Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІ. Ферменти та енергетичний обмін1. У медичній практиці застосовують фармпрепарати які містять ртуть, миш’як. Вкажіть за яким типом відбувається інгібування біохімічних процесів під дією цих металів.

A. *Неконкурентне

B. Конкурентне

C. Алосторичне

D. Безконкурентне

E. Зворотнє

 

2. Визначення активності деяких трансаміназ широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну.

A. *В6

B. В1

C. В12

D. В2

E. РР

 

3. Для розсмоктування рубців після опіків та операцій, а також гематом в клініці використовується препарат лідаза. Даний препарат містить фермент, який розщеплює:

A. *Гіалуронову кислоту

B. Гепарин

C. Хондроїтин-4-сульфат

D. Кератансульфат

E. Дерматансульфат

 

4. Іони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SН-групи, що входять в активний центр ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування?

A. *Неконкурентне

B. Алостеричне

C. Конкурентне

D. Безконкурентне

E. Субстратне

 

5. При офтальмологічних захворюваннях в якості антиглаукоматозного засобу до недавнього часу використовували препарат армін із групи ФОС (фосфорорганічних сполук), що має сильну антихолінестеразну активність. Вкажіть механізм інгібування ним ацетилхолінестерази

A. *Неконкурентне

B. Конкурентне

C. Алостеричне

D. Бесконкурентне

E. Субстратне

 

6. Визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ) широко застосовується в медичній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Коферментною формою якого вітаміну є простетична група цих ферментів?

A. *Vit.В6

B. Vit.В5

C. Vit.В1

D. Vit.С

E. Vit.Р

 

7.Пацієнту з глаукомою призначено пірофос (фосфорорганічну сполуку), який пригнічує активність ацетилхолінестерази шляхом:

A. *Неконкурентного гальмування

B. Конкурентного гальмування

C. Алостеричного гальмування

D. Безконкурентного гальмування

E. Гальмування синтезу ферменту

 

8.У відділення швидкої допомоги в тяжкому стані доставлено хворого, який отруївся ціанідами. Який препарат потрібно негайно ввести хворому?

A. *Цитохромоксидазу

B. Глюкозу

C. Аскорбінову кислоту

D. Тіамін

E. Нікотинамід

 

9.Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми водню від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа:

A. *Оксидоредуктаз

B. Трансфераз

C. Гідролаз

D. Ізомераз

E. Ліаз

 

10. Хворий, що страждає диспепсією, придбав в аптеці таблетки ацидин-пепсина. Яку функцію виконує білок, що входить у їхній склад?A. * Каталітичну

B. Захисну

C. Регуляторну

D. Рецепторну

E. Транспортну

 

11. У пацієнта з хворобою Паркінсона недостатньо утворюється ДОФамін у відділах ЦНС. Препарат якої дії необхідно вводити при цій хворобі?

A. *Інгібітор МАО

B. Активатор МАО

C. Інгібітор протеолітичних ферментів

D. Антигістамінні препарати

E. Активатори протеолітичних ферментів

 

12. Аналіз артеріальної крові хворого чоловіка з діагнозом отруєння барбітуратами показав зниження рН крові до 7,18. Які метаболічні порушення при передозуванні цього препарату могли привести до ацидозу?

A. *Блокування електронного транспорту через НАДН-КоQ -редуктазу

B. Роз’єднання дихання та окисного фосфорилювання

C. Стимуляції поглинання кисню

D. Інгібірування функції АТФ- синтетази

E. Гальмування цитохромоксидази дихального ланцюга

 

13. У хворого діагностована пухлина мозкового шару надниркових залоз феохромоцитома. Концентрація якого вторинного посередника гормонального сигналу зростає при цьому захворюванні?

A. *цАМФ

B. цТМФ

C. Са- кальмодулину

D. Лейкотрієнів

E. Простагландинів

 

14. Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть цю сполуку.

