Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 1 страницаТа завдання

 

для виконання комплексного практичного індивідуального завдання

З курсу

 

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

 

для студентів, які навчаються за спеціальністю

8.03050901 «Облік і аудит»

 

Тернопіль

«ТАЙП»


Панасюк В. М., Кундеус О.М. Методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного завдання з дисципліни: «Облік і звітність за міжнародними стандартами». – Тернопіль: «ТАЙП», 2012. – …. с.

 

 

Укладачі:

Панасюк В.М.,

доцент, кандидат економічних наук

Кундеус О. М.,

доцент, кандидат економічних наук

 

Рецензенти: Питель С. В.

к.е.н., доц. кафедри обліку у виробничій сфері,

Тернопільський національний економічний університет

 

Романів Р. В.

к.е.н., доц.,кафедра обліку у виробничій сфері,

Тернопільський національний економічний університет


Головним завданням курсу «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є комплексне і системне дослідження інформації про обліково-аналітичні об’єкти згідно з МСФЗ. Освоєння студентами основних облікових категорій, закономірностей їх взаємозв’язків, організації первинного обліку, а саме первинної документації, раціональної організації документообороту, організації синтетичного і аналітичного обліку окремих об’єктів за МСФЗ. Узагальнення фінансової інформації в єдину систему інформаційного ресурсу для менеджменту з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень.

В результаті вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» студенти повинні вміти:

– на основі обліково-аналітичних даних формувати основні форми фінансової звітності;

– здійснювати перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.

В результаті вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» студенти повинні знати:

· теоретичні основи функціонування МСФЗ, процес розробки МСБО, статус застосування МСБО;

· основи побудови та функціонування обліково-аналітичної системи згідно з МСФЗ в цілому та її складових зокрема;

· порядок складання та подання фінансової, консолідованої, проміжної звітності та звітності за сегментами у відповідності до МСФЗ;

вплив змін валютних курсів та інфляцій.


І. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»

Змістовий модуль 1.Теоретичні основи МСФЗ, необхідність та процедури переходу до МСФЗ, загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності.

Тема 1.Концептуальні основи МСБО

Причини створення МСБО. Сутність та принципи МСБО. Організації, що займаються розробкою МСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування. Необхідність та процедури переходу до МСБО. Проблеми трансформації бух. обліку в Україні за МСБО. Порівняльний аналіз МСБО та П(с)БО.Тема 2.Загальна характеристика фінансової звітності

2.1. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності

Призначення та склад фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Порядок подання фінансових звітів. Поняття первинної звітності за МСФЗ. Процедури переходу на МСФЗ. Визнання та оцінка в першій звітності за МСФЗ. Розкриття інформації в первинній звітності за МСФЗ.

2.2. Баланс та події після звітної дати

Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура і зміст балансу. Формати балансу. Події після дати балансу.

2.3. Звіти про прибутки і збитки, та зміни у власному капіталі

Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки. Формати Звіту про прибутки та збитки. Прибуток на акцію. Звіт про зміни у власному капіталі.

2.4. Звіт про рух грошових коштів

Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.

2.5 Примітки до фінансових звітів, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці

Склад та подання приміток до фінансових звітів. Зміни в обліковій політиці та облікових оцінках. Виправлення суттєвих помилок.

2.6. Звітність за сегментами

Визначення сегментів та їхні видів. Елементи звітності та облікова політика сегмента. Розкриття сегментної інформації.

2.7. Проміжна фінансова звітність

Склад і зміст проміжної фінансової звітності. Визначення та оцінка в проміжних фінансових звітах.

Змістовий модуль 2.Облік активів, зобов’язань і інструментів капіталу; доходів, витрат і податку на прибуток; вплив змін валютних курсів і інфляції.


Тема 3. Облік активів, зобов’язань та інструментів капіталу

3.1.Облік основних засобів

Визначення й оцінка основних засобів. Облік амортизації основних засобів. Облік подальших витрат, пов’язаних з основними засобами. Облік переоцінки основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби.

3.2 Облік нематеріальних активів

Визначення і первісна оцінка нематеріальних активів. Облік переоцінк и нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів. Облік зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи.

3.3.Облік запасів

Визначення та первісна оцінка запасів. Облік руху запасів. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації. Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансових звітів.

3.4.Облік інвестиційної нерухомості

Визначення, визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. Облік руху інвестиційної нерухомості. Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість.

