Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до написання курсового проектуПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва ім. О.П. Бондаренка

 

Волощук В.М., Нагаєвич В.М., Усачова В.Є.

 

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни

 

«Технологія виробництва продукції свинарства »

 

Для студентів ОКР «бакалавр» зі спеціальності

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 

Полтава – 2013

Методичні рекомендації для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства » . Викладено зміст, загальні та редакційні вимоги, а також методичні поради щодо виконання і оформлення курсового проекту з навчальної дисципліни "Технологія виробництва продукції свинарства" для студентів ОКР «бакалавр» зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». - П.: 2013. – 55 с .

 

 

 

Укладачі: Волощук В.М. –док. с.-г. наук, професор

Нагаєвич В.М., – кад.с.-г. наук, професор

Усачова В.Є. – кад.с.-г. наук, доцент кафедри ТВПТ

 

Рецензенти:Коротков В.А. – доцент кафедри розведення та генетики.

Ульянко С.О. – доцент кафедри годівлі та зоогігієни.

 

 

Затверджено науково-методичною радою факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Протокол № ____ від «____» _____________ 2012р.

 

Голова науково-методичної ради

канд. с.-г. наук, доцент О.О.Васильєва

 

 

@Волощук В.М., Нагаєвич В.М., Усачова В.Є., 2012 рік

Ó Полтавська державна аграрна академія, 2012 рік


ЗМІСТ

1. Передмова…………………………………………………………………………4

2.1. Вимоги до написання курсового проекту ……………………………………5

2.2. Послідовність виконання курсового проекту ………………………………11

2.3. Вихідні дані щодо планування руху поголів’я ……………………………..13

2.4. Методика виконання розрахунків …………………………………………....21

2.4.1. Методичні поради та приклади розрахунків руху

поголів’я свиней ………………………………......................................................23

2.4.2. Методичні рекомендації щодо складання річного обороту стада ……....24

2.4.3. Розрахунок річної потреби в кормах для різних статево-вікових груп. .….38

2.5. Перевірка і захист курсового проекту………………………...........................42

Рекомендована література

Додатки

 

Передмова

Написання курсового проекту – одна із форм самостійної роботи студентів, при виконанні якої розробляється проектне завдання, використовується рівень набутих знань та вмінь при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у сфері технології виробництва продукції свинарства. Робота виконується під методичним керівництвом викладача.Мета виконання курсового проекту −закріпити та поглибити надані студентам теоретичні знання і практичні навички стосовно різних технологій у свинарстві та створенні оптимальних умов для реалізації певних технологічних параметрів виробництва свинини. При цьому розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, посібниками; узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти та інтерпретувати зібрані дані, уміти самостійно обґрунтовувати сформульовані висновки, та пропозиції, відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються

Задачі студентів при написанні курсового проекту: освоїти комплекс питань, пов'язаних з особливостями технологічного процесу у свинарських господарствах відповідно до прийнятої технології, які б забезпечували підвищення культури виробництва, покращення умов праці та продуктивності тварин, професійні навички по розрахунку обороту стада, потреби в кормах основних технологічних процесах виробництва продукції свинарства.

Вимоги до написання курсового проекту

Основні вимоги до написання курсового проекту із дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства».

1. Комплекс знань з теорії та основних понять теми. Розглядаючи окремі питання студент повинен підтвердити свою теоретичну підготовку, вміло використовуючи категорії і поняття, конкретні факти і матеріали із практики свинарства.

2. Розгляд та аналіз основних принципіальних позицій та концепцій із заданої теми. Викладається огляд літератури і різні підходи з досліджуваної проблеми, надається її критичний аналіз.

3. Висловлення власної позиції. На основі вивченої літератури, нормативних правових актів у курсовому проекті студент може визначити свою точку зору зі спірного питання й аргументувати її.