A. *2,4-динітрофенол

B. СО

C. Антиміцин А

D. Молочна кислота

E. Ацетил –КоА

 

15. Монооксигенази (ферментні системи мікросомальної фракції) також називають гідроксилазами. Така назва обумовлена тим, що дані ферменти каналізують

A. * Реакції включення у молекулу субстрату гідроксильних груп

B. Реакції приєднання до субстрату молекули води

C. Реакції дегідрування

D. Реакції дегідратації

E. Реакції прєднання до субстрату водню

 

16. Вкажіть фермент класу оксидоредуктаз, що бере участь у процесі мікросомального окислення

A. * Цитохром Р-450

B. Цитохром b

C. Цитохром с

D. Цитохром с1

E. Цитохром аа3

 

17. Вкажіть фермент, активність якого необхідно визначити у сечі пацієнта при гострому панкреатиті

A. * Амілаза

B. Протеїнкіназа

C. Холінестераза

D. Лейцинамінопептидаза

E. Лужна фосфатаза

 

18. У клінічній практиці застосовується фармпрепарат ізоніазид, що конкурентно включається в коферментну структуру, яка не може брати участь в окисно-відновних процесах і це призводить до зупинки росту палички Коха. Вкажіть які ферментні системи інгібуються:

A. *НАД-залежні ферменти

B. ФАД-залежні ферменти

C. КоQ

D. Цитохром с

E. Цитохром а1

 

19. Ферменти амінотрансферази переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. На сьогоднішній день відомо понад 50 амінотрансфераз. Вкажіть, яка сполука виступає простетичною групою цих ферментів:

A. *В6

B. В1

C. В5

D. В12

E. РР

 

20. Під час декарбоксилювання утворюється ряд біогенних амінів, які є токсичними для організму. Їх знешкодження відбувається під дією моноамінооксидаз. Вкажіть яка простетична група входить до складу моноамінооксидаз?

A. *ФАД

B. НАД

C. B6

D. B5

E. B12

 

21. При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть який фермент інгібується даною отрутою?

 

A. *РНК-полімераза ІІ

B. ДНК-полімераза

C. ДНК-синтетаза

D. Пептидилтрансфераза

E. Транслоказа

 

22. Цикл трикарбонових кислот являє собою кінцевий загальний шлях окислення енергетично багатих молекул (вуглеводи, амінокислоти, жирні кислоти). Вкажіть із якою сполукою вступає в першу реакцію у ЦТК ацетил КоА:

A. *Щавелевооцтовою

B. Цитратною

C. Ізоцитратною

D. Фумаровою

E. Яблучною

 

23. У 4-річної дитини, хворої на ОРВІ, після прийому аспірину спостерігається гемоліз еритроцитів. Вроджений дефект синтезу якого фермента міг викликати у неї гемолітичну анемію?

A. *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B. Глюкозо-6-фосфатази

C. Гліцеролфосфокінази

D. Глікогенфосфорилази

E. Глюкокінази

 

24. Одним з вторинних посередників при мембранно-внутрішньоклітинному механізмі дії гормонів є іони кальцію. Назвіть білок, з яким зв’язуються іони кальцію в цитоплазмі.

A. * Кальмодулін

B. Альбумін

C. Гамма-глобулін

D. Церулоплазмін

E. Казеїн

25. Рівень цАМФ в клітині зростає при активації фермента аденілатциклази. Вкажіть інший фермент, що також регулює кількість цАМФ в клітині.

A. *Фосфодиестераза

B. Піруваткіназа

C. Рибонуклеаза

D. Протеїнкіназа

E. Гуанілатциклаза

 

26. Фермент ліпаза розщеплює складноефірні зв’язки в молекулах триацилгліцеринів. До якого класу належить цей фермент?

A. *Гідролаз

B. Трансфераз

C. Ізомераз

D. Оксидоредуктаз

E. Лігаз

 

27. У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікронів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів та перехід жирних кислот з хіломікронів плазми крові до жирових депо. Дефект активності якого фермента спостерігається у пацієнта?

A. *Ліпопротеїнліпаза

B. Моноацилгліцеролліпаза

C. Диацилгліцеролліпаза

D. Холестеролестераза

E. b-окси-g-метилглутарил-КоА

 

28. Пацієнту для попередження атонії кишечника призначено конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Назвіть його:

A. *Прозерін

B. Аспірин

C. Зарин

D. Індометоцин

E. Алопуринол

 

29. Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментів в організмі людини. Вкажіть, дефект якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A. *Лактаза

B. Мальтаза

C. Сахараза

D. Амілаза

E. Пептидаза

 

30. У хворого в результаті дослідження виявлено порушення перетравлювання білків у шлунку та тонкій кишці. Нестача яких ферментів призводить до такого порушення?

