Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 3 страницав) річна і піврічна;

в) річна, піврічна, квартальна.

 

107. Проміжним періодом є:

а) місяць;

б) квартал;

в) будь-який період, який коротший за повний календарний рік;

г) немає правильної відповіді.

108. Мінімальний склад проміжної фінансової звітності охоплює:

а) Звіт про фінансовий стан і Звіт про прибуток і збитки;

б) Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки і збитки, Звіт про рух грошових коштів;

в) всі компоненти річної фінансової звітності;

г) скорочені компоненти річної фінансової звітності.

109. Проміжну фінансову звітність по МСФЗ повинні складати:

а) тільки лістингові компанії;

б) тільки материнські підприємства;

в) всі підприємства;

г) немає правильної відповіді.

110. Лістингові компанії, які складають проміжну звітність за МСФЗ, повинні оприлюднювати таку звітність не пізніше:

а) 30 днів після закінчення звітного періоду;

б) 60 днів після закінчення звітного періоду;

в) 90 днів після закінчення звітного періоду;

г) 120 днів після закінчення звітного періоду.

111. Підприємство щокварталу складає фінансову звітність у відповідності з МСБО 34. Якщо фінансовий рік співпадає з календарним, то в Звіті про фінансовий стан на 30 червня 2010 року датою початку періоду буде:

а) 30 червня 2009 року;

б) 31 березня 2010 року;

в) 31 грудня 2009 року;

г) 1 червня 2010 року.

 

112. У проміжному Звіті про прибутки і збитки слід приводити:

а) базисний прибуток на акцію;

б) роздвоєний прибуток на акцію;

в) базисний і роздвоєний прибуток на акцію;

г) ці показники не обов'язково відображати в проміжній фінансовій звітності.

113. Підприємство щокварталу складає фінансову звітність у відповідності з МСБО 34. Зазвичай, сума забезпечення витрат на гарантійний ремонт складає 8 % чистого доходу від продажу продукції. У I кварталі дохід від продажу склав 500 000 євро, а в II - 800 000 євро. У зв'язку з виявленими дефектами розмір забезпечення в II кварталі був збільшений до 10 %. У проміжній фінансовій звітності за II квартал слід відобразити витрати на забезпечення гарантійного ремонту в сумі, євро:

а) 64 000;

б) 80 000;

в) 130 000;

г) 90 000.

114. Туристична фірма здійснює витрати нерівномірно протягом фінансового року, а розмір премій персоналу встановлює за наслідками продажів, за звітний рік.

У 2011 році очікується, що розмір премії за рік складе 240 000 євро, з яких

50 000 євро відносяться до I кварталу. 1 березня були понесені витрати на рекламу в сумі 40 000 євро.

У проміжній звітності за I квартал згідно МСБО 34 слід визнати, євро:

  Витрати на рекламу Витрати на виплату премії
а)
б)
в)
г)

115. Підприємство планує витрати на поточний ремонт в 2011 році в суміГрн.

Проміжну фінансову звітність складають кожне півріччя. Фактично витрати на поточний ремонт були понесені в лютому - 130 500 грн. і в квітні - 269 500 грн.

Якщо фінансовий рік співпадає з календарним, то в звіті про прибуток за перше півріччя слід відобразити витрати на капремонт в сумі, грн.:

а) 400 000;

б) 600 000;

в) 200 000;

г) 800 000.

116. У зв'язку з сезонним характером діяльності відповідно до МСБО 34 підприємству рекомендується додатково розкривати:

а) фінансову інформацію за останніх 12 місяців і порівняльну інформацію за 12 місяців попереднього періоду;

б) інформацію про облікову політику;

в) інформацію про сезонний характер діяльності;

г) додаткове розкриття не потрібне.

 

117. Первісною оцінкою основних засобів є:

а) історична собівартість;

б) собівартість їх придбання;

в) залишкова вартість;

г) вартість реалізації.

