Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 4 страницаг) чистою вартістю реалізації.

182. При переведенні об'єкту з складу запасів до складу інвестиційної нерухомості, яка враховуватиметься за справедливою вартістю, різниця між справедливою вартістю цієї нерухомості на дату переведення і її попередньою балансовою вартістю:

а) признається в Звіті про прибутки і збитки;

б) дисконтується до поточної вартості;

в) признається як резерв переоцінки;

г) списується протягом всього терміну корисної служби активу.

183. Після завершення будівництва або реконструкції об'єктів інвестиційної нерухомості, які враховуватимуться за справедливою вартістю, різниця між справедливою вартістю цих об'єктів на дату закінчення будівництва або реконструкції і їх попередньою балансовою вартістю:

а) визнається в звіті про прибутки і збитки;

б) дисконтується до поточної вартості;

в) визнається як умовне зобов'язання;

г) списується протягом всього терміну корисної служби активу.

 

184. Знецінення активу означає, що:

а) його балансова вартість рівна сумі, яка буде відшкодована в результаті використання (або продажу) активу;

б) його балансова вартість перевищує суму, яка буде відшкодована в результаті використання (або продажу) активу;

в) сума, яка буде відшкодована в результаті використання (або продажу) активу, перевищує його балансову вартість;

г) первинна вартість активу перевищує його справедливу вартість.

185. За станом на 31 грудня 2010 первісна вартість була 120 000 євро, а знос становив 20 000 євро. На цю ж дату вартість використання обладнання становила 95 000 євро, а його справедлива вартість (за вирахуванням витрат на продаж) рівна 110 000 євро.

Збиток від знецінення обладнання на 31 грудня 2010 року рівний, євро:

а) 0;

б) 5 000;

в) 10 000;

г) 15 000.

186. На звітну дату справедлива вартість будівельних механізмів становила 300 000 євро, а оціночні витрати на їх продаж рівні 10 000 євро. Вартість використання механізмів становить 320 000 євро, а його балансова вартість дорівнює 340000 євро. Знос механізмів на звітну дату становить 60 000 євро. Збиток від знецінення механізмів на звітну дату становить, євро:

а) 0;

б) 20 000;

в) 50 000;

г) 80 000.

187. Нематеріальний актив з невизначеним терміном корисної служби:

а) не знецінюється;

б) повинен тестуватися щорічно, в різний час року;

в) повинен тестуватися щорічно, в один і той же час;

г) повинен тестуватися відповідно до облікової політики підприємства.

 

188. При неможливості обґрунтування більш тривалого періоду, прогнози руху грошових коштів, засновані на бюджетах, повинні охоплювати максимальний період у:

а) три роки;

б) п'ять років;в) десять років;

г) п'ятнадцять років.

 

189. Якщо ставка дисконту враховує вплив інфляції, потоки грошових коштів відображаються:

а) виключаючи інфляцію;

б) включаючи інфляцію;

в) виключаючи інфляцію (але включаючи підвищення або зниження конкретних цін);

г) включно інфляцію (але за винятком підвищення або зниження конкретних цін).

 

190. Станом на 31 грудня 2010 року балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, дорівнює 16 млн. євро, в тому числі гудвіл - 4 млн. євро, основні засоби - 7 млн. євро, інші активи - 5 млн. євро. Вартість використання активів даної одиниці дорівнює 14 млн. євро.

Виходячи з цього випливає:

а) зменшити оцінку гудвілу до 2 млн. євро;

б) зменшити вартість основних засобів до 5 млн. євро;

в) зменшити оцінку гудвілу до 3 млн. євро, а вартість активів на 1 млн. євро (пропорційно балансовій вартості основних і інших активів);

г) не вживати ніяких дій.

