Главная Обратная связь

Дисциплины:


Законодавчі та нормативно-правові документи1. Господарський кодекс : [закон України від 16.01.2003 № 436-IV]. – Режим

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

 

2. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності : [розпорядження Держфінпослуг № 40 від 28.08.2003 р.]. – Режим доступу :

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0805-03.

3. Податковий кодекс : [закон України від 02.12.2010 № 2755-VI]. – Режим

 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

4. Положення про державний реєстр фінансових установ : [розпорядження

 

Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 р.]. Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03.      

 

5. Про акціонерні товариства : [закон України від 17.09.2008 р. № 514-V.]. –

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : [закон

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV]. Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.      

 

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: [закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII]. – Режим доступу :

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

 

8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо черговості задоволення вимог страхувальників у разі ліквідації страховика : [закон

 

України від 17.12.2008 р. № 675-VI]. Режим доступу :
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/675-17.      

 

9. Про внесення змін до закону України “Про страхування” : [закон України від 04.10.2001 № 2745-III]. // Голос України. – № 207 (2707). – 2001. – C. 10-20.

10. Про господарські товариства : [закон України від 19.09.1991 року
№ 1576-XII (іззмінами і доповненнями)]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.  

 

11. Про затвердження вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів: [постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1640]. – Режим доступу :

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1627-04.

 

12. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок

 

коштів страхових резервів: [постанова Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2001 р. № 1211]. Режим доступу :
http://uazakon.com/document/spart08/inx08569.htm.    
13. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13
           

 «Фінансові інструменти» : [наказ, положення від 30.11.2001 № 559]. – Режим

 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-0.

 

14. Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України : [розпорядження Держфінпослуг від 28.10.03 № 96]. – Режим доступу : /

http://zakony.com.ua/lawbase/sedcontent.html?id=101148&p=1.


 

15. Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя : [розпорядження Держфінпослуг України № 2875 від 26.11.2004]. –

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1626-04.

 

16. Про затвердження Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя : [розпорядження Держфінпослуг України №3104 від 17.12.2004]. – Режим

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05.

 

17. Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів: [постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 р.

 

№ 8]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8-98-%D0%BF.

 

18. Про захист економічної конкуренції : [закон України із змінами і доповненнями] // Голос України. – 2001. – № 37 від 27.02.2001.

 

19. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : [положення, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070/2011]. – Режим доступу :

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011.

 

20. Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: [закон України від 01.07.2004 р. № 1961-IV]. –

 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15.

 

21. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками: [постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. №

 

1523]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1523-96-%D0%BF. 22. Про страхування : [закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР]. – Режим

 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

 

23. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : [закон України № 2664-ІІІ від 12.07.01 із змінами та доповненнями:

 

станом на 31.01.2009]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi.

 

24. Типова програма перевірок страховиків та страхових посередників : [розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21.08.03 № 37]. – Режим доступу :

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7134.html.

 

Базова

 

25. Страховий менеджмент : підручник / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М. Фурман та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Осадця. – К. :

 

КНЕУ, 2011. – 333 с.

 

26. Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навчальний посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 301 с.

 

Допоміжна

 

27. Баранов, А. Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем / А. Л. Баранов // Фінанси України. – 2011. –

 

№ 8. – С. 115-124.


 

28. Єрмошенко, А. М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення / А. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 207-215.

 

29. Гаманкова, О. О. Фінанси страхових організацій : навчальний посібник / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2007. – 328 с.

 

30. Говорушко, Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії

 

з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.

 

31. Квасовський, О. Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. –

 

2011. – № 1. – С. 52-63.

 

32. Кисельова, О. М. Модель оподаткування страхової діяльності: тенденції та механізми : монографія / О. М. Кисельова. – К. : Вид. дім "Корпорація", 2006.

 

– 375 с.

 

33. Кургин, Е. А. Страховой менеджмент: управление деятельностю страховой компании / Е. А. Кургин. – М. : РКонсульт, 2005. – 304 с.

 

34. Мельников, А. В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования / А. В. Мельников. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Анкил, 2003. – 159 с.

 

35. Никулина, Н. Н. Страховой менеджмент : учебное пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. – М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 703 с.

 

36. Охріменко, О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристичне підприємництво): навч. посіб. / О. О. Охріменко. – К. : Міжнародна агенція “ВееZone”, 2005. — 416 с.

37. Основы страхового менеджмента: методическое пособие по изучению

 

дисциплины «Страховой менеджмент»: учеб. пос. / П. В. Журавлев, В. В. Владимиров, С. А. Банников. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика»,

 

2007. – 404 с.    
38. Самойловський, А. Л. Менеджмент страхування : монографія
А. Л. Самойловський. – К. : Видав. Дім „Корпорація”, 2007. – 318 с.  
39. Стратегічне управління страховою компанією : [кол. моногр.] /

 

В. М. Фурман, О. Ф. Філонюк, М. П. Ніколенко та ін. ; наук ред та кер. кол. авт. д-р екон. наук В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с.

 

40. Ткаченко, Н. В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній : теорія, методологія та практика : монографія / Н. В. Ткаченко ; Нац. Банк України, Ун-т банк. справи. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2009. – 570 с.

 

41. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За редакцією професора

 

Г. Г. Кірейцева. Видання третє, перероблене і доповнене. − Київ : „Центр навчальної літератури”, 2004. − 531 с.

 

42. Финансовый менеджмент страховой организации: учеб. пос. / Н. Н. Никулина, С. В. Березина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008 – 431 с.

 

43. Юрченко, Л. А. Финансовый менеджмент страховщика / Л. А. Юрченко.

– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 199 c.

 

44. Шірінян, Л. В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 70-80.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...