4. Виклад основного матеріалу. Проектування з дисципліни необхідно починати з постановки мети та науково-методично обґрунтованого змісту основного питання кожного розділу. Розкриття змісту повинне бути доказовим, аргументованим. Систематизуючи зібраний матеріал необхідно звернути увагу на стиль викладу, при цьому варто забезпечити зв’язок з інформаційними процесами в біологічних, технічних системах агропромислового комплексу, підвищуючи свою інформаційну культуру та освіту.

5. Елементи інтенсивної технології виробництва свинини.Принаписанні курсового проекту необхідно використовувати основні елементи інтенсивної технології виробництва свинини, а саме:

- використання гібридизації, що дасть змогу одержати ефект гетерозису без додаткових виробничих затрат та підвищити продуктивність на 12-17%;

- раннє відлучення поросят, що сприяє підвищенню інтенсивності використання маточного поголів’я до 2,4 опоросу за рік, внаслідок чого свиноматки мають здебільшого нормальну (для парування) вгодованість та оптимальне використання приміщень;

- штучне осіменіння, що забезпечує інтенсивне використання кнурів для відтворення стада, завдяки скороченню потреби в кнурах-плідниках;

- концентратний тип годівлі сухими комбікормами збалансованими за всіма елементами живлення, що дає можливість механізувати виготовлення кормів та їх роздачу;

- створення комфортних умов для свиней різних статево-вікових груп.

6. Самостійна робота при курсовому проектуванні. Одним із важливих вимог, при курсовому проектуванні є власний пошук стилю та рішення проблеми поставленого завдання, із широким використанням літературних джерел.

7. Присутність практичних пропозицій. При підготовці курсового проекту студенти повинні звернути увагу на сучасні, пошукові ідеї, висвітлені в окремих джерелах, та сформулювати свої самостійні пропозиції і рекомендації стосовно їх використання на практиці.

8. Вимоги до оформлення роботи. Оформлення курсового проекту повинне відповідати вимогам, які ставляться до наукових робіт: наявність титульного листа, змісту, посилань, бібліографії і т.д. Порушення зазначених вимог певною мірою служить підставою для зниження оцінки курсового проекту чи повернення її студенту на доопрацювання.

Курсовий проект виконується державною мовою і подається до захисту у формі машинопису або комп'ютерного тексту, який друкується на одній стороні друкарських листів формату А4 (297 х 210мм). Сторінки повинні мати поля: ліве - 30 мм, праве - 10 , верхнє - 20 , нижнє - 25 мм.

Усі прийняті скорочення потрібно оговорити при першому їх використанні. Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти згідно із планом. Заголовки структурних частин курсового проекту "ЗМІСТ", "ВСТУП","РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту і не нумерують як розділи.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам в основному тексті. Кожну структурну частину курсового проекту слід починати з нової сторінки.

9. Рубрикація. Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу, які поділяють на підрозділи і пункти. Вони повинні розміщуватися за логічною послідовністю, мати свої номер і назву, яка розкриває їх зміст. У кінці номера підрозділу ставиться крапка: наприклад, "1.4." (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Після номера пункту чи підрозділу також ставиться крапка. Наприклад "1.2" (другий підрозділ першого розділу) або "3.2.1." (перший пункт другого підрозділу третього розділу).

Усі сторінки роботи, включаючи графіки, таблиці, рисунки, нумерують по порядку від титульної до останньої сторінки без пропусків. Першою вважають титульну сторінку, але на ній цифра «1» не ставиться; не ставиться номер і на другій сторінці, на наступній сторінці ставиться цифра "3" і т. д.

10. Таблиці та рисунки. Таблиці, малюнки розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

Ілюстрації позначають «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст - ілюстрації. Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах є: креслення, рисунки, схеми, фотографії, діаграми і графіки. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Підпис під ілюстрацією позначається скороченим словом «Рис.» порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

11. Формули. При використанні формул під час написання проекту необхідно дотримуватися певних правил. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Розшифрування проводять у стовпчик. Літерні позначення проводять в експлікації у тій же послідовності, в якій вони наведені у формулі. Між літерою та її значенням ставиться тире (-).

