Главная Обратная связь

Дисциплины:


V. Метаболізм білків, амінокислот та нуклеїнових кислот1. В товстому кишківнику утворюються токсичні сполуки під дією мікроорганізмів. Однією з таких сполук є кадаверин. Вкажіть яким шляхом утворюється ця сполука.

A. *Шляхом декарбоксилювання лізину

B. Шляхом дезамінування аргініну

C. Шляхом переамінування лізину

D. Шляхом переамінування аргініну

E. Шляхом трансдезамінування аспартату

 

2. Амінотрасферази є ферментами які переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. Вкажіть яка сполука є акцептором аміногруп.

A. *альфа-кетоглутарова кислота

B. Ацетон

C. Молочна кислота

D. Янтарна кислота

E. Масляна кислота

3. Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть за допомогою якого фермента утворюється гібридна РНК-ДНК.

A. *Ревертаза

B. Рибонуклеаза

C. Транскриптаза

D. РНК-полімераза

E. ДНК-синтетаза

 

4. Синтез білка у прокаріотів здійснюється на рибосомах після етапу активації амінокислот і надходження їх у рибосому при допомозі т-РНК. Вкажіть яка амінокислота є першою в біосинтезі.

A. *Формілметіонін

B. Гліцин

C. Валін

D. Серин

E. Цистеїн

 

5. Протипухлинний апарат 5-фторурацил виступає конкурентним інгібітором ферментів, що беруть участь у синтезі ДНК. Вкажіть який фермент блокується в цьому процесі.

A. *Тимідинсинтетаза

B. Аденінсинтетаза

C. Гуанозинсинтетаза

D. Урацилсинтетаза

E. Цитозинсинтетаза

 

6. Біосинтез колагену – основного білка сполучної тканини – пов’язаний із посттрансляційними модифікаціями, що призводять до утворення зрілих колагенових фібрил. В основі формування колагену є процес:

A. *Гідроксилювання

B. Карбоксилювання

C. Протеоліз

D. Глікозилювання

E. Фосфорилювання

 

7. Утворення колагену у організмі людини потребує гідроксилювання проліну, що відбувається за участю пролілгідроксилази. Яка речовина активує цей процес:

A. *Аскорбінова кислота

B. Біотин

C. НАД

D. ФАД

E. Піридоксальфосфат

 

8. При патологічному процесі у сироватці крові збільшилась концентрація амоніаку. Вкажіть основний шлях його знешкодження

A. *Синтез сечовини

B. Синтез глютаміну

C. Синтез амонійних солей

D. Синтез сечової кислоти

E. Синтез аспарагіну

 

9. Хворий на подагру скаржиться на болі у суглобах. Концентрація якої речовини зростає у крові та сечі?

A. *Сечової кислоти

B. Гіпоксантину

C. Глюкози

D. Ксантину

E. Алантоїну

 

10. У хворого порушений сон, відмічається послаблення активності гальмівних процесів у ЦНС, що пов’язано з порушенням утворення γ-аміномасляної кислоти. Яка рчовина є попередником ГАМК?A. *Глутамат

B. Триптофан

C. Метіонін

D. Валін

E. Гістидин

 

11.Пацієнту з діагнозом рак шлунку призначили препарат, який є похідним піримідинової азотистої основи, тобто її антиметаболітом. Назвіть цей препарат:

A. *5-фторурацил

B. Цитозин

C. Аденін

D. 5-метилурацил

E. Гуанін

 

12. В процесі декарбоксилування 5-гідрокси-триптофану утворюється біогенний амін, що має судиннозвужувальну дію. Назвіть даний біогенний амін.

A. *Серотонін

B. Гістамін

C. Гамма-аміномасляна кислота

D. Путресцин

E. Кадаверин

 

13. Амоніак є високотоксичною сполукою і підвищення його рівня в крові особливо небезпечно для мозку. Одним із шляхів прямого зв’язування і знешкодження амоніаку є утворення:

A. *Глутаміна

B. Аланіна

C. Лізина

D. Адреналіна

E. Лейцина

 

14. У чоловіка 60 років, який страждає хронічною непрохідністю кишечника, посилюється гниття білків у товстому кишечнику. Яка токсична речовина утворюється у цьому випадку з триптофану:

A. *Індол

B. Білірубін

C. Лактат

D. Креатин

E. Глюкоза

15. Серотонін (5-гідрокситриптамін) – нейромедіатор ЦНС. Серотонінергічні нейрони беруть участь у регуляції сну, настрою, емоцій, відчуття болю. Синтезується серотонін шляхом гідроксилювання і декарбоксилювання амінокислоти

A. *Триптофану

B. Фенілаланіну

C. Тирозину

D. Гістидин

E. Проліну

 

16. У хлопчика з непрохідністю кишечника збільшено виділення індикану з сечею, який утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з:

A. *Фосфоаденозинфосфосульфатом

B. Таурином

C. Гліцином

D. Глутатіоном

E. Ацетил-КоА

 

17. У хворого знижений транспорт амінокислот у ентероцити кишки. Яка речовина бере участь у цьому процесі:

A. *Глутатіон

B. Аланін

C. Ансерин

D. Орнітин

E. Амілаза

 

18. При зменшенні у харчовому раціоні вітаміну В6 спостерігаються порушення у обміні білків. Зниження яких біохімічних процесів буде спостерігатися в організмі хворого?