 

118. Надходження основних засобів, виготовлених власними силами, відображають в обліку записом:

а) Дт «Основні засоби» Кт «Виробництво»;

б) Дт «Основні засоби» Кт «Грошові кошти»;

в) Дт «Виробництво» Кт «Основні засоби»;

г) Дт «Грошові кошти» Кт «Основні засоби».

 

119. Собівартість основних засобів, збудованих власними силами, відображають записом:

а) Дт «Основні засоби» Кт «Виробництво»;

б) Дт «Основні засоби» Кт «Готова продукція»;

в) Дт «Основні засоби» Кт «Незавершене будівництво»;

г) Дт «Основні засоби» Кт «Грошові кошти».

 

120. МСБО, який регулює амортизацію основних засобів:

а) 21;

б) 16;

в) 8;

г) 33.

 

121. Як називається метод амортизації, при якому сума, що дорівнює величині амортизаційних відрахувань, вкладається в цінні папери або депонується на окремому рахунку?

а) метод амортизаційного фонду;

б) метод дегресивної амортизації;

в) метод прогресивної амортизації;

г) виробничий метод.

 

122. Підприємства, які ведуть фінансовий облік за їхніми елементами відображають нараховану амортизацію записом:

а) Дт «Виробничі накладні витрати»

Кт «Накопичена амортизація основних засобів»;

б) Дт «Витрати на збут»

Кт «Накопичена амортизація основних засобів»;

в) Дт «Витрати на амортизацію»

Кт «Накопичена амортизація основних засобів»;

г) Дт «Загальні та адміністративні витрати»

Кт «Накопичена амортизація основних засобів».

 

123. До якої вартості основних засобів включаються витрати, що призводять до збільшення майбутніх вигод від об'єкта основних засобів?

а) первісної;

б) справедливої;

в) поточної;

г) балансової.

 

124. Звіт, у якому відображаються прибутки або збитки від вибуття основних засобів:

а) Звіт про зміни у власному капіталі;

б) Звіт про прибутки і збитки;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) Баланс.

125. Порядок визнання, оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається в?

а) МСБО 16;

б) МСБО 15;

в) МСБО 14;

г) МСБО 13.

 

126. Основні засоби визнаються, тобто відображаються, в балансі підприємства, якщо відповідають загальним критеріям визнання активів, а саме:

а) існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цього активу;

б)його вартість може бути достовірно оцінена;

в)його вартість не може бути достовірно оцінена;

г) правильної відповіді немає.

127. Витрати, що безпосередньо пов'язані з приведенням основних засобів у робочий стан (стан, який дає можливість використовувати його за прямим призначенням), а саме на:

а) витрати на підготовку будівельного майданчика;

б) витрати на доставку та розвантаження;

в) витрати на установку та налагодження;

г) всі відповіді правильні.

 

128. Якщо об'єкт основних засобів виготовлено власними силами, а підприємство також виготовляє подібні активи (продукцію) для реалізації, собівартість такого об'єкта визначається відповідно до положень:

а) МСБО 2 "Запаси";

б) МСБО 16 "Основні засоби";

в) МСБО 38 "Нематеріальні активи";

г)МСБО 17 "Оренда'.

 

129. Собівартість об'єктів, збудованих власними силами, включає в себе:

а) вартість робіт, виконаних субпідрядниками;

б) прямі матеріальні витрати;

в) прямі витрати на оплату праці;

г) непрямі матеріальні витрати.

 

130. Слід припиняти визнання балансової вартості об'єкта основних засобів:

а) після їх вибуття;

б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття;

в) коли очікують майбутні економічні вигоди від його використання;

г) правильні відповіді а, в.

 

131. Порядок визнання, оцінки основних засобів, нарахування їх амортизації, списання з балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається в?

а) МСБО 16;

б) МСБО 15;

в) МСБО 14;

г)МСБО 13.

 

132. Витрати, які не є витратами на об'єкт основних засобів:

а) витрати на відкриття нових потужностей;

б) витрати на введення нового продукту чи послуги (включаючи витрати на діяльність із рекламування та просування);

в) витрати на ведення бізнесу в новому місці розташування або з новою категорією клієнтів (включаючи витрати на підготовку персоналу);

г) всі відповіді правильні.

