Главная Обратная связь

Дисциплины:


IV. Метаболізм та функції лІПІдів1.Відомо, що окислення жирних кислот відбувається у мітохондріях. Вкажіть яка сполука бере участь в перенесенні їх із цитозолю в мітохондрії.

A. *Карнітин

B. Карнозин

C. HSКоА

D. Біотин

E. Вітамін Е

 

2.У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з перерахованих нижче показників біохімічного аналізу крові найбільш характерно для цього стану?

A. *Рівня ЛПНЩ

B. Рівня ЛПВЩ

C. Рівня хіломікронів

D. Активності ЛДГ5

E. Активності панкреатичної ліпази

 

3. Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?

A. *Альфа-гліцерофосфат

B. Піруват

C. Лактат

D. Холін

E. Ацетилкоензим А

 

4. УЗД пацієнта виявило наявність каменів у жовчному міхурі. Причиною цього стану може бути зростання концентрації у жовчі:

A. *Холестерину

B. Фосфоліпідів

C. Креатину

D. 25-гідроксихолекальціферолу

E. Сечовини

 

5.Пацієнту призначено препарат L-карнітину. Трансмембранне перенесення якої з перелічених речовин забезпечує дана речовина?

A. *Вищих жирних кислот

B. Амінокислот

C. Пуринових нуклеотидів

D. Піримідинових нуклеотидів

E. Глюкози

 

6. Гідроліз жирів у жировій тканині активується адреналіном. Активність якого ферменту при цьому зростає?

A. *Триацилгліцеринліпази

B. Ацетилхолінестерази

C. Моноамінооксидази

D. Альдолази

E. Фосфоліпази

 

7. При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жировій тканині зменшується. Він виходить із клітин у кров у формі:

A. *Вільних жирних кислот і гліцерину

B. Хіломікронів

C. Ліпопротеїнів

D. Кетонових тіл

E. Глюкози

 

8.У склад жовчі входять жовчні кислоти. Виберіть одну з них.

A. *Холева

B. Глютамінова

C. Молочна

D. Арахідонова

E. Піровиноградна

 

9. При зовнішньо-секреторній недостатності підшлункової залози іноді з препаратом “фестал”, що містить панкреатичні ферменти, для поліпшення переварювання їжі рекомендують препарати жовчних кислот. З якою метою використовується така добавка?

A. *Для емульгування жирів

B. Для активації протеолітичних ферментів

C. Для активації a-амілази

D. Для стимуляції секреції панкреатичного соку

E. Для стимуляції перистальтики кишечника

 

10. Хворому призначено аспірин як протизапальний засіб, що гальмує продукцію простагландинів. Який фермент блокується при цьому?

A. *Циклооксигеназа

B. Монооксигеназа

C. Діоксигеназа

D. Ліпооксигеназа

E. Пероксидаза

 

11. Гальмування синтезу жовчних кислот з холестерину у печінці експериментальної тварини привело до порушення перетравлення ліпідів. Яка роль цих кислот в перетравлення ліпідів?A. *Эмульгують харчові ліпіди

B. Беруть участь у ресинтезі ліпідів

C. Входять до складу ЛПНЩ

D. Підтримують лужне середовище у кишках

E. Активують утворення хиломикронів

 

12. Виберіть додатковий фермент, який необхідний для окислення ненасичених жирних кислот

A. *a3,4 – цис – a2,3 - транс-еноїл – КоА - ізомераза

B. Ацил –КоА- дегідрогеназа

C. Еноїл – КоА - гідратаза

D. Оксіацил – КоА - дегідрогеназа

E. Тіолаза

 

13. Вкажіть, де локалізований процес синтезу вищих жирних кислот в клітині

A. * Цитоплазма

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Ядро

E. Ендоплазматичний ретикулум

 

14. Який сік органів системи травлення приймає участь в процесі емульгування жирів?

A. Жовч

B. Слина

C. Панкреатичний сік

D. Шлунковий сік

E. Кишковий сік

 

15. Жирні кислоти, які утворюються в клітині при гідролізі ліпідів або поступають із кров’ю піддаються окисненню. Вкажіть у яких органелах клітини проходить їх окиснення?