A. *Трансамінування

B. Окиснення-відновлення

C. Фосфорилування

D. Метилювання

E. Гідроліз

 

19. У дванадцятипалу кишку виділяються ферменти підшлункової залози у неактивному стані. Вкажіть який фермент активує трипсиноген.

A. *Ентерокіназа

B. Пепсин

C. Гастриксин

D. Еластаза

E. Ліпаза

 

20.У хворого спостерігаєтьсям гіперацидний стан. Вкажіть гормон, що стимулює секрецію НCl і пепсиногену у шлунку.

A. *Гастрин

B. Соматотропін

C. Глюкагон

D. Секретин

E. Інсулін

 

21. Хворому зі злоякісною пухлиною призначили хіміотерапію цитостатиками. Який механізм дії цих препаратів?

A. *Інгибірує синтез тімідинмонофосфата

B. Блокує дію МАО (моноамінооксидази)

C. Інгибірує протеолітичні ферменти

D. Інгибірує ферменти по алостеричному механізму

E. Викликає денатурацію ферментів

 

22. Для лікуванні подагри використовують алопуринол, аналог гіпоксантину, який порушує утворення сечової кислоти. Як діє цей препарат ?

A. *Інгібірує ксантиноксидазу

B. Інгібірує аденозиндезаміназу

C. Активує ксантиноксидазу

D. Активує аденозиндезаміназу

E. Взаємодіє з гіпоксантином

 

23. За умов тривалої інтоксикації тварин тетрахлорметаном було визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз в гепатоцитах. Який метаболічний процес порушується в цьому випадку?

A. *Біосинтез білків

B. Реплікація ДНК

C. Транскрипція РНК

D. Посттрансляційна модифікація пептидів

E. Посттранскрипційна модифікація РНК

 

24. Затримка поділу клітин злоякісних пухлин відбувається під впливом препаратів, які блокують синтез дТМФ, інгібуючи тимідилатсинтазу. Виберіть сполуку, яка може впливати таким чином

A. *5-Фторурацил

B. Тимін

C. Гіпоксантин

D. Дигідрооротат

E. Аденілосукцинат

 

25. Від’ємний азотистий баланс – це стан азотистого обміну, що відповідає

A. * Людям похилого віку

B. Людям молодого віку

C. Вагітним жінкам

D. Організму, що росте

E. Людям з надмірною вагою тіла

 

26. Виберіть нормальні межі рН шлункового соку

A. *1,5-2,5

B. 4,0-5,0

C. 6,8-7,2

D. 1,0-5,0

E. 2,0-4,0

 

27. Аміак утворюється в різних органах і тканинах організму. Для знешкодження його токсичної дії він переноситься в печінку. Вкажіть у з’єднані з якою сполукою він переноситься?

A. *Аланін

B. Валін

C. Лейцин

D. Серин

E. Треонін

 

28. В процесі рекогніції реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент.

A. * Аміноацил-тРНК-синтетаза

B. Рибонуклеаза

C. ДНК-лігаза

D. Нуклеотидаза

E. Дезоксирибонуклеаза

 

29. У чоловіка 30 років гіпоенергетичний стан, пов'язаний з порушенням функціонального стану цитохромів дихального ланцюга мітохондрій, які за хімічною природою є:

A. *Гемпротеїнами

B. Ліпопротеїнами

C. Флавопротеїнами

D. Глікопротеїнами

E. Ретинолпротеїнами

 

30. У 23-річного чоловіка діагностовано м'язеву дистрофію. Лікар для посилення синтезу піримідинових нуклеотидів призначив йому:

A. *Оротат калію

B. Аскорбінову кислоту

C. Ліпоєву кислоту

D. Кокарбоксилазу

E. Ціанкобаламін

 

31. Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

A. *Пуринових нуклеотидів

B. Металопротеїнів

C. Ліпопротеїнів

D. Глікопротеїнів

E. Кетонових тіл

 

32. Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фермент РНК-полімеразу на стадії ініціації процесу:

A. *Транскрипції

B. Трансляції

C. Реплікації

D. Репарації

E. Ампліфікації

 

33. Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксантиноксидази, термі-нального ферменту розпаду:

A. *Пуринових нуклеотидів

B. Глікопротеїнів

C. Фосфоліпідів

D. Вищих жирних кислот

E. Гетерополісахаридів

 

34. Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі встановило підвищену екскрецію протопорфірину IX, що вказує на порушення синтезу:

A. *Гему

B. Пуринових нуклеотидів

C. Амінокислот

D. Фосфоліпідів

E. Сечовини

 

35. У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?