3.5.Облік непоточних активів, які призначені для продажу і діяльність, яка припиняється.

Класифікація і оцінка непоточних активів, які призначені для продажу. Представлення і розкриття інформації про діяльність, яка припиняється і непоточних активах, призначених для продажу.

3.6. Облік зменшення корисності (обезцінення) активів.

Виявлення і оцінка зменшення корисності активів. Визнання і сторнування збитків від зменшення корисності активів та їх облік. Розкриття інформації про зменшення корисності активів.

3.7. Облік забезпечень, непередбачених зобов’язань та непередбачених активів.

Облік забезпечень. Облік непередбачених зобов’язань. Облік непередбачених активів. Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.

3.8. Облік виплат працівникам

Облік короткострокових виплат працівникам. Облік виплат по закінченні трудової діяльності. Облік інших довгострокових виплат працівникам. Облік виплат при звільненні. Облік компенсаційних виплат інструментами власного капіталу підприємства.

3.9. Облік фінансових інструментів

Класифікація та визнання фінансових інструментів. Оцінка та облік фінансових інструментів. Облік хеджування. Розкриття інформації про фінансові інструменти.

3.10. Облік платежів на основі акцій

Визнання і облік платежу на основі акцій. Методи і моделі оцінки платежів на основі акцій. Розкриття інформації про платежі на основі акцій.

Тема 4.Облік доходів, витрат і податку на прибуток

4.1. Облік доходів

Визначення та визнання доходу. Облік доходу від продажу продукції (товарів). Облік доходу від надання послуг. Облік доходу від використання активів підприємства іншими сторонами. Розкриття інформації про дохід.

4.2. Облік державних грантів

Визначення та форми державної допомоги, їх облік. Відображення державних грантів у фінансових звітах підприємств. Облік погашення державних грантів. Розкриття інформації про державні гранти у примітках до фінансових звітів.

4.3Облік витрат на позики

Підходи до обліку витрат на позики. Капіталізація витрат на позики. Розкриття інформації про витрати на позики.

4.4. Облік податків на прибутки

Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком. Визнання та оцінка податків на прибуток, їх облік. Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік об’єднання бізнесу, спільної діяльності та операцій із зв’язаними сторонами

5.1.Облік об’єднання підприємств (бізнесу)

Сутність та види об’єднання підприємств. Облік придбання підприємства. Облік об’єднання інтересів. Розкриття інформації про об’єднання підприємств.

5.2.Облік спільної діяльності

Сутність і види спільної діяльності. Облік спільно контрольованих операцій. Облік спільно контрольованих активів. Облік спільно контрольованих підприємств.

5.3.Облік операцій щодо зв’язаних сторін

Визначення та стосунки зв’язаних сторін. Облік операцій зі зв’язаними сторонами. Розкриття інформації про стосунки та операції зі зв’язаними сторонами.

Тема 6. Вплив змін валютних курсів та інфляції

6.1 Вплив змін валютних курсів

Операції в іноземній валюті. Фінансова звітність закордонних господарських одиниць. Включення звітів закордонних підприємств до консолідованої фінансової звітності. Вибуття закордонного підприємства. Перекласифікація закордонної господарської одиниці. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів.

6.2 Вплив змін цін та інфляції

Вимоги МСБО щодо відображення впливу зміни цін та інфляції. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування. Перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.


ІІ. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для денної форми навчання

Тема 1.Концептуальні основи МСБО

Практичне заняття 1 – 1

1. Причини створення МСБО.

2. Сутність та принципи МСБО.

3. Організації, що займаються розробкою МСБО.

4. Процес розробки МСБО.

5. Статус МСБО та їх застосування.

Тема 2.Загальна характеристика фінансової звітності

Практичне заняття 2 – 3

1. Призначення та склад фінансової звітності.

2. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах.

3. Порядок подання фінансових звітів.

4. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.

5. Структура і зміст балансу.

6. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки.

7. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки.

8. Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів.

9. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.

10. Склад та подання приміток до фінансових звітів.

11. Зміни в обліковій політиці та облікових оцінках.

12. Виправлення суттєвих помилок.

13. Визначення сегментів та їхні видів.

14. Елементи звітності та облікова політика сегмента.

15. Розкриття сегментної інформації.

16. Склад і зміст проміжної фінансової звітності.

17. Визначення та оцінка в проміжних фінансових звітах.

Тема 3. Активи, зобов’язання і інструменти капіталу

Практичне заняття 3 – 3

1. Визначення й оцінка основних засобів.

