Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні типи організаційних структур управління страхової компанії, їх переваги та недоліки 

 

Теорія і практика менеджменту розробили багато різних принципів побудови структур управління, які можна звести до наступних основних типів:

- лінійна організаційна структура;

- лінійно-штабна організаційна структура;

- функціональна організаційна структура;

- лінійно-функціональна організаційна структура;

- дивізіональна організаційна структура;

- матрична організаційна структура;

 

- інші: проектна, кластерна, модульна, атомістична.

 

Лінійнаорганізаційна структура являє собою систему управління,в якійкожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням.

 

Переваги лінійної оргструктури:

 

- чіткість і простота взаємодії (неможливість отримання підлеглим суперечливих розпоряджень та вказівок);

 

- відповідальність кожного за виконання свого завдання (надійний контроль та дисципліна);

 

- оперативність підготовки і здійснення управлінських рішень;

- економічність (за умови невеликих розмірів організації).

 

Недоліки лінійної оргструктури:

- необхідність високої кваліфікації керівників;

 

- зростання числа рівнів управління при збільшенні розмірів організації;

 

- обмеження ініціативи у робітників на нижчих рівнях.

 

Лінійно-штабна організаційна структурає різновидом лінійноїоргструктури. За такої структури для розвантаження вищого керівництва створюється штаб, до складу якого включають фахівців з різних видів діяльності. Всі виконавці підпорядковуються безпосередньо лінійним керівникам. Повноваження штабних спеціалістів стосуються підготовки порад та рекомендацій лінійним керівникам або видачі вказівок виконавцям за дорученням лінійного керівника. Завдяки цьому підвищується ступінь оперативного та організаційного реагування.

 

Функціональна організаційна структура.Особливість цього типуоргструктури полягає в тому, що для виконання певних функцій управління


 

утворюються окремі управлінські підрозділи, які передають виконавцям обов’язкові для них рішення, тобто функціональний керівник в межах своєї сфери діяльності здійснює керівництво виконавцями. Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає можливість управління великою кількістю виконавців, а отже і зменшується кількість рівнів управління. До обов’язків вищого керівника входить: регулювання відносин поміж функціональними керівниками.

 

Переваги функціональної оргструктури:

- спеціалізація діяльності функціональних керівників;

- скорочення часу проходження інформації; 

- розвантаження вищого керівництва.

 

Недоліки функціональної оргструктури:

- можливість отримання суперечливих вказівок;

 

- порушення принципу єдиноначальності (розмивання єдності розпорядництва і відповідальності);

 

- складність контролю;

- недостатня гнучкість.

 

Лінійно-функціональна організаційна структураявляє собоюкомбінацію лінійної та функціональної структур. В основу такої структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

 

Функціональні керівники мають право безпосередньо впливати на виконавців. При цьому аби усунути можливість отримання виконавцями суперечливих вказівок: 1) або вводиться пріоритет вказівок лінійного керівника; 2) або функціональному керівнику передається лише певна частина повноважень; 3) або функціональному керівнику передається тільки право рекомендацій.

 

Переваги лінійно-функціональної структури:

- поєднує переваги лінійних та функціональних структур;

 

- забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень завдяки своїй ієрархічності;

- спеціалізація функціональних керівників.

 

Недоліки лінійно-функціональної структури:

- складність регулювання відносин лінійних і функціональних керівників;

 

- в умовах реорганізації збільшується потік інформації, який спричиняє перевантаження керівників;

 

- така структура чинить опір здійсненню змін в організації.

 

Лінійно-функціональна оргструктура застосовується при вирішенні задач, які постійно повторюються, забезпечуючи максимальну стабільність організації. Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом продукції при незначних (еволюційних) змінах технології виробництва.


 

Дивізіональна організаційна структура.Групування видів діяльності тутздійснюється за принципом розподілу праці за цілями. Це означає, що навколо певного виробництва формується організаційний підрозділ з автономією у здійсненні своєї повсякденної операційної діяльності. Перехід до дивізіональної організаційної структури означає подальший розподіл управлінської праці, який відбивається у децентралізації оперативних функцій управління, що передаються виробничим підрозділам та централізації загальнокорпоративних функцій управління (фінансова діяльність, розробка стратегії тощо), що сконцентровані на вищому рівні управління у штаб-квартирі компанії.

 

Переваги дивізіональної оргструктури:

- невтручання в оперативну діяльність виробничих підрозділів;

 

- можливість для вищого керівництва зосередитись на вирішенні стратегічних проблем;

 

- підвищення якості рішень, що приймаються (завдяки наближенню до місця виникнення проблеми);

 

- внутрішньофірмова конкуренція.

 

Недоліки дивізіональної оргструктури:

- дублювання функцій управління на рівні підрозділів;

- збільшення витрат на утримання апарату управління.

 

Дивізіональна організаційна структура відповідає умовам динамічного середовища та організаціям з великою кількістю виробництв, життєвий цикл яких відносно тривалий.

 

Матрична організаційна структураз’явилась як відповідь на підвищенняступеня динамічності (мінливості) середовища функціонування фірм. Особливістю оргструктур у такому середовищі має бути високий ступінь адаптованості. Це можна забезпечити за рахунок тимчасового характеру функціонування структурних одиниць.

 

В матричній організаційній структурі крім звичайних функціональних підрозділів, які функціонують постійно, формуються так звані проектні групи як тимчасові колективи. Проектні групи відповідають за реалізацію стратегічних планів. Робітники проектних груп залишаються членами своїх функціональних підрозділів і повертаються в підпорядкування своїх функціональних керівників після розформування своєї проектної групи.

 

Переваги матричної структури:

- високий ступінь адаптації до змін у середовищі;

 

- наявність ефективних механізмів координації між багатьма складними і взаємопов’язаними проектами.

 

Недоліки матричної структури:

- обмежена сфера застосування;

 

- виникнення конфліктів на підставі «боротьби за владу» між функціональними керівниками і керівниками проектів.

 

Для вибору типу організаційної структури управління використовують такі основні методи:

 

1. Метод аналогій–полягає в застосуванні організаційних форм,щовиправдали себе в організаціях зі схожими організаційними характеристиками


 

(середовищем, стратегією, технологією, розмірами) відносно до організації, що проектується.

 

2. Експертно-аналітичний метод–полягає в обстеженні і аналітичномувивченні організації кваліфікованими фахівцями-експертами, які і розробляють відповідну організаційну структуру управління.

3. Метод структуризації цілей–передбачає розробку системи цілейорганізації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний аналіз базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей.

4. Метод організаційного моделювання–базується на розробці різнихваріантів можливих організаційних структур для конкретних об’єктів управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за певними критеріями. Критеріями ефективності при співставленні різних варіантів організаційних структур слугують можливості щонайповнішого досягнення цілей організації при відносно нижчих витратах на її функціонування.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...