A. *Гістаміну

B. Серотоніну

C. Триптаміну

D. Таурину

E. Путресцину

 

36. Спадкова інформація визначається нуклеотидною послідовністю у ДНК. Вкажіть, який процес безпосередньо забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг:

A. *Трансляція

B. Транскрипція

C. Транслокація

D. Реплікація

E. Трансформація

 

37. Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який хімічний зв’язок вони розщеплюють:

A. * Пептидний

B. Глікозидний

C. Водневий

D. Ефірний

E. Фосфодіефірний

 

38. Нуклеозидази і нуклеотидази ШКТ каталізують гідроліз нуклеїнових кислот і мононуклеотидів, а також тих лікарських речовин, які мають у молекулі наступний хімічний зв’язок:

A. * Фосфодіефірний

B. Пептидний

C. Глікозидний

D. Водневий

E. Амідний

 

39. Лікарська речовина є аналогом амінокислоти. Тому перенесення її через біологічні мембрани здійснюється голочним чином шляхом:

A. * Активного транспорту

B. Піноцитозу

C. Простої дифузії

D. Пасивного транспорту

E. Фагоцитозу

 

40. Із 64 триплетів, які кодують амінокислоти ініціаторним є один кодон, який кодує амінокислоту метіонін. Вкажіть цей триплет:

A. *АУГ

B. ГГУ

C. ЦАУ

D. ГАЦ

E. УЦГ

 

41. Альбуміни, білки плазми крові, що синтезуються у печінці та виконують певні функції. Вкажіть одну з них:

 

A. *Транспорт лікарських речовин

B. Транспорт кисню

C. Транспорт вуглекислого газу

D. Утворення тромбів

E. Вироблення антитіл

 

42. У хворого виявлено вздуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та посилене їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишках:

A. *Індол

B. Білірубін

C. Молочна кислота

D. Сечовина

E. Кетонові тіла

 

43. У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Через деякий час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану?

A. *Карбоксигемоглобіну

B. Ціанметгемоглобін

C. Метгемоглобіну

D. Дезоксигемоглобіну

E. Оксигемоглобіну

 

44. Основним механізмом знешкодження аміаку в організмі є біосинтез сечовини. З утворенням якої високоенергетичної сполуки починається цикл синтезу сечовини?

A. * Карбамоїлфосфату

B. Цитруліна

C. Аргініна

D. Фумарової кислоти

E. Аргініносукцината

 

45. При кишечних інфекціях, погіршується переварювання білків, що приводить до утворення ядовитих продуктів. Назвіть які токсичні сполуки утворюються з тирозину у товстому кишечнику під дією ферментів мікроорганізмів:

A. * Фенол

.B Агматин

C. Путресцин

D. Кадаверин

E. Орнітин

 

46. Підвищення збудливості нервової системи, котра може спостерігатися при гіповітамінозі В6, пов’язано з недостатністю утворенням біогенного аміну, що має гальмуючу дію на діяльність ЦНС. Назвіть цей біогенний амін:

A. * Гамма-аміномасляна кислота

B. Гістамін

C. Серотонін

D. Дофамін

E. Триптамін

 

47. Хворому із скаргами на погіршення пам’яті, головокружіння призначили аміналон. Даний препарат містить продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A. * ГАМК

B. ПАЛФ

C. Коензим А

D. АТФ

E. НАД+

 

48. Біогенні аміни у тканинах піддаються дезамінуванню за участю певного ферменту. Вкажіть його:

A. *Моноамінооксидаза

B. Дегідрогеназа амінокислот

C. Трансаміназа аланіна

D. Декарбоксилаза

E. Оксидаза L-амінокислот

 

49. На відстаючому полінуклеотидному ланцюзі “реплікативної вилки” ДНК-полімераза формує фрагменти Оказакі. Назвіть фермент, який зшиває ці фрагменти в єдиний ланцюг.

A. *ДНК-лігаза

B. ДНК-полімераза

C. РНК-полімераза

D. Праймаза

E. Екзонуклеаза

 

50. Для зниження активності системи згортання крові призначають природний антикоагулянт. Назвіть його.

A. *Гепарин

B. Вітамін В12

C. Вікасол

D. Алопуринол

E. Аскорбінова кислота

 

51. При алкаптоурії відбувається надмірне виділення з сечею гомогентизинової кислоти. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов`язано виникнення цього захворювання

A. *Тирозину

B. Фенілаланіну

C. Аланіну

D. Метионіну

E. Аспарагіну

 

52. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Які процеси із нижчеперерахованих інгібірує актиноміцин?

A. *Елонгація поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів

B. Ініціація транскрипції у прокаріотів

C. Ініціація трансляції у прокаріотів

D. Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції

E. Транскрипція у прокаріотів і еукаріотів

 

53. У хворого, що страждає на жовчокам'яну хворобу, змінився колір сечі з солом'яно-жовтого на темно-коричневий. З появою якої сполуки в сечі пов'язана зміна її забарвлення?

A. *Мезобіліногену

B. Гемоглобіну

C. Білівердину

D. Вердоглобін

E. Уропорфірину ІІІ

 

54. Відомо, що непрямий білірубін, що утворюється при розпаді гема, знешкоджується в печінці. Яка органічна сполука бере участь у детоксикації білірубіну в гепатоцитах.

A. *УДФ-глюкуронова кислота

B. Сечовина

C. Мевалонова кислота

D. Молочна кислота

E. Гліцин

 

55. В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину?