 

191. На звітну дату справедлива вартість активу (за вирахуванням витрат на продажу) дорівнює 105 000 євро, а його вартість використання невідома. Балансова вартість активу на цю дату дорівнює 90 000 євро. На попередню звітну дату був визнаний збиток від знецінення активу в сумі 20 000 євро. Сума зносу активу за звітний період склала 10 000 євро.

Якщо актив враховується за собівартістю, то слід:

а) дооцінити його на 20 000;

б) дооцінити його на 15 000;

в) знизити ціну його на 15 000;

г) дооцінити його на 5 000.

 

192. Виходячи з умови тесту 7 припустимо, що за станом на 31 грудня 2010 року вартість використання активів одиниці, яка генерує грошові потоки, склала 15,5 млн. євро. Виходячи з цього випливає:

а) збільшити суму гудвілу на 1,5 млн. євро;

б) збільшити оцінку основних засобів на 1,5 млн. євро;

в) збільшити оцінку генеруючої одиниці на 1,5 млн. євро, розподіливши цю суму між гудвілом, основними засобами та іншими активами, пропорційно їх вартості;

г) жодна з вищенаведених відповідей не є вірною.

 

193. Активи одиниці, яка генерує грошові потоки, включають, млн. євро:

Гудвіл 100

Основні засоби 600

Нематеріальні активи 300

Відшкодовується сума становить 700

Виходячи з цього, збиток від знецінення одиниці, яка генерує грошові потоки, дорівнює, млн. євро:

а) 0;

б) 100;

в) 200;

г) 300.

194. Який метод оцінки запасів згідно МСБО 2 не використовується?

а) LIFO;

б) FIFO;

в) Метод середньозваженої собівартості;

г) Метод нормативних витрат.

195. Вкажіть метод списання запасів:

а) прямолінійний;

б) прогресивний;

в) середньозваженої собівартості;

г) регресивний.

 

196. У примітках фінансової звітності слід розкривати:

а) необоротні активи;

б) балансову вартість окремих груп запасів;

в) основні засоби;

г) нематеріальні активи.

 

197. Придбані запаси визначаються активом, якщо задовольняється умова:

а) оплата постачальнику;

б) собівартість запасів може бути достовірно визначена;

в) погашено вексель;

г) відвантажено запаси.

198. Запаси - це активи, які:

а) утримуються для продажу в звичайному ході бізнесу;

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу;

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг;

г) всі відповіді правильні.

 

199. Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися:

а)як витрати періоду, в якому визнається відповідний дохід;

б)як дохід періоду, в якому визнається відповідний дохід;

в)як витрати періоду, в якому визнається відповідні витрати;

г)правильної відпвіді немає.

 

200. Розрахунок чистої вартості реалізації запасів здійснюється в:

а) кожному наступному звітному періоді;

б) кожному наступному квартальному періоді;

в) кожному звітному і квартальному періоді;

г) правильна відповідь відсутня.

 

201. Рух сировини та придбаної готової продукції обліковується з використанням методів:

а) ФІФО;

б) первинної собівартості;

в) середньозваженої собівартості;

г) всі відповіді вірні.

 

202. Що таке запаси?

а) запаси, призначені для продажу в ході звичайної діяльності;

б) запаси, створені в процесі виробництва, для продажу в ході звичайної діяльності;

в) запаси, представлені у формі сировини і матеріалів, призначених для використання у виробничому процесі або при наданні послуг;

г) всі відповіді вірні.

203. На які види запасів з перерахованих не розповсюджуються норми МСБО 2 «Запаси»?

а) товари, куплені для перепродажу;

б) готова продукція;

в) незавершена продукція, що підлягає подальшій переробці;

г) незавершені, в ході виконання будівельних контрактів, роботи.

204. Запаси корисних копалини оцінюються по:

а) чистій вартості реалізації на певних етапах виробництва;

б) історичній первинній вартості;

в) по найменшій з двох величин: собівартості і чистій вартості реалізації;

г) будь-якій вартості на розсуд власника родовища.

 

205. Коли запаси признаються в якості витрат?

