Главная Обратная связь

Дисциплины:


VII. Функціональна біохімія деяких тканин та органів1. При вірусних та токсичних пошкодженнях печінки в сироватці крові спостерігається значне підвищення активності

 

A. *Аланінамінотрансферази

B. Альдолази

C. Тирозинамінотрансферази

D. Лейцин амінотрансферази

E. Ліпази

 

2. У пацієнта закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин найбільше відповідає цьому стану?

A. *Білірубін

B. Кетонові тіла

C. Сечова кислота

D. Креатин

E. Глюкоза

 

3. У 40-річного чоловіка болі в правому підребер'ї, кал ахолічний. Знебарвлення калових мас у даного пацієнта зумовлене відсутністю в них:

A. *Стеркобіліну

B. Копропорфірину

C. Білірубіну

D. Гемоглобіну

E. Скатолу

 

4. 40-річного чоловіка госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом. Яка з перелічених фракцій гемоглобіну буде підвищеною у даного пацієнта?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Глікозильований гемоглобін

 

5. Під час розпаду гему утворюється білірубін. Якими білками плазми крові трансортується ця речовина до печінки?

A. *Альбумінами

B. Альфа1-глобулінами

C. ЛПНЩ

D. Гама-глобулінами

E. ЛПВЩ

 

6. Оксиди нітрогену можуть окислювати Fe2+ у молекулі гемоглобіну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:

A. *Метгемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Дезоксигемоглобін

E. Карбоксигемоглобін

 

7. При експериментальному дослідженні системи крові, що згортає, у тварин був подовжений час рекальціфікації. Тромбопластіновий і тромбіновий час не змінювався. Який етап згортання крові порушений?

A. *Утворення тромбокінази

B. Утворення протромбіну

C. Утворення фібриногену

D. Утворення антигемофільного глобуліну

E. Утворення фібринстабілізуючого фактору

 

8. У хворого на гострий інфаркт міокарда проводилась антікоагулянтна терапія інгібітором антитромбина ІІІ, протидіючи внутрішньо- судинному згортанню крові. Оберіть лікарський препарат.

 

A. *Гепарин

B. Гіалуронова кислота

C. Хондроїтинсульфат

D. Тетрациклін

E. Гістамін

 

9. При дослідженні перетворення харчового барвника в печінці єкспериментальноі тварини було встановлено, що знешкодження цього ксенобіотика складається із двох фаз. Назвіть першу фазу.

A. *Мікросомальне окислення

B. Перекисне окислення

C. Кон’югація

D. Фосфорилювання

E. Дефосфорилювання

10. Виберіть орган, в якому процеси мікросомального окислення протікають найінтенсивніше

A. * Печінка

B. Нирки

C. Серце

D. Селезінка

E. Легені

 

11. Під час бігу на довгих дистанціях скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м’язового скорочення. Вкажіть процес утилізації глюкози в цих умовахA. * Аеробний гліколіз

B. Анаеробний гліколіз

C. Ліполіз

D. Глюконеогенез

E. Глікогенез

 

12. Процес згортання крові становить каскад послідовних ферментативних реакцій, які каталізуються спеціалізованими білками – факторами згортання. Крім цих факторів у процесі згортання крові беруть участь катіони. Вкажіть, який із катіонів відіграє провідну роль.

A. *Ca2+

B. K+

C. Na+

D. Mn2+

E. Fe3+

 

13. Одним з детоксикаційних процесів в організмі пов’язаний з перетворенням аміаку в сечовину. Вкажіть, який орган має всі ферменти для цього.

A. *Печінка

B. Нирки

C. Серце

D. Легені

E. Мозок

 

14. Детоксикація деяких речовин в організмі людини відбувається шляхом кон’югації. Вкажіть з якою сполукою кон’югує бензойна кислота при перетворенні в гіппурову.

A. *Гліцином

B. Валіном

C. Лейцином

D. Проліном

E. Метіоніном

 

15. Індометацин є активним нестероїдним протизапальним засобом, який використовують у медичній практиці для лікування ревматоїдного артрита, остеоартроза, запальних захворювань сполучної тканини. Який процес гальмує індометацин?

