Главная Обратная связь

Дисциплины:


Безпосереднє оточення 

Завдання – оцiнка стану та розробка прогнозу розвитку компонентiв системи безпосереднього оточення:

 

Ринки. Стан та тенденції розвитку ринку страхування,темпи йогозростання, географiчного розподiлу, сегментацiї та прибутковостi. Доцiльно


 

проаналiзувати взаємозв’язок страхового ринку з iншими ринками; виявити фактори, що впливають на динамiку ринку страхових послуг.

 

Споживачi. Як страхувальники оцiнюють якiсть полiсу,обслуговування тацiни, що пропонуються страховою компанiєю? Яким чином вони приймають рiшення про придбання полiсу? Вивчення покупцiв (клiєнтiв страхової компанiї), тобто вивчення попиту є важливою задачею аналiзу безпосереднього оточення. Попит стає бiльш вимогливим i стимулює створення нових продуктiв. Чим бiльше диверсифiкований пакет послуг представляє страхова компанiя i чим унiкальнiші цi послуги з точки зору якостi або цiни, тим сильнiше клiєнт залежить вiд цiї компанiї, тим вагомiше мiсце на ринку вона займає. Окремо аналiзуються традицiйнi послуги та унiкальнi страховi послуги.

 

Постачальники. Аналiз постачальникiв дає змогу страховiй компанiїнадавати послуги найвищої якостi з найнижчими витратами, забезпечити найбiльш ефективний розподiл цих ресурсiв. Постачальниками послуг для страхових компанiй виступають посередники на страховому ринку (страховi брокери, агенти i т. д.), а також структури, якi надають послуги iз розмiщення фiнансових ресурсiв (банки, торговцi цiнними паперами, зберiгачi цiнних паперiв i т. iн.). Окремо аналiзуються послуги асистанських, юридичних, експертних та iнших компанiй, якi забезпечують функціонування страхової компанiї i обслуговування клiєнтiв компанiй.

 

Конкуренти. Хто основнiконкуренти?Якiв них стратегії,частки ринку,сильнi та слабкi сторони? Вивчення конкурентiв направлене на те, щоб виявити їх слабкi та сильнi сторони i на цiй основi побудувати стратегiю конкурентної боротьби. для страхової компанiї, яка здiйснює страхування життя, конкурентами, крiм страхових компанiй є i недержавнi пенсiйнi фонди та банки, якi мають право надавати аналогiчнi послуги iз довгострокового накопичення коштiв фiзичних осiб.

 

Канали збуту.Станiтенденцiї змiни ефективностiосновних каналiвзбуту. Оцiнка витрат та ефективнiсть використання рiзних каналiв збуту: через представництва, через страхових брокерiв, через iнших посередникiв. Важливо визначити найбiльш оптимальнi канали збуту i розглянути фактори, що впливають на збiльшення обсягiв страхування.

 

Перестраховики. Якiтенденцiї мають вплив на перестраховикiв?Якiперспективи доступностi ресурсiв для перестрахування? Важливим завданням є оцiнка надiйностi перестраховикiв, а також практики вiдшкодування ними страхових збиткiв iншим страховим компанiям. На українському страховому ринку iснує неофiцiйна межа доцiльностi вiдшкодування страхових виплат перестрахувальника. Ця межа вiдрiзняється в залежностi вiд перестраховика, тому необхiдно вiдслiдковувати рiвнi їх страхових виплат. 

Контактнi аудиторiї. Якiконтактнiаудиторiї викликають проблеми абонадають можливостi для розвитку страхових послуг? Як слiд поводитися компанiї по вiдношенню до цих груп? Для страхової компанiї контактними аудиторiями є юридичнi та фiзичнi особи. Кожна з цих аудиторiй має свої


 

особистi ознаки. При цьому аудиторiї сегментуються на меншi сектори, якi охоплюють рiзнi окремi аудиторнi групи споживачiв страхових послуг.

 

Робоча сила. Аналiз ринку робочої сили спрямований на те,щоб виявитийого потенцiйнi можливостi в забезпеченнi страхової компанiї необхiдними для вирiшення поставлених завдань кадрами. Оцiнити перспективи залучення нових кадрiв для впровадження нових страхових проектiв. Кадрова полiтика охоплює такi процеси, як залучення, навчання та просування кадрiв, оцiнка результатiв працi i стимулювання, взаємодiя менеджерiв i пiдлеглих, створення та пiдтримка взаємовiдносин мiж робiтниками.

 

Аналiз прибутковостi. Наскiльки прибутковiрiзнiстраховiпортфелi,ринки, територiї та канали збуту компанії? Чи слiд компанiї виходити на якiсъ iншi сегменти страхового бiзнесу? Якими будуть наслiдки? Важливо оцiнити рiвень прибутковостi страхової компанії по вiдношенню до iнших страхових компанiй в статицi та динамiцi.