A. *Мітохондріях

B. Ядрі

C. Цитоплазмі

D. Мікросомах

E. Гіалоплазмі

 

16. Фосфатидилінозитол-4-5-фосфат, який є одним із основних компонентів мембрани при передачі сигналу перетворюється в інозитол 1-,4-,5-трифосфат і дигліцерол. Вкажіть який фермент приймає у цьому участь.

A. *Фосфоліпаза С

B. Ліпаза А1

C. Ліпаза А2

D. Ліпаза D

E. Фосфоліпаза P

 

17. Атеросклероз – захворювання, яке пов’язане з порушенням обміну холестерину, який транспортується ліпопротеїнами. Вкажіть, зміна яких з ліпопротеїнів призводить до розвитку даного захворювання?

A. *ЛПНЩ

B. ЛПВЩ

C. ЛПДВЩ

D. Хіломікрони

E. Тригліцериди

 

18. При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирова дистрофія печінки на фоні інших змін в організмі. Які з наведених сполук можна віднести до ліпотропних факторів?

A. *Холін

B. Холестерин

C. Холеву кислоту

D. Піридоксин

E. Нікотинамід

 

19. Під час стресового стану в організмі відбувається активація внутрішньоклітинного ліполізу. Це зумовлено дією на клітини-мішені адреналіну. На який фермент внутрішньоклітинного ліполізу впливає через вторинних посередників адреналін?

A. *Риацилгліцеролліпаза

B. Диацилгліцеролліпаза

C. Моноацилгліцеролліпаза

D. Амілаза

E. Фруктокіназа

 

20. У хворого на атеросклероз 60-річного чоловіка спостерігається порушення функціонування плазматичних мембран за рахунок збільшення їх жорсткості, міцності. Збільшення рівня якого компоненту біомембран призводить до цього?

A. *Холестерину

B. Фосфатадилхоліну

C. Гліколіпідів

D. Фосфатидилетаноламіну

E. Білків

 

21. В організмі людини і триацилгліцероли [нейтральні жири], і гліцерофосфоліпіди синтезуються з одного й того самого попередника, а саме з:

A. *Фосфатидної кислоти

B. Оротової кислоти

C. Оцтової кислоти

D. Ліпоєвої кислоти

E. Малонової кислоти

 

22. У клініку потрапив хворий з порушенням функцій печінки. Лікар порадив йому вживати домашній сир. Який органічний компонент знаходиться в домашньому сирі і бере участь у синтезі фосфоліпідів та відновленні біомембран гепатоцитів?

A. *Метіонін

B. Метанол

C. Аргінін

D. Фосфатидилхолін

E. Гліцерин

 

23. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати жири, що містять поліненасичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Які з наведених вищих жирних кислот є поліненасиченими?

A. *Арахідонова

B. Олеїнова

C. Пальмітинова

D. Стеаринова

E. Пальмітоолеїнова

 

24. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати жири, що містять поліненасичені вищі жирні кислоти. Які компоненти біомембран синтезуються за участю цих речовин?

A. *Фосфоліпіди

B. Холестерин

C. Білки

D. Гліколіпіди

E. Ліпопротеїни

 

25. Транспортною формою ліпідів в крові є ліпопротеїни. Яка з фракцій ліпопротеїнів транспортує холестерин від периферічних тканин до печінки?

A. * ЛПВГ

B. ЛПНГ

C. ЛПДНГ

D. Хіломікрони

E. ЛПСГ

 

26. Пацієнту з жировою інфільтрацією печінки призначили амінокислоуту, яка є донором метильних груп для синтезу холіна, з чим по’язаний її ліпотропний ефект. Вкажіть цю амінокислоту.

A. *Метіонін

B. Цистеїн

C. Аланін

D. Валін

E. Гліцин

 

27. Ресинтезовані в епітеліальних клітинах кишечника триацилгліцерини у складі хіломікронів через лімфатичну систему потрапляють в кров, де під дією ферменту гідролізуються на гліцерин і жирні кислоти. Який фермент здійснює цей гідроліз?

