Главная Обратная связь

Дисциплины:


Катіони VI аналітичної групи1. Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок конценрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається:

A. * Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук

B. Утворення гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах

C. Утворення забарвлених, нерозчинних у воді сполук

D. Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

 

2. Які катіони з розчином калію йодиду утворюють червоно-коричневий осад, розчинний в надлишку реагенту з утворенням безбарвного розчину?

А. * Ртуті(II)

В. Ртуті(I)

С. Вісмуту

D. Стибію(V)

Е. Свинцю

 

3. На розчин, в якому міститься катіон VI аналітичної групи подіяли розчином NaOH. Випав білий осад, який швидко перейшов у жовтий. Вкажіть який катіон був у розчині:

А. * Hg2+

В. Ni2+

С. Cu2+

D. Ag+

Е. Co2+.

 

4. При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

A. * Катіон нікелю (II)

B. Катіон меркурію (II)

C. Катіон купруму (II)

D. Катіон кадмію (II)

 

5. Найбільш селективною реакцією для визначення катіонів нікелю є реакція взаємодії з яким реактивом?

A. * Реактивом Чугаєва

B. Розчином натрію гідроксиду

C. Розчином калію гідроксиду

D. Розчином сірчаної кислоти

E. Реактивом Несслера

 

6. До розчину, який містить катіони VІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), додали розчин дефенілкарбазиду. Який катіон можна виявити за допомогою цього реагенту і який ефект реакції буде спостерігатися?

A. * Катіон Hg2+ утворює синьо-фіолетовий осад

B. Катіон Ni2+ утворює рожево-малиновий осад

C. Катіон Cu2+ утворює жовто-бурий осад

D. Катіон Cd2+ утворює білий осад

E. Катіон Со2+ утворює голубий осад

 

7. Які катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходяться в разчині, якщо при додаванні до нього розчину аміаку спочатку спостерігається голубовато-зелений осад, розчинний в надлишку реактиву:

A. * Купруму

B. Нікелю

C. Кобальту

D. Кадмію

 

8. Характерною реакцією виявлення катіонів ртуті (II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігається:

A. * Яскраво- червоний осад

B. Яскраво-червоний розчин

C. Брудно--зелений осад

D. Чорний осад

E. Білий осад

 

9. При дії надлишку аміаку на аналізований розчин останній забарвився в яскраво-синій колір. Це вказує на присутність в розчині:

A. * Іонів міді

B. Хлорид-іонів

C. Іонів свинцю

D. Іонів вісмутуE. Іонів ртуті

 

10. У аналізованому розчині міститься NaCl і Ni(NO3)2. У лабораторії їх ідентифікували. На відміну від NaCl тільки Ni(NO3)2 утворює червоний осад з:

A. * Діметилгліоксимом

B. Розчином срібла нітрату

C. Розчином натрію нітриту

D. Розчином калія тіоціанату

 

11. При проведенні аналізу складних сумішей за систематичним ходом необхідно відділити катіони шостої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). Якого типу комплексні сполуки утворюються при взаємодії катіонів шостої аналітичної групи із груповим реактивом:

A. * Аміакати

B. Хелати

C. Гідроксокомплекси

D. Аквакомплекси

E. Внутрішньокомплексні

12. До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин натрію гідроксиду. Випав зелений осад, який при дії окисників (наприклад, хлорної води) перетворюється на чорно-бурий. Який катіон присутній в розчині:

A. * Катіон нікелю (ІІ)

B. Катіон міді (ІІ)

C. Катіон кобальту (ІІ)

D. Катіон ртуті (ІІ)

E. Катіон мангану (ІІ)

13. До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), долили розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Який катіон присутній в розчині:

A. * Катіон ртуті (ІІ)

B. Катіон нікелю (ІІ)

C. Катіон кобальту (ІІ)

D. Катіон вісмуту (III)

E. Катіон кадмію (ІІ)

 

14. До розчину, що містить катіони міді (ІІ) і цинку (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A. * Розчину синього кольору

B. Осаду білого кольору

C. Розчину зеленого кольору

D. Безбарвного розчину

E. Осаду зеленого кольору

15. До розчину, що містить катіони кобальту (ІІ) і цинку (ІІ) долили груповий реагент на четверту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A. * Осаду синього кольору (ІІ)