 

133. Для відображення нарахованої амортизації по основних засобах використовують окремий регулюючий рахунок:

а) «Накопичена амортизація»;

б) «Накопичена амортизація основних засобів»;

в) «Накопичена амортизація основних засобів та нематеріальних активів»;

г) усі відповіді вірні.

 

134. 1 січня 2010 р. підприємство придбало ділянку землі за 800 000 євро. Від зносу будови, що знаходиться на ділянці, були отримані матеріали на суму 16 000 євро, а витрати на знос будови склали 100 000 євро.

Професійні послуги, пов'язані з придбанням ділянки, коштували 20 000 євро. Балансова вартість земельної ділянки на 31 грудня 2010 року складає, євро:

а) 800 000;

б) 820 000;

в) 904 000;

г) 920 000.

135. Які з приведених витрат не включаються у фактичну собівартість об'єкту основних засобів:

а) витрати на підготовку майданчика;

б) витрати на доставку і розвантаження;

в) витрати на установку;

г) немає правильної відповіді.

 

136. Підприємство обміняло свій автомобіль (балансова вартість - 24 000 євро, справедлива вартість - 40 000 євро) на інший автомобіль (справедлива вартість - 45 000 євро) і сплатила 10 000 євро.

Отриманий в результаті обміну автомобіль буде визнаний в обліку підприємства в сумі, євро:

а) 40 000;

б) 45 000;

в) 50 000;

г) 24 000.

137. У січні 2009 року компанія придбала устаткування за 260 000 євро. Згідно контракту в оплату устаткування було перераховано 20 000 євро, а решта суми буде виплачена у формі 24 рівних платежів. Грошовий еквівалент ціни устаткування складає 220 000 євро. Устаткування має термін корисного використання 10 років і ліквідаційну вартість 10 000 євро. У разі використання прямолінійного методу накопичена амортизація устаткування за станом на 31 грудня 2011 року складе, євро:

а) 21 000;

б) 22 000;

в) 25 000;

г) 26 000.

138. Устаткування було придбане 1 січня 2008 року за 100 000 євро і має термін експлуатації п'ять років. Протягом двох років для амортизації устаткування був використаний метод подвійного зниження залишку, а потім почали застосовувати прямолінійний метод.

За станом на 31 грудня 2010 року сума нарахованої амортизації устаткування склала, євро:

а) 60 000;

б) 76 000;

в) 78 400;

г) 84 000.

139. Компанія здійснила заміну окремих компонентів ливарного устаткування, інформація про які приведена нижче:

Компонент Первинна вартість старого компоненту Первинна вартість нового компоненту
а) 70 000;
в) 35 000;
с) 25 000;

Заміну компонентів слід відобразити в обліку як:

а) визнання нового активу на суму 130 000;

б) дооцінку старого активу на суму 20 000;

в) списання старого активу на суму 110 000 і визнання нового активу на суму 130000;

г) списання запчастин на суму 130 000.

140. Протягом року підприємство здійснило наступні витрати, пов'язані з будівлею цеху, євро:

- поточний ремонт - 80 000;

- фарбування стін - 20 000;

- суттєва модернізація електричних мереж - 64 000;

- часткова заміна покриття підлоги - 28 000.

Витрати на утримання і ремонт в звітному році склали, євро:

а) 192 000;

б) 164 000;

в) 128 000;

г) 108 000.

141. Що з приведеного нижче не обов'язково розкривати у фінансовій звітності згідно МСБО 16?

а) використовуваний метод амортизації основних засобів;

б) балансову вартість тимчасово не використовуваних основних засобів;

в) збиток від зменшення корисності основних засобів;

г) немає правильної відповіді.

142. Суму першої дооцінки активу слід відображати в обліку:

а) по кредиту рахунку «Нерозподілений прибуток»;

б) у складі витрат звітного періоду шляхом амортизації на суму дооцінки;

в) у складі власного капіталу на окремому рахунку;

г) немає правильної відповіді.

