Главная Обратная связь

Дисциплины:


Спискова чисельність персоналу№ з/п Види робіт і основні професії Чисельність, люд.
за видами продукції Всього
А В С Сн
А. Основне виробництво
Основні робітники          
1.1 Штампувальники
1.2 Зварювальники
1.3 Токарі
1.4 Свердлильники-розточники
1.5 Фрезерувальники
1.6 Гальваніки
1.7 Фарбувальники
1.8 Слюсарі-монтажники
Всього
Допоміжні робітники  
2.1 Наладники
2.2 Коректувальники
2.3 Чергові слюсарі-ремонтники
2.4 Слюсарі-сантехники
2.5 Слюсарі-електрики
2.6 Комірники
2.7 Маневрові робітники
2.8 Робітники-контролери
2.9 Прибиральники приміщень
Всього
Б. Допоміжне виробництво (ремонтно-інструментальне)
Ремонтне виробництво  
3.1 Верстатники
3.2 Слюсарі
Інструментальне виробництво
4.1 Верстатники
4.2 Слюсарі
Всього робітників (п.3+п.4)
Адміністративно-управлінський персонал – 7…10% (п.А+п.Б)
Інженерно-технічні працівники (ІТП) – (6...12)% (п.А+п.Б)
  № з/п   Види робіт і основні професії   Чисельність, люд.
за видами продукції Всього
       
Молодший обслуговуючий персонал – 1…2% (п.А+п.Б)
Всього
Загалом (пп. 1- 7)

 

Спискова чисельність допоміжних робітників основного виробництва (наладників, коректувальників, прибиральників тощо) визначається на основі норм обслуговування (табл. 4.3) за формулою:

(осіб)

де, V – кількість виробничих об’єктів, які потребують обслуговування; S – кількість змін роботи підприємства; - норма обслуговування (кількість виробничих об’єктів, які обслуговує один робітників за одну зміну).

Таблиця 4.3.

Планова чисельність допоміжних робітників основного виробництва

№ з/п Професії допоміжних робітників основного виробництва Норма обслуговування в одну зміну, РМ/люд. Планова чисельність на 2 зміни, люд.
Наладники 8...10
Коректувальники 8…10
Чергові слюсарі-ремонтники 50...60
Слюсарі-сантехники 200...250
Слюсарі-електрики 80...100
Комірники
Маневрові робітники (транспортування)
Робітники-контролери 25...30
Прибиральники приміщень 2000 м2 площі будівлі

 Спискова чисельність робітників ремонтного (Lp) та інструментального виробництва (L) визначається залежно від кількості відповідних робочих місць (див. табл. 3.1.), тобто:

,

де, – корисний фонд часу 1-го робочого місця при однозмінній роботі, ≈ 2000 год./рік; – корисний фонд часу робітника, год./рік.

Висновок: Визначивши плановий бюджет робочого часу працівника та провівши відповідні розрахунки, визначили:

- ефективний фонд часу робітника (1761 год/рік);

- а також спискову чисельність робітників основного виробництва, що становить 196 чоловік, в розрізі по видах продукції А, В, С, Сн відповідно –25, 171, 0, 0 чол;

- спискову чисельність допоміжних робітників основного виробництва – 98 чоловік, що разом з основними складуть, 294 чоловік зайнятих на основному виробництві;

- необхідну чисельність робітників на допоміжному виробництві, яка становить 16 людини, що включає 6 чоловік, зайнятих на ремонтному виробництві та 10 – на інструментальному;

- чисельність адміністративно-управлінського персоналу – 74 чоловік, ІТП – 37, АУП – 31 та МОП – 6 чоловік.

- загалом спискова чисельність працівників підприємства становить 384 чоловік.

Розподіл чисельності персоналу підприємства за категоріями зображено на рисунку 4.1.

 

 

V. Планування зарплати персоналу підприємства і прямих витрат на основні матеріали

Оплата праці основних робітників, які безпосередньо зайняті технологічними операціями, здійснюється за відрядною системою оплати праці. Відтак для планування річного фонду оплати праці (ФОП) робітників-відрядників виникає об’єктивна необхідність у визначенні їх основної і додаткової зарплати у розрахунку на одиницю і-го виду продукції (одиничної розцінки) за формулою:

,

де – годинна тарифна ставка за відрядною оплатою розряду f при виконанні j-го виду робіт , грн./год.; – машиномісткість одиниці продукції і-го виду при виконанні j-тої роботи, м-год./шт.; – коефіцієнт доплати до тарифної зарплати, = 1,15...1,25.; – коефіцієнт обслуговування j-го устаткування. Відповідно:

Значення визначається як добуток тарифної ставки для робіт першого розряду (С0) і тарифного коефіцієнта для відповідного розряду ( ). В курсовій роботі С0 визначається наближено:

,

де – мінімальна місячна зарплата за чинним законодавством, грн./міс.;

– номінальний фонд робочого часу працівника, (табл. 4.1), год./рік;

– коефіцієнт підвищення тарифних ставок, передбачений трудовими угодами, =1,05...1,15; – коефіцієнт підвищення тарифних ставок для робітників-відрядників, =1,05...1,08.

Відповідно:

Оскільки оздоблювальні роботи відносяться до шкідливих, то відповідні тарифні ставки необхідно збільшити на 15...18%.

Тарифні коефіцієнти визначаються залежно від розряду робіт:

Розряд робіт
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,15 1,30 1,50 1,75 2,0

Якщо середній розряд робіт є дробовим числом, то тарифний коефіцієнт визначається шляхом інтерполяції суміжних значень. Наприклад, при середньому розряді 3,25: =1,30+(1,50-1,30)0,25=1,35

Тому:

1. Штампувальні та зварювальні роботи- розряд 3,25

Відтак, Тст для даного виду робіт становить 7,09*1,35=9,57 грн/год.

2. Токарні, фарбувально-сушильні (розряд 3,0)

3. Фрезерні (розряд 4,0)

4. Свердлильно-розточувальні, гальванічні ванни (розряд 3,5)

5. Складально-монтажні (розряд 2,5)

Результати планових розрахунків ФОП основних робітників подаються в табличній формі (табл.5.1.)

 

 

Таблиця 5.1.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...