Наприклад:

де: М - поголів'я свиноматок, голів;

О - потужність комплексу, голів;

П - репродуктивний період, днів;

Т - коефіцієнт заплідненості свиноматок;

D - вихід ділових поросят на опорос, голів;

К - коефіцієнт збереженості поросят після відлучення.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера.

12. Скорочення. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні. Допустимі такі скорочення:

- окремих слів: с.-г. (сільськогосподарський) - тільки в таблицях; рис. (рисунок), табл. (таблиця) - при посиланні у тексті, коли скорочення ставлять у круглі дужки, наприклад: "Матеріали досліду показують, що продуктивність свиноматок збільшується при введені до їх раціону вітаміну Д (табл.2.3)"; і т.д. (і так далі), і ін. (і інші), і т. п. (і таке подібне) - в кінці речення після переліку; р. (рік), pp. (роки), шт. (штук), тис. (тисячі), млн. (мільйони), млрд. (мільярди) - при числах;

- спеціальних термінів: ккд (коефіцієнт корисної дії), МО (міжнародні одиниці), СР (суха речовина), ОЕ (обмінна енергія), БЕР (без азотні екстрактивні речовини) - у таблицях;

- наукових ступенів і звань: к. с.-г. н. (кандидат сільськогосподарських наук), д-р с.-г. н. (доктор сільськогосподарських наук), доц. (доцент), проф. (професор), акад.(академік) - при прізвищах у тексті;

- назва видавництв навчальних закладів: Вид-во ПДАА (Видавництво Полтавської державної аграрної академії), РВЦ НАУ (Редакційно-видавничий центр Національного аграрного університету) - при наведені цих назв у списку літератури.

13. Посилання та цитування. Посилання на джерела інформації в тексті роботи необхідно зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [ 2-7]....", або . [2,4,7,8]. Посилання на ілюстрації до наукової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 1.2"; на формули - порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (1.2)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.5". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.5". Підтвердження власних аргументів з посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору необхідно наводити цитати.

У випадку ,коли в спеціальній літературі мають місце різні думки авторів з одного і того ж питання, неоднозначні тлумачення отриманих результатів, суперечливі висновки тощо, аналіз краще вести в дискусійному плані, протиставляючи думки різних авторів та коментуючи їх власними. Існує декілька форм звернення до джерел спеціальної літератури:

· В.Ф. Коваленко, [18] вважає (стверджує, зробив висновок, встановив і т.п.), що ... . У цьому випадку спочатку пишуть ініціали, далі прізвище автора, після чого в дужках порядковий номер посилань в "Списку літератури";

· відомо (встановлено, результати численних досліджень свідчать і т.д.), що між живою масою новонароджених поросят і масою в старшому віці існує тісний взаємозв'язок [6,8,10]. У цьому прикладі авторів робіт пишуть в дужках після посилання, спочатку прізвище, потім ініціали і рік видання роботи.

14. Список літератури. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

До списку літератури необхідно вносити лише ті джерела, на які є посилання у тексті курсового проекту. Джерела спеціальної літератури розміщують у списку мовою оригіналу за літерами української абетки. Якщо у тексті проекту наведено джерела іноземної літератури, то у списку їх розміщують після джерел, виданих українською чи російською мовами в порядку за буквами латинської абетки. Джерела літератури нумерують арабськими цифрами.

15. Додатки. До додатків, за необхідності, доцільно включати допоміжний матеріал:

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- задачі на ПЕОМ, розроблені при виконання курсового проекту;

- протоколи й акти випробувань, впровадження;

- розрахунки біометричної обробки та економічного ефекту тощо.

Додатки оформлюються як продовження курсового проекту на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття курсового проекту. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком ; літер Г, С, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б т.д. Один додаток позначається як додаток А.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...