A. *Путресцин

B. Кадаверин

C. Агматин

D. Лізин

E. Аргінін

 

56. Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збільшення її концентрації її в організмі призводить до виникнення:

A. *Подагри

B. Гепатиту

C. Виразкової хвороби 12-палої кишки

D. Поліневритів

E. Цукрового діабету

 

57. Внаслідок порушення обміну нуклеїнових кислот проходить відкладення солей в тканинах і особливо в суглобах, що веде до захворюваня. Вкажіть яка сполука приводить до цього?

A. *Сечова кислота

B. Гліоксилова кислота

C. Сечовина

D. Алантоїн

E. Алантоїнова кислота

 

58. Одним з видів передачі спадкової інформації є реплікація. Вкажіть які ферменти під час реплікації приймають участь в процесі з’єднання окремих фрагментів?

A. *ДНК-лігаза

B. ДНК-полімераза-1

C. ДНК-полімераза-2

D. ДНК-полімераза-3

E. Рибонуклеаза Н

 

59. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене?

A. *Розщеплення білків

B. Розщеплення ліпідів

C. Розщеплення полісахаридів

D. Розщеплення нуклеїнових кислот

E. Розщеплення дисахаридів

 

60. Фармпрепарат ріфаміцин використовується,як протитуберкульозний і протибактерійний .На які біохімічні процеси він впливає?

A. *Інгібує РНК-полімеразу на стадії ініціації.

B. Інгібує ДНК-полімеразу.

C. Інгібує ДНКЕ-лігазу.

D. Блокує активність аміноацил –тРНК синтетази

E. Блокує дію білкових факторів синтезу білка

 

61. РНК віруса СНІДу, проникла всередину лейкоцита і за допомогою фермента резертази спричинила синтез у клітині вірусної ДНК. В основі цього процесу лежить:

A. *Зворотня транскрипція

B. Депресія оперону

C. Репресія оперону

D. Конваривантна реплікація

E. Зворотня трансляція

 

62. Чоловікові 58 років зроблено операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини блокується цим препаратом?

A. *ДНК

B. ІРНК

C. РРНК

D. ТРНК

E. Білка

 

63. Сеча хворого у реакції з хлоридом заліза дає пурпурово-червоне забарвлення, а на повітрі швидко забарвлюється у чорний колір. При цьому хворий скаржиться на болі в суглобах З патологією обміну якої речовини пов’язаний стан хворого?

A. *Гомогентезинової кислоти

B. Параамінобензойної кислоти

C. d-Амінолевуленової кислоти

D. Пангамової кислоти

E. Фумарилацетооцтової кислоти

 

64. Висока токсичність аміаку для нейронів ЦНС зумовлюється гальмуванням циклу трикарбонових кислот і, як наслідок, зниженням тканинного дихання, окисного фосфорилювання, кетонемією. Причиною є зв’язування аміаку з наступними компонентами циклу:

A. *a - кетоглутаратом

B. Ізоцитратом

C. Сукцинатом

D. Фумаратом

E. Оксалоацетатом

 

65. При недотриманні правил техніки-безпеки у повітрі збільшилась концентрація чадного газу. До зростання якого виду гемоглобіну це призведе?

A. *Карбоксигемоглобіну

B. Оксигемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Метгемоглобіну

E. Ціаногемоглобіну

 

66. При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентрації соляної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде знижуватись?

A. *Пепсину

B. Амілази

C. Ліпази

D. Дипептидази

E. Гексокінази

 

67. При бактеріальній інтоксикації використовують антибіотики (стрептоміцин, неоміцин, каноміцин). На які етапи синтезу білка мікробної клітини вони діють?

A. *Трансляцію

B. Реплікацію

C. Транскрипцію

D. Транспорт РНК

E. Процесінг

 

68. Аміак утворюється в різних тканинах і органах та знешкоджується у печінці перетворюючись у сечовину. Яка амінокислота переносить його з скелетних м’язів у печінку:

A. *Аланіном

B. Гістидином

C. Гліцином

D. Серином

E. Аспартатом

 

69. Розвиток методів виділення генів і з’єднання їх у нових комбінаціях стало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень. Для з’єднання ланцюгів ДНК, що виділені із різних організмів застосовують:

 

A. *реструкційну ендонуклеазу

B. Ліазу

C. Синтетазу

D. Геліказу

E. Трансферазу

 

70. Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A. *пентозофосфатний цикл

B. Гліколіз

C. Гліконеогенез

D. Глюконеогенез

E. Глікогеноліз

 

71. Аміак є токсичною речовиною і його збільшення у крові є особливо небезпечним для нейронів. Яка з перерахованих кислот використовується як ефективний засіб, що зв'язує аміак у мозку?

A. *Глутамінова

B. Янтарна

C. Бензойна

D. Гіпурова

E. Сульфосаліцилова

 

72. Новосинтезована органічна речовина специфічно пригнічує активність зворотної транскриптази. Яка фармакологічна дія найвірогідніше властива даній речовині?