A. *Ліпопротеїнліпаза

B. Триацилгліцеринліпаза

C. Фосфоліпаза А2

D. Протеїнкіназа

E. Гексокіназа

 

28. У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживання їжі, збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, яка пов'язана з порушенням синтезу:

A. *Ліпопротеїнліпази

B. Аденілатциклази

C. Протеїнкінази

D. Фосфоліпази С

E. Простагландинсинтетази

 

29. Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу:

A. * Лінолева

B. Пальмітинова

C. Масляна

D. Стеаринова

E. Капронова

 

30. Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічний зв’язок. який вони розщеплюють:

A. * Складноефірний

B. Пептидний

C. Глікозидний

D. Водневий

E. Амідний

 

31. В отруті змії міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість лізолецитину. Вкажіть, яка сполука призводить до появи та нагромадження в крові лізолецитин:

A. *Фосфоліпаза А2

B. Фосфоліпаза А1

C. Фосфоліпаза С

D. Фосфоліпаза D

E. Нейрамінідаза

 

32. Біосинтез простагландинів починається із вивільнення арахідонової кислоти із фосфогліцеридів. Який фермент каталізує цей процес?

A. * Фосфоліпаза А2

B. Триацилгліцеридліпаза

C. Сфінгомієліназа

D. Ліпопротеїнліпаза

E. Холестеролестераза

 

33. Кінцеві продукти обміну холестерину у печінці відіграють важливу роль у процесі травлення ліпідів. Назвіть ці продукти.

A. *Жовчні кислоти

B. Катехоламіни

C. Кортикостероїди

D. Ацетил-SКоА

E. Холанова кислота

 

34. Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них.

A. *Карнітин

B. Біотин

C. Рибофлавін

D. Убіхінон

E. Тіамін

 

35. При емоційному стресі в адипоцитах активується тригліцеридліпаза. Вкажіть, концентрація якого вторинного посередника при цьому зростає.

A. *цАМФ

B. цГМФ

C. АМФ

D. Діацилгліцерол

E. Са2+

 

36. Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вживати карнітин. Який процес активується карнітином?

A. *Транспорт жирних кислот

B. Транспорт амінокислот

C. Транспорт іонів кальцію

D. Транспорт глюкози

E. Транспорт вітаміну К

 

37. Пацієнт щоденно вживає по кілька сирих яєць, в яких міститься антивітамін біотину – авідин. Які порушення в ліпідному обміні можуть при цьому виникнути?

A. * Біосинтез жирних кислот

B. Біосинтез холестерину

C. Всмоктування ліпідів

D. Окислення гліцерину

E. Транспорт ліпідів у крові

 

38. У пацієнта камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечника. Порушення травлення яких речовин при цьому спостерігається?

A. * Жирів

B. Білків

C. Вуглеводів

D. Водорозчинних вітамінів

E. Мікроелементів

 

39. Одним з провідних патогенетичних ланцюгів у розвитку променевої патології є інтенсифікація процесів вільнорадикального окислення. Які речовини є провідним джерелом вільних радикалів?

A. * Ліпіди

B. Вуглеводи

C. Білки

D. Вода

E. Іони металів

 

40. Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота?

A. *Синтез простагландинів

B. Розпад глюкози

C. Синтез глікогену

D. Синтез амінокислот

E. Розпад жирів

 

41. В отруті деяких змій знаходиться ліпаза, яка при попаданні в організм може призводити до утворення речовин з сильною гемолітичною дією. Вкажіть яка це ліпаза?

A. *А2

B. А1

C. С

D. Д

E. В

 

42. При бетта окисленні ліпідів необхідний транспорт ацил-КоА з цитозоля в мітохондрії. Цю функцію виконує:

A. *Карнітин

B. Оротова кислота

C. Інозит

D. Холін

E. Ліпоєва кислота

 

43. За один цикл бета-окислення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 ФАДН2 і 1 НАДН2. Відновлені коферменти передають атоми водню на дихальний ланцюг де за рахунок окиснювального фосфорилювання утворюється:

A. *5 АТФ

B. 10 АТФ

C. 8 АТФ

D. 15 АТФ

E. 3 АТФ

 

44. Під час всмоктування жирів у стінці тонкої кишки утворюються хіломікрони Які ліпіди транспортуються у складі хіломікронів?