A. *Пептидази

B. Амілази

C. Трансферази

D. Ліпази

E. Оксидоредуктази

 

31. У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’язки з імобілізованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент:

A. *Трипсин

B. Аргіназа

C. Каталаза

D. Лужна фосфатаза

E. Кисла фосфатаза

 

32. Пацієнт помилково прийняв велику дозу снодійного препарату ряду барбітуратів (амітал), який є інгібітором НАД-залежної дегідрогенази дихального ланцюга. Який процес порушиться в організмі?

A. * Синтез АТФ

B. Синтез меланіну

C. Синтез амінокислот

D. Синтез ліпідів

E. Синтез аміаку

 

33. Біологічне окислення ксенобіотиків відбувається за рахунок мікросомального окиснення, найважливішим ферментом якого є цитохром Р-450. Який метал є обов`язковою складовою цього ферменту?

A. *Fe

B. Zn

C. Na

D. Mg

E. К

 

34. Починається травлення білків у шлунку під дією пепсину, який виділяється у вигляді пепсиногену – неактивного ферменту. Перетворення пепсиногену у пепсин здійснюється шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією:

A. *Соляної кислоти

B. Сірчаної кислоти

C. Оцтової кислоти

D. Жовчних кислот

E. Амінокислот

 

35. Взаємодія катехоламінів з бетта-адренорецепторами , які підвищують рівень цАМФ в клітинах тканин. Назвіть фермент який каталізує реакцію утворення цАМФ:

A. * Аденілатциклаза

B. Фосфодіестераза

C. Фосфатаза

D. Гуанілатциклаза

E. Креатинкіназа

 

36. Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого з утворенням двох продуктів. Назвіть клас цього фермента.

A. *Трансферази

B. Ізомерази

C. Оксидоредуктази

D. Лігази

E. Гідролази

 

37. Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітуратів. Назвіть фермент мітохондрій, для якого цей препарат являється інгібітором.

A. *НАДН-дегідрогеназа

B. Цитохромоксидаза

C. Сукцинатдегідрогеназа

D. Ізоцитратдегідрогеназа

E. Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа

 

38. Антибіотик олігоміцин до недавнього часу використовували при лікуванні туберкульозу. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат у туберкульозній паличці.

A. *Окисне фосфорилювання

B. Трансляція

C. Анаеробний гліколіз

D. Активний транспорт речовин крізь мембрани

E. Фагоцитоз

 

39. При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назвіть фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах.

A. *Цитохромоксидаза

B. Сукцинатдегідрогеназа

C. НАДН-дегідрогеназа

D. АТФ-синтетаза

E. Ко Q

40. У дітей рН шлункового соку коливається у межах 4,0-5,0. Назвіть фермент шлункового соку, який проявляє активність у цих умовах.

A. *Ренін

B. Пепсин

C. Трипсин

D. Еластаза

E. Хімотрипсин

 

41. Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який пригнічується цим препаратом при розмноженні туберкульозної палички

A. *Окисне фосфорилювання

B. Декарбоксилювання

C. Дезамінування

D. Трансметилювання

E. Трансамінування

 

42. У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар призначив алопуринол. Вкажіть біохімічний механізим дії цього препарату:.

A. *Іінгібування ксантиноксидази

B. Активація циклооксигенази

C. Інгібування дезамінази

D. Активація фосфорилази

E. Активація нуклеозидази

 

43. Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат?

A. * Вітамін В1

B. Вітамін В5

C. Вітамін В2

D. Вітамін В3

E. Вітамін В6

 

44. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на неможливість перебування під сонячним промінням, мають місце опіки шкіри, порушення зору. Був встановлений діагноз альбінізм. Дефіцит якого фермента має місце?

A. * Тирозинази

B. ДОФА-оксидази

C. Фенілаланінгідроксилази

D. Орнітинкарбамоїлтрансферази

E. Аргінази

 

45. У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить?

A. * Пепсину

B. Трипсину

C. Хімотрипсину

D. Еластази

E. Амінопептидази

 

46. При обстеженні хворого встановлено діагноз алкаптонурія. Дефіцитом якого фермента зумовлена ця патологія?

