Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття №1Студентам варто звернути увагу на основні категорії податкового права: податок, його елементи, податкова система, спеціальний податковий режим. Крім цього потрібно визначити поняття податкового права, його місце в правовій системі України, зміст податкових правовідносин.

Питання для обговорення:

1. Етапи становлення і розвитку оподаткування.

2. Поняття податку та його риси.

3. Елементи податку.

4. Функції податку.

5. Порядок встановлення, введення в дію та скасування податків.

6. Поняття податкової системи та її склад. Загальний та спеціальні податкові режими.

7. Принципи оподаткування.

8. Класифікація податкових платежів

9. Порядок обчислення суми податку. Податкові пільги.

10. Поняття, предмет та метод податкового права.

11. Джерела податкового права. Податковий закон.

12. Податкові роз’яснення та консультації.

13. Принципи податкового права.

14. Поняття, об’єкти і суб’єкти податкових правовідносин.

14.1. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує податкову політику: загальна характеристика, функції, структура.

14.2. Платники податку та податкові агенти як суб’єкти податкових відносин.

15. Інститут податкового процесу.

Контрольні питання:

1. Що таке податок?

2. На які види поділяються податки?

3. З яких елементів складається податок?

4. Що може бути об’єктом оподаткування?

5. Назвіть функції податків.

6. Назвіть ознаки податків.

7. Який соціально-економічний зміст мають податки?

8. Назвіть історичні передумови виникнення податків?

9. Назвіть перші види платежів, що мали природу податків.

10. Що таке податкова система держави?

11. Які основні принципи податкової системи держави?

12. Що таке податковий режим, спеціальний податковий режим?

13. Які відносини становлять предмет податкового права?

14. З якими галузями права співвідноситься податкове право?

15. Що таке податкова політика?

16. Які суб’єкти відносяться до податкових органів України?

17. Назвіть повноваження працівників податкової служби та міліції.

18. Поясніть значення та особливості податкового обліку.

19. В чому зміст процесуальних норм у податковому праві?

Практичні завдання:

1. Визначте та випишіть з Податкового кодексу елементи (база оподаткування, об’єкт оподаткування, ставки) наступних податків:

- плата за землю,

- податок на додану вартість,

- податок на прибуток.

2. Використовуючи Податковий кодекс:

- Випишіть елементи податково-правових норм (гіпотезу, диспозицію та санкцію).

- Наведіть приклади норм, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються податкові відносини.

Тестові завдання:1. Третій етап історичного розвитку світової системи оподаткування характеризується:

а) спрощенням структури податку; впровадженням нових та укрупнення існуючих податкових органів держав світу; автономністю та індивідуалізацією щодо визначення розмірів та ставок податку; відсутністю обмежень у визначенні кількості податків для однієї бази оподаткування;

б) використанням висновків економічної науки в процесах реформування податкових систем;

в) гармонізацією податкових систем світу; використання надбань світової цивілізації в процесі підготовки та впровадження нових податкових систем;

г) спрощенням структури податку, використанням висновків економічної науки в процесах реформування податкових систем, гармонізацією податкових систем світу.

2. «Десятина» — це

а) десята частина доходів, яку сплачувало залежне населення князеві;

б) десята частина доходів, яку сплачувало залежне населення церкві;

в) десята частина доходів, яку сплачувало залежне населення монголо-татарам;

г) десята частина доходів і видатків міста.

3. У XVII ст. податок на виробництво алкогольних напоїв називався:

а) ординщина;

б) серебщина;

в) поголовщина;

г) покотельщина.

4. Податком є…

а) необов’язковий, законодавчо закріплений платіж до бюджетів різних рівнів;

б) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу;

б) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до кримінального законодавства;

в) умовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу;

5. Збором (платою, внеском) є…

а) обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій;

б) платіж, регулювання якого здійснюється нормами податкового права, відносини щодо справляння платежів податкового характеру врегульовані нормами податкового права;

в) один із видів обов'язкових платежів, наділений лише йому властивими ознаками та антагоністичними функціями.

6. Податок виконує наступні функції:

а) фіскальну, регулюючу, контрольну, розподільчу, заохочувальну;

б) правоохоронну, здійснення судочинства, притягнення до відповідальності;

в) правовстановлюючу, закріплюючу;

г) всі вищезазначені функції.

7. Французький вчений-економіст А. Леффер побудував графік залежності:

а) суми податкових надходжень до бюджету від розміру ставки податку та від податкової бази, який отримав назву «крива Леффера»;

б) суми доходів бюджету від витрат бюджету, який отримав назву «пряма Леффера»;

в) зменшення ставки податку від зменшення рівня виробництва;

г) вологості повітря від місця знаходження території над рівнем моря.

