Главная Обратная связь

Дисциплины:


VIII. Зведені показники виробничо-господарської діяльності підприємстваЗа результатами попередніх розрахунків визначаються основні планові показники діяльності підприємства (табл. 8.1.) та короткий коментар (висновки) стосовно ефективності виробництва.

Таблиця. 8.1

Планові економічні показники підприємства  
№ з/п Показники Одиниця вимірювання Значення  
  А. Кількісні показники      
Виробничі засоби, в т.ч.: тис. грн. 11531,89  
а) основні 10412,2  
б) оборотні 1119,69  
Спискова чисельність виробничого персоналу, в т.ч. люд.  
- робітників  
Річний обсяг продукції в планових цінах підприємства тис. грн. 22082,54  
Повна собівартість річного випуску продукції тис. грн. 19697,56  
Прибуток від реалізації продукції тис. грн. 2334,75  
  Б. Якісні показники      
 
Капіталовіддача (п.3/п.1а) грн./грн. 2.12  
Продуктивність праці – виробіток: тис.грн./люд.    
а) умовно-чистої продукції на 1 працівника 37,07  
б)чистої продукції на 1 працівника 34,75  
в)чистої продукції у розрахунку на 1 грн. оплати праці    
1,7  
Витрати на одиницю товарної продукції (п.4/п.3) грн./грн. 0,89  
Рентабельність виробництва (виробничих ресурсів) – (п.5/п.1)*100 % 20,21  
 
Рентабельність продукції – (п.5/п.4)*100, в.т.ч.: % 11,85  
А 7,6  
В 12,5  
С  
Сн  

Висновки

Планування виробництва базується на визначенні виробничої програми, оскільки вона задає напрямки планування інших показників господарської діяльності. Важливим етапом при визначенні виробничої програми є встановлення прогнозних обсягів попиту на продукцію. Прогнозування здійснюється за функцією тренду реалізації продукції. Прогнозні обсяги попиту на продукцію становлять: А=19,8474 тис.шт., В=26,88 тис.шт., С=1,7388 тис.шт.Встановивши прогнозний попит, здійснили оптимізацію виробничої програми, при цьому переслідували такі цілі:

- затрати ресурсу на виробництво шуканого обсягу не повинні перевищувати наявний ресурс;

- оптимальні обсяги виробництва не повинні перевищувати спрогнозовані обсяги попиту на відповідний вид продукції, але бути рівними або більшими ніж обсяги постачання за наперед укладеними договорами;

- знайдені обсяги виробництва повинні приносити максимальний прибуток.

Застосувавши метод встановили, що оптимальна виробнича програма становить: NА=5,0 тис.шт/рік, NВ=20,36 тис.шт/рік, NС=0 тис.шт/рік, NСн=0 тис.шт/рік.

Далі здійснюється планування основних засобів виробництва та нарахування їх амортизації. Вихідним пунктом у системі проектування менеджменту праці є визначення кількості і типів обладнання, необхідного для виконання заданої виробничої програми. Найбільшу питому вагу становлять будівлі та споруди. Загалом вартість основних засобів становить 10672,04 тис.грн. Амортизаційні відрахування визначаються відповідно до амортизаційних груп. Сума всіх амортизаційних відрахувань складає 891,08 тис.грн.

Планування чисельності персоналу здійснюється у розрізі таких груп: основні робітники, допоміжні робітники основного виробництва, допоміжні

робітники допоміжного виробництва, адміністративно-управлінський персонал, молодший обслуговуючий персонал та інженерно-технічний персонал. Чисельність основних робітників за окремими професіями визначається, виходячи з нормованої трудомісткості на окремі види робіт, скорегованої на ефективний фонд робочого часу одного робітника і запланований рівень виконання норм. Чисельність допоміжних робітників розраховується на основі співвідношення кількості об’єктів, що обслуговуються до норм обслуговування. Основою для розрахунків чисельності керівників та спеціалістів служить організаційна структура управління. Загальна чисельність робітників складає 310 чол., всього персоналу – 384 чол.

На основі визначеної чисельності категорій персоналу здійснюється планування фонду оплати праці. Основні робітники перебувають на відрядній системі оплати праці, тому при визначенні їх ФЗП керуємося трудомісткістю виробничої програми. ФЗП основних робітників становить 3777,8 тис.грн. Нарахування заробітної плати допоміжних робітників здійснюється на основі погодинної оплати праці з врахуванням відпрацьованого часу і встановленої тарифної ставки. ФЗП допоміжних робітників становить 2239,13 тис.грн. При розрахунку фонду заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців слід мати на увазі, що організація оплати їх праці має деякі відмінності від оплати праці основних та допоміжних робітників. Це пов’язано з особливостями праці даної категорії працівників, їх місцем та значенням в менеджменті організації. Вони безпосередньо не беруть участі у виготовленні продукції, але в їх обов’язки входить забезпечення злагодженої та ефективної діяльності виробництва. Саме тому ефективність праці керівників, спеціалістів і службовців оцінюється за результатами діяльності виробничого підрозділу в цілому. Регулювання рівня оплати праці керівників, АУП, ІТП, МОП здійснюється за допомогою схем посадових окладів, що відповідно до кваліфікацій працівників з врахуванням основних факторів, які визначають диференціацію заробітної плати, регламентують розмір оплати праці. ФЗП управлінського персоналу становить 1846,93 тис.грн.

Узагальнивши отримані показники здійснюємо калькулювання собівартості продукції. Сума непрямих витрат визначається на основі планового кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування та планового кошторису загально цехових витрат. Загальна сума непрямих витрат становить 8275,81 тис.грн. Прямі витрати складають 8138,92 тис.грн. Повна собівартість склала 19697,56 тис.грн. Для зменшення собівартості продукції потрібно удосконалити трудовий процес шляхом впровадження передових методів праці, що включають в себе оптимальну сукупність трудових дій, рухів, прийомів і враховують найбільш раціональну послідовність їх виконання, забезпечують максимально повне використання робочого часу, найвищу продуктивність праці у виробничих умовах даного підприємства.

Планування потреби в оборотних коштах здійснюється з врахуванням норми запасу в днях. Загальна сума оборотних засобів – 1119,69 тис.грн.

Далі за результатами попередніх розрахунків визначаються основні планові показники діяльності підприємства: капіталовіддача – 2,12 грн./грн.Це означає, що із використанням кожної гривні вартості основних фондів створено 2,12 грн. товарної продукції.

Для підвищення продуктивності та скорочення собівартості потрібно укріпити дисципліну на підприємстві як фінансово-економічну, що пов‘язана з дотриманням норм витрат матеріалів, електроенергії, зниженням трудомісткості праці, так і трудової, яка потребує встановленого розпорядку робочого дня.

Витрати на одиницю товарної продукції – 0,89 грн./грн. Цей показник вважається об’єктивним при оцінці рівня витрат в динаміці для конкретного підприємства, а також для порівняння його з іншими підприємствами галузі. Він повинен бути меншим одиниці. Означає, що на одну гривню товарної продукції витрачаємо 89 коп.

Література

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : Навч. посіб.- К.:Вид-во КНЕУ, 2003

2. В.Я. Гуменюк, Г.М. Юрчик. Планування та організація виробничої діяльності підприємства. Навч. посібник. - Рівне: НУВГП, 2009. - 145с.

3. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: Навч. посібник.- Суми: Університетська книга, 2001

4. Методичні рекомендації з дисципліни «Планування та організації виробничої діяльності підприємства» №102-99

5. Конспект лекцій з дисципліни «Планування та організації виробничої діяльності підприємства».

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...