B. Розчину рожевого кольору

C. Осаду білого кольору

D. Розчину синього кольору

E. Безбарвного розчину

 

16. До розчину, що містить катіони мангану (ІІ) і ртуті (ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (кислотно-основна класифікація). Спостерігається утворення:

A. * Осаду білого кольору, що буріє на повітрі

B. Розчину рожевого кольору

C. Осаду жовтого кольору

D. Розчину синього кольору

E. Безбарвного розчину

17. За кислотно-основною класифікацією катіонів груповими реагентами можуть бути: HCl, H2SO4, NaOH або KOH, розчин NH3. До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіонів.

A. * Розчин NH3

B. H2SO4

C. NaOH

D. Група не має групового реагенту

E. HCl

18. В якісному аналізі при дії невеликої кількості розчину NH3 на розчин CuSO4 утворюється синій осад складу:

A. * Cu2(OH)2SO4

B. Cu(OH)2

A. C. Cu2[Fe(CN)6]

D. Cu(NH3)4]SO4

E. Cu2(OH)2CO3

19. Як розділити осади Cu2S i HgS?

A. * Спочатку обробити осад розведеною нітратною кислотою, а потім залишок осаду обробити хлоридною кислотою в присутності гідроген пероксиду

B. B. Обробити осад концентрованою нітратною кислотою, а розчин, який утвориться піддати електролізу

C. Обробити осад спочатку концентрованою нітратною кислотою, а залишок обробити розведеною хлоридною кислотою

D. Обробити осад бромною водою в присутності хлоридної кислоти, а потім розведеною нітратною кислотою

E. Спочатку обробити осад розведеною нітратною кислотою, а осад, що залишиться розчинити в лужному розчині бромної води

20. Як провести виявлення іонів Со2+ в присутності Fe3+?

A. * Провести осадження Fe3+ водним розчином аміаку і осад відкинути, а в розчині після підкислення в присутності амілового спирту провести виявлення іонів Со2+

B. Провести осадження Fe3+ гідроксидом натрію і осад відкинути, а в розчині після підкиснення в присутності амілового спирту провести виявлення іонів Со2+

C. Екстрагувати іони Fe3+ у вигляді Н[FeCl4] диетиловим ефіром, а іони Со2+ виявити з реактивом Чугаєва (диметилгліоксим)

D. Екстрагувати іони Fe3+ у вигляді Н[FeCl4] диетиловим ефіром, а іони Со2+ виявити з реактивом Ільїнського ((-нітрозо-(-нафтол)

E. Виявити іони Со2+ додаванням реактиву Ільїнського ( α-нітрозо-β-нафтол)

21. У досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза (ІІІ) і міді (ІІ). Дією якого групового реагента можна розділити названі катіони:

A. * Концентрованого розчину амонію гідроксиду

B. Розчину натрію гідроксиду і водню пероксиду

C. Розчину хлороводневої кислоти

D. Розчину натрію гідроксиду

E. Розчину сульфатної кислоти

22. Виберіть реагент, що дозволяє відділити осад Cu(OH)2 від осаду гідроксидів Fe(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Mn(OH)2:

A. * NH4

B. CH3COOH

C. HCl

D. HNO3

E. H2SO4

 

23. У розчині, що містить катіони міді (ІІ) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку реагенту:

A. * 6М розчину аміаку

B. 2М розчину сульфатної кислоти

C. 6М розчину калію гідроксиду

D. 2М розчину хлороводневої кислоти

E. 2М розчину амонію карбонату

24. Для виявлення іонів Со2+ в присутності Fe3+ для маскування іонів Fe3+ до розчину додають:

A. * Фторид -іони

B. Хлорид- іони

C. Бромід- іони

D. Нітрит-іони

E. Сульфат- іони

 

25. Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Со2+ . За допомогою якого реактиву можна виявити катіон Ni2+ у цій суміші?

