Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні положення та методика виконанийЗагальний аналіз розробленої системи регулювання чисельності бур'янового компоненту польового агрофітоценозу є обов'язково необхідним етапом перед її виробничим застосуванням. Ступінь регулювання чисельності бур'янів у силу ряду причин (технологічних, біологічних, організаційних та ін.) не може бути однаковим в усіх полях сівозміни, тому оцінку розробленої системи слід провести в середньому по сівозміні.

Показники, за якими проводять оцінку розробленої системи регулювання, можна згрупувати в дві групи:

1. Економіко-технологічні, які відображають досягнення економічно доцільного в сучасних умовах рівня присутності бур'янового угрупування в агрофітоценозах;

2. Біолого-динамічні, що відображають рівень і напрям зміни потенційної забур'яненості.

З першої групи в даній роботі пропонується розрахувати ступінь досягнення мети, з другої – річний баланс насіння в ґрунті по полях та в середньому по сівозміні.

Ступінь досягнення мети визначають за формулою

де См- ступінь досягнення мети, %.

ЕПШ – економічний поріг чисельності бур'янів, шт. /м2

Ук – кінцева чисельність бур'янів на період збирання культури після застосування всіх заходів регулювання, шт./м2.

Необхідну вихідну інформацію для розрахунків можна взяти: ЕПШ – із додатку 10, відповідно до культур вашої сівозміни.

Ук - із табл. 16 або з табл. 13, якщо на даному полі недоцільно було вносити гербіциди.

Середню величину по сівозміні розраховують як середнє арифметичне.

Ступінь досягнення мети може бути до 100%, що свідчить про недостатній її рівень та необхідність корегування розробленої системи регулювання чисельності бур'янового компоненту в бік посилення впливу на бур'яни за рахунок використання додаткових механічних або хімічних прийомів щодо їх знищення. В агрофітоценозах ряду культур, наприклад, однорічних і багаторічних трав, досягти 100% дуже важко з технологічних та економічних причин, а з екологічної точки зору може бути навіть шкідливо.

Разом з тим, на окремих полях ступінь досягнення мети може значно (в кілька разів) перевищувати рівень економічного порогу шкідливості. Це свідчить про економічну недоцільність окремих прийомів, особливо, якщо цей ступінь досягнутий за рахунок використання кількох прийомів внесення гербіциду. Витрати на заходи боротьби можуть не компенсуватися відповідною вартістю додатково збереженого врожаю і можливо доцільно переглянути розроблену систему в бік зменшення кількості прийомів.

Під балансом ґрунтового банку насіння та вегетативних органів розмноження бур'янів розуміють співвідношення між обсягом надходження та витратою його у відсотках до початкової його кількості протягом року. В даній роботі джерелом надходження прийнято лише вегетуючі в агрофітоценозі бур'яни на період збирання культури. Витратна частина складається з насіння, яке проросло і фізично загинуло за вегетаційний період.Розрахувати річний баланс ґрунтового банку насіння на кожному полі сівозміни можна за формулою:

де Б - баланс ґрунтового банку бур'янів (у відсотках). Він може мати знак „+", або "–", які вказують на збільшення або зменшення потенційної забур'яненості;

Ук - кінцева чисельність бур'янів на період збирання культури після застосування всіх заходів регулювання, шт./м2 ;

Р - прогнозна кількість сходів бур'янів, млн.. шт./га ;

П - потенційна забур'яненість ґрунту на даному полі, млн./ шт./га.

Чисельність насіння та органів вегетативного розмноження бур'янів, що надійде в грунт, розрахувати точно важко. Це зумовлено високою мінливістю насіннєвої продуктивності як між рослинами різних видів, так і в межах одного виду. Спираючись на експериментальні дані про фактичну насіннєву продуктивність різних бур'янів у посівах сільськогосподарських культур при застосуванні сучасних засобів регулювання їх чисельності, можна вважати, що коефіцієнт насіннєвої продуктивності у виробничих умовах коливається в межах 100-1000 одиниць насіння з однієї рослини. Дня розрахунків треба взяти середню величину - 600 одиниць. Зробивши перерахунок у млн шт./м, визначимо, що коефіцієнт насіннєвої продуктивності дорівнює "6". В умовах України коефіцієнт природної фізичної загибелі насіння бур'янів у ґрунті (за узагальненими експериментальними даними) дорівнює 0,35.

Результати розрахунків занести до таблиці 17.

Розрахувати середні значення для сівозміни. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки щодо розробленої системи регулювання чисельності бур'янового компоненту агрофітоценозу та необхідність її корегування, вказавши його напрями.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...