а) у момент їх придбання;

б) після продажу;

в) на звітну дату;

г) немає вірної відповіді.

206. Оцінка запасів повинна проводитися по:

а) найменшою з двох величин: собівартості і чистій вартості реалізації;

б) первинній історичній собівартості;

в) чистій вартості реалізації;

г) собівартості, якщо вона вища за чисту вартість реалізації.

207. Нижче представлена інформація про закупівлю товарів, дол.:

Витрати на покупки 60 000
Повернення і зниження ціни проданих товарів 8 000
Знижки при покупці 5 000
Фрахт, сплачений при покупці 3 750

Собівартість товарів, придбаних за період, рівна, дол.:

а) 65 000;

б) 58 750;

в) 63 750;

г) 55 750.

208. Новостворена компанія купила в червні чотири партії товарів:

1 червня 150 одиниць $1 155
10 червня 200 одиниць 1 770
15 червня 200 одиниць 1 890
28 червня 150 одиниць 1 485
  $6300

30 червня за наслідками інвентаризації було встановлено, що залишок запасів склав 200 одиниць.

Собівартість запасів на 30 червня, розрахована за методом середньозваженої собівартості, складає:

а) $6 300;

б) $4 500; I

в) $1 380;

г) $1 800.

209. Новостоврена компанія придбала три партії товарів. Вартість першої партії склала $160; вартість другої партії - $190; вартість третьої партії - $170. Дві партії товарів були продані за $500. При використанні методу FIFO валовий прибуток за період склав:

а) 150;

б) 170;

в) 40;

г) 120.

210. Якщо собівартість запасів на початок періоду занижена на 12 000, то в результаті такої помилки в поточному періоді:

  Собівартість проданих товарів Чистий прибуток
а) Завищена Занижена
б) Завищена Завищена
в) Занижена Завищена
г) Завищена Занижена

211. На яких з приведених нижче виплат не розповсюджується МСБО 19?

а) виплати за програмою участі в прибутку;

б) виплати на основі акцій;

в) виплати при звільненні;

г) немає правильної відповіді.

212. Облік короткострокових виплат працівникам здійснюється:

а) з використанням актуарних допущень;

б) на дисконтованій основі;

в) методом прогнозних одиниць;

г) немає правильної відповіді.

213. Актуарний і інвестиційний ризики відносяться на працівників у випадку:

а) програми зі встановленими виплатами;

б) програми зі встановленим внеском;

в) програми за участю декількох працедавців;

г) немає правильної відповіді.

214. Програми зі встановленими виплатами:

а) повинні бути повністю фінансованими;

б) можуть бути частково фінансованими;

в) можуть бути повністю або частково нефінансованими;

г) повинні бути повністю нефінансованими.

215. Нижче приведена інформація про пенсійну програму зі встановленим виплатами компанії «Старий і молодий»:

- актуарна оцінка прогнозного

зобов'язання по виплатах на 01.01.2010 р., євро 72 000;

- передбачена ставка дисконту 10 %;

- вартість послуг працівників за 2010 р. 18 000;

- пенсійні виплати протягом 2010 р. 15 000.

У разі відсутності змін в актуарних оцінках протягом 2010 р. прогноз

зобов'язання по виплатах на 31.12.2010 р. складе, євро:

а) 64 200;

б) 75 000;

в) 79 200;

г) 82 200.

216. Компанія «Кредо» почала програму зі встановленими виплатами для своїх працівників на початку січня 2010 р.

За станом на 31.12.2010 р. є така інформація за 2010 р., євро:

Накопичене зобов'язання по виплатах 103 000
Справедлива вартість активів програми 78 000
Чисті періодичні пенсійні виплати 90 000
Внески працедавця 70 000

За станом на 31.12.2010 р. сума мінімального додаткового пенсійного зобов'язання складе:

а)0;

6)5 000;

в) 20 000;

г) 45 000.