A. * Диметилгліоксиму

B. Розчину аміаку

C. 1-нітрозо-2-нафтолу

D. Магнезону-1

E. Алізарину

 

26. Якісною реакцією на катіон кобальту є:

A. * Розчин амонію тіоціанату

B. Розчин калію гексаціаноферату (ІІ)

C. Розчин натрію сульфіду

D. Розчин калію гідрокарбонату

E. Розчин натрію сульфату

 

27. В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, но і ідентифікувати іони:

A. * Cu(ІI)

B. Co(II)

C. Ni(II)

D. Hg(II)

E. Cd(II)

 

28. Розділення катіонів V і VІ аналітичних груп (кислотно-основна класифікація) в систематичному ході аналізу проводять при дії:

А. * Концентрованого розчину амоніаку

В. Розчину хлоридної кислоти

С. Розчину калію гідроксиду

Д. Розчину сульфатної кислоти

Е. Розчину натрію гідроксиду

 

Аніони

1. Аналіз суміші аніонів I – III аналітичних групп починають з:

A. * Попередніх спостережень та випробувань

B. Проби на аніони I групи

C. Проби на аніони II групи

D. Проби на аніони III групи

E. Проби на аніони нестійких кислот

 

2. При анализі аніонів I-III аналітичних груп систематичний хід аналізу необхідний при сумісній присутності:

A. * Сульфат-, сульфіт-, тіосульфат- і сульфід-іонів

B. Сульфат-, ацетат-, фосфат-іонів

C. Сульфат-, нітрат-, хлорид-іонів

D. Сульфат-, оксалат-, ацетат-іонів

E. Суьфат-, арсенат-, нітрат-іонів

 

3. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з яким розчином?

A. * Розчином заліза (III)хлориду

B. Розчином калію хлориду

C. Розчином резорцину

D. Розчином оцтового ангідриду

E. Розчином дифеніламіну

 

І група аніонів

C. 1. За сучасною класифікацією аніони поділяють на три аналітичні групи. Груповим реагентом для першої аналітичної групи аніонів є нітрат барію, який утворює осади з такими аніонами:

A. * PO43-, CO32-, SO42-

B. BrO3-, Br-, ClO4-

C. CH3COO-, S2-, I-

D.NO3-, NO2-, HCOO-

E.Cl-, Br-, OH-

 

2. Єдиного принципу розподілу аніонів на групи немає, у більшості випадків класифікація аніонів базується на різниці в розчинності солей барію та срібла відповідних аніонів. До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють нерозчинні у воді солі:

A.* Барію

B. Плюмбуму

C. Срібла

D. Бісмуту

E. Ртуті

3. Досліджуваний розчин з розчином барію хлориду утворює білий осад нерозчинний ні в кислотах, ні в лугах. Який склад отриманого осаду?

A. * Барію сульфат

B. Барію сульфіт

C. Барію карбонат

D. Барію оксалат

E. Барію фосфат

4. Визначення аніонів I аналітичної групи проводять при дії:

A.*Розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі

B.Розчину BaCl2 в кислому середовищі

C.Розчину AgNO3 в кислому середовищі

D.Розчину мінеральної кислоти

E.Розчину лугу

5. Для виявлення CO2 в повітрі можна використати:

А. * Водний розчин Ca(OH)2

В. Водний розчин NaOH

С. CaO

D. Fe(OH)2

E. Кристалічний NaOH

6. Якою реакцією можна виявити арсеніт - іон (AsO33-) в присутності арсенат - іону (AsO43-)?

A. * Арсеніт - іони в слабколужному розчині знебарвлюють розчин йоду.

B. Арсеніт - іони в слабкокислому розчині знебарвлюють розчин брому.

C. Арсеніт - іони в кислому середовищі виділяють з калію йодиду йод.

D. Арсеніт - іони і арсенат - іони необхідно попередньо відокремити, а потім виявляти дією аргентум нітрату.

E. Арсеніт - іони сильнолужному середовищі реагують з калію йодидом і виділяють йод.

7. Арсеніт- та арсенат-іони входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для визначення названих іонів є реакція з розчином:

А. * Аргентум (І) нітрату

В. Антипірину

С. Натрій гідроксиду

D. Калій йодиду

E. Амоній гідроксиду

 

8. До розчину, в якому находяться аніони І аналітичної групи, додали розчин амонію молібдату у нітратній кислоті і нагріли. Утворився жовтий кристалічний осад. Наявність яких аніонів обумовлює такий аналітичний ефект?