2. Амортизація основних засобів.

3. Подальші витрати, пов’язані з основними засобами.

4. Переоцінка основних засобів.

5. Вибуття основних засобів.

6. Розкриття інформації про основні засоби.

7. Визначення і первісна оцінка нематеріальних активів.

8. Переоцінка нематеріальних активів.

9. Амортизація нематеріальних активів.

10. Зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів.

11. Розкриття інформації про нематеріальні активи.

12. Визначення та первісна оцінка запасів.

13. Облік руху запасів.

14. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.

15. Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансових звітів.

16. Визначення, визнання та оцінка інвестиційної нерухомості.

17. Рух інвестиційної нерухомості.

18. Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість.

19. Короткострокові виплати працівникам.

20. Виплати по закінченні трудової діяльності.

21. Інші довгострокові виплати працівникам.

22. Виплати при звільненні.

23. Компенсаційні виплати інструментами власного капіталу підприємства.

24. Класифікація та визнання фінансових інструментів.

25. Оцінка та облік фінансових інструментів.

26. Хеджування.

27. Розкриття інформації про фінансові інструменти.

Тема 4. Доходи, витрати і податок на прибуток

Практичне заняття 4– 3

1. Визначення доходу.

2. Вимірювання доходу.

3. Визнання доходу.

4. Визнання доходу від продажу продукції (товарів).

5. Визнання доходу від надання послуг.

6. Визнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами.

7. Розкриття інформації про дохід.

8. Підходи до обліку витрат на позики.

9. Капіталізація витрат на послуги.

10. Розкриття інформації про витрати на позики.

11. Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком.

12. Визнання та оцінка податків на прибуток.

13. Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.

Тема 5. Вплив змін валютних курсів і інфляції

Практичне заняття 5– 2

1. Операції в іноземній валюті.

2. Фінансова звітність закордонних господарських одиниць.

3. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів.

4. Вимоги МСБО щодо відображення впливу зміни цін та інфляції.

5. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування.

6. Перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для заочної форми навчання

Тема 1.Концептуальні основи МСБО

Практичне заняття 1 – 1

1. Причини створення МСБО.

2. Сутність та принципи МСБО.

3. Організації, що займаються розробкою МСБО.

4. Процес розробки МСБО.

5. Статус МСБО та їх застосування.

Тема 2.Загальна характеристика фінансової звітності

Практичне заняття 2 – 3

1. Призначення та склад фінансової звітності.

2. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах.

3. Порядок подання фінансових звітів.

4. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.

5. Структура і зміст балансу.

6. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки.

7. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки.

8. Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів.

9. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.

10. Склад та подання приміток до фінансових звітів.

11. Зміни в обліковій політиці та облікових оцінках.

12. Виправлення суттєвих помилок.

13. Визначення сегментів та їхні видів.

14. Елементи звітності та облікова політика сегмента.

15. Розкриття сегментної інформації.

16. Склад і зміст проміжної фінансової звітності.

17. Визначення та оцінка в проміжних фінансових звітах.

Тема 3. Активи, зобов’язання і інструменти капіталу

Практичне заняття 3 – 2

1. Визначення й оцінка основних засобів.

2. Амортизація основних засобів.

3. Подальші витрати, пов’язані з основними засобами.

4. Переоцінка основних засобів.

5. Вибуття основних засобів.

6. Розкриття інформації про основні засоби.

7. Визначення і первісна оцінка нематеріальних активів.

8. Переоцінка нематеріальних активів.

9. Амортизація нематеріальних активів.

10. Зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів.

11. Розкриття інформації про нематеріальні активи.

12. Визначення та первісна оцінка запасів.

13. Облік руху запасів.

14. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.

15. Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансових звітів.

16. Визначення, визнання та оцінка інвестиційної нерухомості.

17. Рух інвестиційної нерухомості.

18. Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість.

19. Короткострокові виплати працівникам.

20. Виплати по закінченні трудової діяльності.

21. Інші довгострокові виплати працівникам.

22. Виплати при звільненні.

23. Компенсаційні виплати інструментами власного капіталу підприємства.

24. Класифікація та визнання фінансових інструментів.

25. Оцінка та облік фінансових інструментів.

26. Хеджування.

27. Розкриття інформації про фінансові інструменти.

Тема 4. Доходи, витрати і податок на прибуток

Практичне заняття 4– 2

1. Визначення доходу.

