапель емульсії або клубків макромолекул в потоці

7. Назвіть явище, яке супроводжується зменьшенням об’єму структурованої системи без зміни форми її початкового стану:

A.*Синерезис

B.Тіксотропія

C.Коацервація

D.Сенсибілізація

E.Нічого з переліченого

8. Зміна яких умов може привести до процесу коацервації:

A.*Всі відповіді правильні

B.Зміна концентраціїї електроліта

C.Зміна концентраціїї ВМР

D.Зміна рН-середовища

E.Зміна температури

 

9. Розділення розчинів біополімерів методом гель-хроматографії відбувається відповідно

A.*Розмірів молекули

B.Адсорбції на поверхні сорбента

C.Взаємодії визначаємих речовин йоно-генними групами сорбенту

D.Гідратації молекул

E.Фізичному розділу речовин між двома фазами

10. Розчин містить суміш білків: глобулін, альбумін і колаген, ізоелектричні точки яких дорівнюють відповідно 7,0; 4,9 та 4,0. При якому значенні рН можна виділити альбумін?

A.*4,9

B.7,0

C.4,0

D.4,4

E.4,2

11. До якого електрода буде переміщуватися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН розчину становить 5,0?

A.*До анода

B.До катода

C.Спочатку до катода, а потім – до анода

D.Спочатку до анода, а потім – до катода

E.Не буде переміщуватися

 

12. Кінетичним рівняннямм якого порядку описується процес набухання полімера?A.*Першого

B.Другого

C.Нульового

D.Дробового

E.Третього

 

13. ІЕТ білка рівна 7,5. При якому значении рН макроіон білка буде рухатися до катода?

A.*4,2

B.7,5

C.8,5

D.7,0

E.9,8

 

14.ІЕТ білка рівна 8,3. При якому значенні рН електрофоретична рухливість макромолекули білка буде равна нулю?

A.*8,3

B.7,0

C.11,5

D.2,3

E.4,7

 

15. Ізоелектричний стан молекул білка залежності від

A.*pH середовища

B.Концентрації розчинника

C.Маси розчиненої речовини

D.Форми білкової молекули

E.Способу приготування розчину

 

16. Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?

A.*7,0

B.5,0

C.5,7

D4,0

E.4,7

 

17. В якому з нижче наведених розчинників желатин набрякатиме найкраще?

A.*Вода

B.Розчин ацетатної кислоти

C.Етиловий спирт

D.Диетиловий етер

E.Бензен

 

18. У яких умовах обмежене набрякання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

A.*При нагріванні

B.При охолодженні

C.У присутності йонів SO42–

D.У присутності йонів Cl

E.За рН середовища, що відповідає ізоелектричній точці

 

19. В Державну Фармакопею України включений метод визначення молярної маси полімера, оснований на вимірюванні такої властивості розчинів високомолекулярних речовин як

A.*В’язкість

B.Світлорозсіювання

C.Температура замерзання

D.Осмотичний тиск

E.Тиск насиченої пари

 

20. Високомолекулярні речовини при певних умовах утворюють гелі, які широко використовуються при виготовленні лікарських форм. Яке явище відбувається при старінні гелів високомолекулярних речовин?

A.*Синерезис

B.Тиксотропія

C.Набухання

D.Сольватація

E.Дифузія

 

21. В ізоелектричній точці для розчинів високомолекулярних сполук

A.*Сумарний позитивний заряд полярних груп дорівнює сумарному негативному заряду

B.Відсутні заряджені полярні групи

C.Відсутній дифузійний шар

D.Відбувається руйнування структури макромолекули

E.Нічого з переліченого

 

22. В фармацевтичнїй практицї використовуються препарати, що одержують методом набухання високомолекулярної речовини. Який з чинників не впливає на ступінь набухання?

A.*Об’єм розчинника

B.рН середовища

C.Природа розчинника

D.Присутність електролітів

E.Температура

23. При боротьбі з шоком використовують розчин поліглюкону. Розчини високомолекулярних сполук одержують

A.*Розчиненням у відповідному розчиннику

B.Реакцією полімеризації

C.Реакцією поліконденсації

D.Диспергуванням

E.Пептизацією

 

24. Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад

A.*Обмеженого набрякання

B.Необмеженого набрякання

C.Синтетичного набрякання

D.Кінетичного набрякання

E.Адгезійного набрякання

 

25. Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси ВМР?

A.*Віскозиметрія

B.Осмометрія

C.Кріометрія

D.Ебуліоскопія

E.Потенціометрія

 

26. Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. Ізоелектрична точка білка дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білка рухається до катода?

A.*3,5

B.4,7

C.5,0

D.7,0

E.11,5

27. Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. При якому значенні рН електрофоретична рухливість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7)?

A.*4,7

B.7,0

C.14,0

D.5,5

E.9,4

 

28. Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина – газ?

A.*Площа функціональної групи ПАР

B.Довжина вуглеводневого радикала

C.Число активних центрів поверхні розділу

D.Площа поверхні поділу

E.Концентрація розчину ПАР

 

29. За яких умов обмежене набухання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

А. *При нагріванні

В. У присутності йонів Cl-

C. При охолодженні

D. У присутності йонів SO42-

E. При рН-середовища, що відповідає ізоелектричній точці

30. Вкажіть фармакопейний метод визначення молекулярної маси ВМР:

А. *Віскозиметричний

В. Кріометричний

C. Ебуліоскопічний

D. Осмометричний

E. Спектроскопічний.


Б і о х і м ія

ЗМІСТ

І Структура і функції білків та нуклеїнових кислот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІ Ферменти та енергетичний обмін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІІ Метаболізм та функції вуглеводів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV Метаболізм та функції ліпідів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V Метаболізм білків, амінокислот та нуклеїнових кислот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI Загальні принципи регуляції метаболічних процесів. Вітаміни, гормони. . . . . . . . . .
VII Функціональна біохімія деяких тканин та органів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...