A. *Противірусна

B. Протимікробна

C. Протипухлинна

D. Імунодепресивна

E. Радіопротекторна

 

73. У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати:

A. * Цитидин

B. Аденін

C. Гуанін

D. Глутамін

E. АТФ

 

74. В результаті проміжного обміну пуринових азотистих основ утворюється кінцевий продукт, накопичення якого може привести до розвитку подагри. Цим кінцевим продуктом є:

A. * Сечова кислота

B. Сечовина

C. Стеркобілін

D. Білірубін

E. Аміак

 

75. Одним із показників обміну речовин в організмі є рівень загального білка в сироватці крові. Кількісне визначення білка в клініко-біохімічних лабораторіях основане на:

A. * Біуретовій реакції

B. Нінгідриновій реакції

C. Ксантопротеїновій реакції

D. Реакції Фоля

E. Нітропрусидній реакції

 

76. В результаті декарбоксилювання амінокислоти гістидину в клітинах утворюється гістидин. За рахунок якого ферменту забезпечується обеззаражування даного біогенного аміну?

A. * Діамінооксидази (ДАО)

B. Моноамінооксидази (МАО)

C. Каталази

D. Амінотрансферази

E. Амінопептидази

 

77. Перетравлювання білків у травному тракті – комплексний процес їх гідролізу до вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в шлунку ?

A. *Пепсин, гастриксин

B. Ентерокіназа, ліпаза

C. Карбоксипептидаза, a-амілаза

D. Трипсин, хімотрипсин

E. Амінопептидаза, фософліпаза

 

78. У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

A. *Фенілаланіну

B. Сукцинату

C. Лактату

D. Аспартату

E. Малату

 

79. Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’язана його дія?

A. *Синтезу піримідинових нуклотидів

B. Розпаду вуглеводів

C. Синтезу пуринових нуклеотидів

D. Розпаду пуринових нуклеотидів

E. Синтезу ліпідів

 

80. З допомогою якого ферменту здійснюється шлях синтезу різних генів з матричних РНК на ДНК в генній інженерії (цей фермент каталізує процес, відкритий у РНК-вмістимих вірусів)?

A. *Ревертази

B. Екзонуклеази

C. ДНК-лігази

D. Хелікази

E. Ендонуклеази

 

81. Деякі продукти декарбоксилювання амінокислот є біологічно активними речовинами. Який медіатор гальмування ЦНС утворюється шляхом декарбоксилювання глутамінової кислоти?

A. * ГАМК

B. Путресцин

C. Гістамін

D. Кадаверин

E. Аспарагін

 

82. Амінокислота тирозин є попередником ряду гормонів. Вкажіть один із них, що утворюється у мозковому шарі наднирників.

A. * Адреналін

B. Глюкагон

C. Гастрин

D. Гістамін

E. Серотонін

 

83. Тирозин використовується для синтезу тироксину. Атоми якого мікроелемента беруть участь у цьому процесі?

A. *Йод

B. Кальцій

C. Залізо

D. Мідь

E. Цинк

 

84. Метіонін містить лабільну метильну групу, яка необхідна для утворення ряду важливих сполук. Вкажіть таку сполуку.

A. *Адреналін

B. ГАМК

C. Гістамін

D. Тироксин

E. Інсулін

 

85. Під час катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, котрий проявляє судиннорозширюючу дію. Вкажіть дану речовину.

 

A. *Гістамін

B. Серотонін

C. ДОФА

D. Тироксин

E. Дофамін

 

86. Нуклеотиди є мономерами нуклеїнових кислот. Які сполуки можуть утворюватись при повному гідролізі рибонуклеотидів?

A. * Ортофосфорна кислота, рибоза, урацил

B. Гуанін, дезоксирибоза, ортофосфорна кислота

C. Рибоза, тимін, цитозин

D. Ортофосфорна кислота, аденін, дезоксирибоза

E. Цитозин, тимін, ортофосфорна кислота

 

87. Суглоби хворого збільшені за розміром, мають вигляд потовщених деформованих вузлів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст сечової кислоти та її солей. Порушення обміну яких речовин є причиною такого стану?

A. *Пуринів

B. Піримідинів

C. Порфіринів

D. Холестерину

E. Фосфоліпідів

 

88. При альбінізмі в організмі не відбувається утворення пігменту меланіну. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов'язано виникнення цього захворювання?

A. *Фенілаланіну

B. Метіоніну

C. Аланіну

D. Глутаміну

E. Аспарагіну

 

89. В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплементарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес?

A. *ДНК-залежна РНК-полімераза

B. ДНК-полімераза

C. ДНК-лігаза

D. Праймаза

E. ДНК-аза

 

90. При запальних процесах в жовчному міхурі порушуються колоїдні властивості жовчі. Це може призвести до утворення жовчних каменів. Кристалізація якої речовини є основною причиною їх утворення?

A. *Холестерину

B. Альбуміну

C. Білівердину

D. Уратів

E. Оксалатів

 

91. При деяких захворюваннях шлунка призначають пепсин, який являє собою протеолітичний фермент. Вкажіть хімічні зв`язкі, на які він діє.

A. *Пептидні

B. Глікозидні

C. Ефірні

D. Дисульфідні

E. Водневі

 

92. Складні білки в організмі людини виконують різні функції. Який з глікопротеїнів, що містяться у білках сирих яєць, перешкоджає всмоктуванню із кишечника вітаміну Н і може спричинити гостру біотинову недостатність?

A. * Авідин

B. Фібриноген

C. Гемоглобін

D. Інтерферон

E. Казеїноген

 

93. Біохімічний зміст трансамінування полягає в тому, що аміногрупи різних амінокислот збираються у вигляді однієї із амінокислот. Яка це амінокислота?