A. * Синтез простагландинів

B. Утворення кінінів

C. Утворення ангіотензину ІІ

D. Синтез амінокислот

E. Синтез пуринів

16. Жирове переродження печінки відбувається при недостатньому надходженні в організм людини ліпотропних факторів. Вкажіть, яка з перерахованих речовин використовується при лікуванні цього захворювання:

A. *Метіонін

B. Жирні кислоти

C. Тригліцериди

D. Пірідоксин

E. Холестерин

 

17. Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть за допомогою якого процесу це відбувається:

A. * Гідроксилювання

B. Декарбоксилювання

C. Переамінування

D. Дезамінування

E. Фосфорилювання

 

18. Для ранньої діагностики м’язових дистрофій найбільш інформативним є підвищення активності у плазмі крові:

A. * Креатинкінази

B. Лактатдегідрогенази

C. Аланінамінотрансферази

D. Аспартатамінотрансферази

E. Гексокінази

 

19. При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

A. * Гамма-глобулінів

B. Альфа-1-глобулінів

C. Альфа-2-глобулінів

D. Бетта-глобулінів

E. Альбумінів

 

20. У хворого спостерігається порушення функцій печінки. Які з наведених біохімічних показників потрібно визначити в крові для оцінки стану печінки?

A. *АлАТ

B. ЛДГ1

C. Креатинфосфокіназу

D. Альдолазу

E. Ліпазу

 

21. Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печінці. Який процес приймає у цьому участь?

A. *Мікросомальне окислення

B. Окисне фосфорилювання

C. Субстратне фосфорилювання

D. Перекисне окислення.

E. Окисне дезамінування

 

22. У хворого жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в межах норми. Про який вид жовтяниці можна стверджувати?

A. *Гемолітична

B. Жовтяниця немовлят

C. Паренхіматозна

D. Хвороба Жільбера

E. Механічна

 

23. Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів включає флавопротеїн НАДФ-цитохром, Р-450-редуктазу і цитохром Р-450. Вона сприяє інативації біологічно-активних речовин або знешкодженню токсичних сполук каталізуючи реакції:

A. *Гідроксилювання

B. Окислення

C. Метилювання

D. Ацетилювання

E. Відновлення

 

24. Інгібітори моноамінооксидази широко застосовуються як психофармакологічні засоби. Вони впливають на вміст у головному мозку всіх нижче перелічених нейромедіаторів, за винятком:

A. *Ацетилхоліну

B. Дофаміну

C. Норадреналіну

D. Адреналіну

E. Серотоніну

 

25. Антимікробні сульфаніламідні препарати метаболізуються в організмі шляхом ацетилювання. При цьому їх бактеріостатична дія:

A. *Втрачається

B. Зростає

C. Не змінюється

D. Змінюється на токсичну в організмі людинини

E. Посилюється

 

26. Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним чином шляхом кон’югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполука вступає в реакцію кон’югації з обидвома функціональними групами молекули саліцилової кислоти?

A. *Глюкуронова кислота

B. Сірчана кислота

C. Гліцин

D. Ацетильна група

E. Метильна група

 

27. Одним із шляхів інактивації саліцилової кислоти в організмі є реакція кон’югації з гліцином. До якої частини молекули препарату приєднується гліцин?

A. *Карбоксилу

B. Гідроксилу

C. Ароматичного кільця

D. Аміногрупи

E. Сульфгідрильної групи

 

28. При тривалому застосуванні протикашльового препарату кодеїну може розвинутись залежність. Причиною цього ускладнення є наступне метаболічне перетворення кодеїну:

A. *Деметилювання у морфін

B. Метилювання у морфін

C. Ацетилювання у морфін

D. Гідроксилювання у морфін

E. Глюкуронування у морфін

 

29. У хворого на цироз печінки відмічено погіршення зору в сутінках. Що із наступного є найвірогіднішою причиною?

A. *Порушення всмоктування вітаміну А в кишечнику

B. Недостатнє надходження вітаміну А з продуктами харчування

C. Надмірне надходження вітаміну А з продуктами харчування

D. Порушення перетворення транс-ретиналю в цис-ретиналь

E. Порушення синтезу родопсину

 

30. В результаті аналізу шлункового соку встановлено, що загальна кислотність 25 мМ/л, вільна НСІ 5 мМ/л. Водночас дослідження крові засвідчило наявність макроцитарної анемії. Дефіцит якого компоненту шлункового соку має місце?