A. Тригліцериди, фосфоліпіди, холестерин і його ефіри.

B. Тільки тригліцериди.

C. Тригліцериди і фосфоліпіди.

D. Холестерин і його ефіри.

E. Фосфоліпіди, холестерин і його ефіри.

 

45. В організмі постійно відбувається біосинтез жирних кислот. Яка з перерахованих речовин є основним джерелом їх біосинтезу?

A. Ацетил-КоА

B. Глюкозо-6-фосфат.

C. Сукциніл-КоА

D. Ациладенілат

E. Аміноациладенілат.

 

46. У хворого внаслідок інтоксикації порушений синтез бета-ліпопротеїнів. Це супроводжується порушенням всмоктування:

A. Вітаміну Е.

B. Вітаміну С.

C. Вітаміну В6.

D. Вітаміну Н.

E. Вітаміну В12.

47. При обстеженні хворого в крові виявлено підвищений вміст хіломікронів. Активність якого фермента знижена при даній патології?

A. *Ліпопротеїнліпази капілярів тканини

B. Ліпази підшлункової залози

C. Панкреатичної фосфоліпази

D. Тканинної триацилгліцеролліпази

E. Тканинної диацилгліцеролліпази

 

48. Зміна рівня ліпопротеїдів плазми крові свідчить про патологію ліпідного обміну. Підвищення рівня яких ліпопротеїдів може привести до розвитку атеросклерозу?

A. *Ліпопротеїдів низької густини (b-ЛП)

B. Ліпопротеїдів високої густини (a-ЛП)

C. Ліпопротеїдів структурних

D. Хіломікронів

E. Ліпопротеїдів середньої густини

 

49. Для синтезу жирних кислот необхідний відновлений НАДФН+Н. Вкажіть, який процес постачає клітини цим субстратом.

A. *Пентозофосфатний цикл

B. Гліколіз

C. Глюконеогенез

D. Глікогенез

E. Глікогеноліз

 

50. При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх.

A. *Простагландини.

B. Інтерферони

C. Біогенні аміни.

D. Соматомедини.

E. Інсуліноподібні фактори росту.

 

51. Обмін арахідонової кислоти супроводжується утворенням біологічно-активних сполук. Вкажіть одну з них, що є кінцевим продуктом ліпооксигеназного шляху.

A. *Лейкотрієни.

B. Кініни.

C. Катехоламіни.

D. Жовчні кислоти.

E. Стероїди.

 

52. В терапії хронічних запальних процесів застосовують ряд лікарських препаратів. Вкажіть, який із них зворотньо інгібує циклооксигеназу арахідонової кислоти.

A. *Індометацин.

B. Карнітин.

C. Антиміцин.

D. Вікасол.

E. Холекальциферол.

 

53. Активність циклооксигенази може бути інгібована при застосуванні деяких лікарських препаратів. Який із них має незворотню інгібуючу дію на цей фермент?

A. *Аспірин

B. Інсулін

C. Алопуринол

D. Олігоміцин

E. Аміналон

 

54. При обстеженні хворого на діабет виявлено, що вміст холестерину в крові складає 12 ммоль/л. Вкажіть можливе ускладнення хвороби.

A. *Атеросклероз

B. Паралічі

C. Дерматит

D. Рахіт

E. Діарея

 

55. Хворий на цукровий діабет, який тривало приймає інсулін, скаржиться на збільшення ваги. Вкажіть можливий механізм розвитку побічного ефекту інсуліну.

A. *Пригнічує мобілізацію жиру з депо

B. Активує розпад білків

C. Пригнічує гліколіз

D. Сприяє перетворенню білків на жири

E. Пригнічує всмоктування ліпідів

 

56. Хворий страждає на атеросклероз судин головного мозку. Аналіз крові виявив гіперліпопротеїнемію. Вміст якого класу ліпопротеїнів плазми крові найбільш вірогідно збільшений в цьому випадку?