217. 1 січня 2010 р. компанія змінила свою пенсійну програму з встановленими виплатами на програму зі встановленими внесками.

До зміни чисте пенсійне зобов'язання було 2 млн. євро, а після зміни стало 1,7 млн. євро.

Як слід враховувати дану зміну?

а) визнати прибуток в сумі 300 000 євро;

б) не визнавати прибуток;

в) визнавати прибуток в сумі 300 000 євро протягом терміну, що залишився

надавання послуг працівниками;

г) визнати прибуток, але тільки в межах 10 % коридору.

218. Які з приведених нижче активів включають в оцінку програми пенсійних виплат?

а) несплачені внески;

б) неринкові корпоративні облігації;

в) інвестиції в лістингові компанії;

г) надані позики.

219. Інші довгострокові виплати після закінчення трудової діяльності враховують:

а) аналогічно програмам зі встановленим внеском;

б) аналогічно програмам зі встановленими виплатами;

в) спрощеним методом обліку виплат після закінчення трудової діяльності;

г) актуарним методом.

220. Виплати при звільненні слід дисконтувати у випадку:

а) наявність зобов'язання звільнити працівника або групу працівників;

б) добровільного звільнення;

в) наявність детального офіційного плану звільнення;

г) немає правильної відповіді.

221. Справедлива вартість ринкових фінансових інструментів визначається за:

а) поточна ринкова вартість;

б) теперішня вартість;

в) оцінена вартість;

г) відповіді б, в.

 

222. Справедлива вартість неринкових фінансових інструментів визначається за:

а) теперішня вартість;

б) поточна ринкова вартість;

в) оцінена вартість;

г) вірної відповіді немає.

 

223. Фінансовий інструмент згідно МСФЗ - це:

а) будь-який договір, в результаті якого одночасно виникають фінансовий актив у одного підприємства і фінансове зобов'язання або інструмент власного капіталу у іншого;

б) будь-який актив, придбаний за грошові кошти;

в) будь-який договір, в результаті якого виникає фінансовий актив у одного підприємства без виникнення фінансового зобов'язання або інструменту власного капіталу у іншого;

г) немає правильної відповіді.

224. Що з нижче перечисленного не є фінансовим активом:

а) грошові кошти;

б) інструмент власного капіталу іншої компанії;

в) договірне право на обмін фінансових інструментів з іншою компанією на потенційно вигідних умовах;

г) немає правильної відповіді.

225. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання спочатку слід визнавати в Звіті про фінансовий стан тільки за умови, що:

а) актив або зобов'язання забезпечені банківською гарантією;

б) підприємство стає стороною договору відносно такого активу або зобов'язання;

в) актив або зобов'язання мають справедливу вартість;

г) немає правильної відповіді.

226. Визнання фінансового зобов'язання слід припиняти тільки у випадку коли заборгованість, визначена в договорі:

а) погашена;

6) анулювана;

в) списана унаслідок завершення терміну її дії;

г) все вищеперечисленого вірно.

227. Після первинного визнання інвестицію, що утримується до погашення, слід оцінювати по:

а) первинній вартості;

б) справедливій вартості;

в) собівартості, що амортизується;

г) залишковій вартості.

228. Після первинного визнання фінансові активи, доступні для продажу, слід оцінювати по:

а) первинній вартості;

б) справедливій вартості;

в) вартості, що амортизується;

г) справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж.

229. Об'єктом хеджування може бути:

а) визнаний актив;

б) невизнане тверде зобов'язання;

в) високо ймовірна майбутня операція;

г) все вище перелічене.

230. Що з приведеного нижче не є інструментом хеджування?

а) опціон;

б) ф'ючерс;

в) своп;

г) власні цінні папери підприємства.

231. У фінансовій звітності для кожного типу ризику, який виникає унаслідок фінансового інструменту, слід розкривати:

а) тільки якісну інформацію;

б) тільки кількісну інформацію;

в) якісну і кількісну інформацію;

г) обов'язкове розкриття інформації не потрібне.