A. * Аніони PO43- та AsO43-

B. Аніони AsO33-

C. Аніони S2O32–

D. Аніони SO32–

E. Аніони C2O42–

 

9. Оберіть реагенти для виявлення сульфат-іонів в розчині, що містить карбонат-, сульфат-, тіосульфат-, фосфат-іони:

А. * Ba(NO3)2, HCl

В. CaCl2, NH4OH

С. AgNO3, HNO3

D. BaCl2, H2O

Е. Ba(NO3)2, NaOH

10. Зазначте реагенти, що дозволяють визначити йони As(III) та As(V) реакцією Зангер-Блека:

A. * ZnO, HCl, HgCl2

B. H2S, HCl,

C. ZnO, HCl

D. ZnO, HCl, AgNO3

E. HCl, NaH2PO4

11. Розчин арсенату натрію можна відрізнити від разчину арсеніту за допомогою наступного реактиву:

A. * Магнезійна суміш

B. Калія сульфату

C. Калія нітрату

D. Натрію хлориду

E. Натрію фториду

12. При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний в кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

A. * Сульфат-іонів

B. Хлорид-іонів

C. Нітрат-іонів

D. Перманганат-іонів

13. Розчин арсенату натрію можна відрізнити від разчину арсеніту за допомогою наступного реактиву:

A. * Магнезійна суміш

B. Калія сульфату

C. Калія нітрату

D. Натрію хлориду

E. Натрію фториду

14. При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний в кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

A. * Сульфат-іонів

B. Хлорид-іонів

C. Нітрат-іонів

D. Перманганат-іонів

15. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла, які утворюють осади з відповідними аніонами. До першої групи аніонів належать аніони SO32-; PO43-, CO32-, SO42-; CrO42- тощо. Вказати груповий реагент для першої групи аніонів:

A. * Розчин Ba(NO3)2

B. Група не має групового реагенту

C. Розчин AgNO3

D. Розчин NaOH

E. Розчин NH3

 

16. Якою реакцією можна виявити тіосульфат - іон в присутності сульфіт - іона:

A. * Дією розчином сульфатної кислоти

B. Дією розчином йоду

C. Дією розчином калію перманганату в кислому середовищі.

D. Дією розчином барію хлориду

E. Дією розчином натрію гідроксиду

 

17. Щоб запобігти гідролізу сульфіту натрію до його розчину необхідно додати:

A. * Невелику кількість розведеного розчину лугу

B. Кристалічного натрію сульфіту

C. Дистильовану воду, щоб зменшити початкову концентрацію солі

D. Розчин натрію хлориду

E. Підкислити розчин невеликою кількістю будь-якої мінеральної кислоти

 

18. Фармакопейною реакцією на фосфат-йони є магнезіальна суміш. В результаті утворюється білий кристалічний осад MgNH4PO4. Склад магнезіальної суміші наступний:

A. * MgCl2, NH4OH, NH4Cl

B. MgCl2, NaOH, NaCl

C. MgCl2, NH4OH, NaCl

D. MgCl2, MnSO4, NH4Cl

E. MgCl2, NH4Cl

 

19. До розчину FeSO4 у присутності концентрованої H2SO4 додали розчин, що досліджується. Утворення бурого кільця вказує на присутність у розчині:

А. * Нітрат-іонів

В. Фосфат-іонів

С. Карбонат-іонів

Д. Ацетат-іонів

Е. Оксалат-іонів

 

ІІ група аніонів

1. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла. До другої групи аніонів належать аніони Cl-, Br-, I-, S2-. Вказати груповий реагент для другої групи аніонів:

A. * Розчин AgNO3

B. Розчин Ba(NO3)2

C. Розчин NaOH

D. Розчин NH3

E. Група не має групового реагенту

 

2. Єдиного принципу розподілу аніонів на групи немає, у більшості випадків класифікація аніонів базується на різниці в розчинності солей барію та срібла відповідних аніонів. До другої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у воді солі:

A. * Срібла

B. Ртуті

C. Барію

D. Бісмуту

E. Плюмбуму

 

3. Під час аналізу реакційної суміші , що містить аніони галогенів і сульфіду, додається хлорна вода. У якій послідовності будуть перебігати процеси окислення аніонів?