A. *Гастромукопротеїну(Фактор Кастла)

B. Пепсину

C. Вільної НСІ

D. Гастриксину

E. Муцину

 

32. Знешкодження токсичних речовин та інактивація біологічно активних речовин у гепатоцитах здійснюється різними реакціями. Якою із наступних реакцій перетворюються барбітурати?

A. * Окиснення

B. Дезамінування

C. Ацетилювання

D. Відновлення

E. Кон’югація з гліцином

 

33. Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмування циклу Кребса і посилення кетогенезу?

A. *Оксалоацетату

B. Жирних кислот

C. АТФ

D. АДФ

E. Ацетил-КоА

 

34. Пацієнт 27-и років звернувся до лікаря з приводу жовтяниці, підвищеної температури та почуття загальної слабості і діагностовано вірусний гепатит. Який з нижче перерахованих показників буде переважати на висоті жовтяниці.

A. *Прямий білірубін

B. Стеркобілін

C. Непрямий білірубін

D. Вердоглобін

E. Білівердин

 

36. У хворого підвищений вміст прямого білірубіну в крові, кал сіро-білого глинистого кольору, сеча має колір пива з ярко-жовтою піною, скарги на різкі болі в області правого підребер’я, шкіра і слизові зафарбовані у жовтий колір. Про розвиток якої жовтяниці свідчать вказані дані?

A. * обтураційної (механічної)

B. Гемолітичної

C. Паренхіматозної

D. Фізіологічної

E. Надниркової

 

37. У хворого з хронічним захворюванням нирок при огляді виявлено набряки. Біохімічний аналіз крові вказує на гіпопротеїнемію. Із зменшенням вмісту якої фракції білків плазми крові найбільш вірогідно пов’язаний такий стан ?

A. *Зменшення альбумінів

B. Зменшення глобулінів

C. Зменшення фібриногену

D. Зменшення церулоплазміну

E. Зменшення трансферину

 

38. У хворого спостерігається виділення іонізованої міді із сечею, відкладання її в органах і тканинах. Вкажіть синтез якого білка порушений, що приводить до таких наслідків.

A. *Церулоплазміну

B. Трансферину

C. Пропердину

D. Гаптоглобіну

E. Кріоглобуліну

 

39. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2 АсАТ, креатинфосфокінази - Мb. Визначте в якому органі відзначається порушення біохімічних процесів?

A. *Серце

B. Скелетні м’язи

C. Нирки

D. Печінка

E. Підшлункова залоза

 

40. Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька полісахаридних ланцюгів зв’язано з білковим ядром. Вкажіть в якій тканині організму він синтезується

A. *Печінка

B. Серцеві клапани

C. Хрящ

D. Кістка

E. Сполучна тканина

 

41. При обстеженні хворого виявлено підвищення в крові активності ЛДГ. Це характерно для захворювань серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне обстеження треба зробити для диференціальної діагностики ?

A. *Визначення ізоферментів ЛДГ

B. Визначення цукру в крові

C. Рівень кетонових тіл

D. Визначення рівня холестерину

E. Визначення амілази крові

 

42. Фармпрепарат аспарагінази використовують при лікуванні лейкозів. Вкажіть механізм її дії

A. *Руйнує аспарагін

B. Синтезує аспарагін

C. Стимулює синтез білка

D. Синтезує глутамін

E. Руйнує глутамін

 

43. Метаболічний ланцюг знешкодження неполярних (гідрофобних) токсичних речовин зовнішнього та внутрішнього походження, що відбувається у печінці включає процес їх перетворення у полярні (гідрофільні) сполуки. Вкажіть основні з них:

A. *Окиснення та кон’югація

B. Фосфорилювання

C. Кон’югація

D. Переамінування

E. Окислення

 

44. Хворим на міастенію. При паралічах, рухомих порушеннях після тавми призначають конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Вкажіть його:

A. * Прозерин

B. Ефедрин

C. Дофамін

D. Платифілін

E. Резерпін

 

45. Лікарські препарати в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення ліків?

A. *Гідролаз

B. Оксидоредуктаз

C. Трансфераз

D. Ліаз

E. Лігаз

 

46. Знешкодження токсичниів та інактивація біологічно-активних речовин у гепатоцитах здійснюється різними шляхами. Яким чином знешкоджується бензойна кислота?

