Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 2 страницаб) рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності;

в) рух грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності;

г) всі відповіді вірні.

 

21. Інформація про рух грошових коштів може подаватися такими методами:

а) простим та складним;

б) прямим та непрямим;

в) адміністративним та виробничим;

г) поточним та непоточним.

 

22. Що включають до фінансової звітності підприємств?

а) баланс;

б) звіт про прибутки та збитки;

в) звіт про зміни у власному капіталі;

г) усі відповіді вірні.

 

23. Яка стаття зайва (активи):

а) основні засоби;

б) інвестиційна нерухомість;

в) податкові зобов’язання;

г) гудвіл.

 

24.0сновними елементами балансу є:

а) активи, капітал та витрати;

б) актив, пасив, капітал;

в) пасив, капітал, доходи;

г) капітал, доходи, витрати.

 

25.Один із основних елементів звіту про прибутки і збитки:

а) гроші;

б) доходи;

в) заборгованість;

г) капітал.

 

26. На сьогодні скільки діє МСБО:

а) 41;

б) 25;

в) 32;

г) 40.

 

27. Які є напрями гармонізації фінансового обліку та звітності:

а) Рада з МСБО; РМСБО; МФБ;

б) МСФЗ;

в) РМС;

г) усі відповіді вірні.

 

28. Суб'єктові господарювання слід складати свої фінансові звіти, крім інформації про грошові потоки, за принципом:

а) віднімання;

б) нарахування;

в) нагромадження;

г) додавання.

 

29. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це стандарти та тлумачення, прийняті:

а)Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

б)Радою Міжнародних бухгалтерів і керівників;

в)Радою з Міжнародних стандартів;

г) таких стандартів немає.

 

30. Операційна діяльність це:

а) діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу суб'єкта господарювання;

б) ресурс, який контролюється підприємством у результаті минулих подій та, як очікується, забезпечить збільшення економічних вигод у майбутньому;

в) це фінансова діяльність підприємства;

г) це основна діяльність суб'єкта господарювання,яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

 

31. Підприємством, яке звітує, є підприємство, що:

а) складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ;

б) оприлюднює свою фінансову звітність;

в) має користувачів, які використовують фінансову звітність як основне джерело інформації про підприємство;

г) немає правильної відповіді.

 

32. До репутації підприємства належать такі фактори:

а) місце знаходження підприємства;

б) клієнти підприємства;

в) кваліфіковані працівники;

г) місце знаходження підприємства, клієнти та кваліфіковані працівники. 

33.Яку економічну систему обслуговують МСФЗ?

а) ринкову;

б) традиційну;

в) адміністративно-командну;

г) правильної відповіді немає.

 

34.Однією з переваг міжнародного обліку є:

а) прозорість інформації;

б) відсутність єдиного методологічного центру;

в) зрозумілість даних;

г) відсутність викривлень інформації.

 

35.Що означає перехід всієї економічної системи на МСФЗ для бухгалтера?

а) можливість втрати робочого місця;

б) додаткове робоче навантаження;

в) нічого не означає;

г) постійне навчання і вдосконалення своїх знань.

 

36. Зрозумілість інформації означає, що вона:

а) зрозуміла для підготовленого користувача;

б) виключає складну фінансову інформацію із звітності;

в) зрозуміла непідготовленому користувачеві;

г) немає правильної відповіді.

37. Нейтральність інформації є складовою її:

Достовірності Доцільності

а) Так Так

б) Так Ні

в) Ні Так

г) Ні Ні

38. Процес відображення статті у фінансовому звіті називається:

а) представлення;

б) визнання;

в) ідентифікація;

г) структуризація.

 

39. Яка з приведених нижче оцінок є і може бути використана для оцінки запасів:

а) історична собівартість

б) відновна вартість

в) чиста вартість реалізації

г) теперішня (дисконтована) вартість майбутніх грошових потоків

40. Підприємство уклало договір на постачання матеріалів на суму 600 000 євро. Відповідно до контракту на склад поступили матеріали на суму 400 000 євро (в тому числі неякісні на суму 20 000 євро), а матеріали на суму 90 000 євро знаходяться в дорозі. В Звіті про фінансовий стан потрібно визнати зобов’язання підприємства перед постачальником на суму, євро:

а) 600 000;

б) 470 000;

в) 400 000;

г) 380 000.