8. Елементами податку є:

а) платники податку; об'єкт оподаткування; база оподаткування;

б) ставка податку; порядок обчислення податку; податковий період;

в) строк та порядок сплати податку; строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування;

г) всі вищезазначені положення є елементами податку.

9. Податкова система України — це…

а) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового Кодексу;

б) врегульована нормами права сукупність податків, зборів, інших податкових платежів, що справляються на території держави, а також форми і методи їх побудови;

в) сукупність бюджетів різних рівнів;

г) відносини щодо здійснення оподаткування.

10. Принцип загальності оподаткування передбачає, що

а) кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені Податковим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями Податкового Кодексу;

б) забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

в) невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

г) встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

11. Податкове право – це..

а) відносно самостійний сектор адміністративного права і займає автономне положення щодо інших інститутів цієї галузі;

б) сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються в процесі фінансової діяльності держави;

в) складний інститут (підгалузь) фінансового права, який регулює суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення податкової діяльності регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування;

г) складний інститут конституційного права, який регулює суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення податкової діяльності регулює суспільні відносини щодо встановлення, справляння і стягнення податкових платежів, їх зміни і скасування.

12. Основною рисою податкових правовідносин є…

а) їх диспозитивний характер:

б) наявність державно-владних приписів одним учасникам правовідносин з боку інших, які діють від імені держави та наділені нею відповідними владними повноваженнями;

в) наявність державного заохочення, незважаючи на рівність учасників податкових відносин;

г) їх договірний характер.

13. Податкове законодавство – це…

а) сукупність нормативно-правових актів, у яких містяться правові норми, об'єднані спільним предметом регулювання — відносинами в сфері податкової діяльності;

б) сукупність документів, які містять положення щодо оподаткування;

в) закони, кодекси, хартії, норми права;

г) система податкового права.

14. Податкові роз'яснення — це …

а) роз’яснення змісту нормативно-правових актів;

б) ознайомлення платника податку з порядком складання бюджету;

в) оприлюднення офіційного розуміння окремих, положень законодавства з питань оподаткування уповноваженими на те контролюючими органами з метою обґрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур;

г) офіційне тлумачення податкових норм.

15. База оподаткування - це …

а) фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;

б) конкретна вартісна, фізична або інша характеристика бази оподаткування або її частини, щодо якої застосовується ставка податку;

в) переваги, що надаються окремим категоріям платників податків, інших обов'язкових платежів перед іншими платниками та полягають у повному чи частковому звільненні їх від оподаткування;

г) обставини, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.

16. Податкові пільги — це …

а) закріплені в правовому акті додаткові платежі для платника;

б) переваги, що надаються окремим категоріям платників податків, інших обов'язкових платежів перед іншими платниками та полягають у повному чи частковому звільненні їх від оподаткування;

в) фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання;

г) обставини, з наявністю яких податкове законодавство пов'язує виникнення у платника податкового обов'язку.

17. Принцип заперечення зворотної сили податкового закону проявляється в тому, що…

а) закони, які приводять до зміни розмірів податкових платежів, зворотної сили не мають;

б) нещодавно прийнятий закон не поширюється на відносини, які виникли до його прийняття, а тому розмір податкових платежів необхідно обчислювати згідно з прийнятим новим нормативним актом з часу його вступу в силу;

в) в сукупності положення а) і б);

г) стимулюється підприємницька виробнича діяльність та інвестиційна активність на основі введення пільг з оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

18. Принцип соціальної справедливості податкових відносин — це …

а) запровадження економічно необґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, котрі отримують високі та надвисокі доходи;

б) забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованих соціальних пільг з оподаткування доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, котрі отримують високі та надвисокі доходи;

в) справляння податків з юридичних осіб здійснюються у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків та зборів;

г) забезпечення незмінності податків та зборів (обов'язкових платежів) і їхніх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року.

19. Податкові правовідносини - це

а) певні суми грошових коштів, які підлягають сплаті в обов'язковому порядку до бюджету чи державного (публічного) позабюджетного фонду у формі податку, збору, внеску, мита чи іншого обов'язкового платежу, виходячи із підстав, закріплених у законі;

б) врегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, пов'язані із акумуляцією податків (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, в яких одного з суб'єктів наділено владними повноваженнями.

в) частина фінансових відносин;

г) концентрований вираз загальносоціальних потреб і устремлінь, усвідомлені інтереси всього суспільства (що адекватно відображають його загальні потреби) як системної єдності, цілісності.

20. У районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах створюються:

а) податкові відомства;

б) спеціалізовані податкові адміністрації;

в) податкові інспекції;

г) головні державні податкові служби.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...