A. * Оксидази гомогентизинової кислоти

B. Фенілаланінгідроксилази

C. Тирозинази

D. Тироксингідроксилази

E. Моноамінооксидази

 

47. Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (багатьох лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросомальне окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом.

A. *Цитохром Р-450.

B. Цитохром с.

C. Цитохром а3.

D. Цитохром а.

E. Цитохром с1.

48. Ферменти каналізують перебіг біохімічних процесів в організмі. Яка оптимальна температура їх дії?

A. * 37 С-40 С

B. 0 С-4 С

C. 18 С-20 С

D. 28 С-30 С

E. -2 С-4 С

 

49. В синтезі АТФ в клітині беруть участь цілий ряд ферментів. Ферменти дихального ланцюга, що забезпечують синтез АТФ, локалізовані в:

A. *Мітохондріях

B. Ядрі

C. Лізосомах

D. Пероксисомах

E. Рибосомах

 

50. У хворого порушено перетравлення білків в шлунку і тонкому кишечнику. Дефіцитом яких ферментів обумовлено цей процес?

A. *Пептидаз

B. Ліпаз

C. Амілаз

D. Трансфераз

E. Синтетаз

 

51. У дванадцятипалій кишці впливом ферментів підшлункової залози відбувається перетравлення ріхних компонентів їди. Які з перерахованих ферментів гідролізують о-глікозидні зв’язки вуглеводів?

A. * a-амілаза

B. Трипсин

C. Карбоксипептидаза

D. Ліпаза

E. Еластаза

 

52. Антибіотик антиміцин А блокує перенесення електронів на дихальному ланцюзі. Вкажіть на які точки він діє?

A. *Між цитохромами b і c1

B. Між цитохромами с1 і с

C. Між нуклеотидами НАДН і ФАД

D. Між нуклеотидами ФАДН і КоQ

E. Між КоQ і b

 

53. Гексокіназа м’язів є алостеричним ферментом. Вкажіть яка з речовин є інгібітором її активності

A. *Глюкозо-6-фосфат

B. АТФ

C. ГТФ

D. АДФ

E. АМФ

 

54. При застосуванні прозерину ,який є фармпрепаратом проходить інгібування ацетилхолінестерази. Вкажіть тип інгібування?

A. *Конкурентне

B. Зворотне

C. Неконкурентне

D. Безконкурентне

E. Алостеричне

 

55. Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівої сторони, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених ферментів слід визначити в крові для підтвердження діагнозу інфаркту міокарда?

A. *АсАТ, КК, ЛДГ-1

B. АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4

C. Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ

D. Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4

E. (-фетопротеїн, альдолаза, КК

 

56. Для очищення гнійних ран та їх швидкого заживлення використовують імобілізовані на перев’язочному матеріалі препарати трипсину. Яка їх перевага над нативним ферментом:

A. *Більша тривалість дії

B. Вища активність

C. Більша специфічність дії

D. Більша чутливість до температури

E. Більша чутливість до змін рН

 

57. Нові антибіотики синтезують шляхом ферментативних перетворень природних антибіотиків. Яка з форм ферментів при цьому набула широкого застосування у фармацевтичній промисловості?

A. *Імобілізований фермент

B. Нативний фермент

C. Денатурований фермент

D. Комплекс ферменту з коферментом

E. Комплекс ферменту з активатором

 

58. Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Який механізм інгібіторної дії прозерину?

A. *Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр фермента

B. Денатурація фермента

C. Ковалентне зв’язування в активному центрі фермента

D. Ковалентне зв’язування поза активним центром фермента

E. Окиснення іона заліза в активному центрі фермента

 

59. При отруєнні фосфорорганічними сполуками використовують специфічні антидоти які, реактивують фермент:

A. *Ацетилхолінестеразу

B. Холінацетилтрансферазу

C. Цитохромоксидазу

D. Сукцинатдегідрогеназу

E. Лактатдегідрогеназу

 

60. Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньоклітинні вторинні месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталізується аденілатциклазою?

A. *Розщеплення АТФ з утворенням цАМФ і пірофосфату.

B. Розщеплення АТФ на АДФ і фосфор неорганічний.

C. Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату.

D. Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфора неорганічного.

E. Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат.

 

61. Активність ферментів залежить від багатьох факторів. Як впливає рН середовища на молекули ферменту?

A. *Діє на стан або ступінь іонізації кислотних і лужних груп.

B. Стабілізує вторинну структуру ферменту.

C. Відбувається деполяризація молекули ферменту.

D. Діє на активний центр ферменту.

E. Поляризує молекули ферменту.

 

62. Ферменти володіють високою специфічністю. Чим вона зумовлена?

A. *Конформаційною і електростатичною комплементарністю між субстратом і ферментом.

B. Унікальною структурою апоферменту.

C. Унікальною структурою коферменту.

D. Унікальною структурою кофактору.

E. Конформаційною і електростатичною комплементарністю між коферментом і апоментом.

 

63. Під час шлункової секрекції виділяються протеолітичні ферменти у вигляді проферментів. Вкажіть, який фермент активується соляною кислотою?

A. *Пепсин.

B. Трипсин.

C. Амілаза.

D. Ліпаза.

E. Хімотрипсин.

 

64. Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A. *Малонова кислота.

B. Янтарна кислота.

C. Яблучна кислота.

D. Фумарова кислота.

E. Піровиноградна кислота.

 

65. Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із використанням енергії. Яка речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі?

A. *Аденозинтрифосфат.

B. Фосфоенолпіруват.

C. Креатинфосфат.

D. Ацетил-КоА.

E. Сукциніл-Коа.

 

66. Циклічні нуклеотиди (цАМФ та цГМФ) є вторинними посередниками при передачі інформації. У чому полягає їх регуляторна функція?

A. *У активації специфічних протеінкіназ.

B. У фосфорилюванні гістонів.

C. У активації нейромедіаторів.

D. У стимуляції ЦНС.

E. У стимуляції процесів транскрипції і трансляції

 

67. При обробці ран, що кровоточать розчином перекису водню 3% спостерігається утворення піни за рахунок розкладу одним із ферментів крові. Виберіть цей фермент із перерахованих нижче

A. * Каталаза

B. Моноамінооксидаза

C. Цитохромоксидаза

D. Карбоангідраза

E. Лактатдегідрогеназа

 

68. Ферменти травлення підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Недолік якого фактору в кишечнику тормозить перетворення проферментів в активну форму?

A. * Ентерокінази

B. Дипептидази

C. Ліпази

D. Амілази

E. Хімотрипсина

 

69. АТФ – це основна макроергічна сполука клітин, енергія якої використовується в різних біохімічних процесах. Який із перерахованих метаболітів забезпечує синтез АТФ шляхом субстратного фосфорилювання?

A. * 2-фосфоенолпіровиноградна кислота

B. Піровиноградна кислота

C. a-кетоглутарова кислота

D. 3-фосфогліцеринова кислота

E. Ацетил-КоА

 

70. Для очищення гнійцних ран застосовуються фармацевтичні ферментні препарати. Вкажіть яка речовина буде ефективною для очищення і заживлення ран ?

A. *Аплікації з трипсином

B. Промивання глюкозооксидазою

C. Промивання пероксидом водню

D. Накладання стерильних пов’язок

E. Накладання пов’язок із фізіологічним розчином

 

71. При проведенні біохімічних аналізів у хворого виявлено гострий панкреатит. Щоб уникнути аутолізу підшлункової залози слід застосувати такі фармпрепарати:

A. *Інгібітори протеолітичних ферментів

B. Інсулін

C. Коплекс панкреатичних ферментів

D. Антибіотики

E. Сульфаніламідні препарати

 

72. У пробу з невідомим субстратом додали витяжку з дріжджів. Після 10 хвилинної інкубації суміш в пробірці дає позитивну реакцію Фелінга. Який субстрат був у пробірці?

A. *Сахароза

B. Крохмаль

C. Глікоген

D. Лактоза

E. Целюлоза

 

73. У хворого діагностований гострий панкреатит. Визначення якого з перерахованих ферментів в крові може бути діагностичним критерієм?

A. *Амілази

B. Альдолази

C. ЛДГ

D. Креатинкінази

E. Аланінамінопептидази

 

74. У двохрічного хлопчика порушений енергетичний обмін – сповільнення процесів окислення і утворення АТФ, в крові знижений вміст метаболітів циклу Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатдегідрогенази?