A. *Ліпопротеїни низької густини.

B. Ліпопротеїни високої густини.

C. Хіломікрони.

D. Ліпопротеїни проміжної густини.

E. Комплекс жирних кислот з альбумінами.

 

57. Ентеральний обмін ліпідів можливий при наявності цілого ряду умов. Які з перерахованих речовин забезпечують емульгування жирів, активацію ліпази, всмоктування жирних кислот?

A. * Жовчної кислоти

B. Холестерин

C. Білірубін

D. Амінокислоти

E. Вуглеводи

 

58. У хворого у плазмі крові підвищений рівень ліпопротеїдів низької густини і ліпопротеїдів дуже низької густини. Про наявність якої патології говорять ці зміни?

A. * Атеросклероз

B. Артроз

C. Гастрит

D. Лейкоз

E. Подагра

 

59. Стероїдні гормони активують синтез інгібітора фосфоліпази А2, в зв’язку з чим їх протизапальна дія полягає в пригнічені синтез:

A. *Простагландинів

B. Гістаміну

C. Калліпреїну

D. Брадікініну

E. Киніногенів

 

60. Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення?

A. * альфа-гліцерофосфат

B. піруват

C. лактат

D. холін

E. ацетилкоензим А

 

61. Пацієнту призначено препарат L-карнітину. Трансмембранне перенесення якої з перелічених речовин забезпечує дана речовина?

A. *Вищих жирних кислот

B. Амінокислот

C. Пуринових нуклеотидів

D. Піримідинових нуклеотидів

E. Глюкози

 

62. При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жировій тканині зменшується. Він виходить із клітин у кров у формі:

A. *Вільних жирних кислот і гліцерину

B. Хіломікронів

C. Ліпопротеїнів

D. Кетонових тіл

E. Глюкози

 

63. Для запобігання жировій інфільтрації печінки використовують ряд ліпотропних факторів. Яка з перерахованих вітаміноподібних речовин виявляє ліпотропний ефект:

A. *Холін

B. Вітамін U

C. Оротова кислота

D. Параамінобензойна кислота

E. Біотин

 

64. За хімічною будовою жири відносятся до складних ефірів гліцерину і карбонових кислот. Виберіть кислоту, залишок якої входить до складу жирів:

 

A. *Пальмітинова кислота

B. Фенілоцтова кислота

C. Нікотинова кислота

D. Вінілоцтова кислота

E. Мурашина кислота

 

65. До складу жирів входять залишки одноосновних насичених і ненасичених.вищих жирних кислот (ВЖК). Вкажіть незамінну ВЖК.

A. * Арахідонова

B. Стеаринова

C. Пальмітинова

D. Капронова

E. Масляна

 

66. При електромікроскопічних дослідженнях залозистих клітин, які секретують різні речовини, було виявлене скупчення гранулярних структур. Які органоїди були виявлені в цих дослідженнях?

A. * Комплекс Гольджі

B. Мітохондрії

C. Рибосоми

D. Ядро

E. Лізосоми

 

67. Ендоцитоз (чи фагоцитоз піноцитоз) – функція, властива всім живим кліткам. Які клітинні органоїди забезпечують процеси ендоцитозу?

A. * Лізосоми

B. Ядро

C. Ендоплазматичний ретикулум

D. Мітохондрії

E. Пероксисоми

 

68. У хворого, що страждає порушенням.жовчоутворюваної функції .печінки .відзначається погіршення засвоєння жирної їжі. Чим це можна пояснити?

A. * Зниженням вмісту в кишечнику жовчних кислот

B. Зниженням вмісту ліпази в панкреатичному соці

C. Зниженням перистальтики кишечника

D. Посилення всмоктування жирних кислот

E. Посиленням ресинтезу специфічного жиру в стінці кишечнику

 

69. Ентеральний обмін ліпідів можливий при наявності цілого ряду умов. Які з перелічених речовин забезпечують емульгування жирів, активування ліпази, всмоктування жирних кислот?