A. * Глутамінова

B. Аспарагінова

C. Валін

D. Лейцин

E. Аргінін

 

94. В товстому кишківнику утворюються токсичні сполукки під дією мікроорганізмів. Однією з таких сполук є кадаверин. Вкажіть яким шляхом утворюється ця сполука.

A. * Шляхом декарбоксилювання лізину

B. Шляхом дезамінування аргініну

C. Шляхом переамінування лізину

D. Шляхом переамінування аргініну

E. Шляхом трансдезамінування аспартату

 

95. Амінотрасферази є ферментами які переносять амінну групу з однієї сполуки на іншу. Вкажіть яка сполука є акцептором аміногруп.

A. * альфа-кетоглутарова кислота

B. Ацетон

C. Молочна кислота

D. Янтарна кислота

E. Масляна кислота

 

96. Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК використовують зворотню транскрипцію. Вкажіть за допомогою якого фермента утворюється гібридна РНК-ДНК.

. * Ревертаза

B. Рибонуклеаза

C. Транскриптаза

D. РНК-полімераза

E. ДНК-синтетаза

 

97. Синтез білка у прокаріотів здійснюється на рибосомах після етапу активації амінокислот і надходження їх у рибосому при допомозі т-РНК. Вкажіть яка амінокислота є першою в біосинтезі.

A. * Формілметіонін

B. Гліцин

C. Валін

D. Серин

E. Цистеїн

 

98. Протипухлинний апарат 5-фторурацил виступає конкурентним інгібітором ферментів, що беруть участь у синтезі ДНК. Вкажіть який фермент блокується в цьому процесі.

A. * Тимідинсинтетаза

B. Аденінсинтетаза

C. Гуанозинсинтетаза

D. Урацилсинтетаза

E. Цитозинсинтетаза

 

99. Біосинтез колагену – основного білка сполучної тканини – пов’язаний із ко- і посттрансляційними модифікаціями, що призводять до утворення зрілих колагенових фібрил. У основі формування колагену є процес:

A. *Гідроксилювання

B. Карбоксилювання

C. Протеоліз

D. Глікозилювання

E. Фосфорилювання

 

100. Утворення колагену у організмі людини потребує гідроксилювання проліну, що відбувається за участю пролілгідроксилази. Яка речовина активує цей процес:

A. *Аскорбінова кислота

B. Біотин

C. НАД

D. ФАД

E. Піридоксинфосфат

 

101. При патологічному процесі у сироватці крові збільшилась концентрація амоніаку. Вкажіть основний шлях його знешкодження

A. *Синтез сечовини

B. Синтез глютаміну

C. Синтез амонійних солей

D. Синтез сечової кислоти

E. Синтез аспарагіну

 

102. У хворого порушений сон, відмічається послаблення активності гальмівних процесів у ЦНС, що пов’язано з порушенням утворення гама-аміномасляної кислоти. Яка рчовина є попередником ГАМК?

A. *Глутамат

B. Триптофан

C. Метіонін

D. Валін

E. Гистидін

103. Пацієнту з діагнозом рак шлунку призначили препарат, який є похідним піримідинової азотистої основи, тобто її антиметаболітом. Назвіть цей препарат:

A. * 5-фторурацил

B. Цитозин

C. Аденін

D. 5-метилурацил

E. Гуанін

 

104. Амоніак є високотоксичною сполукою і підвищення його рівня в крові особливо небезпечно для мозку. Одним із шляхів прямого зв’язування і знешкодження амоніаку є утворення:

A. * Глутаміна

B. Аланіна

C. Лізина

D. Адреналіна

E. Лейцина

 

105. Серотонін (5-гідрокситриптамін) – нейромедіатор ЦНС. Серотонінергічні нейрони беруть участь у регуляції сну, настрою, емоцій, відчуття болю. Синтезується серотонін шляхом гідроксилювання і декарбоксилювання амінокислоти

A. *Триптофану

B. Фенілаланіну

C. Тирозину

D. Гістидину

E. Проліну

 

106. У хворого знижений транспорт амінокислот у ентероцити кишки. Яка речовина бере участь у цьому процесі:

A. *Глутатіон

B. Аланін

C. Ансерин

D. Орнітин

E. Амілаза

 

107. Під час розпаду гему утворюється білірубін. Якими білками плазми крові трансортується ця речовина до печінки?