 

41. Майбутня економічна вигода, втілена в активі - це:

а) дохід, який буде отриманий з використанням цього активу;

б) здатність активу виконувати певну функцію;

в) потенціал, який може сприяти надходженню грошових коштів і їх еквівалентів;

г) немає правильної відповіді.

42. Протягом 2010 року підприємство сплатило витрати на рекламу в сумі 146 000 євро (зокрема - 15 000 євро на видання каталогу для просування товару на ринку в січні 2011 року). Крім того, 2 січня 2011 року був отриманий рахунок за рекламу на радіо в грудні 2010 року в сумі 9 000 євро, який був сплачений 11 січня. У Звіті про прибуток і збитки за 2010 рік слід відобразити витрати на рекламу в сумі, євро:

а) 122 000;

б) 136 000;

в) 155 000;

г) 140 000.

43. Чисті активи торгового підприємства на початок року складали 800 000 євро, а на кінець року - 1 000 000 євро. Протягом року індекс роздрібних цін виріс на 10 %, а ціна на товар, який реалізує підприємство, виросла на 15 %. Відповідно до концепції збереження фізичного капіталу прибуток підприємства за рік склав, євро:

а) 200 000;

б)120 000;

в) 80 000;

г) 0.

44. Визначити один із принципів фінансової звітності:

а) достовірність;

б) автономність;

в) грошова одиниця;

г) суттєвість.

 

45. Що не включає типова структура звіту корпорації:

а) звіт голови ради директорів;

б) баланс;

в) звіт аудиторів;

г) звіт руху робочої сили.

 

46. У багатьох країнах звітний рік розпочинається:

а) з 1 січня;

б) з місяця створення підприємства;

в) з 1 грудня;

г) правильної відповіді немає.

 

47. Судження загального характеру при складанні фінансової звітності включають:

а) принцип нарахування;

б) безперервність діяльності;

в) послідовність представлення;

г) всі перераховані вище.

48. Метою фінансової звітності є представлення інформації про:

а) фінансове становище підприємства;

б) рух грошових коштів і грошових еквівалентів підприємства;

в) результати управління ресурсами підприємства;

г) всі перераховані вище.

49. Положення МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності» не розповсюджуються на:

а) фінансову звітність загального призначення;

б) скорочену проміжну фінансову звітність;

в) консолідовану фінансову звітність групи; ;

г) звітність банків і фінансових інститутів.

50. Повний комплект фінансової звітності не включає:

а) короткий опис облікової політики;

б) Звіт про зміни у власному капіталі;

в) Звіт про додану вартість;

г) Звіт про рух грошових коштів.

51. При підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ відступ від застосування стандартів:

а) допускається, якщо відповідність вимогам стандартів вводитиме в оману;

б) допускається, якщо інший порядок обліку також забезпечує достовірне представлення;

в) допускається за рішенням керівництва підприємства;

г) не допускається ні за яких обставин.

52. Виберіть правильне твердження:

а) кожна несуттєва стаття повинна показуватися у фінансовій звітності окремо;

б) всі суттєві статті повинні об'єднуватися із статтями аналогічного характеру;

в) суттєві статті представляються у фінансовій звітності окремо, несуттєві - об'єднуються з сумами аналогічного характеру;

г) несуттєві статті представляються у фінансовій звітності окремо, суттєві - об'єднуються з сумами аналогічного характеру.

53. Які статті не обов'язково розкривати безпосередньо в Звіті про фінансовий стан?

а) витрати майбутніх періодів;

б) випущений капітал і резерви, що відносяться до власників власного капіталу материнської компанії;

в) біологічні активи;

г) інвестиційна нерухомість.

54. Які статті не обов'язково розкривати безпосередньо в Звіті про сукупний прибуток?

а)собівартість реалізованої продукції;

б) дохід;

в) витрати по позиках;

г) прибуток або збиток.