A. * Сульфід , йодид , бромід

B. Бромід , йодид , сульфід

C. Йодид , бромід , сульфід

D. Сульфід , бромід , йодид

E. Йодид , бромід , сульфід

4. Який аніон зсідає першим від дії нітрату срібла на реакційну суміш?

A. * Аніон йодиду

B. Аніон броміду

C. Аніон хлориду

D. Аніон роданіду

E. Аніон фториду

5. Досліджувана суміш вміщує іони Cl, Br та I в еквімолярних кількостях. Послідовність утворення осадів при аргентометричному титруванні буде визначатися:

А. * Добутком розчинності утворюваних галогенідів срібла.

В. Константою гідролізу нітрату срібла.

С. Вибором способу титрування – прямим чи зворотнім.

D. Концентрацією індикатора.

Е. Іонною силою розчину.

6. Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони йодиду, броміду, хлориду та сульфіду. Який реагент є груповим на ці аніони (друга аналітична група аніонів)?

A. * Аргентуму нітрат у 2М нітратній кислоті.

B. Барію хлорид.

C. Барію нітрат.

D. Груповий реагент відсутній.

7. В розчині присутні аніони Cl-і Br-. Назвіть реагент для виявлення Br-:

A. * Хлорна вода

B. Бромна вода

C. Гіпсова вода

D. Вапнякова вода

E. Баритова вода

8. До аналізованого розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду. Хлороформний шар забарвився в оранжевий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A. * Бромід -іонів

B. Йодид- іонів

C. Сульфіт-іонів

D. Сульфат-іонів

9.Аналітичним ефектом дії розчину калій йодиду на безбарвні аніони-окисники в присутності хлороформу є:

А.*Поява кольору вільного йоду

В. Зміна агрегатного стану

С. Поява осаду та його розчинення у надлишку реактиву

D. Виділення бульбашок газу

E. Випадання осаду білого кольору

10. До підкисленого аналізованого розчину додали хлороформ і розчин натрію нітриту. Хлороформний шар забарвився в червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A. * Йодид -іонів

B. Бромід -іонів

C. Хлорид-іонів

D. Сульфіт-іонів

11. До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився чорний осад, нерозчинний в розчині аміаку, але розчинний при нагріванні в розведеній азотній кислоті. Який аніон присутній в розчині :

A. * Сульфід-іон.

B. Йодид-іон.

C. Хлорид-іон.

D. Бромід-іон.

E. Арсеніт-іон.

12. До розчину, що містить аніон другої аналітичної групи, долили розчин срібла нітрату. Утворився жовтуватий осад, нерозчинний в азотній кислоті і частково розчинний в розчині аміаку. Який аніон присутній в розчині :

A. * Бромід-іон.

B. Йодид-іон.

C. Хлорид-іон.

D. Судьфід-іон.

E. Арсеніт-іон.

13. Для ідентифікації йодид-іонів в досліджуваному зразку КІ проводять фармакопейну реакцію з:

A. * Свинцю нітратом

B. Калію дихроматом

C. Натрію карбонатом

D. Барію нітратом

E. Ртуть (ІІ) нітратом

14. Яким реагентом Ви скористаєтесь для відокремлення осадів AgCl i AgI?

A. * Водним розчином аміаку.

B. Концентрованою нітратною кислотою.

C. Розведеною нітратною кислотою.

D. Концентрованим розчином калію хлориду.

E. Розчином сульфатної кислоти.

15. Аналітичним ефектом дії розчину йоду на аніони- відновники є:

A. * Знебарвлення розчину йоду

B. Виділення бульбашок газу

C. Розчинення осаду

D. Поява забарвлення розчину

E. Випадання осаду

 

16. Які аніони з розчином срібла (І) нітрату утворюють осад, розчинний в 12%-му розчині амонію карбонату ?