A. * Альбумінами

B. a-глобулінами

C. ЛПНЩ

D. g-глобулінами

E. ЛПВЩ

 

108. У біохімічній лабораторії в досліджуваному гідролізі були виявлені азотисті основи пуринового і пірімідинового ряду, пентози, залишки фосфорної кислоти. До якого класу органічних сполук відноситься вихідна речовина:

А. *Нуклеопротеїни

В. Ліпопротеїни

С. Фосфопротеїни

D. Глікопротеїни

Е. Гетерополісахариди

 

109. ДНК і РНК - нуклеїнові кислоти, що забезпечують зберігання, передачу спадкової інформації. Із перерахованих сполук виберіть ті , які входять до складу нуклеотидних ферментів РНК:

А. *Урацил, цитозин, аденін

В. Цитозин, гуанін, тимін

С. Аденін, урацил, пурин

D. Гіпоксантин, гуанін, урацил

Е. Гуанін, тимін, урацил

 

110. Структурними одиницями нуклеїнових кислот, нуклеотидів є нуклеозиди. В нуклеозидах азотисті основи зв'язані N-глікозидним зв'язком із залишком:

А. *D-рибози або 2-дезокси-D-рибози

В. D-глюкози або D-манози

С. D-фруктози або L-арабінози

D. D-галактози або D-галактозаміну

Е. L-рамнози або Dдигітоксози

 

111. Хворий скаржиться на втрату апетиту, схуднення, неприємну відрижку, болі і тяжкість в епігастральній ділянці. Аналіз шлункового соку засвідчив: загальна кислотність 20 мМмм/л, вільна HCl відсутня, зв’язана HCl 18 мМ/л, наявна молочна кислота. Яке захворювання можна припустити:

А. *Пухлина шлунка

В. Виразкова хвороба шлунка

С. Гіперацидний гастрит

D. Гіпоацидний гастрит

Е. Виразкова хвороба 12-палої кишки

 

112. Яка роль ентерокінази в процесі травлення?

 

А. *Активує трипсиноген підшлункового соку

В. Стимулює жовчевиділення

С. Гальмує активність ферментів підшлункового соку

D. Стимулює виділення ферментів шлункового соку

Е. Посилює моторику кишки

 

113. В клініку поступив хворий зі скаргами на болі в шлунку. При аналізі шлункового соку, взятого натще, виявлено молочну кислоту, загальна кислотність при цьому знижена. Вкажіть можливу хворобу:

 

А. *Рак шлунку

В. Гастрит з підвищеною секрецією

С. Виразкова хвороба 12-персної кишки

D. Гепатит

Е. Коліт

 

114. Амінокислоти, що утворяться в результаті ентерального обміну білків у кишечнику всмоктуються. Яким з нижче перелічених шляхів всмоктуються амінокислоти з кишечнику?

А. *Гамма-глутаміновий цикл

В. Орнітиновий цикл

С. Цикл Кноопа-Лінена

D. Цикл трикарбонових кислот

Е. Цикл Корі

 

115. На заключному етапі розщеплення білків важливу роль відіграють мікроелементи Zn, Mn, Mg, Co, які :

А. *Підвищують активність пептидаз

В. Сприяють всмоктуванню білків

С. Понижують активність пептидаз

D. Гальмують всмоктування білків

Е. Інактивують пептидази

 

116. У лабораторію для дослідження були спрямовані кілька пробірок із травними секретами. На одній з них погано було позначене маркірування. При дослідженні було встановлено, що це безбарвна рідина, шо має, кислу реакцію. Який травний секрет знаходиться в пробірці?

А. *Шлунковий сік

В. Слина

С. Кишковий сік

D. Жовч

Е. Підшлунковий сік

 

117. В одну пробірку з фібрином налитий шлунковий сік, в іншу 0,5% розчин соляної кислоти. Обидві пробірки на 30 хвилин поставлені в термостат. Що відбудеться в першій і в другій пробірках?

А. *У першої розщеплення фібрину, у другої денатурація фібрину

В. У першої денатурація фібрину, у дугій розщеплення фібрину

С. У першій денатурація фібрину, у другій нічого не відбувається

D. У першій нічого не відбувається, у другій денатурація фібрину

Е. У першій і другій нічого не відбувається

 

118. Пацієнту з ушкодженим стравоходом рекомендовано парентеральне харчування. Вкажіть, який з вказаних фармпрепаратів є гідролізатом амінокислот?

А. *Гідролізин

В. Поліглюкін

С. Реополіглюкін

D. Аспаркам

Е. Панангін

 

119. В клініці застосовується продукт альфа-декарбоксилювання ГАМК. Який фермент каталізує цю реакцію.

А. *Глутаматдекарбоксилаза

В. Глутаматдегідрогеназа

С. Аспартаттрансаміназа

D. Аланінамінотрансфераза

Е. Каталаза

 

120. При декарбоксилюванні амінокислот утвориться ряд бїологічно активних речовин. Вкажіть одне з них:

А. *ГАМК

В. Оксалоацетат

С. Глутамін

Б. Глутатіон

Е. a-Кето-глутарат

 

121. Основна маса азоту виводиться з організму у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту печінки приводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження аміаку в крові і тканинах ?

А. *Карбамоїлфосфатсин

В. Глікогенсинтетаза

С. Аланінамінотрансфераза

D. Холінестераза

Е. Цитохромоксидаза

 

122. В якості фармпрепарату, що використовується як ефективний засіб для стимуляції окисних процесів в тканинах мозку та зв‘язування утвореного аміаку виступає кислота:

А. *Глутамінова

В. Бурштинова

С. Бензойна

D.. Гіпурова

Е. Сульфосаліцилова

 

123. У хворого з патологією печінки мають місце розлади білкового обміну з порушенням синтезу сечовини в орнітиновому циклі. Концентрація якої токсичної речовини буде зростати у крові при цьому?