A. * Жовчні кислоти

B. Холестерин

C. Білірубін

D. Амінокислоти

E. Вуглеводи

 

70. Травні ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Недолік якого фактора в кишечнику приведе до погіршення травлення ліпідів?

A. * Коліпази

B. Дипептидази

C. Ентерокінази

D. Трипсину

E. Хімотрипсину

 

71. У хворого виявлено ознаки гіповітамінозу В2. Порушення якої ланки обміну ліпідів при цьому має місце:

A. * b-окислення жирних кислот

B. Синтез кетонових тіл

C. Ресинтез жиру

D. Травлення жиру

E. Всмоктування жирних кислот

 

72. Антиангінальний засіб мілдронат інгібує активність ферменту бути робетаїн гідроксил ази, який каталізує реакцію синтезу карнітину. Тому мілдронат зумовлює:

A. * Гальмування перенесення жирних кислот у мітохондрії та їх окислення

B. Пригнічення пероксидазного окислення ліпідів

C. Пригнічення ліполізу в жирових клітинах

D. Пригнічення біосинтезу холестерину

E. Підвищення екскреції холестерину із організму

 

73. Обмін гліцерину в тканинах тісно зв'язаний із гліколізом. Який метаболіт проміжного обміну гліцерину безпосередньо включається в гліколіз?

A. * Дигідроксиацетонфосфат

B. Гліцеринова кислота

C. Триацилгліцерол

D. Діацилгліцерол

E. Фосфоенолпіровиноградна кислота

 

74. Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмування циклу Кребса і посилення кетогенезу?

A. * Оксалоацетату

B. Жирних кислот

C. АТФ

D. АДФ

E. Ацетил-КоА

 

75. Біохімічною основою зростання вмісту кетонових тіл в умовах патології є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА в ЦТК внаслідок порушення вуглеводного обміну. Це зумовлено витоком із ЦТК:

A. * Оксалоацетату

B. a-кетоглутарату

C. Фумарату

D. Малату

E. Сукцинату

 

76. У дослідах на студентах різним особам давали з їжею окремі ліпіди мічені 14С, після чого визначали наявність мітки у СО2 повітря, яке видихається. Після споживання якої речовини СО2 був без ізотопної мітки:

A. * Холестерину

B. Тригліцериду

C. Гліцерофосфоліпіду

D. Пальмітинової кислоти

E. Лінолевої кислоти

 

77. Важливу роль в перетравлюванні ліпідів відіграють жовчні кислоти. Вкажіть речовину, з якої вони утворюються:

A. * Холестерин

B. Фосфатидилхолін

C. Триацилгліцероли

D. Серин

E. Глюкоза

 

78. Комплексні засоби, що містять ессенціальні фосфоліпіди, знижують рівень в організмі холестерину завдяки:

A. * Підвищенні перенесення його до печінки та екскреції у жовч

B. Підвищенню виведення його з сечею

C. Пригніченню синтезухолестерину

D. Пригніченню абсорбції його із кишок

E. Стимуляції катаболізму холестерину

 

79. Екзогенні стероїди потрапляють до організму людини з такими продуктами харчування як жовтки яєць, ікра. Розщеплюються вони в емульсійній краплі з допомогою ферменту:

A. * Холсетеролестерази

B. Ліпази

C. Сфінгомієлінази

D. Фосфоліпази

E. Церамідази

 

80. Холестерин - це стероїдний спирт, представник стеринів. Який вуглеводень лежить в основі холестерину?

A. * Холестан

B. Холан

C. Естрам

D. Прегнан

E. Андростан

 

81. В організмі постійно відбуваються процеси синтезу різних біологічно активних сполук стероїдної природи. Що є попередником для синтезу стероїдних гормонів?