A. *Кон’югацією з гліцином

B. Окисненням

C. Відновленням

D. Метилюванням

E. Ацетилюванням

47. Пацієнту з інфарктом міокарду призначили фібринолітичний фармпрепарат “Стрептодеказа”, що створений на водорозчинній матриці полісахаридної природи методом:

A. *Іммобілізації ферменту

B. Екстракцією

C. Електрофорезу

D. Ультрацентрифугування

E. Аутолізом

 

48. Пацієнту при психозі призначено нейролептик аміназин. Основним шляхом біотрансформації в організмі цього препарату є індукція реакцій мікросомального окиснення. Вкажіть головний компонент цієї системи.

A. *Цитохром Р-450

B. Цитохром с

C. Цитохромоксидаза

D. НАДН-дегідрогеназа

E. КоQ-редуктаза

 

49. Хворому ревматизмом призначили преднізолон. Протизапальна дія цього препарату базується на гальмуванні вивільнення арахідонової кислоти. Попередником яких біологічно активних речовин є ця кислота?

A. *Простагландинів

B. Сечової кислоти

C. Сечовини

D. Гема

E. Холестерину

 

50. Після перенесеного вірусного гепатиту, для попередження жирового переродження печінки хворому потрібно призначити ліпотропні фактори. Вкажіть однин із них?

A. *Холін

B. Триптофан

C. Алопуринол

D. Контрикал

E. Вікасол

 

51. В крові хворого під час обстеження виявлено підвищений вміст ферментів: креатинкінази (МВ-ізоформа), АсАТ і ЛДГ1,2. Яку паталогію потрібно припустити перш за все у цьому випадку?

A. *Інфаркт міокарда

B. М’язева дистрофія

C. Цироз печінки

D. Пошкодження центральної нервової системи

E. Панкреатит

 

52. У пацієнта при обстеженні виявлена жовтушність склер, слизової оболонки рота. Збільшення вмісту якого біохімічного показника крові можна очікувати?

A. *Білірубіну

B. Амілази

C. Глюкози

D. Білівердину

E. Холестерину

 

53. У хлопчика з непрохідністю кишечника збільшено виділення індикану з сечею, який утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з:

A. *Фосфоаденозинфосфосульфатом

B. Таурином

C. Гліцином

D. Глутатіоном

E. Ацетил-Ко А

 

54. В нормі газообмін ;між; альвеолярним повітрям та кров'ю проходить за рахунок і градієнту концентрації кисню. Яка похідна гемоглобіну утворюється при цьому ?

A. *Оксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Гемохромоген

 

55. Оксид вуглецю (II) дуже отруйна сполука. Його токсична дія пояснюється зв'язуванням з гемоглобіном, що робить неможливим перенесення кисню гемоглобіном. Як називається сполука?

A. *Карбоксигемоглобін

B. Метгемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Метоксигемоглобін

E. Оксигемоглобін

 

56. При вродженому порушенні амінокислотної послідовності в 3-ланцюзі гемоглобіну . в крові хворого виявляються еритроцити зміненої форми. :Який гемоглобін характерний для цієї патології.

A. *Hb S

B. Hb H

C. Hb A

D. Hb F

E. Hb M

 

57. Для профілактики і терапії променевої хвороби у числі різних радіол ротекторів застосовують нітрит натрію, який зумовлює розвиток гіпоксії, Який механізм його гіпоксичноїдії:

A. *Стимулює утворенняметгемоглобіну

B. Стимулює розщеплення гемоглобіну

C. Інгібує дисоціацію оксигемоглобіну

D. Інгібує активність ферментів тканинного дихання

E. Активує перекисне окислення ліпідів

 

58. При дослідженні дуоденальної жовчі встановлено, шо вона має темний колір, підвищену питому густину, у ній виявлено велику кількість кристалів білірубіну. Яке захворювання можна припустити:

A. *Надпечінкова жовтяниця

B. Хронічний холецистит

C. Цироз печінки

D. Інфекційний гепатит

E. Жовчокам'яна хвороба

 

59. В основі біологічно важливих систем лежить порфінове ядро. З яких сконденсованих ядер воно складається:

A. *Тетрапірольного

B. Бензопірольного

C. Пуринового

D. Індолового

E. Бензоїлперідинового

 

60. До складу сухого залишку плазми крові обов'язково входять білки. Яка група білків бере участь у процесі коагуляційного гемостазу?

