Главная Обратная связь

Дисциплины:


Багатоядерні арени з ізольованими бензольними циклами94. Трифенілметан відноситься до:

A*. Багатоядерних аренів з ізольованими бензольними циклами

B. Одноядерних аренів

C. Багатоядерних аренів з конденсованими бензольними циклами

D. Алканів

E. Алкенів

Одержання

 

95. У результаті якої з наведених реакцій утворюється діфенілметан?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

96. Дією якого реагенту з бензолу можна одержати дифенілметан?

A*. CH2Cl2

B. CH3COOH

C. CH2O

D. NaNH2

E. C2H5Cl

 

 

Розділ 10. Галогенoпохідні

Вуглеводнів

Номенклатура

1. Серед наведених сполук вкажіть формулу 1,2-дихлоробензолу:

A*.

B.

C.

D.

E.

Одержання

 

2. В результаті якої реакції утворюється
2,2-дихлорпропан:

 

A. *

B.

C.

D.

E.

 

3. З наведених сполук оберіть продукт бромування бензолу.

A*.

B.

C.

D.

E.

 

4. Бромування якої із наведених сполук буде перебігати із найбільшою швидкістю?

A*.

B.

C.

D.

E.

 

Хімічні властивості

 

Реакції заміщення

· реакції гідролізу

 

5. Галогеналкани вступають в різноманітні реакції заміщення. Важливе синтетичне значення має реакція гідролізу. Гідроліз галогеналканів – це реакція взаємодії з:

A. *Водою (в лужному середовищі)

B. Водними розчинами амінів

C. Спиртовим розчином NaOH

D. Алкоксидами

E. Нітритами

 

6. Галогеналкани вступають в різноманітні реакції заміщення. Важливе синтетичне значення має реакція гідролізу. Яка з приведених реакцій відноситься до реакцій гідролізу?

A. *

B.

C.

D.

E.

 

7. Яка з наведених сполук при лужному гідролізі утворює пропіоновий альдегід:

A. *CH3─CH2─CHCl2

B. CH3─CH2─CH2─NO2

C. CH3─CH2─CH2─NH2

D. CH3─CH2─CH2─OH

E. CH3─CH2─CH2─Cl

 

8. Укажите механизм реакции щелочного гидролиза метилхлорида:

A.* SN2

B. SN1

C. AN

D. AE

E. E

 

9. Реакція взаємодії 2-метил-2-хлорпропану зі спиртовим розчином КОН називається реакцією:

 

A* елімінування

B. заміщення

C. приєднання

D. окиснення

E. перегрупування

 

10. Яка з наведених реакцій є реакцією елімінування?

A*. B. С.

D. C2H5-Cl + AgNO2 -----> C2H5-NO2 + AgCl

E. СH2=СH-Сl + HСl ----> СH3-СHСl2

 

взаємодія з аміаком

 

11. Дополните схему недостающей формулой реагента:

 

A. *NH3

B. [Ag(NH3)2]OH

C. NaNO2

D. CH3-CH2-NH2

E. CH3-NH2

 

12. Вкажіть механізм реакції амонолізу метилйодиду:A. *SN2

B. SN1

C. AN

D. AE

E. SE

 

13. Йодистий етил здатен взаємодіяти з такими реагентами: 1) Na, t; 2) C2H5ONa (спирт); 3) NaOH (водн); 4) KCN; 5) KNO2 (ДМФА); 6) Mg, абс. етер. Які з наведених перетворень не є реакціями нуклеофільного заміщення?

A. *1, 2, 6

B. 1, 2, 3

C. 2, 5, 6

D. 3, 4, 5

E. 2, 4, 6

 

Реакції елімінування Е (відщеплення)

 

14. За яким правилом відбувається реакція елімінування
2-йод-3-метилбутану:

 

 

A. *Зайцева

B. Ельтекова

C. Марковнікова

D. Кучерова

E. Коновалова

 

15. Взаємодія 1-йодпропану з спиртовим розчином гідроксиду калію проходить за правилом:

A. *Зайцева

B. Марковнікова

C. Фішера

D .Ельтекова

E. Розанова

 

16. Назвіть механізм, за яким звичайно відбувається відщеплення хлороводню від 2-метил-2-хлорпропану:

A. * E1

B. SN2

C. E2

D. SN1

E. SE

 

17. Враховуючи чинники, які сприяють реакціям Е1, визначте, який варіант відповідає розміщенню ряду галогеналканів в порядку спадання легкості їх дегідробромування спиртовим розчином лугу серед:
1) 1-бромо-4-метилгексану;

2) 2-бромо-4-метилгексану;

3) 2-бромо-2,3-диметилпентану;

4) 2-бромо-2-метилгексану;

5)2-бромо-3,4-триметилпентану.

A. *3, 4, 5, 2, 1

B. 1, 3, 5, 4, 2

C. 3, 4, 2, 5, 1

D. 4, 5, 3, 1, 2

E. 3, 4, 5, 1, 2

 

18. З якими з наведених реагентів не взаємодіє йодистий етил?

A. *NaCl

B. Na

C. C2H5ONa

D. KCN

E. KNO2

 

19. Який продукт утвориться при взаємодії етилйодиду з калій ціанідом?

A*. C2H5CN

B. C2H5OH

C. C2H5OC2H5

D. CH2=CH2

E. CH3CN

 

Ідентифікація

 

20. Проба Бейльштейна основана на здатності галогенпохідних при нагріванні з міддю утворювати леткі галогеніди міді, які забарвлюютьполумя в:

A. * Зелений колір

B. Синий колір

C. Жовтий колір

D. Червоний колір

E. Фіолетовий колір

 

21. Відомо, що дану сполуку можна одержати реакцією Кольбе з натрію пропіонату або реакцією В’юрца-Шоригіна з відповідного галогеналкану. Який із галогеналканів потрібно використати для одержання даної сполуки?

A. *Етилйодид

B. Метилйодид

C. Пропілйодид

D. Ізопропілйодид

E. Бутилйодид

 

22. При нагріванні сполуки складу C4H9Br з нітритом натрію в ДМФА утворюється сполука C4H9NO2, яка при струшуванні з розчином нітритної кислоти утворює синє забарвлення. Яка вихідна сполука вступила в реакцію?

A. *2-Бромбутан

B. 1-Бромбутан

C. 2-Бром-2-метилпропан

D. 1-Бром-2-метилпропан

E. Бромистий ізобутил

 

23. Сполука складу C8H9NO2 не реагує з водним розчином лугу, проте при бромуванні в присутності заліза утворює тільки одне бромпохідне. Яка формула сполуки?

A. *1-Етил-4-нітробензол

B. 1,4-Диметил-3-нітробензол

C. 1-Нітро-1-фенілетан

D. 1-Нітро2-фенілетан

E. 1-Етил-3-нітробензол

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...