Главная Обратная связь

Дисциплины:


II. Оптимізація виробничої програмиОптимальна програма визначається на основі формування задачі лінійного програмування і її розв’язку симплексним методом. Математична модель задачі складається з трьох частин:

1) системи ресурсних обмежень - ;

2) системи обмежень, зумовлених попитом (хі ) і договорами поставок (хі );

3) цільової функції Рі хі → max,

де – фактична машиномісткість і-го виду продукції за j-ою групою устаткування, м-год./шт.; хi – шукана кількість продукції i-го виду (A, B і C), шт./рік; Fq – ефективний (корисний) фонд часу одиниці устаткування, год./рік; qj – кількість устаткування j-го виду; – прогнозний попит на продукцію i-го виду (A, B, C), шт./рік; – обов’язкові поставки продукції i-го виду за укладеними договорами, шт./рік; Pi– прибуток від реалізації одиниці продукції, грн./шт.

Прибуток на одиницю продукції j) визначається умовно на основі вихідних даних завдання за формулою:

;

де Pi – прибуток з розрахунку на 1 м-год. машиномісткості продукції i-го виду (див. завдання), грн./м-год; – сумарна машиномісткість одиниці продукції.

Прогнозний попит на продукцію A, B і C ( ) визначається за відповідними функціями тренду – як сума значень Nt в наступних чотирьох кварталах:

А =19,8474тис. шт.

В = 26,88тис. шт.

С = 1,7388тис. шт.

Оскільки нова продукція (Сн) є покращеним аналогом (за призначенням) продукції С, то можна вважати, що загальний попит на продукцію С і Сн не перевищить найвищі досягнення (максимальні значення) реалізації продукції С в минулі квартали, тобто:

Щоб оптимізувати виробничу програму ми скористувались програмою Excel і її надбудовою „Пошук рішення” і отримали наступні дані:

Вихідні дані для автоматизованої оптимізації виробничої програми
  Вид продукції
А В С Сн
Машиномісткість одиниці продукції за видами робіт:
Преси 1,7 1,1
Зварювальні апарати 1,9 1,9 2,3
Токарні 1,4 2,8 2,4 1,7
Свердлильно-розточні 1,1 1,5 1,8 1,4
Фрезерні та ін. 1,8 2,2 2,4
Гальванічні ванни 1,2 2,1 1,5 1,6
Фарбувально-сушильні камери 2,1 2,7 1,8 1,2
Верстати для складально-монтажних робіт 2,1 2,2 2,3
Обсяги постачання продукції за договорами поставок
Прогнозний попит на продукцію підприємства 19,8474 26,88 1,7388 -
Загальний прогнозний обсяг попиту на продукцію С і Сн - - - 16,35
Прибуток на одиницю продукції, грн./шт. 41,16 104,58 65,56 36,14
Наявна кількість ресурсів та їх потреба для виконання договорів поставок  
  Кількість одиниць устаткування, шт. Фонд часу од. устаткування, тис. год. Ресурс, маш.год.  
наявний потрібний  
Преси 34,61  
Зварювальні апарати 50,21  
Токарні 64,00  
Свердлильно-розточні 36,04  
Фрезерні та ін. 36,64  
Гальванічні ванни 48,75  
Фарбувально-сушильні камери 65,46  
Верстати для складально-монтажних робіт 51,21  
                   

 Отримані обсяги виробництва за видами продукції  
А (Х1) В (Х2) С (Х3) Сн (Х4)  
5,00 20,36 0,00 0,00 0,00
Максимальний прибуток за отриманими обсягами виробництва 2334,75  
Перевірка виконання заданих обмежень по ресурсах  
Види ресурсів Потрібний ресурс Співвідношення Наявний ресурс Коефіцієнт завантаження, %
Преси 34,6 <= 56,0 61,8
Зварювальні апарати 50,2 <= 68,0 73,8
Токарні 64,0 = 64,0 100,0
Свердлильно-розточні 36,0 <= 44,0 81,9
Фрезерні та ін. 36,6 <= 68,0 53,9
Гальванічні ванни 48,8 <= 60,0 81,3
Фарбувально-сушильні камери 65,5 <= 116,0 56,4
Верстати для складально-монтажних робіт 51,2 <= 112,0 45,7
         
Перевірка виконання заданих обмежень по попиту  
Вид продукції Отримані обсяги виробництва Співвідношення Прогнозні обсяги попиту  
А (Х1) 5,0 <= 19,85  
В (Х2) 20,4 <= 26,88  
С (Х3) 0,0 <= 1,74  
Сн (Х4)+С(Х3) 0,0 <= 16,35  
         
Перевірка виконання заданих обмежень по договорах поставок
Вид продукції Отримані обсяги виробництва Співвідношення Обсяги поставок за договорами  
А (Х1) 5,0 =  
В (Х2) 20,4 >=  
С (Х3) 0,0 >=  
Сн (Х4)+С(Х3) 0,0 >=  
               