55. Який показник не слід відображати безпосередньо в Звіті про зміни у власному капіталі?

а) впливзмін в обліковій політиці;

б) дивіденди;

в) сукупний прибуток або збиток за період;

г) доходи і витрати, визнані безпосередньо у власному капіталі.

56. У Примітках до фінансової звітності не потрібно розкривати:

а) місцезнаходження підприємства;

б) характер основної діяльності;

в) середня кількість працівників;

г) назва материнського підприємства.

 

57. Яким міжнародним стандартом регламентується подання фінансових звітів:

а) МСБО 1;

б) МСФЗ 7;

в) МСФЗ 3;

г) МСФЗ 4.

 

58. Не є грошовою операцією:

а) оплата боргу;

б) бартер;

в) придбання запасів;

г) розрахунки з персоналом.

 

59. Приклад руху коштів у результаті операційної діяльності:

а) оплата постачальникам;

б) витрати на збут;

в) грошові виплати працівникам;

г) адміністративні витрати.

 

60. Звіт про рух грошових коштів включає складову:

а) рух запасів;

б) рух необоротних активів;

в) рух грошових коштів в результаті фінансової діяльності;

г) рух інвестицій.

 

61. Обов'язкова вимога та пояснення щодо звіту про рух грошових коштів є:

а) виплата працівникам

б) погашення кредиторської заборгованості;

в) рух грошових коштів у іноземній валюті;

г) рух основних засобів.

 

62. Визначення руху грошових коштів в результаті операційної діяльності:

а) консолідація;

б) прямий та непрямий;

в) ФІФО;

г) документальний.

 

63. Скільки складових включає звіт про рух грошових коштів

а) 1;

6) 2;

в) 3;

г) 4.

 

64. Монетарним активом є:

а) будівлі банку;

б) грошові кошти;

в) запаси;

г) нічого з переліченого.

65. Корпорація протягом 2010 року здійснила продажі на суму 730 000 євро, з них 80 % були здійснені в кредит, 20 % - за грошові кошти. Протягом року дебіторська заборгованість збільшилася на 15 000 євро і склала 80 000 євро. Яку суму грошових коштів було отримано від покупців протягом 2010 року?

а) 715 000;

6) 730 000;

в) 745 000;

г) 15 000.

66. Собівартість проданих товарів протягом року складає 480 000 євро. Запаси товарів на початок звітного періоду складали 105 000 євро, на кінець - 135 000 євро. Торгова дебіторська заборгованість на початок 2010 року була 24 000 євро, на кінець року - 45 000 євро. Яка сума грошових коштів була сплачена постачальникам?

а) 489 000;

б) 459 000;

в) 510 000;

г) 471 000.

67. Корпорація відобразила в Звіті про прибутки і збитки за 2010 рік витрати на заробітну плату 250 000 євро. Грошові кошти, сплачені службовцям за даними Звіту про рух грошових коштів, складали 215 000 євро. Заборгованість по нарахованій заробітній платі на початок року складала 18 000 євро. Яку суму складає нарахована заборгованість по заробітній платі на кінець 2010 року? Ігноруйте утримання із заробітної плати.

а) 17 000;

б) 35 000;

в) 18 000;

г) 53 000.

Вихідні дані для тестів 68-69

Корпорація надає консалтингові послуги. У 2010 році чистий прибуток корпорації склав 185 000 дол. при доходах 470 000 дол. і витратах 285 000 дол. Не грошові витрати були представлені однією статтею - амортизація в сумі

40 000 дол. Компанія запасів не мала. Дебіторська заборгованість збільшилася на 5 000 дол. протягом 2010 року, тоді як рахунки до оплати і нарахована заробітна плата залишилися незмінними.

 

68. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності складає, дол.:

а) 190 000;

б) 220 000;

в) 150 000;

г) 185 000.

69. Різниця між чистим прибутком і чистими грошовими потоками від операційної діяльності складає, дол.:

а) 45 000;

б) 40 000;

в) 35 000;

г) 100 000.

