Главная Обратная связь

Дисциплины:


PERSONAL COMPUTING. THE PROCESSORПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

COMPUTING

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

V курсу факультету лінгвістики

Частина І

Київ

НТУУ «КПІ»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів V курсу факультету лінгвістики з дисципліни «Практичний курс перекладу з англійської мови. Computing» / Уклад. Гулецька Я.Г. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, – Ч. І. – 2012. – 66 с.

 

Гриф надано Вченою радою ФЛ НТУУ «КПІ»

(Протокол № 10 від 29 травня 2012 р.)

 

 

Навчальне видання

ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

COMPUTING

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

V курсу факультету лінгвістики

Частина І

 

 

Укладач: Гулецька Яна Гаврилівна, к.пед. н.

Відповідальний

Редактор Федоренко Світлана Вікторівна, к.пед. н.

Рецензент Лавриш Юліана Едуардівна, к. пед. н.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП .............................................................................................................
UNIT I “PERSONAL COMPUTING. THE PROCESSOR”............................
UNIT II “PORTABLE COMPUTERS. PDA”..............................................
UNIT III “OPERATING SYSTEMS”..............................................................
UNIT IV “ONLINE SERVICES. MAIL SERVICES”...................................
UNIT V “SAFE DATA TRANSMISSION. DATA SECURITY”................. ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ...................................... ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ ………………………………………… СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ІНТЕРНЕТ САЙТІВ ………………….
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................

 

ВСТУП

Організація самостійної роботи студентів (CРС) у сучасній вищій школі потребує змін, що пов’язані із запровадженням модульно-рейтингової організації навчального процесу та широким впровадженням при цьому інформаційних технологій у навчальний процес. Безперечно, підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, здатних до компетентної та ефективної діяльності за своєю спеціальністю, неможлива без підвищення ролі СРС, спрямованої на стимулювання їх професійного зростання й виховання їхньої творчої активності.

Впровадження комп’ютерних технологій у навчання студентів за спеціальністю «Переклад» сприятиме розвитку навичок та вмінь працювати самостійно (що обумовлено специфікою роботи з комп’ютерними програмами); надасть можливість здiйснити диференцiйований та iндивiдуальний пiдхiд як у виборi матерiалу, так i в темпах роботи окремих студентів; надасть необхідні навички швидкої роботи з комп’ютером, що є надзвичайно важливим для їхньої майбутньої професійної діяльності.Метою методичних вказівокз дисципліни«Практичний курс перекладу з англійської мови. Computing» до самостійної роботи студентів V курсу факультету лінгвістики є практичне відпрацювання перекладу науково-технічної літератури у галузі комп’ютерних та інформаційно-обчислювальних систем (Computing), формування у студентів конкретних навичок фахової діяльності майбутнього перекладача.

Методичні вказівки розраховані на 31 годину аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів, що відповідає навчальному плану. Опрацювання кредитного модуля «Практичний курс перекладу з англійської мови. Computing» має забезпечити основи професійної підготовки перекладача, озброїти студентів системою загальнотеоретичних знань та практичних умінь із сучасної лінгвістичної теорії перекладу.

Методичні вказівки спрямовані на опрацювання 1-го модуля дисципліни «Практичний курс перекладу з англійської мови. Computing», містять автентичні тексти комп’ютерної тематики для перекладу англійською та українською мовою, вправи на відпрацювання лексичних одиниць за тематикою кожного юніту, вправи, спрямовані на формування категоріально-понятійного апарату в галузі перекладу текстів спеціалізованого технічного спрямування. Матеріали методичних вказівок ґрунтуються на оригінальних текстах, розміщених на різноманітних сайтах Інтернету, містять посилання на веб-сторінки та мають на меті забезпечення фонових знань, необхідних майбутнім перекладачам для роботи у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, засвоєння відповідної термінології та розвиток власне перекладацьких навичок та вмінь.

Виконання студентами комплексу вправ до кожного тематичного блоку, наявність текстів для самоперевірки сприятимуть ефективному засвоєнню змісту методичних вказівок під час аудиторної самостійної роботи та надійному самоконтролю під час позааудиторної роботи студентів.

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

Назви розділів, тем Розподіл за семестрами та видами занять
Всього Практичні заняття СРС
  Змістовий модуль 1. Personal Computer/ Персональний комп’ютер
Тема 1.1. Personal Computing /Персональний комп’ютер
Тема 1.2. The Processor/ Процесор
Тема 1.3. Portable Computers /Портативні комп’ютери
Тема 1.4. PDA / Особистий цифровий секретар
Тема 1.5. Operating Systems/ Операційні системи
Тема 1.6. Online Services /Он-лайн сервіси
Тема 1.7. Mail services / Поштові сервіси
Тема 1.8. Data Transmission/ Передача даних
Тема 1.9. Safe Data transmission/ Безпечна передача даних

UNIT 1

PERSONAL COMPUTING. THE PROCESSOR

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...