232. Інформацію про фінансові інструменти, що підлягає розкриттю у фінансовій звітності, визначає:

а) МСБО 32 (IAS 32);

б) МСБО 39 (IAS 39);

в) МСФЗ 7 (IFRS 7);

г) всі приведені вище.

233. Доходом є валове надходження економічних вигод, які:

а) виникають в ході звичайної діяльності підприємства;

б) виявляються у вигляді збільшення власного капіталу за рахунок внесків учасників власного капіталу;

в) не пов'язані із звітним періодом;

г) правильна відповідь відсутня.

234. МСБО 18 «Дохід» не розповсюджується на дохід, який виникає в результаті таких операцій і подій:

а) продажі товарів;

б) надання послуг;

в) використання іншими сторонами активів підприємства, що приносять відсотки, роялті (ліцензійні платежі) і дивіденди;

г) правильна відповідь відсутня.

235. Які з перерахованих сум є доходом?

а) сума, інкасована від імені принципала;

б) сума, що інкасована від імені третьої сторони і є податком на додану вартість;

в) сума дивідендів від інвестицій, які враховуються згідно методу участі в капіталі;

г) правильна відповідь відсутня.

236. Дохід повинен оцінюватися по:

а) собівартості товару, що продається, або послуги;

б) ринковій вартості товару, що продається, або послуги;

в) справедливій вартості (відображеного в договорі) товару послуги, що продається;

г) відновній вартості товару, що продається, або послуги.

237. Яка з перерахованих операцій приводить до утворення доходу у відповідності з МСБО 18 «Дохід»?

а) товари або послуги обмінюються на товари, аналогічні по характеру і вартості;

б) товари або послуги надаються в обмін на товари, відмінні по характеру і вартості від наданих;

в) отримання страхової виплати за договором страхування;

г) отримання орендної плати за договором оренди.

238. Перераховані умови відносяться до визнання доходу від наданий послуг, за виключенням:

а) надходження грошей від покупця;

б) коли стадія завершеності операції на звітну дату може бути достовірно визначена;

в) можливості достовірно оцінити фінансовий результат від надання послуг;

г) вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, поступлять на підприємство.

239. Знижки за дострокову оплату:

а) додаються до доходу від продажу товарів і послуг;

б) віднімаються з доходу від продажу товарів і послуг;

в) не віднімаються з доходу від продажу товарів і послуг;

г) не мають відношення до доходу від реалізації товарів і послуг.

240. Використання іншими сторонами активів підприємства веде до виникнення доходів у формі:

а) відсотків;

б) роялті (ліцензійних платежів);

в) дивідендів;

г) всіх перерахованих вище.

241. Коли дивіденди признаються як дохід підприємства?

а) у момент закінчення фінансового року незалежно від ухвалення рішення про розподіл дивідендів;

б) коли встановлено право акціонерів на отримання виплати;

в) у момент перерахування дивідендів на розрахунковий рахунок підприємства;

г) у момент реєстрації акціонерів.

242. Якщо результат операції, що припускає надання послуг, не може бути оцінений достовірно, то дохід:

а) визнається тільки у розмірі визнаних відшкодовуваних витрат;

б) визнається тільки у розмірі пропорційного співвідношення витрат за договором, понесених на дату складання звіту, до оцінної величини витрат по операції;

в) визнається у розмірі наближеної величини, розрахованої підприємством;

г) не визнається

243. Державний грант - це:

а) форма заохочення підприємства державою;

б) безвідплатна передача ресурсів підприємству на безумовній основі;

в) допомога держави у формі передачі ресурсів в обмін на дотримання певних умов;

г) немає правильної відповіді.