2. Вимірювання доходу.

3. Визнання доходу.

4. Визнання доходу від продажу продукції (товарів).

5. Визнання доходу від надання послуг.

6. Визнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами.

7. Розкриття інформації про дохід.

8. Підходи до обліку витрат на позики.

9. Капіталізація витрат на послуги.

10. Розкриття інформації про витрати на позики.

11. Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком.

12. Визнання та оцінка податків на прибуток.

13. Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.

Тема 5. Вплив змін валютних курсів і інфляції

Практичне заняття 5– 2

1. Операції в іноземній валюті.

2. Фінансова звітність закордонних господарських одиниць.

3. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів.

4. Вимоги МСБО щодо відображення впливу зміни цін та інфляції.

5. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування.

14. Перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.


ІІІ. Тематика самостійної роботи студентів – 94(122)

1. Необхідність та процедури переходу до МСБО.

 1. Проблеми трансформації бух. обліку в Україні за МСБО.
 2. Порівняльний аналіз МСБО та П(с)БО.
 3. Поняття первинної звітності за МСФЗ.
 4. Процедури переходу на МСФЗ.
 5. Визнання та оцінка в першій звітності за МСФЗ.
 6. Розкриття інформації в первинній звітності за МСФЗ.
 7. Формати балансу.
 8. Події після дати балансу.
 9. Формати Звіту про прибутки та збитки.
 10. Прибуток на акцію.
 11. Звіт про зміни у власному капіталі.
 12. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів.
 13. Склад та подання приміток до фінансових звітів.
 14. Зміни в обліковій політиці та облікових оцінках.
 15. Виправлення суттєвих помилок.
 16. Визначення сегментів та їхні видів.
 17. Елементи звітності та облікова політика сегмента.
 18. Розкриття сегментної інформації.
 19. Склад і зміст проміжної фінансової звітності.
 20. Визначення та оцінка в проміжних фінансових звітах.
 21. Класифікація і оцінка непоточних активів, які призначені для продажу.
 22. Представлення і розкриття інформації про діяльність, яка припиняється і непоточних активах, призначених для продажу.
 23. Виявлення і оцінка зменшення корисності активів.
 24. Визнання і сторнування збитків від зменшення корисності активів.
 25. Розкриття інформації про зменшення корисності активів.
 26. Забезпечення.
 27. Непередбачені зобов’язання.
 28. Непередбачені активи.
 29. Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.
 30. Визнання і облік платежу на основі акцій.
 31. Методи і моделі оцінки платежів на основі акцій.
 32. Розкриття інформації про платежі на основі акцій.
 33. Визначення та форми державної допомоги.
 34. Відображення державних грантів у фінансових звітах підприємств.
 35. Погашення державних грантів.
 36. Розкриття інформації про державні гранти у примітках до фінансових звітів.
 37. Сутність та види об’єднання підприємств.
 38. Облік придбання підприємства.
 39. Облік об’єднання інтересів.
 40. Розкриття інформації про об’єднання підприємств.
 41. Призначення, сфера застосування та порядок подання консолідованої фінансової звітності.
 42. Процедури консолідації фінансових звітів.
 43. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.
 44. Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них.
 45. Облік інвестицій в асоційовані підприємства методом участі в капіталі.
 46. Зміна методу обліку інвестицій.
 47. Розкриття інформації про асоційовані підприємства.
 48. Сутність і види спільної діяльності.
 49. Спільно контрольовані операції.
 50. Спільно контрольовані активи.
 51. Спільно контрольовані підприємства.
 52. Визначення та стосунки зв’язаних сторін.
 53. Операції зі зв’язаними сторонами.
 54. Розкриття інформації про стосунки та операції зі зв’язаними сторонами.
 55. Включення звітів закордонних підприємств до консолідованої фінансової звітності.
 56. Вибуття закордонного підприємства.
 57. Перекласифікація закордонної господарської одиниці.
 58. Вимоги МСБО щодо відображення впливу зміни цін та інфляції.
 59. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування.
 60. Перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.

 

ІV.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ - 14 год.

 

Індивідуальна робота є однією із форм поглибленого засвоєння програми курсу. Вона здійснюється в таких формах: збір і опрацювання практичного матеріалу, виконання індивідуальних завдань.

Зміст роботи полягає у складанні фінансової звітності підприємств у відповідності МСФЗ.