A. *Малонат

B. Малат

C. Аспартат

D. Глутамат

E. Цитрат

 

75. Отравлення чадним газом приводить до інгібування одного із ферментів дихального ланцюга мітохондрій. Вкажіть цей фермент.

A. * Цитохромоксидаза.

B. Цитохром Р-450.

C. Цитохром b.

D. Цитохром c1.

E. Цитохром с.

 

76. Хворому попередньо поставлено діагноз інфаркт міокарда. Визначення активності якого ферменту необхідно провести для уточнення діагнозу?

A. *Креатинкіназа

B. Альдолаза

C. Лужна фосфатаза

D. Холінестераза

E. Глутаматдегідрогеназа

 

77. Похідні вітамінів входять у склад коферментів дихального ланцюга. Коферментною формою якого вітаміну є НАД?

A. *РР

B. В2

C. В6

D. В1

E. В3

78. Назвіть речовину, яка виконує роль вторинного посередника при мембранно-внутрішньоклітинному механізмі дії гормонів:

 

A. *Циклічна АМФ

B. ГТФ

C. Олеїнова кислота

D. Арахідонова кислота

E. Уридилова кислота

 

79. Для розсмоктування рубців після опіків та операцій, а також гематом в клініці використовується препарат лідаза. Даний препарат містить фермент, який розщеплює:

A. * Гіалуронову кислоту

B. Гепарин

C. Хондроїтин-4-сульфат

D. Кератансульфат

E. Дерматансульфат

 

80. У відділення швидкої допомоги в тяжкому стані доставлено хворого, який отруївся ціанідами. Який препарат потрібно негайно ввести хворому?

A. *Цитохромоксидазу

B. Глюкозу

C. Аскорбінову кислоту

D. Тіамін

E. Нікотинамід

 

81. Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми водню від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа:

A. *Оксидоредуктаз

B. Трансфераз

C. Гідролаз

D. Ізомераз

E. Ліаз

 

82. У дванадцятипалу кишку виділяються ферменти підшлункової залози у неактивному стані. Вкажіть який фермент активує трипсиноген.

A. *Ентерокіназа

B. Пепсин

C. Гастриксин

D. Еластаза

E. Ліпаза

 

83. У медичній практиці використовуються ферментні препарати. Механізм дії їх обумовлений специфічним зв'язуванням субстрату з:

A. *Активним центром

B. Алостеричним центром

C. Позитивними алостеричними ефекторами

D. Негативними алостеричними ефекторами

E. Допоміжними радикалами амінокислот

 

84. З огляду на вплив температури на активність ферментів, як Ви будете в аптеці зберігати лікарські препарати, отримані на їхній основі:

A. *При температурі 0о -+4 оС

B. При температурі вище +20оС

C. При температурі нижче -4оС

D. При температурі +37°С

E. При кімнатній температурі

 

85. У медичній практиці широко використовуються сульфаніламідні препарати, що є структурними аналогами параамінобензойної кислоти (ПАБК). Який механізм дії лежить в основі його бактеріостатичного ефекту?

A. *Конкурентне інгібування

B. Неконкурентне інгібування

C. Безконкурентне інгібування

D. Алостеричне інгібування

E. Субстратне інгібування

 

86. Для отримання із підшлункової залози тварин у чистому вигляді ферменту амілази використовують метод афінної хроматографії із закріпленим на носієві лігандом. Яку із наступних речовин взяти в якості ліганда?

A. *Крохмаль

B. Целюлозу

C. Лактозу

D. Сахарозу

E. Глюкозу

 

87. Для дієтотерапії непереносимості молока у дітей використовують молоко, в якому ферментативним шляхом зменшують вміст лактози. Який фермент використовують з цією метою:

A. *b-галактозидазу

B. b-глюкозидазу

C. a-глюкозидазу

D. a-амілазу

E. b-амілазу

 

88. Хворому зі скаргами на гострі опоясуючі болі в животі, нудоту, призначили аналіз сечі на діастазу. Результат - 600 г/л год.: Запідозрено гострий панкреатит. Які лікарські засоби слід призначити:

A. *Інгібітори трипсину, хімотрипсину

B. Інгібітори амілази

C. Пепсин, НСІ

D. Комплекс ферментів підшлункової залози

E. Жовчогінні засоби

 

89. До складу лікарського препарату входить гіалуронідаза. Стосовно якої біологічно активної речовини в організмі людини виявляє свою специфічність даний фермент:

A. *Гіалуронова кислота

B. Глікоген

C. Ліпопротеїни

D. Гемоглобін

E. Колаген

 

90. У хворого після опіків залишились колоїдні рубці. Який ферментативний фармпрепарат застосовується для їх розсмоктування?