70. Компанія відобразила в звітності основні засоби за залишковою вартістю на суму 47 млн. дол. за станом на 31 грудня 2009 року і 53 млн. дол. за станом на 31 грудня 2010 року. Протягом 2010 року компанія придбала основні засоби на суму 10 млн. дол. і мала накопичений знос 3 млн. дол. Балансова вартість проданих основних засобів протягом 2010 року складає, млн. дол.:

а) 5;

6) 4;

в) 1;

г) 6.

71. Продаж інвестиції в дочірнє підприємство без втрати контролю в Звіті про рух грошових коштів материнської компанії відображають в складі:

а) операційній діяльності;

б) інвестиційній діяльності;

в) фінансовій діяльності;

г) не відображається в Звіті.

72. Коли компанія використовує прямий метод, збільшення в рахунках до оплати:

а) збільшує грошові потоки від операційної діяльності;

б) зменшує грошові потоки від операційної діяльності;

в) збільшує грошові потоки від фінансової діяльності;

г) зменшує грошові потоки від інвестиційної діяльність.

73. При складанні Звіту про рух грошових коштів непрямим методом:

а) прибуток від продажів устаткування збільшує чистий прибуток;

б) скорочення в запасах віднімається з чистого прибутку;

в) амортизація додається до чистого прибутку;

г) немає правильної відповіді.

74. Грошові кошти сплачені за устаткування, придбане для здачі в оренду, слід відображати в Звіті про рух грошових коштів в складі:

а) операційній діяльності;

б) інвестиційній діяльності;

в) фінансовій діяльності;

г) не відображається в Звіті.

 

75. МСБО 33 «Прибуток на акцію» повинні застосовувати:

а) всі господарюючі суб'єкти;

б) тільки банки і інші фінансові установи;

в) суб'єкти, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких відкрито продаються і купуються;

г) суб'єкти, вказані в п. «в», а також суб'єкти, які знаходяться в процесі випуску звичайних акцій або потенційних звичайних акцій на відкриті ринки цінних паперів.

76. Прибуток на акцію слід відображати в:

а) Звіті про фінансовий стан;

б) Звіті про сукупний прибуток;

в) Звіті про прибутки і збитки або в Примітках до нього;

г) Звіті про фінансовий стан або Примітки до нього.

77. Прибуток на акцію слід показувати у фінансовій звітності у випадку, якщо підприємство:

а) отримало прибуток в звітному періоді;

б) отримало прибуток в звітному і попередньому періоді;

в) отримало прибуток і випустило облігації в звітному періоді;

г) незалежно від результату діяльності (тобто у разі збитку слід відобразити збиток на акцію).

78. Є така інформація про акції підприємства:

Звичайні акції (номіналом 5 євро):

У обігу на 01.01.2007 - 30 000 акцій

1.04.2011 Дроблення акцій в співвідношенні 2 за 1 30 000 акцій

1.07.2011 Емісія акцій - 10 000 акцій

Привілейовані акції (номіналом 10 євро):в зверненні на 1.01.2011 - 4 000

акцій

Яку кількість акцій слід використовувати для обчислення базисного прибутку на акцію в 2011 році?

а) 60 000;

б) 65 000;

в) 70 000;

г) 74 000.

79. Протягом 2009-2010 рр. структура капіталу АТ «Престиж» мала такий вигляд:

Привілейовані акції: 4 %кумулятивні акції (25 000 акцій номіналом 10 євро) - 250 000 євро.

Звичайні акції: 1 000 000 євро (200 000 акцій номіналом 5 євро).

Чистий прибуток в 2010 році склав 500 000 євро, а виплачені дивіденди по привілейованих акціях - 16 000 євро. У 2010 році дивіденди по привілейованих акціях не виплачувалися.

У фінансовій звітності за 2010 рік слід відобразити базисний прибуток на акцію в сумі, євро:

а) 2,42;

б) 2,45;

в) 2,48;

г) 2,50.

80. Існує наступна інформація про наявність і рух звичайних акцій АТ «Титан»:

Кількість акцій в обігу за станом на 01.01.2010 р. - 30 000

Емісія акцій для виплати дивідендів акціями (01.03.2010) - 3 000

Емісія акцій, які були сплачені грошовими коштами (01.07.2010), - 8 000

Середньозважена кількість звичайних акцій в обігу протягом 2010 року складає:

а) 36 500;

б) 37 000;

в) 38 000;

г) 41 000.