A. * Холестерин

B. Білірубін

C. Сечовина

D. Сечова кислота

E. Хондроїтинсульфат

 

82. Найбільш інформативним біохімічним показником при атеросклерозі є визначення у крові вмісту:

A. * ЛПНЩ

B. Глюкози

C. Вільних жирних кислот

D. Кетонових тіл

E. Хіломікронів

 

83. Які з перелічених груп ліпідів найбільш активно піддаються перекисному окисленню:

A. * Низькомолекулярні насичені жирні кислоти

B. Поліненасичені жирні кислоти

C. Ліпопротеїни високої щільності

D. Хіломікрони

E. Холестерин

 

84. При збільшенні вмісту ліпідів плазма крові стає мутною ліпемічною, що приводить до появи в крові просвітляючого фактору, до складу якого входить ліпопротеїнліпаза, яка утворюється в печінці, жировій тканині, легенях в неактивній формі. Фермент активується за допомогою:

A. * Гепарину

B. Трансферину

C. Альбумінів

D. Гліцерину

E. a-глобулінів

 

85. Жирове переродження печінки при голодуванні і цукровому діабеті розвивається тому, що у гепатоцитах:

A. * 3більшується надходження жирних кислот із жирової тканини

B. Знижується окиснення жирних кислот

C. Знижується утворення із жирних кислот кетонових тіл

D. Знижується синтез триацилгліцеринів

E. Знижується утворення ліпопротеїнів високої густини

 

86. Біохімічний аналіз ікрові виявив у пацієнта значне підвищення «ЛПОНП» і «ЛПНП», що мають аутоімунні властивості. З якою патологією це і може бути пов'язано?

A. * Атеросклероз

B. Жирова інфільтрація печінки

C. Ксантоматоз

D. Холецистит

E. Діабет

 

87. Підвищена мобілізація жирів із жирового депо і затримка жиру в печінці, що зустрічається при цукровому діабеті, голодуванні приводить до жирового переродження печінки.Вилікувати або і попередити дане .захворювання і можна при надходженні з їжею достатньої кількості:

A. * Білків

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Мінеральних речовин

E. Холестерину

 

88. У хворого 63 років відмічаються періодично болі у правому підребер'ї, рідкий стілець. При зондуванні отримано невелику порцію жовчі з підвищеною питомою густиною, у якій виявлена велика кількість кристалів холестерину, білірубіну, жовчних кислот. Можливий діагноз у даного хворого:

A. * Жовчокам'яна хвороба

B. Гастрит

C. Ентероколіт

D. Холангіт

E. Цироз печінки

 

89. При ультразвуковому обстеженні хворого виявлено, камінці у загальному жовчному протоці. Які ознаки будуть свідчити про порушення процесу травлення і всмоктування у цього хворого:

A. * Стеаторея

B. Закрепи

C. Печія після,прийому їжі

D. Непереносимість молочних продуктів

E. Метеоризм

 

90. Пацієнт перебуває в стані постійного стресу, що призвело до порушення ліпідного обміну. Для цього стану:характери і перечислені ознаки крім:

A. * 3ниження загальних ліпідів у крові

B. Гіперкетонемія

C. Виснаження організму

D. Гіперглікемія

E. Жирове переродження печінки

91. Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Які з нижче перерахованих речовин відносяться до них:

A. * Метіонін

B. Холестерин

C. Білірубін

D. Гліцин

E. Глюкоза

 

92. Після перенесеного вірусного гепатиту, для запобігання жирового переродження печінки хворому слід призначити ліпотропні фактори. Вкажіть один з них.

A. * Холін

B. Триптофан

C. Аллопурінол

D. Контрікал

E. Вікасол

 

93. При запальних процесах в жочному міхурі порушуються колоїдні властивості жовчі. Це може призвести до утворення жовчних каменів. Кристалізація якої речовини є основною причиною їх утворення?

A. * Холестерину

B. Альбуміну

C. Білівердину

D. Уратів

E. Оксалатів

 

94. При комплексному обстеженні хворого, який тривалий час працює в умовах шкідливого виробництва, виявлено підвищений вміст малонового діальдегіду (МДА) в плазмі крові. Про що свідчать зміни даного показника?

А. * Активація перекисного окисиення ліпідів

В. Посилений розпад білків

С. Порушення метаболізму малонової кислоти

D. Активація ферментативної антиоксидної системи

Е. Активація синтезу глікогену

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...