A. *Лідаза (гіалуронідази)

B. Стрептоліаза

C. Галактрзидаза

D. Нігедаза

E. Аспарагіназа

 

91. Пацієнту з інфарктом міокарду призначили фібринолітичний фармпрепарат «Стрептодеказа», що створений на водорозчинній матриці полісахаридної природи методом:

A. *Іммобілізації ферменту

B. Екстракцією

C. Електрофорезу

D. Ультрацентрифугування

E. Аутолізом

 

92. Інтоксикація дінітрофенолом та іншими роз'єднувачами тканинного дихання супроводжується виникненням кахексії, гіпертермії, зниженням працездатності та ін. З чим може бути пов'язано виникнення цієї симптоматики?

A. *Зменшення вмісту АТФ

B. Збільшенням вмісту АТФ

C. Набухання мітохондрім

D. Зменшення вмісту АДФ

E. Збільшення вмісту креатинфосфату

 

93. Хворому на хронічну пневмонію призначили ферментний препарат - цитохром с. За рахунок чого підвищується використання молекулярного, кисню за рахунок перенесення:

A. *Електронів

B. Протонів

C. Коферментів

D. Молекулярних залишків

E. Сульфгідрильних груп

 

94. У хворого порушений енергетичний обмін - сповільнення процесів окиснення та утворення АТФ, у крові знижений вміст метаболітів циклу Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатдегідрогенази?

A. *Малонат

B. Малат

C. Аспартат

D. Глутамат

E. Цитрат

 

95. У хворого базедовою хворобою розвинулось загальне виснаження організму. Назвіть одну із причин змін в тканинному диханні, яка причетна до розвитку вказаного симптому.

A. *Роз'єднання окислювального фосфорилювання

B. Збільшення продукції АТФ

C. Активація АТФ-синтази

D. Збільшення СО2

E. Зменшення Н3РО4 в тканинах

 

96. Мітохондрії – субклітинні органели, що існують у всіх клітках, крім зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. У яких основних клітинних функціях беруть участь мітохондрії?

A. *Окисне фосфорилювання

B. Транскрипція

C. Секреція

D. Гідроліз речовин

E. Зборка рибосом

 

97. Відомо, що іксенобіотики є чужерідними,. речовинами для організму, тому їх знешкодження відбувається за рахунок реакцій:

A. *Мікросомального окислення

B. Перекисного окислення

C. Біологічного окислення

D. Субстратного фосфорилювання

E. Окислювального фосфорилювання

 

98. У процесі мікросомального окислення зв'язування і перетворення субстрату здійснює:

A. *Цитохром Р-450

B. Флавопротеїн

C. Залізовмісний негемовий білок

D. НАДФ

E. НАД

 

99. У процесі мікросомального метаболізму лікарські засоби інактивуються в реакції:

A. *Гідроксилювання

B. Ацетилювання

C. Карбоксилювання

D. Дегідрування

E. Гідролізу

 

100. Поліциклічний ароматичний вуглеводень бензпірен , який міститься у тютюновому димі та автомобільних газах, в організмі людини перетворюється у процесі мікросомального окислення в гідроксібензпірен та інші метаболіти. Токсичність цих продуктів у порівнянні із бензпіреном:

A. *Посилюється

B. Знижується

C. Повністю втрачається

D. Не змінюється

 

101. При обробці ран, що кровоточать, розчином перекису водню 3% спостерігається утворення піни за рахунок розкладання перекису водню одним з ферментів крові. Виберіть цей фермент із перерахованих нижче:

A. *Каталаза

B. Моноамінооксидаза

C. Цитохромоксидаза

D. Карбоангідраза

E. Лактатдегідрогеназа

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...