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіа проектора та інших ТЗН; практичні заняття, в тому числі у комп'ютерному класі; індивідуальні заняття; виконання розрахункових завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в Інтернет; виконання КПІЗ.


VІ. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

В процесі вивчення дисципліна "Облік та звітність за міжнародними стандартами" використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 100-бальною шкалою:

- поточне тестування та опитування;

- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

- ректорська контрольна робота;

- оцінювання виконання КПІЗ;

- підсумковий письмовий екзамен.

 

Підсумковий бал (за 100-більною шкалою) з дисципліни "Облік і звітність за міжнародними стандартами" визначається як середньозважена величина в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) Заліковий модуль 4 (письмовий екзамен)

 

Шкала оцінювання

За шкалою університету   За національною шкалою   За шкалою ЕСТS  
90-100   Відмінно   А (відмінно)  
85-89   добре   В (дуже добре)  
75-84   С(добре)  
65-74   задовільно   D (задовільно)  
60-64   Е(достатньо)  
35-59   незадовільно   FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)  
1-34   F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)  

 

Мова викладання - дисципліна викладається українською мовою

 

Вихідні дані для виконання практичного завдання.


тестові завдання

1. Концептуальна основа МСФЗ є:

а) окремим розділом МСФЗ;

б) самостійним стандартом;

в) додатком до МСФЗ;

г) немає правильної відповіді.

 

2. В якому році Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку було перейменовано на Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?

а) 2001;

б) 2002;

в) 2000;

г) 1999.

 

3. Скільки існує МСБО?

а) 42;

б) 40;

в) 41;

г) 39.

 

4. Зі скількох осіб складається Рада з МСБО?

а) 20;

б) 19;

в) 16;

г) 18.

 

5. Як називається МСБО 1?

а) Подання фінансових звітів;

б) Фінансові інструменти: розкриття та подання;

в) Зменшення корисності активів;

г) Консолідовані та окремі фінансові звіти.

 

6. Якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення, це:

а) безперервність;

б) стабільність;

в) автономність;

г) зрозумілість.

 

7. Як називається МСБО 8?

а) Консолідовані та окремі фінансові звіти;

б) Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки;

в) Зменшення корисності активів;

г) Запаси.

 

8. Який принцип забезпечує в інформації відсутність помилок та упереджених суджень?

а) достовірність;

б) своєчасність;

в) автономність;

г) нейтральність.

 

9. Як називається МСБО 32?

а) Фінансові інструменти: розкриття та подання;

б) Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу;

в) Консолідовані та окремі фінансові звіти;

г) Фінансова звітність в умовах гіперінфляції.

 

10.Принцип, який характеризує можливість користувачів порівнювати, це:

а) зрозумілість;

б) безперервність;

в) зіставність;

г) автономність.

 

11. Коректна модель балансу:

а) Активи = Зобов’язання + Основні засоби;

б) Пасиви = Зобов’язання + Власний капітал;

в) Активи = Запаси + Основні засоби;

г) Активи = Зобов’язання + Власний капітал.

12.Частина активів підприємства після вирахування його зобов’язань це:

а) власний капітал;

б) пасиви;

в) активи;

г) прибуток.

 

13. Як називається МСБО 16?

а) Запаси;

б) Основні засоби;

в) Оренда;

г) Дохід.

 

14. Звіт про доходи, витрати та результати діяльності підприємства це:

а) Звіт про зміни у власному капіталі;

б) Звіт про прибутки та збитки;

в) Баланс;

г) Звіт про рух грошових коштів.

 

15. Збільшення економічних вигод або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу, це:

а) збиток;

б) прибуток;

в) дохід;

г) фінансовий результат.

 

16. Як називається МСБО 33?

а) Оренда;

б) Запаси;

в) Витрати та позики;

г) Прибуток на акцію.

 

17. Метою складання якого звіту є забезпечення потреби користувачів в отриманні інформації про всеохоплюючий прибуток?

а) Звіт про прибутки та збитки;

б) Баланс;

в) Звіт про власний капітал;

г) Примітки до річної фінансової звітності.

 

18. Як називається МСБО 7?

а) Звіти про рух грошових коштів;

б) Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки;

в) Основні Засоби;

г) Запаси.

 

19. Що називають еквівалентами грошових коштів?

а) запаси;

б) необоротні активи;

в) короткострокові фінансові інвестиції;

г) довгострокові фінансові інвестиції.

 

20. Що включає в себе Звіт про рух грошових коштів?

а) рух грошових коштів в результаті операційної діяльності;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...