A. * Хлорид-іони

B. Бромід-іони

C. Сульфід-іони

D. Иодид-іони

E. Тіоціанат-іони

 

17. Які аніони в азотнокислому середовищі з розчином срібла (І) нітрату утворюють осад ясно-жовтого кольору, нерозчинний в 12%-ом розчині амонію карбонату, але частково розчинний в розчині аміаку?

A. * Бромід-іони

B. Хлорид-іони

C. Йодид-іони

D. Тіоціанат-іони

E. Бромат-іони

ІІІ група аніонів

1. Чому аніони третьої аналітичної групи аніонів не мають групового реагенту?

A. * Бо більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі

B. Бо мають великі іонні радіуси

C. Бо мають близькі іонні радіуси

D. Бо мають здатність утворювати розчинні кислоти

E. Бо належать до токсичних елементів

2. Досліджуваний розчин лікарської речовини містить аніони ацетату, оксалату, сульфіту, сульфіду, нітриту. Який із наведених аніонів не реагує з перманганатом калію в кислому середовищі?

А. * Ацетат.

В. Оксалат.

С. Сульфіт.

D. Сульфід.

Е. Нітрит.

 

3. Для ідентифікації аніонів нітрату до розчину долили реагент дифеніламін. Який аналітичний ефект спостерігається під час виявлення аніонів нітрату?

А. * Синє забарвлення розчину.

В. Жовтий осад.

С. Синій осад.

D. Жовтий розчин.

Е. Білий осад.

4. При аналізі фармпрепарату виявили аніони 3 аналітичної групи. Вкажіть реагенти для проведення реакції „бурого кільця”:

А. * Ферум (ІІ) сульфат (кристалічний) та сульфатна кислота (конц.).

В. Ферум (ІІ) сульфат (розчин ) та сульфатна кислота (розведена).

С. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.).

D. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена).

Е. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.)

5. Запропонуйте реагенти для виявлення нітрит-іонів в присутності нітрат-іонів, що містяться в досліджуваному фармпрепараті:

А. * Антипірин та хлоридна кислота (розв.).

В. Ферум (ІІ) сульфат (розв.) та калій йодид.

С. Ферум (ІІІ) сульфат (конц) та калій бромид.

D. Ферум (ІІ) хлорид.

Е. Ферум (ІІІ) хлорид.

6. При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином у середовищі сульфатної кислоти – з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?

A. * Нітрит-іон

B. Хромат-іон

C. Нітрат-іон

D. Бромід-іон

7. До підкисленого сірчаною кислотою розчину, що містить аніон третьої аналітичної групи долили розчин калію йодиду. Спостерігається виділення вільного йоду. Який аніон присутній в розчині :

A. * Нітрит-іон.

B. Нітрат-іон.

C. Сульфіт-іон.

D. Бромід-іон.

E. Арсеніт-іон.

8. За допомогою реактиву Грісса виявляють токсичні домішки йонів:

A. * NO3-

B. SO42-

C. Cl-

D. Br-

E. I-

9. За сучасною класифікацією аніонів груповими реагентами є: нітрат барію; нітрат срібла, які утворюють осади з відповідними аніонами. До третьої групи аніонів належать аніони NO3-; NO2-; CH3COO-; BrO3- тощо. Вказати груповий реагент для третьої групи аніонів:

A. * Група не має групового реагенту

B. Розчин Ba(NO3)2

C. Розчин AgNO3

D. Розчин NaOH

E. Розчин NH3

10. Які аніони з солями заліза (II) у присутності концентрованої сірчаної кислоти утворюють буре кільце?

A. * Нітрат-іони

B. Ацетат-іони

C. Бромат-іони

D. Цитрат-іони

E. Тіоціанат-іони

 

11. Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії нітрат- і нітрит-іонів з:

A. * Дифеніламіном і концентрованою сульфатною

кислотою

B. Калій перманганатом

C. Розчином йоду в калій йодиді

D. Розчином аргентум нітрату

E. Розчином барій хлориду

 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Загальні теоретичні питання

1. Процес екстракції характеризується константою розподілу та коефіцієнтом розподілу. За якої умови константа розподілу буде чисельно дорівнювати коефіцієнту розподілу ?