 

Мiкрооточення

 

Завдання – розробка маркетингової полiтики; здiйснення впливу на дії пов‘язанi iз взаємодiєю страхувальникiв та всiх пiдроздiлiв страхової компанiї; аналiз, оцiнювання та прогнозування таких завдань:

 

- виявлення ступеню орiєнтованостi цiлей страхової компанії на ринку та розробка пропозицiй щодо їх коригування;

 

- формування завдань маркетингу, якi вiдповiдаютъ можливостям та ресурсам страхової компанiї на сучасному етапi та перспективi розвитку страхового ринку;

 

- розробка маркетингової компоненти стратегiї страхової компанiї для досягнення поставлених цiлей при виконаннi довгострокових планiв;

 

- оцiнка достатностi ресурсiв страхової компанiї для рiзних сегментiв ринку, страхових портфелiв, територiй та iнших елементiв маркетингового комплексу;

 

- аналiз витрат страхової компанiї та оцiнка факторiв, що впливаютъ на динамiку витрат;

 

- оптимiзацiя органiэацiйної структури страхової компанiї з метою визначення необхiдної кiлькостi працiвникiв вiдповiдно до фiнансового потенцiалу компанiї;

 

- забезпечення взаємодiї спiвробiтникiв служби маркетингу з iншими пiдроздiлами в аспектi реалiзацiї маркетингової полiтики страхової компiанiї;

 

- оцiнка функцiонування страхової компанiї у її внутрiшньому середовищi;

 

- планування маркетингових заходiв, їх здiйснення, контроль та корегування

 

(табл. 6.5).


 

Маркетинг допомагає в розробцi стратегiчних та тактичних планiв страхової компанiї. Правильна органiзацiя маркетингової служби може забезпечити своєчасне надходження необхiдної та достовiрної iнформацiї, яка


 

дасть можливiсть страховiй компанiї ефективно здiйснювати страхування, зменшити збитки, залучати нових клiєнтiв та впроваджувати новi страховi послуги. Неефективна органiзацiя маркетингової служби – це прямий шлях до перетворення цiеї служби в безглуздий тягар у роботi страхової компанiї.

Таблиця 6.5

 

Планування маркетингових заходiв

 

Маркетинговий iнструмент     Завдання    
Страховi послуги - Чи слiд припинити продаж деяких видiв
  полiсiв?        
  - Чи необхiдно формувати новi
  страховiпортфелi?      
  - Аналiз процесу змiни популярностi
  страхових послуг серед страхувальникiв.
   
Цiна - Чи вiдповiдаютъ дiючi тарифи споживчiй
  цiнностi послуги з точки зору
  страхувальника?      
  - Чи правильно здiйснюється система
  знижок з метою стимулювання збуту?  
  - Оцiнка загальної цiнової полiтики
  страхової компанiї.      
   
Розповсюдження - Чи має компанiя достатнє охоплення та
  рiвень обслуговування на ринку?  
  - Чи слiд вносити змiни до iснуючих каналiв
  розповсюдження або запроваджувати новi
  канали?        
  - Страхова компанiя повинна орiєнтуватися
  на обмежену територiю чи на всю країну?
   
Реклама, просування товару та створення - Чи достатнi витрати на просування
iмiджу страхових послуг?      
  - Чи добре продуманi i легко сприймаються
  рекламнi повiдомлення?      
  - Чи достатньо старанно розробленi
  програми стимулювання збуту та
  пропаганди страхових послуг?  
             

 

Основні терміни:

 

страховий маркетинг, маркетингові дослідження, продуктова стратегія, цінова стратегія, стратегія просування, стратегія збуту (розподілу), маркетингова політика, сегментування ринку.

 

Контрольні питання:

1. Що включають до комплексу страхового маркетингу?

 

2. Охарактеризуйте обов’язкові складові страхового договору як основного інструменту реалізації страхового продукту.

 

3. Назвіть етапи проведення комплексного маркетингового дослідження страхової компанії.

 

4. Які Ви знаєте продуктові стратегії. Дайте характеристику кожній з них.

5. Що розуміють під поняттям «конкурентоспроможна страхова послуга»?

 

Тестові завдання для перевірки знань: 1. Страховий маркетинг – це:

 

а) державна регламентація страхового бізнесу; б) система патентування страхових продуктів;

 

в) розробка та реалізація конкурентоспроможних страхових продуктів; г) платоспроможний попит населення.

 

2. Маркетингова діяльність страхової компанії охоплює:

 

а) відносини з приводу формування фондів фінансових ресурсів; б) емісію цінних паперів; в) визначення ринкового сегменту;

г) матеріально-технічне постачання.

 

3. До маркетингових інструментів відноситься:

а) ціна; б) система оподаткування страхових послуг;

в) конкуренція між страховиками; г) набір умов страхування.

4. Споживча вартість страхового продукту – це:

 

а) страховий тариф; б) відсоток за кредит; в) страховий захист; г) дисконт.

 

5. Страховий продукт – це:

 

а) комплекс послуг з ліквідації наслідків несприятливих подій; б) отримання інвестиційного доходу; в) консалтингові послуги; г) виплата страхового відшкодування.

6. На рівні безпосереднього оточення маркетингові служби вивчають:

 

а) канали збуту; б) ресурси страхової компанії;

 

в) політичні аспекти;


 

г) демографічні аспекти.

 

7. На рівні макрооточення маркетингові служби вивчають:

а) контактні аудиторії; б) ринок робочої сили; в) культурні аспекти;

г) витрати страхової компанії.

8. На рівні мікрооточення маркетингові служби вивчають:

а) конкурентів; б) постачальників;

в) організаційну структуру страхової компанії; г) економіку країни.

9. Реклама – це:

 

а) публічне звернення з метою залучення клієнтів; б) комплекс маркетингових комунікацій; в) спосіб доступу до послуг; г) пакетна послуга.

10. Засоби поширення реклами – це:

 

а) посередники; б) засоби масової інформації; в) збутова мережа;

 

г) маркетингові дослідження.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...