Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 5 страницаа) активна діяльність по модифікації основного засобу уривається;

б) почалася робота, необхідна для підготовки активу до продажу;

в) завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки активу, що кваліфікується, до використання за призначенням;

г) споруда активу, що кваліфікується, завершується по частинах.

257. Чи включають витрати по позиках курсові різниці, що виникають від позик в іноземній валюті?

а) так;

б) ні;

в) тільки якщо мова йде про позиках в євро;

г) тільки якщо позики отримані від іноземних банків.

258. Впродовж 2010 року середні витрати підприємства на будівництво промислового об'єкту, що кваліфікується, склали 200 000 євро. За станом на 1 січня 2010 р. підприємство мало тільки один непогашену позику на суму 250 000 євро, забезпечену векселем на 5 років (річна процентна ставка 10 %) датованим на 1 січня 2008 р. Яку суму слід капіталізувати протягом 2010 року?

а) 0;

б) 5 000;

в) 20 000;

г) 25 000.

259. 1 березня підприємство почало будівництво невеликої споруди. Впродовж трьох місяців були здійснені щомісячні платежі в сумі 80 000 євро. Споруда була завершена і введена в експлуатацію 1 червня. Середньозважені витрати на будівництво споруди склали:

а) 20 000;

б) 40000;

в) 80 000;

г) 160 000.

260. 1 березня 2009 року підприємство придбало земельну ділянку для будівництва офісу за 180 000 євро. Будівництво почалося 1 березня і було завершене 1 липня. Впродовж цього періоду були понесені наступні витрати:

Дата Сума, євро
1 березня 120 000
1 квітня 168 000
1 травня 300 000
1 червня 538 000

Для фінансування будівництва 1 березня підприємство отримало кредит на суму 240000 євро строком на три роки по ставці 9 % річних. Окрім цього, впродовж 2009 року підприємство мало заборгованість по облігаціях на суму 100 000 євро випущеним 1 січня 2009 р. строком на 6 років при ставці 12 % річних. Сума витрат на позики, яка підлягає капіталізації в 2009 р., складає:

а) 0;

б) 11 200;

в) 21 315;

г) 26 020.

261. Впродовж 2010 р. підприємство здійснювало будівництво об'єкту вартістю 500 000 євро. Середньозважені витрати на будівництво в 2010 р. були 1150 000 євро. Для фінансування будівництва 1 січня 2010 р. підприємство отримало кредит на суму 180 000 євро (процентна ставка 10 % річних) і тимчасово інвестувало ці засоби в короткострокові цінні папери. Дохід від цієї інвестиції склав 4 500 євро. Впродовж 2010 р. підприємство мало зобов'язання по облігаціях на суму 250 000 євро, випущених 1 січня 2004 р. терміном на 10 років (процентна ставка по облігаціях 9 %). Сума витрат на позики, яка підлягає капіталізації в 2010 р., рівна:а) 25 000;

б) 12500;

в) 24 300;

г) 15 000.

262. У фінансовій звітності слід розкривати наступну інформацію:

а) облікова політика щодо витрат по позиках;

б) сума капіталізованих відсотків протягом періоду;

в) ставка капіталізації, використовувана для визначення суми витрат, що капіталізуються;

г) все вищеперелічене.

263. Відстрочені податкові активи - це суми податку на прибуток, що відшкодовуються в майбутніх періодах у відношенні:

а) перенесених на майбутній період невідшкодованих податкових збитків;

б) перенесених на майбутній період невикористаних податкових кредитів;

в) тимчасових різниць, що віднімаються;

г) все вищеперелічене - вірно.

264. Відстрочені податкові зобов'язання - це:

а) суми податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах у відношенні тимчасових різниць оподаткувань;

б) суми податку на прибуток, що відшкодовуються в майбутніх періодах;

в) суми податку на прибуток до сплати (відшкодуванню) відносно оподатковуваного прибутку (податкового збитку) за період;

г) сума, по якій даний актив або зобов'язання враховується для цілей оподаткування.

265. Відстрочені податкові активи і зобов'язання в Звіті про фінансовий стан:

а) відображаються разом з поточними податковими активами і зобов'язаннями;

б) завжди класифікуються як короткострокові активи і зобов'язання;

в) повинні відображатися окремо від поточних податкових активів і зобов'язань;

г) не повинні відображатися взагалі.

266. Взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань:

а) повинен проводитися на постійній основі;

б) повинен проводитися підприємством, тільки якщо воно має юридично закріплене право заліку визнаних сум і має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або одночасно реалізовувати актив і погасити зобов'язання;

в) повинен проводитися підприємством, тільки якщо воно має юридично закріплене право на взаємозалік поточних податкових активів і поточних податкових зобов'язань, і податкові зобов'язання відносяться до податків на прибуток, що стягуються одним і тим же податковим органом з одного і того ж оподаткування юридичної особи;

г) не вирішується.

267. Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається станом на:

а) кінець кожного дня;

б) кожну звітну дату;

в) 31 грудня звітного року;

г) дату реалізації податкового активу.

268. Балансова вартість активу рівна 600 євро, база оподаткування складає 500 євро, ставка податку на прибуток рівна 25 %.

а) відстрочене податкове зобов'язання рівне 125;

б) відстрочений податковий актив рівний 25;

в) відстрочене податкове зобов'язання рівне 25;

г) відстрочене податкове зобов'язання рівне 125, відстрочений податковий актив рівний 150.

269. Устаткування було придбане на початку року. Амортизація, нарахована впродовж терміну корисної експлуатації устаткування, може привести до виникнення:

  Майбутніх оподатковуваних сум Майбутніх сум, що віднімаються
а) так так
б) так Ні
в) Ні Так
г) Ні Ні

270. В результаті першого року діяльності прибуток підприємства за 2009 рік склав, євро:

Згідно даним обліку 1 500 000;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...