143. 1 вересня 2010 року один з автомобілів компанії був пошкоджений в результаті дорожньо-транспортної події. Первинна вартість автомобіля - 60 000 євро, сума накопиченої амортизації – 25 000 євро. Автомобіль відновленню не підлягає, а вартість металобрухту оцінюється в сумі 2 000 євро. Витрати на утилізацію склали 400 євро. Результатом списання автомобіля є збиток в сумі, євро:

а) 400;

б) 33 000;

в) 33 400;

г) 35 000.

 

144. Вказати один із видів нематеріальних активів:

а) запаси;

б) комп'ютерне забезпечення;

в) доходи;

г) витрати операційної діяльності.

 

145. Яке з приведених нижче визначень найповніше характеризує суть нематеріального активу?

а) немонетарний, ідентифікований, без фізичної субстанції;

б) довгостроковий, немонетарний, без фізичної субстанції;

в) ідентифікований, без фізичної субстанції;

г) немає правильної відповіді.

146. Який з приведених нижче об'єктів не класифікують як нематеріальний актив?

а) зареєстрований патент;

б) програмне забезпечення;

в) ноутбук;

г) авторські права.

147. У січні 2010 р. компанія «Престиж» придбала у компанії «Зеніт» патент за 60 000 євро. Залишкова вартість патенту в обліку компанії «Зеніт» була 20 000 євро. Придбаний патент слід визнати в обліку компанії «Престиж» в сумі, євро:

а) 20 000;

б) 40 000;

в) 60 000;

г) 80 000.

148. Якщо понесені додаткові витрати по вже визнаному нематеріальному активу і відсутня упевненість в тому, що вони збільшать майбутні економічні вигоди від даного активу, то такі витрати:

а) визнаються витратами звітного періоду;

б) включаються у вартість нематеріального активу з перерахунком накопиченої амортизації;

в) включаються у вартість нематеріального активу без перерахунку накопиченої амортизації;

г) визнаються витратами майбутніх періодів.

149. Створені підприємством торгові марки у фінансовій звітності:

а) визнаються нематеріальним активом;

б) визнаються витратами майбутніх періодів; '

в) визнаються нематеріальним активом залежно від маркетингової політики підприємства;

г) не визнаються.

150. Протягом року підприємство понесло витрати на, євро:

- дослідження - 20 000;

- розробку (результати якої, як очікується, мають комерційну цінність) – 45 000.

У підприємства недостатньо засобів для продовження досліджень і розробок. Вартість нематеріальних активів, створених підприємством, рівна:

а) 0;

б) 20 000;

в) 45 000;

г) 65 000.

151. Період амортизації нематеріальних активів обмежений терміном:

а) 20 років;

б) 10 років;

в) 5 років;

г) не обмежений.

152. Нематеріальні активи можна переоцінювати:

а) якщо їх справедлива вартість суттєво відрізняється від балансової;

б) за наявності їх активного ринку;

в) якщо це передбачено обліковою політикою підприємства;

г) немає правильної відповіді.

153. У січні 2007 року підприємство придбало патент на виробництво нової продукції за 180 000 євро.

Термін дії патенту складає 15 років, але виходячи з оцінки попиту термін корисного використання патенту був встановлений 10 років. Для амортизації патенту використовують прямолінійний метод. У грудні 2010 року виробництво нового продукту несподівано було припинене унаслідок приєднання держави до міжнародної конвенції про заборону використання даного препарату.

Яку суму слід включити в склад витрат підприємства за 2010 рік?

а) 18 000;

б) 108 000;

в) 126 000;

г) 144 000.

154. Які з приведених нижче даних не потрібно розкривати у фінансовій звітності згідно МСБО 38?

а) термін корисного використання нематеріальних активів;

б) справедлива вартість аналогічних нематеріальних активів конкурентів;

в) узгодження вартості нематеріальних активів на початок і кінець року;

г) немає правильної відповіді.

155. Що входить до складу непоточних активів:

а) грошові кошти та їх еквіваленти;

б) фінансові інвестиції;

в) короткотермінові кредити банку;

г) зобов’язання із фінансової оренди.