81. АТ «Акцент» має наступну структуру капіталу за станом на 31 грудня:

Акції в обігу 2010 р. 2011 р.
Звичайні акції 90 000 98 000
Привілейовані 7 000 7 300

Протягом 2011 року АТ виплатило дивіденди по привілейованих акціях у розмірі 4,2 євро на акцію. Привілейовані акції можуть бути конвертовані в 34 000 звичайних акцій і розглядаються як їх еквіваленти. Чистий прибуток в 2011 році склав 670 000 євро, а податок на прибуток сплачувався по ставці 30 %.

Роздвоєний прибуток на акцію в 2011 році рівний, євро:

а) 6,54;

б) 6,31;

в) 7,08;

г) 7,45.

82. АТ має прибуток на акцію в сумі 10 євро до обліку впливу конвертованих цінних паперів. Впродовж звітного періоду конвертації цінних паперів не було. Разом з тим існує можливість конвертації облігацій, які не є еквівалентами звичайних акцій, що призведе до зниження прибутку на акцію на 0,65 євро. В результаті можливого здійснення опціонів на звичайні акції прибуток на акцію може вирости на 0,10 євро.

Яку суму прибутку на акцію потрібно відобразити у фінансовій звітності АТ?

а) 9,35

б) 9,45

в) 10,00

г) 10,10

83. Дані про прибуток на акцію слід відображати у Звіті про прибуток у відношенні:

  Прибутки або збитки, які відносяться до власників звичайних акцій Прибутки або збитки від діяльності, яка продовжується
а) Так Ні
б) Ні Ні
в) Ні Так
г) Так Так

84. В фінансовій звітності не потрібно розкривати:

а) дані, що використовуються для розрахунку чисельника і знаменника при обчислені базисного і роздвоєного прибутку на акцію;

б) інструменти, які потенційно можуть розбавити базисний прибуток на акцію в майбутньому, але не були враховані при розрахунку роздвоєного прибутку на акцію;

в) опис операцій із звичайними акціями, які були здійснені після звітної дати;

г) немає правильної відповіді.

85. У складі істотних облікових політик слід розкривати:

а) рух грошових коштів;

б) облікову політику;

в) основну оцінку при підготовці фінансової звітності;

г) комерційну таємницю.

 

86. В примітках до фінансових звітів розкривають облікові помилки щодо:

а) амортизації;

б) методів списання запасів;

в) фінансових інструментів;

г) визначення руху грошових коштів.

 

87. Яке МСБО регламентує зміни в облікових оцінках та помилки:

а) МСБО 8;

б) МСБО 33;

в) МСФЗ 1;

г) МСФЗ 7.

 

88. Згідно МСБО 8 підприємство змінює облікову політику лише якщо:

а) цього вимагає керівництво;

б) цього вимагають акціонери;

в) цього вимагає відповідний стандарт;

г) цього вимагають працівники.

 

89. Не є змінами в обліковій політиці:

а) зміни запасів;

б) застосування нової облікової політики щодо операцій, що відбулись раніше або були несуттєвими;

в) зміна акціонерів;

г) зміна керівництва.

 

90. Об'єктом попередніх оцінок щодо майбутніх умов та подій є:

а) забезпечення гарантійних зобов'язань;

б) забезпечення виплат працівникам;

в) страхове забезпечення;

г) забезпечення майбутніх витрат.

 

91. Прикладом суттєвих помилок є:

а) спеціальні;

б) навмисні;

в) втрата значної кількості даних унаслідок збою системи облікової інформації;

г)конструктивні.

 

92. У фінансовій звітності слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок:

а) суть помилки;

б) кожної статті фінансового звітності, на яку це вплинуло;

в) її вплив на всю звітність;

г) вплив на вид діяльності.

 

93. МСФЗ 1 передбачає наступні коригування для переходу від попередніх до міжнародних стандартів:

а) переоцінка;

б) уцінка;

в) перекласифікація;

г) збільшення вартості запасів.