А. * Речовина перебуває в однаковій хімічній формі в обох фазах

В. Співвідношення об’ємів органічної і водної фази дорівнює одиниці

С. Система перебуває в стані рівноваги при певній температурі і однаковій аналітичній концентрації речовини

D.Екстрагент змішується з водою

Е. Співвідношення об’ємів органічної і водної фази дорівнює одиниці і аналітична концентрація речовини є однаковою

2. При виборі окисно-відновної реакції для потреб аналізу треба передбачити повноту та напрямок проходження цієї оксидаційно-відновної реакції. Встановити ці показники можна за:

А. * Різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції

В. Величиною стандартних електродних потенціалів учасників реакції

С. Величиною стрибка потенціалу в ході оксидаційно-відновної реакції

D. Величиною водневого показника системи

Е. Температурою системи

 

3. При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. При якому значенні рН буферна ємність розчину є максимальною ?

А. * Співвідношення компонентів буферної суміші є еквімолярним

В. Концентрація компонентів буферної суміші є 1 М

С. При додаванні 100 мл 1 М розчину кислоти

D. При додаванні 100 мл 1 М розчину лугу

Е. Загальний об’єм буферної суміші рівний 1 л

 

4. Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Буферні розчини використовують для:

A. * Підтримки певного значення величини рН розчину

B. Зміни величини рН розчину

C. Зміни константи іонізації речовини

D. Зміни іонної сили розчину

E. Зміни добутку розчинності речовини

 

5. Якій солі відповідає вираз для константи гідролізу Кг = Kw ?

Ka

А. * NaCN

В. CH3COONH4

С. Na2SO4

D. (NH4)2SO4

Е. (NH4)3PO4

 

6. Усі методи кількісного аналізу поділяють на три групи: хімічні методи, фізичні методи та фізико-хімічні методи кількісного аналізу. У хімічних методах:

A. * Проводять відповідну реакцію і вимірюють або масу отримуваного продукту, або об’єм розчину реагенту, що був витрачений на реакцію з визначуваною речовиною

B. Старанно перемішують зразок, що аналізують, з водою або з розчином індикатора

C. За допомогою рефрактометра визначають коефіцієнт заломлення розчину

D. За допомогою газового хроматографа визначають склад сумішей

E. Проводять вимірювання фізичних властивостей речовин або сумішей, наприклад, температури топлення

 

7. Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього Ви до водного розчину аміаку додаєте:

A. * Розчин амонію хлориду

B. Розчин хлоридної кислоти

C. Розчин сульфатної кислоти

D. Розчин калію хлориду

E. Розчин амонію сульфату

 

8. Який спосіб вираження концентрації застосовується у рівнянні добутку розчинності?

A. * Молярна концентрація

B. Масова частка [%]

C. Молярна концентрація еквівалента

D. Молярна частка

E. Моляльна концентрація

 

9. У фармацевтичній практиці широко використовується ізотонічний розчин натрій хлориду. Яку масу натрій хлориду потрібно взяти для приготування100 г ізотонічного:

А. * 0,85

В. 8,5 г

С. 5,0 г

D. 0,45 г

E. 4,5 г

 

10. Для приготування 50 г 10 % гіпертонічного розчину натрію хлориду необхідно:

А. * 5 г NaCl

В. 25 г NaCl

С. 0,5 г NaCl

D. 1 г NaCl

Е. 50 г NaCl

 

11. Для приготування 1 л 0,1 М розчину сульфатної кислоти (М H2SO4 = 98 г/моль) необхідно взятии:

А. * 9,8 г H2SO4

В. 98 г H2SO4

С. 980 г H2SO4

D. 49 г H2SO4

Е. 0,098 г H2SO4

 

12. Розчинність осадів важкорозчинних електролітів зростає при:

A. * Підвищенні іонної сили розчину і протіканні конкуруючих реакцій.

B. При підкисленні розчинів і зростанні іонної сили розчину.

C. При пониженні концентрації одноіменних з осадом іонів та зниженні іонної сили розчину.

D. При протіканні реакцій комплексоутворення.

E. При дуже високих концентраціях сторонніх електролітів.

 

13. Як можна підвищити термодинамічну стійкість комплексної сполуки:

A. * Введенням надлишку лігандів і застосування водно-органічних середовищ з певним значенням кислотності

B. Збільшенням концентрації комплексної сполуки в досліджуваних системах

C. Регулюванням рН розчину і додаванням надлишку реагенту

D. Використанням екстракції з водних розчинів в органічні розчинники

E. Її не можна змінити, оскільки вона визначається природою комплексоутворювача і лігандів

 

14. Для підвищення сили кислоти необхідно застосовувати:

A. * Розчинники з основними (протонно-акцепторними) властивостями

B. Кислотні розчинники (з протонно-донорними властивостями)

C. Нівелюючі розчинники

D. Диференціюючі розчинники

E. Малополярні розчинники

 

15. Напрям протікання окиснювально-відновних процесів визначається:

A. * Реальними (формальними) потенціалами окиснювально-відновних пар

B. Стандартними електродними потенціалами окиснювально-відновних пар

C. Тернодинамічною константою рівноваги окиснювально-відновних реакцій

D. Перебігом конкуруючих реакцій з учасниками окиснювально-відновного процесу

E. Природою окиснювально-відновних пар

 

16. До 10,0 мл 0,1 моль/л розчину хлоридної кислоти додали 12,0 мл 0,1 моль/л розчину натрію гідроксиду. Яким буде забарвлення розчину в присутності фенолфталеїну:

A. * Малинове

B. Червоне

C. Безколірний розчин

D. Оранжево-рожевий

E. Жовтий

 

17. До 10,0 мл 0,1 моль/л розчину натрію хлориду додали 10,1 мл 0,1 моль/л розчину аргентум нітрату в присутності калій хромату. Яким буде забарвлення розчину, чи осаду:

A. * Осад набуде червоно-коричневого кольору

B. Розчин залишиться слабко-жовтим

C. Розчин змінить забарвлення з жовтого на оранжево-червоний

D. Осад залишиться білим, сирнистим на вигляд

E. Білий осад і жовтий розчин над ним

 

18. Зміна забарвлення редокс-індикаторів пов’язана із:

A. * Встановленням деякого значення потенціалу в системі і відповідної редокс рівноваги для індікатора

B. Домінуванням відповідної окисненої або відновленої форм індикатора

C. Зміною кислотності розчинів і домінування кислотної чи основної форм індикатора

D. Зміною концентрації іонів певних металів в розчині

E. Встановленням рівноваги окисненої і відновленої форм індикатора

 

19. Стійкість комплексних сполук обумовлена наявністю в них особливого хімічного зв'язку, а саме:

A. * Донорно-акцепторного

B. Іонного

C. Водневого

D. Ковалентного полярного

E. Сил Ван-дер-Ваальса

 

20. Знайти правильне продовження речення: «Додавання натрій ацетату до розчину ацетатної кислоти...».

A. * Викликає зменшення ступеня дисоціації кислоти

B. Викликає збільшення ступеня дисоціації кислоти

C. Викликає збільшення ступеня дисоціації кислоти

D. Призводить до зростання ступеня дисоціації солі

E. Призводить до зменшення ступеня дисоціації солі

 

21. Вкажіть найефективніший спосіб очищення осаду від домішок:

A. * Переосадження

B. Перемішування, охолоджування

C. Осадження з гарячих розчинів

D. Повільне осадження

E. Прожарення

 

22. Дисоціацію малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, званої:

A. * Добутком розчинності

B. Константою Больцмана

C. Ступенем іонізації

D. Іонним добутком

E. Постійна Планка

 

23. Розчинники, які використовують в аналітичній хімії, класифікують за їх здатністю приєднувати або відщеплювати протони. Вкажіть, до яких розчинників відносяться спирти:

А.*Амфіпротні

В. Протогенні і амфіпротні

С. Апротонні

D. Протофільні

E. Протогенні

 

24. В аналізі та при виробництві ліків широко застосовується рівноважна екстракція. Кількісною характеристикою процесу екстракції є:

A . * Константа розподілу

B. Константа дисоціації

C. Константа солюбілізації

D. Константа гідролізу

E. Константа стійкості

 

25. Для приготування 500 г 10% розчину натрію гідроксиду останнього необхідно взяти:

А. * 50 г

В. 5 г

С. 25 г

Д. 0,5 г

Е. 10 г

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...