 

156. До поточних зобов’язань належать:

а) облігації, що підлягають сплаті;

б) зобов’язання із фінансової оренди;

в) довготермінові кредити банку;

г) правильної відповіді немає.

157. Поточними є активи:

а)запаси;

б) грошові кошти або їх еквіваленти, що не обмеженні у використанні;

в) витрати майбутніх періодів;

г) дебіторська заборгованість.

 

158. Непоточні активи регламентуються:

а) МСФЗ 3;

б) МСБО 34;

в) МСФЗ 5;

г) МСБО 2.

 

159. Майбутні економічні вигоди, що виникли від активів, які не можуть бути ідентифіковані та окремо визначені:

а) поточні активи;

б) майбутні зобов'язання;

в) гудвіл;

г) всі відповіді вірні.

 

160. Вартість негативного гудвілу на дату балансу відображається у статті:

а) Інші необоротні матеріальні активи від'ємною величиною;

б) Інші необоротні активи від'ємною величиною;

в) Інші необоротні активи додатною величиною;

г) всі відповіді вірні.

 

161. Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання:

а) але не більше 1 року;

б) але не більше 20 років;

в) але не більше 30 років;

г) але не більше 3 років.

 

162. Непоточним активом, призначеним для продажу, є актив:

а) який підприємство вирішило продати;

б) який переведений з категорії непоточних активів до складу товарних запасів;

в) балансова вартість якого буде відшкодована шляхом операції продажу, а не поточного використання;

г) немає правильної відповіді.

163. Висока вірогідність продажу активу означає, що:

а) майбутній продаж активу можливий;

б) продаж більш можливий, ніж просто вірогідний;

в) укладений договір продажу;

г) продаж швидше можливий, чим неможливий.

164. Компанія придбала дочірнє підприємство з метою його продажу. Це дочірнє підприємство задовольняє критерії класифікації як утримуване для продажу.

На звітну дату дочірнє підприємство ще не було продане. Продаж відбувся через шість місяців після звітної дати.

Дочірнє підприємство на першу звітну дату після його придбання слід оцінювати по:

а) справедливій вартості;

б) нижчою з двох оцінок: балансовій вартості і справедливій вартості за вирахунком витрат на продаж;

в) балансовій вартості;

г) більшою з двох оцінок: балансовій вартості і справедливій вартості за вирахунком витрат на продаж.

165. Прибуток унаслідок зростання справедливої вартості (за вирахуванням витрат на продаж) активу, що утримується для продажу:

а) не відображається в звітності;

б) повністю відображається у складі доходів звітного періоду;

в) включається до складу нерозподіленого прибутку;

г) відображається у складі доходу в сумі, яка не перевищує загальну суму збитку від знецінення (зменшення корисності).

166. Підприємство планує продати групу активів, балансова вартість яких перед класифікацією їх як призначених для продажу була 800 000 євро. Під час класифікації як призначених для продажу, активи були знижені в ціні до 700 000 євро. На думку фахівців підприємства, витрати на продаж даної групи активів складають 50 000 євро. Балансова вартість ліквідаційної групи активів рівна, євро:

а) 800 000;

б) 750 000;

в) 700 000;

г) 650 000.

167. Амортизація активів, класифікованих як утримувані для продажу:

а) припиняється з моменту такої класифікації; ,

б) припиняється після виводу з експлуатації;

в) відображається у складі витрат припиненої діяльності;

г) немає правильної відповіді.

168. Непоточний актив, який більше не класифікують як утримуваний для продажу, слід оцінювати по:

а) справедливій вартості (за вирахуванням витрат на продаж);

б) балансовій вартості, скоректованій на суму амортизації або переоцінки;

в) вартості очікуваного відшкодування;

г) немає правильної відповіді.

 

169 Коректування балансової вартості непоточного активу, який перестали класифікувати як утримуваний для продажу, відображається в складі:

а) власного капіталу;

б) доходу від діяльності, що продовжується;

в) доходу від припиненої діяльності;

г) доходу майбутніх періодів.