 

94. Облікову політику слід міняти:

а) щорічно;

б) при ухваленні вперше політики переоцінки активів;

в) коли це потрібно органами стандартизації обліку або якщо зміна приведе до достовірнішого відображення операцій в звітності;

г) у всіх вище перелічених випадках.

95. До змін в облікової політики відносяться:

а) ухвалення облікової політики для подій або операцій, що відрізняються по суттєвості від подій, що раніше відбувалися, і операцій; б) ухвалення нової облікової політики для подій або операцій, які відбувалися раніше;

в) ухвалення нової облікової політики для подій або операцій, які раніше не були суттєвими;

г) все вище перелічене.

96. Що з наведеного далі не відображається як зміна облікової політики

а) зміна методу обліку запасів (перехід від методу ФІФО до середньозваженої собівартості);

б) зміна методу обліку витрат по позиках;

в) зміна методу амортизації основних засобів;

г) зміна методу оцінки інвестиційної нерухомості (перехід від моделі собівартості до моделі справедливої вартості).

 

97. Ретроспективне застосування нової облікової політики в звітності за певний період неможливо, якщо не можна визначити вплив змін на:

а) Звіт про фінансовий стан на початок цього періоду;

б) Звіт про фінансовий стан на кінець цього періоду;

в) Звіт про фінансовий стан і на початок, і на кінець цього періоду;

г) немає правильної відповіді.

98. У разі неможливості ретроспективного застосування нової облікової політики в звітності за деякий період потрібно:

а) внести зміни тільки до звітності поточного періоду;

б) внести зміни до звітності найранішого з попередніх звітних періодів, для якого це можливо;

в) не вносити ніяких змін;

г) немає правильної відповіді.

99. Зміну облікової оцінки потрібно відображати в Звіті про сукупний прибуток за:

а) в період в якому була проведена первинна оцінка;

б) всі попередні звітні періоди;

в) поточний період і майбутній періоди;

г) тільки майбутні періоди.

100. При виявленні помилок попередніх періодів, допущених унаслідок спотворення інформації, слід виправити звітність:

а) тільки за той період, коли була помилка виявлена;

б) за найраніший період, коли це можливо;

в) тільки за майбутні періоди;

г) не виправляти.

101. Прибуток, визнаний в результаті завершення судового процесу - це:

а) зміна облікової оцінки;

б) виправлення помилки;

в) ретроспективний перегляд показників фінансової звітності;

г) немає правильної відповіді.

102. Підприємство створює резерв витрат на гарантійний ремонт у розмірі 2 % чистого доходу від реалізації продукції. З урахуванням того, що фактичні витрати в першому півріччі 2010 р. склали 3 % чистого доходу, керівництво підприємства вирішило створювати резерв у розмірі 3 % починаючи з 1 липня 2010 року. Зміну величини відрахувань на гарантійний ремонт слід відобразити як:

а) зміна облікової політики;

6) зміна облікової оцінки;

в) виправлення помилки;

г) не відображати.

103. У фінансових звітах слід розкривати наступну інформацію відносно помилок попередніх періодів:

а) характер, сума, податковий ефект і неконтрольована частка;

б) характер, сума корегування в поточному і в попередніх періодах, факт того, що проведений перерахунок порівняльних показників або причина, по якій

порівняльні показники не перераховуються;

в) причина змін, сума корегування в поточний і в попередній періоди, податковий ефект, неконтрольована частка, факт того, що проведений перерахунок порівняльних показників, причина, по якій порівняльні показники не перераховуються;

г) немає правильної відповіді.

104. Фінансова звітність, яка включає повний комплект фінансових або комплект стислих фінансових звітів за проміжний період:

а) річна фінансова звітність;

б) проміжна фінансова звітність;

в) квартальна звітність;

г) усі відповіді вірні.

 

105. Період фінансової звітності, коротший за рік:

а) повний період;

б) квартал;

в) проміжний період;

г) усі відповіді вірні.

 

106. Частота складання і подання звітності:

а) річна;

б) піврічна;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...