 

244. Державний грант признається у фінансовій звітності підприємства у випадку:

а) надходження засобів;

б) наявність вирішення про виділення засобів;

в) наявність обгрунтованої упевненості, що грант буде отриманий, а підприємство виконає його умови;

г) немає правильної відповіді.

245. Державні гранти, отримані у формі немонетарного активу, слід відобразити у фінансовій звітності грантоодержувача:

а) за нульовою вартістю;

б) за справедливою вартістю;

в) за залишковою вартістю;

г) за вартістю, вказаною в акті прийому-передачі

246. Державний грант, наданий з метою надання негайної допомоги, слід відображати в звітності одержувача у складі:

а) доходу звітного періоду;

6) власного капіталу;

в) доходу майбутніх періодів;

г) забезпечення майбутніх витрат.

247. Безповоротні позики, надані урядом, слід визнавати державним грантом:

а) у всіх випадках;

6) у разі рішення уряду і надходження ресурсів;

в) за умови, що грантоодержувач виконає певні умови;

г) не слід визнавати грантом.

248. Державні гранти, пов'язані з активами, відбиваються в Звіті про фінансовий стан в складі:

а) доходів майбутніх періодів;

б) власного капіталу;

в) довгострокових зобов'язань;

г) доходів майбутніх періодів або шляхом віднімання з вартості активу.

249. Державні гранти, пов'язані з доходами, відбиваються у фінансовій звітності:

а) у складі доходів звітного періоду;

б) шляхом віднімання з витрат звітного періоду;

в) у складі доходів або шляхом віднімання з витрат звітного періоду;

г) шляхом поступового (пропорційного) перенесення з доходів майбутніх періодів в доходи звітного періоду.

250. Підприємство отримало державний грант в сумі 80 000 євро для придбання устаткування з терміном експлуатації 4 року. У разі відображення гранту шляхом вирахування з вартості устаткування на кінець другого року (амортизація прямолінійна) в звітності підприємства буде відбито:

Балансова вартість устаткування Знос устаткування
а) 4 0000 4 0000
б)
в) 40 000
г) 80 000 40 000

251. Підприємство отримало державний грант на початку 2010 року у формі земельної ділянки (справедлива вартість 6 000 000 євро). На цій ділянці було побудовано будівлю (первинна вартість 3 200 000 євро), термін корисного використання якого складає 32 року. У звітності підприємства за 2010 рік слід відобразити:

  Дохід Витрати на амортизацію
а) 187 500 100 000
б) 287 500
в) 100 000
г) 6000 000 100 000

252. У Звіті про рух грошових коштів грант (грошові кошти на придбання основних засобів), показаний в Звіті про фінансовий стан шляхом вирахування з вартості придбаних основних засобів:

а) не відображається;

б) відображається у складі операційної діяльності;

в) відображається у складі інвестиційної діяльності;

г) відображається у складі фінансової діяльності

253. Актив, що кваліфікується, - це:

а) ресурс, контрольований компанією в результаті минулих подій, від якого очікується отримання компанією економічних вигод в майбутньому;

б) актив, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу, обов'язково вимагає значного часу;

в) актив, який очікується використовувати впродовж більш ніж одного звітного періоду;

г) актив, використовуваний сегментом в його основній діяльності і що прямо відноситься до нього або який може бути обґрунтовано розподілений на нього.

254. Прикладом витрат по позиках не є:

а) відсотки по банківських овердрафтах;

б) амортизації знижок, пов'язаних з позиками;

в) витрати на придбання привілейованих акцій;

г) платежі відносно фінансового лізингу.

255. Капіталізація витрат по позиках повинна починатися, коли:

а) активна діяльність по модифікації основного засобу уривається;

б) почалася робота, необхідна для підготовки активу до продажу;

в) завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки активу, що кваліфікується, до використання за призначенням;

г) споруда активу, що кваліфікується, завершується по частинах.

256. Капіталізація витрат по позиках повинна припинятися протягом тривалих періодів, коли:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...