170. Який з приведених нижче критеріїв не беруть до уваги при класифікації діяльності як припиненою?

а) діяльність є дочірнім підприємством, придбаним для перепродажу;

б) діяльність повинна бути продана протягом трьох місяців;

в) діяльність є основним напрямом бізнесу або географічним регіоном;

г) діяльність є складовою частиною єдиного плану ліквідації окремого основного напряму бізнесу або географічного регіону.

171. МСБО 40 передбачає дві моделі оцінки інвестиційної нерухомості після первісного визнання:

а) за справедливою вартістю; за собівартістю;

б) за справедливою і первісною вартістю;

в) за ліквідаційною і за собівартістю;

г) правильної відповіді немає.

172. Що з приведеного нижче не є інвестиційною нерухомістю?

а) земельна ділянка, придбана підприємством, щодо подальшого використання якої ще не ухвалено рішення;

б) будівля, що будується, призначена для здачі у фінансову оренду;

в) будівля, отримана підприємством за договором фінансової оренди і передана в операційну оренду (суборенду);

г) будівля, не зайнята підприємством і призначена для передачі в операційну оренду.

173. Вкажіть один із методів обліку інвестицій:

а) прямолінійний;

б) дедуктивний;

в) пропорційна консолідація;

г) арифметичний.

174. Материнське підприємство передало будівлю в оренду своєму дочірньому підприємству. Цю будівлю слід відображати як інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності:

а) дочірнього підприємства;

б) материнського підприємства;

в) групи (консолідованій звітності);

г) материнського підприємства і групи.

175. Підприємство придбало земельну ділянку площею 400 м2, яка примикає до його території (площа території - 1 600 м2). Витрати підприємства, пов'язані з придбаною ділянкою, склали, грош. од.:

а) ціна придбання - 100000.

б) оплата послуг юридичної фірми - 5 000.

в) оплата нотаріальних послуг - 2 000.

г) охорона території ділянки в період оформлення документів (1/5 всіх витрат на охорону підприємства) - 3 000.

 

176. Частина зарплати менеджера підприємства, який вів переговори відносно придбання земельної ділянки, - 500.

Первинна вартість придбаної земельної ділянки складає:

а) 100 000;

б) 105 000;

в) 107 000;

г) 110 000.

177. При використанні моделі обліку за справедливою вартістю збільшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості відображається в:

а) Звіті про фінансове положення - у складі резерву переоцінки;

б) Звіті про фінансове положення - у складі забезпечення майбутніх витрат;

в) Звіті про прибуток і збитки - у складі доходів від звичайної діяльності;

г) Звіті про прибуток і збитки - у складі надзвичайних доходів.

178. При використанні моделі обліку за фактичною собівартістю інвестиційна нерухомість враховується за:

а) фактичною собівартістю;

б) фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації;

в) фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення;

г) згідно пункту А, Б або В - залежно від облікової політики підприємства.

179. Якщо підприємство приймає рішення продати об'єкт інвестиційної нерухомості без проведення робіт по його реконструкції, ця нерухомість:

а) переводиться до складу запасів;

б) продовжує класифікуватися як інвестиційна нерухомість;

в) переводиться до складу нерухомості, зайнятої власником;

г) виключається з складу активів.

180. Якщо підприємство використовує спосіб обліку за фактичною собівартістю придбання, переведення об'єктів з складу інвестиційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, зайнятої власником, або запасів:

а) не впливає на балансову вартість таких об'єктів;

б) повинен супроводжуватися переоцінкою об'єктів на дату перекладу;

в) залежно від облікової політики може бути вибраний варіант А або Б;

г) заборонений.

181. При перекладі об'єктів, що враховуються за справедливою вартістю, з інвестиційної нерухомості до складу нерухомості, зайнятої власником, або запасів, ці об'єкти надалі враховуються за:

а) первинної вартістю;

б) справедливою вартістю на дату зміни способу експлуатації;

в) первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...