A. *Фібриноген

B. Альбуміни

C. Альфа-глобуліни

D. Альфа і бета-глобуліни

E. Бета-глобулін

 

 

61. До складу плазми входять мінеральні солі. Які фізико-хімічні властивості крові обумовлені їхньою наявністю?

A. *Осмотичний тиск

B. Онкотичний тиск

C. Активна реакція крові

D. В'язкість крові

E. Швидкість осідання еритроцитів

 

62. У заражених вірусами клітинах виробляються інтерферони, які подавлюють розмноження вірусів. Що лежить в основі їх противірусної дії:

A. *Індукція синтезу специфічних ферментів

B. Репресія синтезу специфічних ферментів

C. Денатурація вірусних білків

D. Пригнічення проникнення вірусів всередину клітин

E. Пригнічення енергетичного обміну

 

63. Противірусні препарати інтерферони отримують методами генетичної інженерії. Яка хімічна структура інтерферонів, що дозволяє їх генноінженерний синтез:

A. *Білки

B. Олігопептиди

C. Дезоксирибонуклеїнові кислоти

D. Рибонуклеїнові кислоти

E. Олігонуклеотиди

 

64. Однією із функцій білків є захист організму від інфекційних хвороб. Який профілактичний противірусний препарат неспецифічного захисту рекомендують під час епідемії грипу?

A. *Інтерферон

B. Альбумін

C. Тимолін

D. Тимозин

E. Альбуцид

 

65. Який із білків фракції глобулінів застосовується у вигляді препарату для профілактики і лікування вірусних інфекцій?

A. *Інтерферон

B. Гаптоглобін

C. Кріоглобулін

D. альфа 1 -антитрипсин

E. Церулоплазмін

 

66. Печінка утилізує жирні кислоти всіма наступними шляхами, крім:

A. *Секреції у кров вільних жирних кислот

B. Синтезу триацил гліцеридів

C. Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідів

D. Окиснення до СОт і Н2О

E. Утворення і секреції в кров кетонових тіл

 

 

67. Пацієнт звернувся до клініки зіскаргами на загальну слабкість, втрату апетиту, ниючі болі в правому підребер'ї. При огляді хворого виявлено пожовтіння склер, піднебіння. У крові вміст загального білірубіну 95 мМ/л, кон'югованого - 70 мМ/л, виявлено уробілін в сечі. Яке захворювання можна припусти

A. *Печінкова жовтяниця

B. Обтураційна жовтяниця

C. Холецистит

D. Гемолітична жовтяниця

E. Цироз печінки

 

68. Захворювання печінки (гепатит, цироз, пухлина) призводять до всіх наступних порушень білкового обміну крім:

A. *Гіпер-g-глобулінемії

B. Гіпоальбумінемії

C. Геморагі

D. Гіпераміноацидемії

E. Азотемії

 

69. Для діагностики захворювань печінки використовують ряд біохімічних тестів (проб). На який з наступних патологічних станів найвірогідніше вказує зростання у плазмі крові концентрації альфа-фето протеїну.

A. *Рак печінки

B. Цироз печінки

C. Вірусний гепатит

D. Холестаз

E. Жирова інфільтрація печінки

 

70. Вкажіть, при яких захворюваннях виникає механічна жовтяниця:

A. *Жовчнокам'яна хвороба

B. Вірусний гепатит

C. Гемолітична анемія

D. Повторне переливання резус-несумісної крові

E. При укусах отруйних змій

 

71. Хворий скаржиться на головний біль, швидку втомленість, біль в правому підребер'ї, свербіння шкіри. При обстеженні встановлено: жовтушний колір шкіри і слизових оболонок, збільшення печінки, АТ - 80/40 мм.рт.ст., ЧСС - 46 ударів за хвилину. В крові виявлено: рівень прямого білірубіну - 34 мкмоль/л, рівень непрямого - 35,2 мкмоль/л, в сечі - жовчні кислоти, прямий білірубін, уробіліноген; вміст стеркобіліногену в калі зменшений. Який вид жовтяниці у хворого?

A. *Обтураційна

B. Гемолітична

C. Підпечінкова

D. Паренхіматозна

E. Надпечінкова

 

 

72 У новонародженого відзначається жовтяниця, яка через 2 неділі зникла без лікарського втручання. Недостатність якого ферменту викликає виникнення цього виду жовтяниці?