А.* Аміаку

В. Аланіну

С. Адреналіну

D.. Тироксину

Е. Валіну

 

124. Під дією якого ферменту з високою швидкістю протікає перетворення гістидину з утворенням гістаміну в тканинах органі зму людини ?

А. *Декарбоксилаза

В. Аспартамінотрансферази

С. Аланінамінотрансферази

D.Каталази

Е. Глутаматдегдрогенази

 

125. Валін - амінокислота, яка входить до складу білків. Вкажіть, до якої групи вона належить за хімічною природою залишку:

А. *Аліфатична, моноамінокарбокова

В. Арорматична, моноамінокарбонова

С. Аліфатична моноамінокарбонова

D. Гетероциклічна,..моноамінокарбонова

Е. Моноамінодикарбонова

 

126. Альбіноси погано переносять вплив сонячного опромінення -у шкірі не утворюється меланін, з'являються опіки. Порушення метаболІзму якої амінокислоти лежить в основі цього явища ?

А. * Фенілаланіну..

В. Гістидину

С. Триптофану

D. Треоніну

Е. Глутамату

 

127. У дитини спостерігається затримка росту i розумового розвитку. З сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати:

 

А. *Цитидин

В. Аденін

С. Гуанін

D. Глутамін

Е. АТФ

 

128. При порушенні обміну пуринових нуклеотидів виникає подагра. Який інгібітор ксантиноксидази використовується при її лікуванні?

А. *Аллопуринол

В. Тетурам

С. Амінокапронова кислота

D. Контрікал

Е. Прозерин

 

129. Хворий скаржиться на болі в суглобах. Біохімічний аналіз крові вказує на підвищений рівень сечової кислоти. Про розвиток якого захворювання це свідчить?

А. *Подагри

В. Панкреатиту

С. Гепатиту

D. Гастриту

Е. Артриту

130. У пацієнта перурикемія (більше 4,2 ммоль/л) , болі у суглобах нижніх та верхніх кінцівок. Назвіть можливе захворювання.

 

А. *Подагра

В. Атеросклероз

С. Нефрит

D. Діабет

E. Ентероколіт

 

131. Чоловік 50 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах ніг і рук. Вперше болі спостерігалися у суглобах пальців ніг хворого у нічний час. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. При обстеженні у сироватці крові виявлено підвищений вміст уратів. Причиною є порушення обміну:

А. *Пуринів

В. Піримідинів

С. Вуглеводів

D. Ліпідів

E. Амінокислот

 

132. Чоловік 60 років, що страждає на подагру, отримує препарат алопуринів, який є інгібітором ферменту:

А. *Ксантиноксидази

В. Аденозиндезамінази

С. Гуанозиндезамінази

D. Цитихромоксидази

E. Нуклеозидфосфорилази

 

133. У жінки 52 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цій хворій призначено алопуринол, який є конкурентним інгібітором фермента:

А. *Ксантиноксидази

В. Уреази

С. Уратоксидази

D. Дигідроооурацилдегідрогенази

E. Уридилілтрансферази

 

134. За результатами аналізу крові і сечі у хворого виявлено: зниження сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Для якого захворювання найбільш характерні ці зміни:

А. *Ксантинурія

В. Хвороба Леша-Ніхана

С. Подагра

D. Неповноцінне харчування

E. Гіповітаміноз

 

135. При введенні 5-фтордезоксиуридину (інгібітор тимідилатсинтетази) блокується синтез однієї з перичислених сполук? Назвіть її.

А. *ДНК

В. т-РНК

С. і-РНК

D. р-РНК

E. Білка

 

136. Протипухлинні засоби рослинного походження подофіліни інгібують активність ДНК-топоізомерази II. Це призводить до гальмування процесу:

А. *Синтезу ДНК на ДНК-матриці

В. Синтезу ДНК на РНК-матриці

С. Синтезу РНК на ДНК-матриці

D. Синтезу білка на ДНК-матриці

E. Синтезу білка на РНК-матриці

 

137. У збереженні і передачі генетичної інформації беруть участь три основні процеси: реплікація, транскрипція, трансляція. Які внутрішньоклітинні мембранні структури беруть участь у 2-х з цих процесів?

А. *Ядро

В. Лізосоми

С. Комплекс Гольджі

D. Цитоскелет

E. Глікокалікс

 

138. При лікуванні вірусних інфекцій використовується ряд препаратів, які специфічно блокують ДНК-залежну РНКполімеразу і синтез РНК. Виберіть ці препарати із запропонованого списку.

А. *Актиноміцин

В. Пеніцилін

С. Цефалоспорин

D. Норсульфазол

E. Сульфацил

 

139. Після важкої хвороби хворому, у якого зменшилася маса тіла тіла, лікар призначив анаболічні препарати. Вкажіть який біохімічний процес в клітині стимулюють ці препарати:

А. *Протеосинтез

В. Гліколіз

С. Ліполіз

D. Протеоліз

E. Глікогеноліз

 

140. Розвиток методів виділення генів і з'єднання їх у нових комбінаціях стало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень.Для з’єднанння дволанцюгових ДНК, які виділені із різних органів, їх обробляють:

А. *Рестрикційною ендонуклеазою

В. Ліазою

С. Синтетазою

D. Геліказою

E. Трансферазою

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...