Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1 Загальні положення про інтелектуальну власністьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Олександра Довженка

Кафедра історії, правознавства та методики навчання

 

Інтелектуальна власність

 

Курс лекцій

 

Федоров Ігор Олександрович

 

 

Глухів


 

ЗМІСТ


Вступ..........................................................................................................
1 Зміст курсу.............................................................................................
2 Теми практичних та семінарських занять...........................................
3 Завдання для самостійної роботи студентів.......................................
4 Загальні положення про інтелектуальну власність...........................
4.1 Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства................................................................................
4.2 Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність....................................................................................................
5 Право інтелектуальної власності.........................................................
5.1 Співвідношення права інтелектуальної власності і права власності
5.2 Поняття права інтелектуальної власності........................................
5.3 Авторське право і патентне право: спільне і відмінне....................
5.4 Державне управління інтелектуальною власністю.........................
6 Об’єкти права інтелектуальної власності...........................................
6.1 Об’єкти авторського права................................................................
6.2 Суб’єкти суміжних прав....................................................................
6.3 Об’єкти промислової власності.........................................................
6.4 Об’єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг..........................................................................................
7 Суб’єкти права інтелектуальної власності.........................................
7.1 Автори як творці об’єктів права інтелектуальної власності..........
7.2 Заявники..............................................................................................
7.3 Правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності.....
8 Оформлення права на об’єкти права інтелектуальної власності......
8.1 Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав..............................................................................
8.2 Оформлення прав на об'єкти промислової власності....................
8.3 Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.........................................................................................
8.4 Видача охоронного документа на об’єкт інтелектуальної власності....................................................................................................
9 Права та обов’язки суб’єктів права інтелектуальної власності........
9.1 Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності....................................................................................................
9.2 Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності
9.3 Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав ..........................................................................................
9.4 Обов’язки суб’єктів промислової власності....................................
10Договори у сфері інтелектуальної власності....................................
10.1 Загальні положення..........................................................................
10.2 Авторські договори..........................................................................

 10.3 Договори на використання об’єктів промислової власності.......
11 Захист права інтелектуальної власності............................................
11.1 Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності....................................................................................................
11.2 Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.......
11.3 Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
11.4 Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності
12 Економіка інтелектуальної власності................................................
12.1 Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар..................
12.2 Інтелектуальна власність як нематеріальний актив......................
12.3 Комерціалізація права на об’єкти інтелектуальної власності......
12.4 Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності........
13 Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах....................................................................................................
13.1 Загальні положення..........................................................................
13.2. Умови патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах..................................................................................
14 Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності.....................
14.1 Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності
14.2 Міжнародно-правова охорона промислової власності.................
15 Практичні завдання.............................................................................
16 Питання для самоконтролю................................................................
17 Список рекомендованої літератури та нормативних актів.............

ВСТУП

Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у яких інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.

Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв’язків, комп’ютеризації виробництва інформація стала об’єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно все більше поступається місцем науці, розвитку технології. У зв’язку з цим питома значимість інтелектуальної власності зростає вже не щодня, а щогодини.

Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава постійно створює свої власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності спираючись на такі основні принципи:

– по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;

– по-друге, уряди країн свідомо прагнуть заохочувати творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.

У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об’єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.

Мета дисципліни – ознайомити студентів з понятійним апаратом інтелектуальної власності, виробити у них системне бачення проблеми, полегшити сприйняття спеціальних дисциплін навчального процесу.

 

ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1 Загальні положення про інтелектуальну власність

Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства. Види інтелектуальної діяльності. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності. Поняття права інтелектуальної власності. Особливості літературної діяльності. Науково-технічна діяльність.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...