A. *Глюкуронілтрансфераза

B. Фенілаланіни дроксилаза

C. Піруватдекарбоксилаза

D. Оксигеназа

E. АТФ-синтетаза

 

 

73. В організм людини попали ціаніди, які єтоксичними речовинами. їх знешкодження буде відбуватись за рахунок наступного виду кон'югації:

A. *Тіосульфатної

B. Глюкуроідної

C. Ацетильної

D. Метильної

E. Сульфатної

 

74. Метаболізм ліків у гепатоцитах здійснюється головним чином:

A. *В ендоплазматичній сітці

B. На плазматичній мембрані

C. В ядрі

D. В мітохондріях

E. У лізосомах

 

75. Знешкодження токсичнів та інактивація біологічно-активних речовин у гепатоцитах здійснюється різними шляхами. Яким чином знешкоджується бензойна кислота?

A. *Кон'югацією з гліцином

B. Окисненням

C. Відновленням

D. Метилюванням

E. Ацетилюванням

 

76. У лікарню надійшов хворий з гострими болями в області серця. Визначення рівня якого ферменту в крові допоможе провести діагностику інфаркту міокарду уперші години захворювання?

A. *Креатинфосфокінази

B. Альдолази

C. Ліпопротеїнліпази

D. Аланінамінотрансферази

E. Ацетилхолінестерази

 

77. При хворобі Паркінсона порушується дофамінергічна передача і тому для лікування застосовують попередник дофаміну - L-ДОФА (ліводопа). Для зменшення побічної дії та дози ліводопу доцільно призначати у комбінації з:

A. *Інгібітором ДОФА-декарбоксилази

B. Активатором ДОФА-декарбоксилази

C. Інгібітором моноамінооксидази

D. Активатором моноамінооксидази

E. Блокаторами дофамінових рецепторів

 

78. У процесі біотрансформації анестезуючого препарату новокаїну утворюється параамінобензойна кислота. Тому ;при комбінованому застосуванні новокаїну і сульфаніламідів найвірогідніше має місце:

A. *3ниження протимікробної дії сульфаніламідів

B. Посилення протимікробної дії сульфаніламідів

C. Зниження анестезуючої дії новокаїну

D. Посилення анестезуючої дії новокаїну

E. Зниження фармакологічної активності обох препаратів

 

79. Перетворення; антибіотика левоміцетину є організмі людини здійснюється шляхом модифікації функціональної нітрогрупи. Який тип реакції має місце:

A. *Відновлення

B. Окиснення

C. Гідроксилювання

D. Дезамінування

E. Гідролізу

 

80. Знешкодження токсичних речовин та інактивація біологічно активних речовин угепатоцитах здійснюється різними реакціями. Якою із наступних реакцій пе-ретворюються сульфаніламіди?

A. *Ацетилювання

B. Дезамінування

C. Кон'югація з глюкуроновою кислотою

D. Окиснення

E. Кон'югація з гліцином

 

81. Різні організми неоднаково реагують навведення фармпрепаратів. Відмінності в реакціях організму на ліки часто є генетично зумовленими, шо пов'язано з:A. *Дефектами ферментів

B. Порушенням синтезу стероїдних гормонів

C. Розвитком авітамінозів

D. Дефіцитом вуглеводів

E. Дефіцитом ліпопротеїнів

 

82. В ядерних мембранах синтез ферментів детоксикації в гепаоцитах індукується або гальмується різними речовинами.Виберіть індуктор синтезу речовин мікросомальних ферментів.

A. *Фенобарбітал

B. Сульфаніламіди

C. Амідопірин

D. Аміназин

E. Ефедрин

 

83. Знешкодження токсинів та великої кількості лікарських речовин в організмі проходить за допомогою ферментів:

A. *Монооксигеназ

B. Амінотрансфераз

C. Оксидоредуктаз

D. Гідролаз

E. Транспептидаз

 


Медична Ботаніка

Зміст

1. Морфологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Систематика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Анатомія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


МОРФОЛОГІЯ

 

1. Частина квітки, що містить насінний зачаток, називається:

A. Маточка

B. Тичинка

C. Чашолисток

D. Пелюстка

E. Нічого з переліченого

 

2. Чергування поколінь у рослин існує між:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...