 

Висновок: Підставивши отримані обсяги виробництва у систему заданих обмежень, можна перевірити їх виконання Як бачимо, задані обмежені всі виконуються. З урахуванням обов’язкових поставок продукції за договорами, для виробництва якої були вилучені необхідні ресурси, загальний випуск продукції з максимальним прибутком становитиме: на продукцію А – 5,0 тис.шт/рік, В – 20,36 тис.шт/рік, С – 0 тис.шт/рік, Сн – 0 тис.шт/рік. При цьому максимальний прибуток буде становити 2334,75тис.грн. Випуск продукції С та Сн є недоцільним.

Крім того, за результатами оптимізації ми визначили важливі для аналізу і планування показники – очікувані прибутки і коефіцієнт завантаження технологічного устаткування. Сума очікуваних прибутків, як видно з цільової функції, складає 2334,75 тис. грн. Коефіцієнт завантаження технологічного устаткування дорівнює 0,66, що означає, що значна частина устаткування простоює, тобто процес виробництва організований не раціонально. Аналіз відповідного коефіцієнта дозволив виявити так зване «вузьке місце», тобто та група устаткування, яка має найменшу пропускну спроможність. Даним устаткуванням є токарні верстати. Можливо потрібно установити додаткове устаткування або удосконалити технологічний режим та обслуговування на даних етапах технологічного процесу.


III. Вартість і амортизація основних засобів виробничих підрозділів (цехів і дільниць)

В структурі основних виробничих засобів (ОВЗ) основне місце посідають: робочі машини і устаткування (40...45%), будівлі і споруди (>40%). Вартість робочих машин і устаткування основного виробництва визначається у табличній формі (табл. 3.1.) за даними, наведеними у завданні і додатку А.

У підрозділах допоміжного виробництва кількість металорізальних верстатів для виготовлення та відновлення інструментів і начиння становить 5...8%, а слюсарних верстаків – 1...2% загальної кількості машин і устаткування основного виробництва. Їх структура і вартість визначаються студентом згідно з додатком А і Б.

 


Таблиця 3.1

№ з/п Призначення і назва Модель-представник К-ть Вартість, тис.грн. Середній розряд робіт Потужність, кВт Коефіцієнт багатоверстатного обслуговування
Од. Всього Од. Всього
А. Основне виробництво
Преси Н1232 50,0   18,5 1,0
Зварювальні апарати АПШ-1 3,0 3,25 20,0 1,0
Токарні 1-К62 10,0 3,0 10,0 1,0
Свердлильно-розточні 2150М 3,5 8,1 89,1 1,0
Фрезерні та ін. 6Н81 14,0 4,0 4,5 76,5 1,0
Гальванічні ванни АЛГ-403 8.0 3,5 26,3 394,5 0,5
Фарбувально-сушильні камери КФ-2 3,0 3,0 2,5 72,5 0,75
Верстати для складально-монтажних робіт   1,0 2,5 0,5 1,0
Сума         1405,6  
В. Інструментальне виробництво
Верстати              
  - для заточки різців 4,5 13,5 3,5 2,9 8,7 1,0
  - для заточки свердл 3659М 8,0 8,0 2,8 2,8 1,0
  - для заточки різців і фрез 12,0 24,0 0,8 1,6 1,0
  - стругальні 70,0 140,0 40,0 80,0 1,0
Слюсарні верстаки   1,0 2,0   0,5 1,0 1,0
Сума     187,5     94,1  
Всього п. А+В     1703,5     1499,7  
С. Ремонт устаткування
Верстати металорізальні              
  - фрезерні 12,0 12,0 3,0 0,8 0,8 1,0
  - стругальні 70,0 70,0 1,0
  - свердлильні 3659М 8,0 16,0 8,5 1,0
Слюсарні верстаки та інше   1,0   0,5 0,5 1,0
Сума         65,5  
Загалом     1802,5     1565,2  
                           

Кількість устаткування, необхідного для ремонтно-механічних робіт, становить 2-3% від кількості машин і устаткування основного виробництва.

Вартість інших складових ОВЗ можна визначити наближено – у відсотках вартості названих груп ОВЗ (див. табл. 3.2.).

Вартість будівель виробничих підрозділів розраховується за формулою.

де, в – орієнтована вартість 1 м3 будівлі виробничого призначення, в= 4000 грн./м3; S – виробнича площа, м2; s – площа з розрахунку на одиницю устаткування, s=10 м2; q – загальна кількість робочих місць (устаткування) у виробничих підрозділах; Кs – коефіцієнт додаткової площі (службових і підсобних приміщень), Кs=1,2.

Таблиця 3.2.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...